Hercules des Prez

Hercules des Prez (1645 - 1696)

Privacy Level: Open (White)
Hercules "Hercule" des Prez aka des Pres, des Prés, Despres, du Pré, du Prez, du Préé, du Preez
Born in Courtrai (Kortrijk, Belgium)map
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married (to ) [location unknown]
Descendants descendants
Died in Den Soeten Inval, Drakenstein, Dutch Cape Colonymap
Profile last modified | Created 30 Aug 2014 | Last significant change: 10 Feb 2018
13:46: Ronel (van Heerden) Olivier added COGH Stamouer-Progenitor Project WikiTree as manager for profile of Hercules des Prez. [Thank Ronel for this]
This page has been accessed 4,332 times.

Categories: Cape of Good Hope Project Needs Validation | Huguenot Migration | Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project | Cape of Good Hope Stamouer-Progenitor.

The Huguenot symbol
Hercules des Prez was a Huguenot emigrant.
Join: Huguenot Migration Project
Discuss: huguenot
boat at sea with people approaching coast of Cape of good Hope
Hercules des Prez is a Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Stamouer-Progenitor
Join: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project
Discuss: DUTCH_CAPE_COLONY_PROGENITORS

Contents

Biografie (Afrikaans)

Du Preez geskiedenis 1050-1688
"Die naam Du Preez beteken "man van die huis by die weiland". Die familie Du Preez van Suid-Afrika kom oorspronklik vanuit die streek tussen die riviere die Schelde en die Somme in Vlaandere. Hulle het hulle naam aanvanklik Des Prez en ook Des Pres geskryf.
Die van bestaan al vir meer as 900 jaar lank. Die vroegste draer van die van was Lambert de Pre, wat teen ongeveer 1050 gebore is en wat seneskalk van Luik was. Sy nageslag het die van oorgeërf. 'n Ander bekende du Preez, was die beroemde Renaissance komponis, Josquin des Prez, 1440-1521."[1][citation needed]
Die Du Preez voorouers het iets saamgebring wat na meer as 300 jaar nog in die Kaapse staatsargief bewaar gebly het: die attestaat wat die Franstalige Waalse kerk in Vlissingen[2] aan hulle gegee het as 'n soort getuigskrif. (Kyk foto). Geen ander Suid-Afrikaanse Hugenote familie beskik vandag nog oor so iets nie.
Die attestaat lees vertaald:
Ons, predikant en ouderlinge van die Waalse Kerk van Vlissingen, sertifiseer hiermee dat Hercule des Pres en sy vrou openlik die Gereformeerde Geloof bely het en met toenemnde vroomheid onder ons gewoon het, die heilige byeenkomste bygewoon en aan die Sakrament van die Heilige Avondmaal deelgeneem het. Gevolglik versoek ons ons hooggeëerde broederleiers van die ander kerke om hulle as lede van die kerk van Jesus Christus te erken, in die vertroue waarvan ons hierdie getuienis onder ons gebruiklike stempel onderteken het. Gedaan tydens 'n kerkraadsvergadering hierdie 11de dag van die maand Februarie 1688. (Get.) Lombard, Predikant. (Get.) Daniel degroote, Ouderling namens almal (op die kerkraad)."[1][citation needed]
"Hercules, die Du Preez stamvader, was getroud met Cecilia d'Atis[3][4] (1650-1720). Op 18 April 1690 ontvang Hercules des Prez 510 Gulden van die Hollands Oos-Indiese Kompanjie. Hy woon op die plaas De Zoete Inval. (De Soete Inval), nou Paarl stasie en oos daarvan. Die plaas is in 1692 aan hom toegesê en formeel toegeken 15/10/1697. Hercules sterf 1695.[5] Cecilia D'Atis trou na Hercules se dood met Pierre Dumont.
Kinders:
 1. Elizabeth (gebore 1670): Trou met Pieter Jansz van Marseveen (Marcevene) Kinders: Anna (trou met Abraham Prevost), Cecilia (trou met Charles du Plessis), Pieter.
 2. Hercule (1672 - 9 Mei 1721): Lid van Hof van Landdrost en Heemraad van Stellenbosch, kaptein van Burgher Kavallerie. Weier om in die hof te verskyn weens sy teenkanting teen Goewerneur Willem Adriaan van der Stel. Word in sy afwesigheid tot vyf jaar ballingskap in Mauritius en 'n boete van £41 13s 4d gevonnis. Word onbevoeg verklaar om ooit 'n politieke of militêre posisie te beklee. Hy word op 4 Februarie 1707 in hegtenis geneem. Hy word egter saam met Adam Tas en ander burgers vrygelaat kort voordat hulle na Mauritius sou vertrek. Teken sy naam as "des Pres". Getroud met: 1. Marie le Febre (Fevre) (1651-1701). 1 Seun en 1 dogter. 2. Cornelia Villion (Viljoen).
 3. Marie-Jeanne (gebore 1675 of 1678): Getroud met Jaques Therand (Jacques Theron van Nismes)(1668-1739). Noem haarself as "van Bethun"‚ in haar testament. 5 Seuns en 3 dogters.
 4. Francois-Jean (gebore 1677) Getroud met Marie Cordier. Twee seuns.
 5. Jacquemina (Jaquemine)(1679-?) Kom vanaf Lille in Flandre. Getroud met Abraham Vivier. Het 4 seuns en 5 dogters.
 6. Philippe (gebore te Kortryk, in 1681) Vlug vanaf Bethuné‚ in Artois. Woon op die plaas De Klippenvallei (Klip Vallei), tans die gebied Noordoos van die sportveld op Wellington. Toegeken 1699. Hy besit ook Artois en De Hoop in Land van Waveren onder die Witsenberge, naby Wolseley, in die Tulbagh distrik (albei toegeken 1714). Hy is in 1696 getroud met Elizabeth Prevost (gebore 1683, dogter van Charles Prevost: sy het saam met 'n broer en 'n suster van Marcq (Marck) naby Calais gekom)."[1][citation needed]
Hercule du PRE/des PRES (vandag bekend as du PREEZ), gebore 1645, van Cortryk (Courtrai) was 'n Franse Hugenoot wat in 1688 met sy vrou Cecilia D'ATIS na SA gekom het op die Schelde vanaf Vlissingen in Nederland. In 1690 het hy finansiele hulp vir homself en 5 kinders ontvang. Hy het homself in 1692 gevestig te De Zoete Inval, Paarl, en is omstreeks 1695 oorlede, en het 3 seuns en 3 dogters nagelaat.[6]
1. Phillipe * 1681 Courtrai x Elizabeth Prevot, landbouer, gevestig te Klipvallei, Wamakersvallei en De Hoop en Artois (1714), Tulbach. Hy het 'n groot gesin gehad.[6]
2. Hercule * Courtrai 1672, was lid van die kollege van landdros en heemrade van Stellenbosch en kaptein van die burger-kavallerie. Gevestig te De Zoete Inval, Paarl. x Marie le Febre xx Cornelia Villion (Viljoen) + 9/5/1721[6]
3. Jacquemina x Abraham Vivier[6]
4. Maria Johanna x Jacques Theron[6]
5. Elizabeth x 25/7/1688 Pieter Jansz van Marsevene[6]
6. Francois x Maria Cordier, boer op Hexenberg, Wagenmakersvallei.[6]
Verwysings:
 1. De Villiers/Pama
 2. Heese/Lombard
 3. Verwysingsmateriaal, Boksburg biblioteek
 4. Verwysingsmateriaal, Springs LDS FHC biblioteek[7][6]

