Category: Gränsridare

Categories: Yrken


Gränsridare, beridne underbetjente vid tullverket, hvilkas hufvudsakliga bestämmelse (jämlikt § 20 i gällande reglemente för tullverkets tjenstemän och betjening af d. 1 Okt. 1831) är att genom verksam tillsyn förekomma oloflig införsel af varor öfver riksgränsen.
Underbetjänt vid tullverket som till häst övervakade riksgränsen för att förhindra olovlig införsel av varor. Från 1923 användes beteckningen gränsuppsyningsman.

Person Profiles (2)

1700 Silbodal, Värmland, Sweden - 20 May 1760
17 Apr 1878 Nya Löfåsen,Transtrand, Kopparbergs län, Sweden - 07 Sep 1955
This page was last modified 09:12, 25 September 2017. This page has been accessed 143 times.