Category: Talmän

Categories: Yrken


Talmän

Talman blev vanligt från och med 1617 års riksdagsordning och eftersom de fyra stånden adeln, prästerna, borgarna och bönderna sammanträdde var för sig hade varje stånd en egen talman.

När ståndsriksdagen avskaffades 1866 infördes istället tvåkammarriksdagen och även dessa sammanträdde var för sig, vilket innebar att första och andra kammaren hade varsin talman. Denna ordning kvarstod till den sista tvåkammarriksdagen 1970. Sedan 1971 har Sverige haft enkammarriksdag och därmed endast en talman i taget.

Riksdagens talman är Sveriges riksdags främste representant och leder riksdagens arbete. Talmansämbetet är det högsta ämbete som en person kan väljas till i Sverige. Talmannen är i rang efter konungen men före statsministern. Dagens regler för talmannen kommer från 1974 års regeringsform där talmannen tog över flera av de uppdrag som tidigare åvilade statschefen. Uppdraget som talman är opolitiskt


Person Profiles (1)

11 Jun 1850 Stockholm, Sweden - 16 Nov 1913 photo
This page was last modified 16:33, 7 December 2018. This page has been accessed 34 times.