Biographie (Français)

Histoire des Du Preez 1050-1688
Le nom Du Preez signifie "qui habite près d’un pré ou d’un pâturage". La famille Du Preez d’Afrique du Sud a son origine dans la région entre l’Escaut et la Somme en Flandre. A l’origine ils épelaient leur nom Des Prez et aussi Des Pres.
Ce nom existe depuis plus de 900 ans. Le premier porteur connu du nom fut Lambert de Pre, qui naquit vers 1050 et fut sénéchal de Liège. Ses descendants héritèrent du nom. Un autre du Preez célèbre fut le compositeur bien connu de la Renaissance, Josquin des Prez, 1440-1521.[1][citation needed]
Les ancêtres Du Preez apportèrent avec eux un document qui, après plus de 300 ans se trouve toujours dans les archives du Cap: l’attestation que l’église wallonne française leur avait donné à Flessingue comme référence.[2] (Voir la photo). Aucune autre famille huguenote sud-africaine ne possède un tel document.
Voici l’attestation."[1][citation needed]
"Hercules, l’ancêtre des Du Preez, était marié à Cecilia d'Atis (1650-1720). Le 18 avril 1690, Hercules des Prez reçut 510 florins de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales . Il vécut dans la ferme De Zoete Inval. (De Soete Inval), qui se trouve à présent à l’emplacement de la gare et à l’est de celle-ci. La ferme lui avait été promise en 1692 et officiellement allouée le 5/10/1697. Hercules mourut en 1695 et sa veuve, Cecilia D'Atis épousa par la suite Pierre Dumont.
Les enfants:
 1. Elizabeth (née en 1670): Epousa Pieter Jansz van Marseveen (Marcevene) Enfants: Anna (épousa Abraham Prevost), Cecilia (épousa Charles du Plessis), Pieter.
 2. Hercule (1672 - 9 mai 1721): Membre de "la Cour du Grand Bailli et du Conseil de Surveillance de Stellenbosch", capitaine de la "Cavalerie civile". Il refusa de paraître au tribunal où il avait été convoqué pour son opposition au Gouverneur Willem Adriaan van der Stel. Il fut condamné par contumace à 5 ans d’exil à l’île Maurice et à une amende de £41 13s 4d. On lui défendit à jamais de remplir une charge officielle ou militaire . Il fut arrêté le 4 Février 1707, mais relâché avec Adam Tas et d’autres "citoyens" peu avant le départ à l’île Maurice. Il signait son nom "des Pres". Il épousa : 1. Marie le Febre (Fevre) (1651-1701). Un fils et une fille 2. Cornelia Villion (Viljoen).
 3. Marie-Jeanne (née en 1675 ou 1678): Mariée à Jaques Therand (Jacques Theron de Nismes)(1668-1739). Se dit "de Bethune"‚ dans son testament. 5 fils et 3 filles.
 4. Francois-Jean (né en 1677) Mariéà Marie Cordier. Deux fils.
 5. Jacquemina (Jaquemine)(1679-?) De Lille en Flandre. Mariée à Abraham Vivier. 4 fils et 5 filles.
 6. Philippe (né à Courtrai en 1681) Fuit de Bethune‚ en Artois. Vécut à la ferme De Klippenvallei (Klip Vallei), située à présent au nord-est des terrains de sport de Wellington. Allouée en 1699. Il possédait aussi Artois et De Hoop dans le pays des Charrons au pied des montagnes du Witsenberge, près de Wolseley, dans le district de Tulbagh (toutes les deux furent allouées en 1714). Il épousa Elizabeth Prevost en 1696 (née en 1683, fille de Charles Prevost: Elle était venue au Cap de Marcq (Marck) près de Calais avec un frère et une soeur)."[1][citation needed]

