WikiTree Genealogy: IBNAFFANAL-UMAYYAH to IBS

WikiTree is a community of genealogists growing an increasingly-accurate collaborative family tree that's 100% free for everyone forever. Please join us.

This is page 4 of the I surnames in our database, updated Monday morning, April 15, 2024. You can jump directly to any last name by entering it here:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • IBNAFFANAL-UMAYYAH ( 1 - Uthman (ibn Affan al-Umayyah) ibn Affan )
 • IBNAFSA ( 1 - Milkan ibn Afsa )
 • IBNAIDH ( 2 - )
 • IBNAISH ( 1 - Utwarah ibn Aish )
 • IBNAL-BAKIR ( 1 - Wahib ibn al-Bakir )
 • IBNAL-HANAFIYYAH ( 1 - Muhammad ibn al-Hanafiyyah )
 • IBNAL-HARITH (8/8)
 • IBNAL-KHATTAB ( 2 - )
 • IBNAL-UMAYYAH ( 2 - )
 • IBNALI (4/3)
 • IBNALWALID ( 1 - يزيد الثالث الناقص (بن الوليد) ibn al Walid )
 • IBNAMIR (7/6)
 • IBNAMIRAH ( 1 - Amirah ibn Amirah )
 • IBNAMR (3/3)
 • IBNAN-NADR ( 1 - Mālik ibn an-Nadr )
 • IBNAN-NAJJAR (3/3)
 • IBNASAD ( 2 - )
 • IBNAWF ( 1 - Hamalah ibn Awf )
 • IBNAWIJ ( 1 - Ubayd ibn Awij )
 • IBNBAKR ( 1 - Muawiyah ibn Bakr )
 • IBNBUHTHAH ( 1 - Thaalabah ibn Buhthah )
 • IBNDABBAH ( 1 - Uhayb ibn Dabbah )
 • IBNDHAKWAN ( 1 - Falij ibn Dhakwan )
 • IBNDINAR ( 1 - Harithah ibn Dinar )
 • IBNEABDULMUTALLIB ( 1 - Abu Talib ibne Abdul Mutallib )
 • IBNFALIJ ( 1 - Hilal ibn Falij )
 • IBNFIHR ( 3 - )
 • IBNFORTUN ( 1 - Muza (ibn FORTÚN) Fortún )
 • IBNGHALIB (3/3)
 • IBNGHANM (3/3)
 • IBNGUTTAS ( 1 - Farris ibn GUTTAS )
 • IBNHABIB ( 2 - )
 • IBNHABTAR ( 1 - Amr ibn Habtar )
 • IBNHAKAMAL-UMAYYAH ( 1 - Marwan ibn Hakam al-Umayyah )
 • IBNHAMALAH ( 1 - Sayal ibn Hamalah )
 • IBNHARAM ( 1 - Zaura ibn Haram )
 • IBNHARITHA ( 1 - Abd al-Ashhal ibn Haritha )
 • IBNHASAN ( 2 - )
 • IBNHASHIM ( 2 - )
 • IBNHAWAZIN ( 1 - Bakr ibn Hawazin )
 • IBNHIDM ( 1 - Jundab ibn Hidm )
 • IBNHILAL ( 1 - Murrah ibn Hilal )
 • IBNHISHAM ( 1 - Amr ibn Hisham )
 • IBNHUBSHIYAH ( 1 - Hulayl (ibn Hubsiyyah) ibn Hubshiyah )
 • IBNHUBSIYYAH ( 1 - Hulayl (ibn Hubsiyyah) ibn Hubshiyah )
 • IBNHUJR ( 1 - Rawahah ibn Hujr )
 • IBNHUSAYN ( 2 - )
 • IBNIAL-MARHUMBENDAHARASRIMAHARAJATUNALI ( 1 - Ahmad Al-Muʽazzam Shah Ibni Al-Marhum Bendahara Sri Maharaja Tun Ali )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANABDULJALILKARAMATULLAHNASIRUDDINMUHTARAMSHAHRADZIALLAHUAN-HU ( 1 - Yussuff Izzuddin Shah ibni al-Marhum Sultan Abdul Jalil Karamatullah Nasiruddin Muhtaram Shah Radziallahu 'An-hu )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANABDULLAHAL-MUTASSIMBILLAHSHAH ( 1 - Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'azzam