no image
Privacy Level: Open (White)

Intze Atzes (1520 - 1591)

Intze (Yntze) Atzes
Born in Harlingen, Friesland, Nederlandmap
Son of and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 1544 in Harlingen, Friesland, Nederlandmap
Husband of — married 1580 in Franeker, Friesland, Nederlandmap
Descendants descendants
Died in Franeker, Friesland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 27 Dec 2014
This page has been accessed 402 times.
Nederlanders
Yntze Atzes is gerelateerd aan Nederland.
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Biography

Intze Atzes is van beroep: winkelier, kramer en burger van Franeker[1]

"Op 3-12-1578 gaat Yntze over tot scheiding met zijn kinderen, die ondersteunt worden door de ooms Gerben en Pybe Sickes. Yntze komt niet voor in het register van de personele impositie van Harlingen, maar dat dateert van 16-10-1579. Yntze kocht op 11-12-1582 het burgerschap van Franeker, en is dan "cremer".
Uit het testament van Yntze, die ziek is, doet blijken, dat zijn oudste 2 zonen bij Eelck Sickedr. hun moeders part al hebben ontvangen. Als Sicke meer als Atze gekregen heeft, dan moet Atze een legaat van 20 cg. krijgen. Sybolt de jongste zoon bij Eelck, zal als erfenis van zijn moeder 175cg. krijgen en voor 140 cg. aan huisraad, verder krijgen de 3 zoons van hun moeder tezamen 300 cg., die de weduwe Haes Sybrens in 3 termijnen uitkeren moet.
Als Yntze niet beter wordt en overlijd, moet Haes Sybolteen half jaar lang in huis houden en onderhouden. Sipcke, Eepe en Ruyrdt, zijn kinderen bij Haes, erven tezamen 9000 cg. Als zij op jaren gekomen zijn dan moet Haes hun in drie termijnen uitbetalen. Haes,"mijne beminde huifrouwe", wordt erfgename van het andere.
Omdat Yntze het schrijven "misvalt" laat hij het testament ondertekenen door Paulus Ghemmenich, secretaris van Franeker en openbaar notaris.
Op 1-2-1591 is de huis inboedel beschreven. De jongste weeskinderen worden gesteund door burgemeester Tyarck Ryuerdts Bants.
Syuerdt Wytzes Beijma is curator over de 2 zoons van de overleden Atze Yntzes, bijgestaan door moeder Trijntgen en stiefvader Taecke Taeckes.
De woning van Intze stond op het Coudal bezuiden het Deept. Het huis heeft Sicke Yntzes ten oosten en Taecke Taeckes ten westen en bezwaard met 28 stuivers grondpacht aan de stad Franeker.
Yntze zijn bedrijf bestaat uit o.a.; spek 133 pond,"trijs"67 1/2 pond, pruimen 18 pond, zoute vis 86 pond, ronde vis 368 pond, reuzel 25 pond, grote noten 3600. Vervolgens touw 67 pond, scheppen 42, zeilgaren 5 pond, "pernaelen ende inckthoerens" 8, houten lepels 94. Ook vrij veel textiel, evenals 24 ellen "groen passement, 39 ellen"groen saeijen kruijslint, 30 ellen "groen sijden lint, 8 1/2 ellen"roedt syden lint", 16 1/2 ellen swart syden kryijslint" en zo gaat het nog wel eventje door, aardig vanzelf ook de "hondert grote kaetseballenen de "driehondert kleyne kaetseballen.
Twaalf krediteuren wonen in Amsterdam - onder wie Willem Jacobs Stachouwer - en twee te Harlingen. Stachouwer zal de leverancier van zeep zijn. Debiteuren wonen in Dronrijp, Sexbierum, Oosterbierum, Spannum en Oosterlittens ( de Schoolmeester)
2 maal worden er schilderijen genoemd, in aantallen van 1 en 5. De 6 zilveren lepels zijn elk 12 pond lood zwaar.
In de winkel is er te koop: "muskaeten", "geijnfer", "pijpcaneel". "peeper","holwortel", "seeversaedt", "nagelgruijs", "saffraan","bloem", "comijn","kruidtnagelen", "anijs", "romyen", "stof van peper". Ook wordt er genoemd een ton teer, 8 volle tonnen met as, een ton vol met "ongel"en 469 1/2 pond kaarsen.
In 1590 wordt duidelijk dat het sterfhuis van Auck Dirckx, vrouw van Thonis Peters, recht heeft op 350 gg. als restant van de verkoop van een huis, dan is het nog bewoond door Thonis , aan Yntze Atses en Haes Sybrens. Het "instrument" is van 19-12-1586. In 1602 autorisseert het gerecht Sijbolt Yntzes tot voogd over de zonen van Yntze Atses overleden bij Haes Sybrens." [2]

Sources

  1. Entered by Bea Wijma. 2013
  2. From Fryske Akademy De Neitam fan Ds. Atzo Nicolai (1640-1701) yn Fiif generaasjes (five genearations) Genealogisch Jierboek 2000

Acknowledgments

  • Thanks to Bea Wijma for starting this profile. Click the Changes tab for the details of contributions by Bea and others.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Yntze's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

A  >  Atzes  >  Intze Atzes

Categories: Dutch Roots PPP | Nederlanders | Dutch Roots Project Needs Birth