Category: Regementen

Categories: Försvarsmakten | Svenska militära förband


Ett regemente är i modern tid en militär administrativ enhet. I fredstid är svenska regementen en utbildningsenhet samt den högsta organisationsnivån inom ett truppslag.

Dagens regementen har sitt ursprung i de fänikor och fanor som Gustav Vasa en gång i tiden satte upp. Senare skapades "storregementen" som även kallades landsregementen och kunde innehålla flera landskap. På 1620-talet började man skapa de landskapsregementen vi känner igen idag.

Subcategories (30)

This page was last modified 11:52, 12 December 2020. This page has been accessed 287 times.