Shah ibni Al-Marhum Sultan Abdullah Al-Mu’tassim Billah Shah )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANABDULLAHMUKARRAMSHAH ( 1 - Ahmad Tajuddin Halim Shah II ibni al-Marhum Sultan Abdullah Mukarram Shah )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANAHMAD ( 1 - Sri Paduka Tuanku Sultan al-Haj Musa al-Khalid al-Mahadiah Mu’azzam Shah ibni al-Marhum Sultan Ahmad )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANAHMADAL-MUʽAZZAMSHAH ( 1 - Abdullah Al-Muʽtassim Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Ahmad Al-Muʽazzam Shah )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANAHMADTAJUDDINHALIMSHAHI ( 1 - Muhammad Jiwa Zainal Adilin Mu'adzam Shah II ibni al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah I )
 • IBNIAL-MARHUMSULTANMUHAMMADJIWAZAINALADILINMUADZAMSHAHII ( 2 - )
 • IBNIALMARHUMDATOBENDAHARAPADUKARAJATUNKORIS ( 1 - Tun Ali ibni Almarhum Dato' Bendahara Paduka Raja Tun Koris )
 • IBNIALMARHUMSULTANABDULHAMIDHALIMSHAH ( 3 - )
 • IBNIALMARHUMSULTANABUBAKARRIAYATUDDINAL-MUAZZAMSHAH ( 1 - Ahmad Shah Al-Musta'in Billah (ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Mu’azzam Shah) ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'azzam Shah )
 • IBNIALMARHUMSULTANAHMADAL-MUADZAMSHAH ( 1 - Muhammad ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu’adzam Shah )
 • IBNIALMARHUMSULTANAHMADTAJUDDINHALIMSHAHII ( 1 - Zainal Rashid Al-Mu'adzam Shah I ibni Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II )
 • IBNIALMARHUMSULTANAHMADTAJUDDINMUKARRAMSHAH ( 2 - )
 • IBNIALMARHUMSULTANBADLISHAH ( 1 - Abdul Halim ibni Almarhum Sultan Badlishah )
 • IBNIALMARHUMSULTANHAJIAHMADSHAHAL-MUSTAINBILLAH ( 1 - Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah )
 • IBNIALMARHUMSULTANIDRISAFIFULLAHSHAH ( 1 - Living ibni Almarhum Sultan Idris A’fifullah Shah )
 • IBNIALMARHUMSULTANIDRISMURSHIDULAZZAMSHAHRAHMATULLAH ( 1 - Iskander Shah ibni Almarhum Sultan Idris Murshidul Azzam Shah Rahmatullah )
 • IBNIALMARHUMSULTANISKANDARSHAHKADDASULLAH ( 1 - Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah ibni Almarhum Sultan Iskandar Shah Kaddasullah )
 • IBNIALMARHUMSULTANZAINALABIDINIII ( 1 - Sulaiman Badrul Alam Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin III )
 • IBNIALMARHUMSULTANZAINALRASHIDAL-MUADZAMSHAHI ( 1 - Ahmad Tajuddin Mukarram Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Rashid Al-Mu'adzam Shah I )
 • IBNIALMARHUMTEMENGGONGSERIMAHARAJATUNDAENGIBRAHIM ( 1 - Abu Bakar Al-Khalil Ibrahim Shah ibni Almarhum Temenggong Seri Maharaja Tun Daeng Ibrahim )
