Hi Dutch Rooters Check Out the Latest Project Updates ! :)

+18 votes
543 views

Hi All ! Hallo Allemaal !

We have been working this way (Pre-1811) since the introduction of the Project account, but now all Project managed and/or Protected Profiles, including the younger ones, should look like this:  

Project Account (added as co-manager) + (PPP if needed) + Project Boxes (Project Template added) 

Wij werken al op deze manier (Pre-1811) sinds de introductie van de Project account , maar nu zullen alle door Project beheerde / beschermde profielen, inclusief de jongere versies, er als volgt uit moeten zien:

Project Account (toegevoegd als co-manager) + (PPP indien nodig) + Project Boxes (Projectsjabloon toegevoegd).

Not all Dutch Profiles need Project Management or Project Protection, so for the younger (after-1811) profiles that don't need help, or perhaps just a little, you all now can use and add the more general Dutch Roots Sticker, that works and categorizes them the same way the Project Template does and with the needs option build in as well.

Niet alle Nederlandse profielen project management of project bescherming nodig, voor de jongere profielen die geen of misschien maar een klein beetje hulp nodig hebben, kun je nu ook de meer algemene WikiTree Dutch Roots-sticker  gebruiken en toevoegen, die werkt hetzelfde als het project sjabloon en categoriseert ze ook op dezelfde manier. 

Other news is: 

Dutch Roots Project Needs (Maintenance) Templates that can be added to profiles that are not finished yet and still need something.

We also updated our Project Goals now

Joop has been working on a Dutch Portal  and we are looking for some active (American, Canadian, English, etc) Project members who would like to work on developing the Portal World-The Netherlands 

Meer nieuws : 

Dutch Roots Onderhouds Templates en Categorieen  die ook als profielen nog niet af zijn toe kunnen worden gevoegd

Ook de Project doelen zijn nu geupdate 

Joop heeft gewerkt aan een Dutch Portal en nieuwe onderwerpen toegevoegd aan en de Index geupdate van het Nederlands Portaal

If you have questions or great ideas for the Project just add it here, all help and input from our team members is very welcome !

Heb je vragen of goede ideeen voor het project voeg het hier toe, alle hulp en inbreng van onze leden is heel welkom !

WikiTree profile: Dutch Roots Project WikiTree
asked in Requests for Project Volunteers by Bea Wijma G2G6 Pilot (236k points)
edited by Bea Wijma
Great work on this!
Thank you Michael, we all try our best eeh :D
It gets harder to add a lot of explaining in both languages though, because the G2G now has a limit of 8000 characters (I guess all links are counting as characters also), it took me quite a while before it was added. ;)
Hoi Bea, hoe gaat het alles goed ? je hebt het er maar druk mee!!

snap ik het goed moeten alle  vroege pre1800 profielen nu een co manager krijgen en een ppp status krijgen, ik heb er best wel veel, dus krijg ik het nog druk om deze allemaal te doen?

Hoi Enoch leuk je te zien en ja hoor alles ok hier :) 

Om voor iedereen duidelijker te maken onder welk project profielen vallen of van welk project ze PPP (project bescherming) krijgen, is het nu dus zo dat een Project Template (PPP) en het Project Account of project profiel, nu allemaal en altijd samen moeten gaan, en dat is natuurlijk niet alleen voor ons project, maar nu dus voor alle projecten zo. 

Voor ons Project ligt de grens een beetje rond 1811 vooral natuurlijk vanwege de pas toen verplichte achternamen. Ook een reden is natuurlijk dat we hier veel  profielen hebben gehad en nog steeds hebben of weer opnieuw tegen komen met de soms pas veel later aangenomen of Amerikaanse versies van die latere achternamen (met de hoofdletter voorzetsels of aan elkaar geplakte achternamen. 

Door met Projecten te werken aan alle vroege WikiTree profielen, proberen we er vooral voor te zorgen dat we die  vroege families/ profielen allemaal van bronnen voorzien en zo accuraat mogelijk hebben, en de vroegste generaties zo goed mogelijk vrij te houden van duplicaten, dus die krijgen vaak allemaal standaard Project bescherming (PPP) en vallen onder Projectbeheer. Er wordt aan ze gewerkt en ze worden een beetje in de gaten gehouden door Project leden, maar ook niet Project leden mogen natuurlijk helpen bij het toevoegen van bronnen etc.  

