no image

Matilda Garrett's Family Tree

Privacy Level: Public (Green)
*
Matilda Garrett
Born 10 Nov 1816
Died 01 Jan 1869

Sister of Walter Garrett, Lucinda Garrett, Anne Garrett, James Garrett, William Pleasant Garrett, John B Garrett, Mary Garrett, Mary B Garrett and Luke Garrett

Wife of Tobias Smyth

Mother of Tobias Edward Smyth, John Green Trip Smyth, Polly P Smyth, Sally Smyth, Rebecca Ann Smyth, Edward Bayles Smyth, Elizabeth F Smyth, Jeptha Smyth, Margaret Hannah Smyth, Joseph S Smyth, Henry Preston Smyth and Amanda Green Smyth

*
Luke Garrett ancestors
07 Sep 1770 - 10 Mar 1847
*
Luke Garrett Sr. ancestors
1740 - 1803
* [Garrett great-grandfather?] *
*
* [Garrett great-grandmother?] *
*
*
Mary Beals ancestors
08 Feb 1742 - 1773
* [Beals great-grandfather?] *
*
* Mary Dale ancestors
1732 - 1805
* [Dale g-g-grandfather?]
* [Dale g-g-grandmother?]
*
Nancy Whitmore ancestors
02 Jan 1793 - 1820
*
Ian Whitmore ancestors
abt 1750 -
* [Whitmore great-grandfather?] *
*
* [Whitmore great-grandmother?] *
*
*
Dorothy May Tomson ancestors
Oct 1897 -
* [Tomson great-grandfather?] *
*
* [Tomson great-grandmother?] *
*

G  >  Garrett  >  Matilda Garrett