 • IBNIALMARHUMTUANKUANTAH ( 1 - Muhammad Shah ibni Almarhum Tuanku Antah )
 • IBNIALMARHUMTUANKUMUHAMMAD ( 1 - Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad )
 • IBNIALMARHUMYAMTUANRADIN ( 1 - Tuanku Antah ibni Almarhum Yamtuan Radin )
 • IBNIBENDAHARAALANGISKANDAR ( 1 - Idris Murshid al-'azzam Shah ibni Bendahara Alang Iskandar )
 • IBNIDRIS (4/4)
 • IBNIKRIMAH ( 1 - Mansur ibn Ikrimah )
 • IBNILYAS (3/3)
 • IBNIMRAN ( 2 - )
 • IBNIOMARALISAIFUDDIEN ( 1 - Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien )
 • IBNIRAJAAHMAD ( 1 - Alang Iskandar ibni Raja Ahmad )
 • IBNISULTANABDULJALILRAHMATSHAH ( 1 - Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah ibni Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah )
 • IBNISULTANSIRIDRISMURHIDAL-AZZAMSHAH ( 1 - Abdul Jalil ibni Sultan Sir Idris Murhid Al-azzam Shah )
 • IBNITENGKUABDULAZIZ ( 1 - Living ibni Tengku Abdul Aziz )
 • IBNJADHIMAH ( 1 - Malik ibn Jadhimah )
 • IBNJUNDAB ( 2 - )
 • IBNKAB (4/3)
 • IBNKHIDASH ( 1 - Labid ibn Khidash )
 • IBNKHUZAYMAH ( 1 - Kinānah ibn Khuzaymah )
 • IBNKILAB ( 2 - )
 • IBNKINANAH ( 1 - An-Nadr ibn Kinānah )
 • IBNKULAYB ( 1 - Janab ibn Kulayb )
 • IBNKURAYZ ( 1 - Amir ibn Kurayz )
 • IBNLABID ( 1 - Zayd ibn Labid )
 • IBNLUAYY ( 3 - )
 • IBNMAIS (3/3)
 • IBNMAKHZUM ( 2 - )
 • IBNMALIK (5/4)
 • IBNMANSUR ( 2 - )
 • IBNMARWAN ( 1 - Abd al-Malik ibn Marwan )
 • IBNMAZIN ( 1 - Thalabah ibn Mazin )
 • IBNMILKAN ( 1 - Buwai ibn Milkan )
 • IBNMUAWIYAH ( 1 - Sasaah ibn Muawiyah )
 • IBNMUDAR ( 1 - Ilyas ibn Mudar )
 • IBNMUDRIKAH ( 1 - Khuzaymah ibn Mudrikah )
 • IBNMUGHIRAH ( 2 - )
 • IBNMUHAMMAD (5/4)
 • IBNMUHAMMADIBNJUMʿAHIBNRAJABIBNMUHAMMADIBNSAʿIDALMURJABI ( 1 - Ḥamad ibn Muḥammad ibn Jumʿah ibn Rajab ibn Muḥammad ibn Saʿīd al Murjabī )
 • IBNMUNABBIH ( 1 - Al-Asham ibn Munabbih )
 • IBNMUNQIDH ( 2 - )
 • IBNMURRAH ( 2 - )
 • IBNMUZA ( 1 - Muza (ibn MUZA) Muza )
 • IBNNAISSA ( 1 - Uthman (Unknown) ibn Naissa )
 • IBNNAWFAL ( 1 - Al-Harith ibn Nawfal )
 • IBNNIZAR ( 1 - Sayyar ibn Nizar )
 • IBNNUFAYL ( 1 - Al-Khattab ibn Nufayl )
 • IBNNUSAIR ( 1 - Musa ibn Nusair )
 • IBNQAYS ( 1 - Zam'a ibn Qays )
 • IBNQURUT ( 1 - Abd Allah ibn Qurut )
 • IBNQUSAI (4/3)
 • IBNQUSAYY ( 1 - Abd al-Dār (ibn Qusayy) ibn Quṣai )
 • IBNQUSAYYAH ( 1 - Malik ibn Qusayyah )
 • IBNRABIAH ( 2 - )
 • IBNRAWAHAH ( 1 - Hidm ibn Rawahah )
 • IBNRAZAH ( 1 - Qurut ibn Razah )
 • IBNRIYAH ( 1 - Abd al-Uzza ibn Riyah )
 • IBNRIZAM ( 1 - Abd Allah ibn Rizam )
 • IBNRUWAYBAH ( 1 - Habtar ibn Ruwaybah )