Mochten er duplicaten zijn of weer nieuwe gemaakt worden, dan zullen deze dus altijd gemerged kunnen worden in die PPP profielen, PPP zet het LNAB veld en de Ouders op slot, zo zal de juiste naam of het juiste patroniem dus nooit per ongeluk weggemerged kunnen worden en zal ook nooit iemand ouders zomaar ongevraagd of zonder dat we het merken, kunnen loskoppelen of toevoegen, alleen de manager, project coordinatoren of leider zullen dat dan nog kunnen. Dus daarvoor zullen mensen dan altijd eerst even moeten overleggen.

Het Project Account  is niet echt een manager, en wordt niet toegevoegd om profielen over te nemen natuurlijk, iedereen blijft zelf manager (al kan ook dit verschillen per Project), maar het is een tool of middel voor projecten dat zorgt voor een overzicht en alleen zo worden een project watchlist en feeds gegenereert die het mogelijk maken om die profielen met alle leden samen te beheren. 

Het is natuurlijk logisch dat dit allemaal niet in 1 dag gaat lukken, vooral niet als je erg veel vroege profielen beheert, dus straks zullen er in WT+ ook verschillende  'project' suggesties komen en dan kan iedereen dus ook zelf zijn of haar WT+ suggestie lijst nakijken en het project, een project template of beide  toevoegen aan de vroege profielen als dat nodig is. 

Of als de latere  profielen niet echt project management nodig hebben kunnen dan voor die profielen de templates verandert worden in de Sticker. 

Als mensen erg veel profielen beheren en hier hulp bij willen dan kan Ales soms dingen automatisch doen voor veel profielen ineens, dus misschien kan hij ook templates voor latere (na 1811) profielen automatisch veranderen in de sticker of het project account als co manager toevoegen aan vroege profielen die dit nu nog niet hebben, maar dat zou ik hem dan even moeten vragen en dan moet iedereen  zelf natuurlijk ook  even aangeven of hij of zij dat wil of handiger vindt of dat ze het toch liever zelf willen doen. 

Bedankt voor de uitleg , zo wordt het stuk duidelijker, ook wel een fijn gevoel als die jonge profielen beschermd zijn, ik ga er mee aan de slag , ik heb nu nog druk met herstellen van foutjes die in mijn suggestion report staan, maar alle goede dingen komen langzaam.

groetjes Enoch

 

Graag gedaan hoor Enoch en neem rustig de tijd, Rome is ook niet in een dag gebouwd he ;)

Hi I think this was a great question and probably something more members are wondering about, so I will translate it + the answer: 

Enoch asked 

Do I get this right, are all early pre-1800 (=DR Pre-1811) profiles PPP candidates and should they all now have the project account added as co-manager, I manage quite a lot of these, so it's going to take me quite some time to correct this for all of them ?

Anwer: 

To make it more clear for everyone under which project profiles fall or from which project they get PPP (project protection), from now  a Project Template (PPP) and the Project Account or project profile, now always go together, and of course this is not only this way for our project, but for all projects this now works the same.

For our Project, all profiles from before and around 1811 are candidates for project management and/or PPP, because that's when people officially had to adopt last names. Another reason of course is  duplication and profiles that were and still are added or created with backwards projected last names or the 'American/English' versions of those later surnames (with the capitalized prepositions or pasted together as one surnames.)

By working with Projects on all early WikiTree profiles, we try to ensure that all early profiles and lineages are sourced and accurate and to keep the earliest generations free from duplicates, so that's why they often standard will receive Project Protection (PPP) and fall under Project Management. We all work on them and now they can be monitored by Project members, of course everyone, including WikiTree members who didn't join projects, can help with adding sources etc.

All duplicates, old or new, now are going to be merged into those PPP profiles, PPP will lock the LNAB field and the Parents, so the correct name or the right patronymic is never by accident going to be merged away nor will anyone be able to, without asking or unnoticed, remove or add parents, only the manager, Project Coordinators or leader will be able to add or remove parents. So for this, people will always first have to communicate and ask. 

