no image
Privacy Level: Open (White)

Jacob Gezelius (1663 - 1724)

Jacob Gezelius
Born in Hedemora (W), Sverigemap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Father of
Died in Gagnef (W), Sverigemap
Profile last modified | Created 26 Apr 2020
This page has been accessed 42 times.

Biography

17. Mag. Jacob Gezelius. Född i Hedemora 20 Juni 1663. Fadr. slutl. Kyrkoh. i Husby. Inskrifwen wid Upsala acad. 1677 men studerade sedan i Westerås. Följde derefter sin farbroder Biskopen Doct. Joh. Gezelius till Finland och uppehöll sig 2 år dels i Åbo, dels i Narva. Återkom till Upsala och blef Magister 11 Dec. 1694. Hade redan 1693 blifwit ConRector Scholæ i Fahlun. Pwgd 7 Maj 1695. Rector Scholæ ib. 1699. Wald och af Regeringen i Stockh. interimswis utn. Kyrkoh. här 1704, war han angelägen att få Konungens confirm. ifrån Pohlen och tilltr. 1705. Opponens i prestmötet 1696 och predikade 1705. Fick ock den hedern wid slutet att wara Prost i sin församl. 1720 hade han ett i synnerhet bedröfligt sjukdomsår. På sommaren bortrycktes 116 personer af rödsoten. Ännu icke wid tryckande ålder hade han sin måg till vice Pastor, gjorde contract med honom om hela tjensten och ett concept finnes till Biskopens och Consistorii samtycke att få uppdraga pastoratet till nämnda måg Mag. Er. Dicander, men förrän det kom till werkställighet blef han död af colik 25 Mars 1724.
Gift 1 Jan. 1695 med Margareta Christiernin, Prostens dotter i Fellingsbro, f. 1669, lefde i Stora Tuna ännu 1743. Barn: Johan, Kyrkoh. i Orsa; Christina, g. m. Majoren wid Dalregim. J. Grönstedt och Skolmäst. i Nås S. Dicander; Margareta, g. m. Mag. Er. Dicander, Pastor i Nås; Georg, Bruksinspektor. [1]

Sources

  1. Muncktell, Joh Fr: Westerås stifts herdaminne, Andra delen. Digitaliserat https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/gagnef.shtml#kh17


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Jacob your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Jacob's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

G  >  Gezelius  >  Jacob Gezelius

Categories: Husby (W) | Kyrkoherdar | Gagnef (W) | Hedemora (W)