Biography (English)

Du Preez history 1050-1688
The meaning of the name Du Preez is "man from the house at the meadows". The Du Preez family originates from the region between the Schelde and Somme rivers in Flanders. They originally wrote the name as Des Prez and also Des Pres.[8][5]
The surname is in existence for more than 900 years. The earliest bearer of the surname was Lambert de Pre, born around 1050 and who was seneschal of Luik. His descendants inherited the surname. Another well known du Preez was the famous Renaissance composer,Josquin des Prez, 1440-1521."[1][citation needed]
"The Du Preez ancestors brought with them something which, after 300 years, is still preserved in the Cape State Archives: the original certificate of church membership which the French Walloon church[2] gave them as testimonial. [...] No other South-African Huguenot family can today show such a testimonial.
Translated, the certificate reads:
We, minister and elders of the Walloon church of Vlissingen, certify herewith that Hercule des Pres and his wife openly professed the Reformed Faith and lived amongst us with increasing devoutness, attended the holy gatherings and participated in the Sacrement of the Holy Communion. We thus request our highly honoured brother-leaders of other churches to accept them as members of the church of Jesus Christ in the faith with which we signed this testimonial underneath our usual seal. Done during 'n church council meeting on this 11th day of the month February 1688 (signed) Lombard, Minister (Sign.) Daniel degroote, Elder on behalve of every one (on the church council)"[1][citation needed]
"Hercules, the Du Preez forefather, was married to Cecilia d'Atis[3][4] (1650-1720).[9][10] and died on 15 Nov 1720 in Soetendal Farm, Drakenstein, South Africa."[11][12] On April 18, 1690, Hercules des Prez received 510 Gulden from the Dutch East-Indian Company.[13][citation needed][12] He lived on the farm De Zoete Inval. (De Soete Inval), now Paarl station and east of it. The farm was promised to him in 1692 and formally allocated 15/10/1697. Hercules died in 1695 whereafter Cecilia D'Atis married Pierre Dumont.
Children:
 1. Elizabeth (born 1670): Marries Pieter Jansz van Marseveen (Marcevene) Children: Anna (marries Abraham Prevost), Cecilia (marries Charles du Plessis), Pieter.
 2. Hercule (1672 - 9 May 1721): Member of "Hof van Landdrost en Heemraad van Stellenbosch", captain of the "Burgher Kavallerie". Refuses to appear in court for his opposition against Governor Willem Adriaan van der Stel.[14] He is sentenced in his absence to five year in exile in Mauritius and a fine of £41 13s 4d. Certified incapable ever to hold a public or military position. Arrested on February 4, 1707. Released together with Adam Tas and other "burgers" shortly before departure to Mauritius. Sign his name as "des Pres". Married to: 1. Marie le Febre (Fevre) (1651-1701). 1 son and 1 daughter. 2. Cornelia Villion (Viljoen).
 3. Marie-Jeanne (born 1675 or 1678): Married to Jaques Therand (Jacques Theron from Nismes) (1668-1739). Call her self as "from Bethun"‚ in her will. 5 Sons and 3 daughters.
 4. Francois-Jean (born 1677) Married to Marie Cordier. Two sons.
 5. Jacquemina (Jaquemine)(1679-?) From Lille in Flanders. Married to Abraham Vivier. 4 Sons and 5 daughters.
 6. Philippe (born in Kortryk, 1681) Fled from Bethuné‚ in Artois. Live on the farm De Klippenvallei (Klip Vallei), currently the area North-east of the sportsfields in Wellington. Allocated 1699. Owns also Artois and De Hoop in Land van Waveren below the Witsenberge, near Wolseley, in the Tulbagh district (both allocated 1714). He married Elizabeth Prevost in 1696 (born 1683, daughter of Charles Prevost: she came to the Cape from Marcq (Marck) near Calais with a brother and sister)."[2][citation needed]