The Project Account is not really a manager, and is not added to take over profiles of course, everyone remains manager (although this can also vary per Project), it is just a tool or means for projects that provides a Project overview and only this way a Project Watchlist and Feeds are generated that make it possible to manage these profiles together with all members.

It is of course logical that it isn't possible to have this done for all profiles in just 1 day, especially if you manage a lot of early profiles, so in the near future there will also be several 'Project' suggestions in WT + and everyone can review their own WT + suggestion lists themselves and add the project, a project template or both to the early profiles if needed.

Or if the later profiles do not really need project management then the templates for those profiles can be changed into the Sticker.

If people manage a lot of profiles and want help with this, Ales sometimes can do things automatically for many profiles at once, so maybe he can also automatically change templates for later (after 1811) profiles into the sticker or add the project account as co manager to early profiles that do not have it added yet, but I'll have to ask him and of course everyone must let him know whether he or she likes or finds it ok and more convenient if Ales is going to help and do this, or if they would rather do it themselves.

And of course Rome wasn't build in one day either, so take your time we will have some time to implement the changes ;)

I always admire the way you think, Bea! You and your project members have done such an amazing job with this project.
Thanks for the compliment on behalf of everyone Julie ! It's absolutely great and very rewarding to work with and represent so many enthusiastic and awesome team members !
Thanks Bea for the translation of my question, and your answer, and I am also very proud of our team

Tjoe Musky! Goed bezig weer....... Sorry..... Virusje (zeg maar virus) opgelopen. (Nog :/) Te druk en weerstand naar beneden. Zoveel mogelijk meegelezen. Ben natuurlijk in de buurt en volgend. Bea je bent een kanjer. Joop, je bent een zoals mijn kinders zouden zeggen:  "Koning"! 

Hoera voor de Dutch Roots! 

A. 

 

Bedankt lieve Astrid :) You're a star also ..the Queen :P

5 Answers

+9 votes
 
Best answer
Hi Bea, I'll help out!!!!
answered by L Parker G2G2 (2k points)
selected by Astrid Spaargaren
Woohoo thank you Linda, great to see you here and thanks for all the help ! :D

Hi Linda, 

Thinking of it did you volunteer or mean you would like to help with developing the Portal World-The Netherlands also ? If so you can add your name there also, and you and Melissa can get in touch and work on this together ? you could for example start a seperate G2G to ask for some help or members who would like to help also :)

+9 votes
I understand the concept of Portal World - The Netherlands. Other then finding local sources, what else is required?
answered by Melissa McKay G2G6 Mach 2 (24.7k points)
Hi Melissa

Well that depends on what  you and other members from all around the world would like to add to or see in this portal, if we can get some members that are interested, we could make a sub Project of it, so all members who would like to have a  'Dutch' place with the more specific things they bump into, need or want. This can be anything, sources, a list with translations of words or sentences that are often used in records or deeds, etc. Hope it makes sense ?  ;)
Sounds good count me in.  What's new in the pumpkin patch?
Awesome thanks Melissa !  Pumpkin is growing fast now and a happy chatterbox already, so funny and cute :)

I added a content to the page now for members who would like to help and work on developing this Portal (sub Project ?), and added your name already ;) 

Thanks Bea
Hi,  what is the Pumpkin patch?

Gr. Joop
Bea's family :-)
Ach so,.. :-))

Hahaha couldn't resist ;) Here she is our little pumpkin

Oh my! In 40 years we will have a new Leader at the DRP looking just as cute as her grandmother!
Hahaha yeah I will teach here everything as soon as she goes to school ;)
Knowing Bea she will probably start training her as soon as she can sit behind a computer LOL. Likely will have her own laptop by the age of 5........grandma spoiling her again ;-))

Hihi today I spend the whole afternoon with my pumpkin, can't cuddle them enough eeeh :) 

And...if more members would like to work on the Portal, Melissa I think you would like some help eeh...so...we are still looking for some active (American, Canadian, English, etc) Project members who would like to work on developing the Portal World-The Netherlands !