 • IBNSAD ( 2 - )
 • IBNSAHM ( 1 - Su'ayd ibn Sahm )
 • IBNSALUL ( 1 - Hubshiyah ibn Salul )
 • IBNSASAAH ( 1 - Amr ibn Sasaah )
 • IBNSAYAL ( 1 - Sa'd ibn Sayal )
 • IBNSULAYM ( 1 - Buhthah ibn Sulaym )
 • IBNSULAYMANAL-WAHSH ( 1 - Ali (ibn Sulayman al-Wahsh) al-Assad )
 • IBNTANIOUS ( 1 - Guttas ibn TANIOUS )
 • IBNTAYM ( 1 - Wahb ibn Taym )
 • IBNTHAALABAH ( 1 - Dhakwan ibn Thaalabah )
 • IBNTHALABAH (3/3)
 • IBNUBAYD ( 1 - Awf ibn Ubayd )
 • IBNUHAYB ( 2 - )
 • IBNUJAROT ( 1 - Sri Sultan Hamengkubuwono IV (Ibnu Jarot) Sultan of Yogyakarta )
 • IBNUMAR ( 1 - Abd Allah ibn Umar )
 • IBNUTARBADI (4/4)
 • IBNUTHMAN ( 1 - Abd al-Uzza ibn Uthman )
 • IBNUTWARAH ( 1 - Amr ibn Utwarah )
 • IBNUWASNIRO ( 1 - Tarbadi Ibnu Wasniro )
 • IBNWADIAH ( 1 - Amirah ibn Wadiah )
 • IBNYAQAZAH ( 1 - Makhzum ibn Yaqazah )
 • IBNYUSUF ( 1 - حجاج (ابن يوسف) ibn Yusuf )
 • IBNZARIB ( 1 - Aish ibn Zarib )
 • IBNZAYD (4/3)
 • IBNZAYDA ( 1 - Zayra Ibn Zayda )
 • IBNZUHRAH ( 1 - Abd Manaf (بن زهرة) ibn Zuhrah )
 • IBO ( 2 - )
 • IBOL ( 1 - Magdelonette Ibol )
 • IBOLD ( 2 - )
 • IBOLDIYAROSTIGUI ( 1 - Magdalena Iboldi y Arostigui )
 • IBORG ( 1 - Maria Elisabeth (Iborg) Baumann )
 • IBORGA ( 2 - )
 • IBOS (23/21)
 • IBOTSON (11/11)
 • IBOTTSON ( 2 - )
 • IBOWICZ ( 1 - Elvera (Geyer) Ibowicz )
 • IBRACKE ( 1 - Jacob i Bräcke )
 • IBRAGIMOV ( 1 - Iskhak Ibragimov )
 • IBRAGIMOVA (3/3)
 • IBRAHEEM ( 1 - Living Ibraheem )
 • IBRAHIIM ( 1 - I. Ibrahiim )
 • IBRAHIIM-ELMOUSA ( 1 - I. Ibrahiim-Elmousa )
 • IBRAHIM (82/73 IBRAHIMs)
 • IBRAHIMA ( 1 - Caesar Ibrahima )
 • IBRAHIMCHEICKMOUSSA (4/4)
 • IBRAHIMES-SAYYIDEL-BELTAGI ( 1 - Fātima (‘Ibrāhīm es-Sayyid el-Beltāgī) Kulthūm )
 • IBRAHIMMOHAMEDAMINEL-SHAWARBY (8/7)
 • IBRAHIMOFF (4/3)
 • IBRAHIMOV ( 3 - )
 • IBRAHIMOVA ( 1 - Living İbrahimova )
 • IBRAHIMOVIC ( 1 - Vesna Ibrahimovic )
 • IBRANYI (5/5)
 • IBRANYIDEVAJAETIBRANY ( 5 - )
 • IBRASTAD ( 1 - Aslag i Brastad )
 • IBRAYEV (13/13)
 • IBREANUS ( 1 - Katherine (Ibreanus) Khattar )
 • IBRECK ( 1 - Erlin Ibreck )
 • IBREKK ( 1 - Helga Ibrekk )
 • IBRIAN ( 1 - Jakob (Speelman) Ibrian )
 • IBRICH ( 1 - Anna M (Ibrich) Burgen )
 • IBRICIC ( 2 - )
 • IBRIG ( 1 - Geertruij (Ibrig) Ebbinga )
 • IBRII ( 1 - João Ibrii )
 • IBRIKSZ ( 1 - Anna (Ibriksz) Szabo )
 • IBRISAGIC ( 2 - )
 • IBROHIM (9/9)
 • IBROM (44/33)
 • IBRON ( 1 - Barbara (Ibron) Szkudłabska )
 • IBROOK (12/11)
 • IBRUEGGER ( 2 - )
 • IBRUGGER ( 2 - )
 • IBRUM ( 2 - )
 • IBRY ( 1 - Françoise Ibry )
 • IBS (25/21)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z