Suffix

SV/PROG

Name

Taking the LNAB as des Prez as most probable[15]
Hercules /des Pres/ SV/PROG[16][17]
Given Name: Hercules[17]
Surname: des Pres[17]
Name Suffix: SV/PROG[17]
Nickname: "du Preez" Hercules"; des Prez[17] A Given name was found in addition to a first name in the NAME tag.[17] A suffix was found both in the NAME and in an NSFX tag.[17]
Hercules /Du Preez/[18]
Other names for Hercules were Hercules des Pré[19][11][19]and Hercules du Pres.[19]
Hercule Francois du Pre de Contrai[20]

Birth

Date: Hercules du Preez was born in 1645. He was the son of Unnamed Father du Pré.[6] Hercules was born about 1645.[2][17][11][10][21]
Place: Contrai, West-Vlanderen, Belgium / Flanders, France[21][6][17][21]

Occupation

Huguenot tailor / farmer, Drakenstein, Cape Province [17]

Marriage

Children:
 1. > a) Elizabeth (born 1670): Marries Pieter Jansz van Marseveen (Marcevene) Children: Anna (marries Abraham Prevost), Cecilia (marries Charles du Plessis), Pieter.
 2. > b) Hercule (1672 - 9 May 1721): Member of "Hof van Landdrost en Heemraad van Stellenbosch", captain of the "Burgher Kavallerie". Refuses to appear in court for his opposition against Governor Willem Adriaan van der Stel. He is sentenced in his absence to five year in exile in Mauritius and a fine of £41 13s 4d. Certified incapable ever to hold a public or military position. Arrested on February 4, 1707. Released together with Adam Tas and other "burgers" shortly before departure to Mauritius. Sign his name as "des Pres".[22][17] Married to: 1.) Marie le Febre (Fevre) (1651-1701). 1 son and 1 daughter. 2.) Cornelia Villion (Viljoen).
 3. > c) Marie-Jeanne (born 1675 or 1678): Married to Jaques Therand (Jacques Theron from Nismes)(1668-1739). Call her self as "from Bethun"‚ in her will. 5 Sons and 3 daughters.
 4. > d) Francois-Jean (born 1677) Married to Marie Cordier. Two sons.
 5. > e) Jacquemina (Jaquemine)(1679-?) From Lille in Flanders. Married to Abraham Vivier. 4 Sons and 5 daughters.
 6. > f) Philippe (born in Kortryk, 1681) Fled from Bethuné‚ in Artois. Lives on the farm De Klippenvallei (Klip Vallei), currently the area North-east of the sportsfields in Wellington. Allocated 1699. Owns also Artois and De Hoop in Land van Waveren below the Witsenberge, near Wolseley, in the Tulbagh district (both allocated 1714). He married Elizabeth Prevost in 1696 (born 1683, daughter of Charles Prevost: she came to the Cape from Marcq (Marck) near Calais with a brother and sister). Source: The first Du Preez's in South Africa[17]

Migration

Date: Arriveer in Kaap die Goeie Hoop 5 Jun 1688 met die skip "De Schelde"[23]
Date: 5 JUN 1688 on board / aan boord De Schelde[24][25][26][17][19]
On the passenger list Hercules's name is noted (with the names of his children and his wife):
 • Cecilia Datis du Preez, Courtrai, Flandres
 • Hercule Des Prez of Courtrai Flandres
 • Elizabeth Des Pres - 18
 • Hercule Des Pres Jr. - 16
 • Marie-Jeanne Des Prez - 13
 • Francois-Jean Des Prez - 11
 • Jacqueline Des Prez - 9
 • Philippe Des Prez - 7[27][17]
Another source on this same website gives the names as following:
 • Hercule des Pres (1645-1695) and Cécile dÁrtis (1650-1720)
 • Isabeau des Prez (1670-aft.1710)
 • Hercule des Prez (1672-1721)
 • Marie-Jeanee de Prez (1675-1763)
 • Francois-Jean des Prez (1677-aft.1712)
 • Jacquamine des Prez (1679-1715)
 • Philippe des Prez (1681-1722)[28][17]

Death

Date: Exact date: November 22, 1696.[23][19] Date: 22 NOV 1698[6] Hercule Du Preez passed away in 1695. [29] Before 22 Nov 1697[30][17] Hercules du Preez passed away about 1696.[2][31]
Age: 50-51[23]
Place: De Zoeten Inval, Drakenstein, Cape[17][6]

Death

Date: before 1696-11-22
Event: Death
Event Place: Cape of Good Hope
Name: Hercules du Préé
Residance: Drakenstein
Spouce: Secilia Daties [32]
Reference no.: MOOC8/1.19 Testator(s): Hercules du Préé : 22 November 1696: Inventaris en exacte taxatie der roerende en onroerende goederen nagelaten bij den vrijborger van Drakenstein Hercules du Préé, ten voordeelen van sijn nagelaten weduwe Secilia Daties ter eener, en 6 soo mondige als minderjarige kinderen, ter anderen zijde; soo als deselve op dato deses bij de ondergesz: Weesmeesteren, met ge van de voorm: weduwee; met toestaan van haar 2 mondige kinderen, Hercules en Philip Dupree, is opgesteld en gewaardeert, bestaande in meenigte en prijs als volgd, namentlijk Een plaats leggende onder het gebied van Drakensteijn, groot volgens ervgrond briev daar van sijnde, daar bij 40 verkens, wagens, ploeg, eegd, en wat meer van bougereetschap daar op mogt sijn, met weijnig huisraat; [33]