Hi, all

And here you find the Dutch Portal Homepage: https://www.wikitree.com/Wiki/Project:Dutch_Roots/Dutch_Portal

 

Gr. Joop
+8 votes
Thanks for the update Bea. Good idea to keep track of potentially tricky profiles this way. This can also solve unresponsive PM issues.

I started with [[Binders-2]] and [[Capelle-69]]. In time, many more will follow!
answered by Lennart van Haaften G2G6 Mach 1 (15.3k points)
Hi Lennart :)

Yes it's very helpful and because WikiTree of course is huge, it's really great to now at least have a tool (the project accounts) that generates watchlists and feeds, so now everyone has a good overview and way to keep track of, collaborate and watch over them all much easier and with not just one or two, but a whole lot of WikiTree and Project members. Thanks for your help and work and we're very happy to have you as member of our team !
+6 votes

Finally able to read trough the post. Impressed with all you guys are doing. Keep up the good work. Unfortunately I am so busy that I simply don't have any time left to work on WikiTree, not even on genealogy in general :(

If I can suggest just one "improvement"... In my opinon tt is easier reading if you put all the English information together and then all the Dutch together. Call it 2 separte chapters, for me that will work better then 2 slightly different colours and no difference in font.
So...
"new project started blablabla...
Will continue blablabla...
Has stopped blablabal..."

"Nieuw project begonnen blablabla...
Zal doorgaan blablabla...
Is gestopt blablabla..."

Another option might be (I use that in my profiles) is to write one langue "normal" and the other one "cursive", this is showing a better difference.

 

answered by Joan Dubbelboer G2G5 (5.5k points)
+3 votes

Hoi, Hi, 

Ik kreeg een vraag van Lennart die zich af vroeg waarom bepaalde edits aan profielen niet zichtbaar waren binnen de Google groep, dus om nog een beetje duidelijker te maken hoe het werkt :)

I received a question from Lennart, he was wondering about why some edits to profiles where not visible in the Google Group, so to make it more clear how it works ;)

Het Project Account als het wordt toegevoegd als Co Manager (of aan de trusted list) genereert 4 verschillende dingen: 

*1.  De Dutch Roots Project Google groep, dit is eigenlijk gewoon de project profiel inbox, waar we de meldingen van berichtjes ontvangen en kunnen lezen die gepost worden op profielen of die prive gestuurd worden aan het project account.

*2. Een Project Watchlist, waarin je alle profielen kunt zien waar het Project Account aan is toegevoegd als co manager of aan de trusted list

*3. Een '''Project Feed''' waar we alle edits kunnen zien en volgen. Hier is te zien wie er allemaal werkt of gewerkt hebben aan deze profielen (of pagina's). Dit is samen met de google groep, voor ons dus eigenlijk de belangrijkste feed. 

*4. Een Project Account tag feedaan het project account zijn ook tags toegevoegd (dus hier zie je alle activiteit aan profielen die betrekking hebben op de tags, bijvoorbeeld de tags met namen:  Jans of Hendriks laten alle activiteit zien op profielen met deze of soortgelijke namen.

The Project Account if added as Co-Manager (or to the trusted list) generates 4 things:

*1.The Dutch Roots Project Google groep this in fact is just the project profile Inbox, where notifications of posts added to profiles or private messages send to the project Account are received and can be read. 

*2. A Project Watchlist, where you can find all profiles that have the project account as (co) manager or where it is added to the trusted list. 


*3. A '''Project Feed'''  where we can keep track of and see all edits. Here you can see who has been or is working on them. In combination with the Project Google Group this is one of the most important feeds for us. 

*4. A Project Account tag feed, we added some tags to the project account, so here you can see all activity on profiles related to the tags, for example the name tags: Jans or Hendriks show all activity on profiles with sortlike names. 

answered by Bea Wijma G2G6 Pilot (236k points)
edited by Bea Wijma

Related questions

+11 votes
2 answers
+5 votes
1 answer
153 views asked Nov 3, 2016 in Policy and Style by Ellen Smith G2G6 Pilot (865k points)
+11 votes
1 answer

WikiTree  ~  About  ~  Help Help  ~  Search Person Search  ~  Surname:

disclaimer - terms - copyright

...