Sources


 • WikiTree profile Du Preez-67 created through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper. User ID: 5AD51A7826A1104FB96F2F369FF39D43E684 Prior to import, this record was last changed 29 Sep 2010. • WikiTree profile Du Pré-1 through the import of Vermaak Family Site - 05 May 2013.GED on May 5, 2013 by Dina Vermaak. User ID: 9EA90AAF-5C87-4D82-A46D-BA83B9458597 Record ID Number : ID Number: MH:I1350 : 28 JUL 2010 16:17:03 GMT+2
 • Source: Author: Martin Venter Title: Venter Web Site Text: MyHeritage.com Page: Hercules des Prez

 • Geni gives the following information: Hercule du Pre de Contrai ; Nicknames: "de Prez" ; Birthdate: circa 1611 ; Birthplace: Camiac-et-Saint-Denis, Gironde, Aquitaine, France ; Death: Died November 22, 1696 in Paarl, Cape, South Africa [34]

 • WikiTree profile Du Prees-2 created through the import of Ancestors_DippenaarAndre_noinfo.GED on Oct 23, 2012 by Andrew Dippenaar. User ID: 2A49FB84-11F4-4D77-A705-2D4309E5C920 : Record ID Number: MH:I1499 : UPD 28 JAN 2012 22:59:53 GMT+2

 • WikiTree profile Des Pres-2 through the import of export-Ancestors.ged on Jul 31, 2014 by Karina Mulder. Record File Number: geni: 6000000003877602171 : Submitter: @S340970393020012888@ Prior to import, this record was last changed 13:06:12 23 JUL 2013. Objects included in GEDCOM:
File: image/jpeg
File: SV/PROG flag
File: Des Pres St De Zoete Inval Paarl
File: Du Preez Flamilebond Memorial erected 1974
File: Inscription on memorial De Zoete Inval Paarl
File: Huguenote Handtekeninge

 • WikiTree profile Du Preez-250 through the import of van Zyl.ged on May 27, 2013 by Pieter van Zyl. User ID: BD4E9EC8-B3E0-45E9-91B5-05E443F690FB Record ID Number: MH:I250

 • WikiTree profile Du Preez-357 through the import of 2c2lx5_785107l52bc52fyefs21fe.ged on Oct 16, 2013 by Pieter van Zyl. Record ID Number: MH:I250 : User ID: BD4E9EC8-B3E0-45E9-91B5-05E443F690FB

 • WikiTree profile Du Preez-520 was created through the import of Venter_2013_2015-01-12_2015-01-1402.ged on Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter.
 • Source: S5 Title: Ancestry Family Trees Publication: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; Repository: #R2

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Source: http://mysite.mweb.co.za/residents/dpreezg/ (seen July 5, 2014). Entered by Philip van der Walt.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Waalse Gemeente te Vlissingen (1584-1823). Op 13 mei 1823 besloot koning Willem I de Waalse Gemeente te Vlissingen op te heffen, en te doen opgaan in de Nederduitse Hervormde Gemeente aldaar. De uitvoering van dit Koninklijk Besluit werd door de Waalse kerkeraad van Vlissingen vertraagd, zodat de koning op 1 juni 1825 zijn bevel moest herhalen, waarna het eindelijk werd opgevolgd, 1823, 1825. Source: Zeeuws Archief 202.61 Tentoonstelling Hugenoten in Zeeland Catalogus 7. Waalse Gemeente te Vlissingen (1584-1823) NB: Bruikleen: Bibliothèque Wallonne, archief, inv.nr 516. (seen July 5, 2014). Entered by Philip van der Walt.
 3. 3.0 3.1 "'n Tyd gelede is hier op die forum geskryf oor die Van Loveren wynlandgoed wat na Christina van Loveren, die Van Zyl stammoeder vernoem is. Nou sien ek vanoggend my verloofde het 'n bottel D'Athis by die huis aangebring.
  Die etiket agterop vertel kortliks die storie van Hercules du Preez en sy vrou Cecilia d'Athis en dat sy die eerste vroue wynmaker in SA geword het na hy haar 8 jaar na hul aankoms aan die Kaap ontval het....
  Ek bespeur 'n nuwe tendens van wynbemarking ..." Jaco Strauss. (Reference: -a ; Change: 11 Feb 2007, 13:41. Family Note)
 4. 4.0 4.1 4.2 Amanda Calitz.
 5. 5.0 5.1 Entered by Pieter Meyer, Apr 14, 2013.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 May 5, 2013 by Dina Vermaak.
 7. Saamgestel deur: Martina Louw (nee van Breda) : Kennethl@@xtra.co.nz
 8. Between 1690 and 1724, 54 Huguenots signed documents [in] de Caep de Goede Hoop. These signatures were published by Graham Botha in his book The French Refugees at the Cape and can be seen in the attached scan of the relevant page and includes those of Louis de Berault, Hercules des Prez, Jacques Delporte, Jean Durand, Jacques de Savoye, Jacques Nourtier, André Gauch, Francois Rétif, Guillaume Néel, Paul Roux, Daniel Hùgo, David Senecal, Pierre Simond, Jean Prieur du Plessis, Guillaume du Toit, Francois du Toit, Jean le Roux, Jacques Therond, Abraham de Villiers, Jean Gardiol, Jacques de Villiers, Pierre de Villiers, Isaac Taillefert, Jean Taillefert, Jean Gardé, Claude Marais, Estienne Bruére, Daniel des Ruelles, Pierre Rousseau, Jacques Pinard, Estienne Cronjé, Jacques Malan, Gabriël le Roux, David du Bùisson, Daniel Nourtier, Estienne Niel, Philippe Fouché, Gideon le Grand, Pierre Cronjé, Paul Couvret, Paul le Febvre, Salomon de Gournay, Pierre Vivier, Pierre Jourdan, Estienne Viret, Esaias Engelbert Caucheteux and Jean de Buijs.
 9. "Hercules married Cecilia Datÿs in 1667. (Cecilia Datÿs was born circa 1650)
 10. 10.0 10.1 Cornelis Pama Dr., Die Groot Afrikaanse Familienaamboek, ISBN 0 7981 1561 0 (Cape Town, South Africa: Human & Rousseau, 1983), 105.
 11. 11.0 11.1 11.2 Elaine Du Preez-Bell Mrs, Genealogy of my Du Preez Family (Betty's Bay, Western Cape: Private, 2012), Pg. 17.
 12. 12.0 12.1 http://www.kriste.co.uk/240.html (seen July 5, 2014) Philip van der Walt.
 13. "Arrived in 1688 or 1689 as a French refugee / colonist. Hercules Des Pre - Du Pres, or Du Preez - Came from Cortryk or Courtrai, Flanders. He, his wife, Cecilia Datys (died on the farm "Soetendal" on 15-11-1720) and four children sailed in the 'Schelde'. The voyage probably took 4-6 months. They encountered two terrible storms and had to put into St. Jago, then again into Port Prayo. He arrived as a French Refugee and Colonist in 1689. On 18 or 19 April 1690 he received help from the Consistory of Batavia of £35 - 8 - 4, for himself, his wife and five children. In 1692 he was granted land and the deed was signed on 15-10-1697. His home was "Den Soeten Inval" - Paarl, where the railway station now stands. He died on 22-11-1696." Source: Personal knowledge of Agnes Sophia Denoon Rissik (née Duncan) (RIN. 437). Author of 'Letters to my Grandchildren' (published 1969); Original family tree drawn in 1943 and signed "To dear Aunt Mary with lots of love from Agnes (Aug 1943)". Aunt Mary is Mary Susan Crampton (née Norval) (RIN. 429). A later version of this family tree was included in Agnes Rissik's book "Letters to my Grandchildren" (published 1969).
 14. "De menschen in de France Hoek souden op morgen alle gedagvaard worden aan 't huijs van Hercules du Pres; de andere Francen daags daar aan ten huijse van Francois du Toit, die van de Paarl en daar omtrent een dag later in de molen van Drakenstijn ten ijnde om 't voornde: schrift in faveur van den gouvernr. te teekenen." Bron / Source: bron: Adam Tas, Dagboek (eds. Leo Fouché, A.J. Böeseken, vert. J.P. Smuts). Van Riebeeck-Vereniging, Kaapstad 1970.
 15. Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. http://www.e-family.co.za/ffy/ Page: Hercules des Prez. Seen and added by Philip van der Walt Aug 30, 2014.
 16. Bron: BUITENPOSTEN gespreksforum: Wessel du Preez, wat in Himeville in die Drakensberge gaan aftree het, wys hy my 'n boekie wat syenigste oorlewende oom (Jan Daniel du Preez*1917) geskryf het. Dit is sketse uit sy lewensgeskiedenis en, so lyk dit my, sommer self gedruk op die rekenaar en uitgegee. (titel is :- Ek , Jan Daniel du Preez)
  Agter in gee hy sy familiestamboom aan wat volgens Wessel verskil van die "offisiële" du Preez stamregister wat beskikbaar is. Hy kon nie vir my sê wat die verskille was nie, maar ek gee die besonderhede soos wat dit in die boekie voorkom.
  STAMVADER: Hercules des Pres of du Pre, gebore 1645, oorlede 1695, getroud met Cecilia d'Artis.
  2. Hercules (2e kind van stamvader) + 9 Mei 1721 x Cornelia Viljoen.
  3. Hercules , x Elizabeth Theron
  4. Hercules Christiaan * 15.9.1726 x 20.1.1771 Regina Catharina Vogel
  5. Hercules Johannes * 25.7.1773 + 13.2.1861 x 11.1.1801 Catharina Magdalena van Zyl
  6. Jan (Johannes) Daniel * 1801 + 1893 x nooi Lourens. Hy het van Oudtshoorn getrek na Humansdorp, Gamtoosrivier, waar hy die plase Andrieskraal en Rivierplaas besit het.
  7. Hercules Jacobus * 1830 + 1914 x nooi Schoultz.
  8. Johannes Christoffel * 1875 + 1951 x Magdalena Jacoba Schoultz
  9.(a) Johan Frederick * 1905 + 1994 x Anna Bloem
  (b) Johannes Christoffel * 1907 + 1996 x Maria Gouws
  (c) Hercules Jacobus * 1908 + 1974 x Lucia Muriel Marais
  (d) Wessel Hendrik Moolman * 1909 + 1984 x Joey Wels
  Hulle kinders was :-
  1. Marie * 24.12.1936
  2. Wessel * 12.11.1938 x Margaretha Johanna (Greti) van Zyl * 27.6.1938 + 13.7.1993
  xx Anna Margaretha (Greta) Lessing * 20.4.1945
  2.1 Wessel*20.4.1968
  2.2 Albert*11.6.1970
  2.3 Leon*10.5.1973
  3. Johannes Christoffel*4.5.1940
  4. Bernadine Magdalena*16.1.1949
  (e) Catharina Magdalena
  (f) Jan Daniel * 1917 x Johanna Elizabeth Gouws
  (g) Andries Phillipus * 1920 x Marthie de Wet
  Vir verdere besonderhede kan lede met Wessel se suster Marie skakel. Haar tel no is 011-793 5880 (sy is ongetroud). Sy het kontak met hulle oom Jan Daniel, wat in die Suid kaap woon. Groete, Barend Leach bleach@lantic.net Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 18. Wilhelm Venter, Jan 14, 2015. Source: #S5 Page: Ancestry Family Tree
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 Personal knowledge of Agnes Sophia Denoon Rissik (née Duncan) (RIN. 437). Author of 'Letters to my Grandchildren' (published 1969).
 20. Added by Sarie Scheepers
 21. 21.0 21.1 21.2 Added by Wilhelm Venter, Jan 14, 2015
 22. In June a piece of ground, on which the present church at the Upper Paarl stands, in extent 5 morgen 150 square feet, was surveyed by Mr. Evert Walraven Cochins, the Government engineer and surveyor. It extended on the north to the Drakenstein parsonage, east to the Berg River, south to the place of David Senechap and west to the wagon road, now the main street of that place. A churchyard was marked off in the form of a square, each side of which measured 35 square roods, and in the middle it was decided to build the church, lengthwise to the north and south. On the 6th September, 1718, the first stones were laid by Monsieur du Toit, who was followed by the churchwardens and two Heemraden, Fran9ois du Toit and Jacob Theron ; then the ex-elders Pieter de Villiers, Claude Marais and Pieter Rousseau, as well as the ex-deacons Paul Roux, Hercules des Pres and Pieter Taillefert. The building was consecrated in June, 1720. Before the church was completed it was found that there were not enough pews for the ladies, as it was customary for the men and women to sit apart during divine service. It was therefore decided that each lady was to bring her own seat, and in order to prevent any disputes the first row nearest the pulpit was to be set aside for the wives of church-wardens and Heemraden in office ; the next row for the wives of ex-churchwardens and Heemraden and then, if there was not enough room, they were to be placed in the third row in which the old ladies and the respectable persons sat. [...] others were to be placed in order by the sexton as they were brought in, and each chair was to have the name of the owner distinctly marked on it.' Four shillings and twopence was paid for each chair placed in the care of the sexton, half of which went towards repairs and the other to the sexton. Source: French Refugees
 23. 23.0 23.1 23.2 Added by Pieter van Zyl, May 27, 2013
 24. De Schelde left Vlissingen for Cape February 19, 1688, 140 feet long, arrived Table Bay June 5, 1688, no deaths nor any sickness on board, put in at St. Jago for repairs June 22-30, 1688. Belonged to the Chamber of Zeeland. Left on 19 February 1688, arrived at the Cape on 29 May 1688 ([citation needed] to explain the discrepancies in the dates). Source: Passenger List for 'De Schelde' 1688 Philip van der Walt, Aug 30, 2014.
 25. Jul 19, 2012 by Arrie Klopper.
 26. A most exciting voyage was experienced by the Schelde, a boat of one hundred and forty feet long. She brought out twenty-three French Refugees, men, women and children. Seven or eight days out at sea a terrible storm sprang up, and the skipper was compelled to put into St. Jago. On her arrival at Porto Prayo, he was told that on the previous day an English pirate ship had captured three ships belonging to the English, Portuguese and Dutch respectively. She sailed away almost immediately, and when five days from the Cape ran into another storm. On board were several members of the des Pres family.
 27. Source: Coertzen, Pieter - "The Huguenots of South Africa 1688-1988", Tafelberg Publishers Limited, Cape Town, 1988 Contributor June 19, 1999 Sonia Tkachuk van Heerden. Source: Passenger List for 'De Schelde' 1688 Philip van der Walt, Aug 30, 2014.
 28. Sources: mostly Appendix 2 of "Hugenotebloed in ons are" by J.G. le Roux (1992; ISBN 0-7969-0566-5) and "French speakers at the Cape" by M. Boucher (1981, ISBN 0-86981-222-X) Contributor Lesley Robertson Source: Passenger List for 'De Schelde' 1688 Philip van der Walt, Aug 30, 2014.
 29. Entered by Amanda Calitz, Jun 28, 2013.
 30. Hercules died in 1695 where after Cecilia D'Atis married Pierre Dumont. Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 31. Oct 23, 2012 by Andrew Dippenaar.
 32. "Family Search: South Africa Historical Records" Inventory to liquidation and distribution accounts, Probate records : Inventory 1696: (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9BY-H9SV-C?mode=g&i=234&cat=220512). Seen and entered by Ronel Olivier Jan 17, 2016.
 33. ”The Genealogical Society of South Africa: eGSSA branch, South African Records Transcribed. A selection of historical records transcriptions. (http://databases.tanap.net/mooc/) Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa. Seen and entered by Ronel Olivier Jan 16, 2016.
 34. Schalk Pienaar, Jul 2014.


More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage


Search for living relatives: People FindersMemories: 2

On 13 Sep 2014 Evan (Chapman) Snyman wrote:

I have found the pdf and ePub of Colin Graham Botha's book The French Refugees at the Cape https://ia700303.us.archive.org/1/items/frenchrefugeesat00both/frenchrefugeesat00both.pdf


On 14 Apr 2013 Pieter Meyer wrote:

Hercule du PRE/des PRES (vandag bekend as du PREEZ), gebore 1645, van Cortryk (Courtrai) was 'n Franse Hugenoot wat in 1688 met sy vrou Cecilia D'ATIS na SA gekom het op die Schelde vanaf Vlissingen in Nederland. In 1690 het hy finansiele hulp vir homself en 5 kinders ontvang. Hy het homself in 1692 gevestig te De Zoete Inval, Paarl, en is omstreeks 1695 oorlede, en het 3 seuns en 3 dogters nagelaat.Login to add your own memory.

Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Hercules's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Family Tree DNA.Images: 15
Hercules du Preez
Hercules du Preez

De Zoete Inval
De Zoete Inval

Monument to the Du Preez family name
Monument to the Du Preez family name

Hercules du Pres (Cir 1645-1696)
Hercules du Pres (Cir 1645-1696)

Prominent Huguenot signatures
Prominent Huguenot signatures

view all


Collaboration

On 29 Jan 2018 at 18:06 GMT Gesina Gertruida -Trudie (du Preez) Strydom wrote:

His my sixth great grandfather

On 23 Aug 2016 at 19:13 GMT Philip van der Walt wrote:

7th child http://www.wikitree.com/wiki/Du_Preez-854 needs to be moved to a next generation: "The eighth child shown against Des_Prez-16 is Phillipus Lodewicus (du_Preez-854) but this cannot be as it is 60 years out. I think it is the same as Du_Preez-1088 showing as the son of Du_Preez-1039.

I know how difficult t is to get the right people hitched to the right people as I have had a lot of similar things happen in my Schoeman trees. Back then they all had the same names for generations. Regards Maureen Mooney-635"

On 12 Oct 2015 at 19:09 GMT Esmé (Pieterse) van der Westhuizen wrote:

Du Pre-30 and Des Prez-16 appear to represent the same person because: Same data

On 29 Jun 2015 at 11:52 GMT Esmé (Pieterse) van der Westhuizen wrote:

Du Preez-250 and Du Preez-520 appear to represent the same person because: Same dates and place of birth

On 30 Aug 2014 at 17:59 GMT Philip van der Walt wrote:

Des Pres-1 and Des Prez-16 appear to represent the same person because: Same data; Des_Prez-16 has been chosen as the target profile to merge into.

On 30 Aug 2014 at 17:58 GMT Philip van der Walt wrote:

Des Pres-2 and Des Prez-16 appear to represent the same person because: Same data. Des_Prez-16 has the most correctly French spelled LNAB.

On 30 Aug 2014 at 17:46 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Pré-18 and Des Prez-16 appear to represent the same person because: Same data, Des_Prez-16 has been chosen as the target profile to merge all the duplicate profiles into. See Des_Prez-16 for explanations.

On 27 Aug 2014 at 03:39 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Prees-2 and Du Pré-18 appear to represent the same person because: Same data (du Pré-18 has the nearest to the correct French spelling of the LNAB at that time)

On 17 Aug 2014 at 04:12 GMT Philip van der Walt wrote:

Du Preez-264 and Du Pré-18 appear to represent the same person because: Same data; du Pré-18 has the most correct French spelling of this LNAB (at that stage in Europe).

On 5 Jul 2014 at 14:14 GMT Philip van der Walt wrote:

According to the French spelling in this source dating from February 11, 1688: Hercule des Pres.

more comments


Hercules is 22 degrees from Amelia Earhart, 26 degrees from Lance Martin, 30 degrees from Oscar Wilde and 19 degrees from Queen Elizabeth II Windsor on our single family tree. Login to find your connection.

D  >  des Prez  >  Hercules des Prez