Ragnhild Jensen
Privacy Level: Public (Green)

Ragnhild Jensen (1906 - 1992)

Ragnhild Jensen
Born in Elverdamsgård, Kongstrup, Røsnæs Sogn, Ars Herred, Holbæk Amtmap
Wife of — married 30 Apr 1949 in Bethlehemskirken i Ubberup, Tømmerup, Ars, Holbæk, Denmarkmap
[children unknown]
Died at age 85 in Plejehjemmet Solgården, Lundevej 36, Kalundborg, Holbæk amtmap
Problems/Questions Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 647 times.

Contents

Links

Indgangsportal til min slægtsforskning


Supplerende materiale


Biografi

Barndom

Ragnhild blev født den 10. oktober 1906, på Elverdamsgård i Kongstrup på Røsnæs ved Kalundborg. Hun var datter af gårdejer Hans Christian Jensen og hustru Mariane Platz. Hun bliver hjemmedøbt 14. december og fremstillet i valgmenigheds kirken, Bethlehemskirken, i Ubberup ved Kalundborg d. 17. marts 1907.

Ubberup valgmenighed er en grundtvigiansk valgmenighed, der stammer fra 1872. Ragnhilds familien må have haft tætte bånd til valgmenigheden, da Ragnhilds mor (Og formentlig også far) blev begravet på menighedens kirkegård, og Ragnhild blev også både konfirmeret og gift i valgmenighedens kirken. Af Ragnhilds mand Niels Peder Jensen Frankslommebogs notater, fremgår det også at han og Ragnhild har haft forbindelse med Uffe Hansen, som var valgmenighedens præst i perioden 1925-1965.

Ubberup valgmenigheds kirke
Foto Henrik Frank 2009

Mellem 1906 og 1910 flytter Ragnhilds familie til Nostrup, hvor forældrene på et tidspunkt overtager Vangaard. Omkring 1920 bliver Ragnhild konfirmeret i den tidliger omtalte valgmenighedskirke i Ubberup.

Antvorskov højskole

I 1925 kommer Ragnhild på Antvorskov højskole ved Slagelse, der på dette tidspunkt blev ledet af det senere venstre folketings medlem cand. teol. Frederik Nørgaard, som havde overtaget højskolen i 1920.

Pensum på højskolen skulle, ifølge Slagelse leksikon, have været præget af nationalisme samt sundhed og virkelyst som grundpiller for det gode liv.

Ragnhild skriver selv om opholdet: Det var en god Tid, som jeg mindes med Taknemmelighed, en Tid hvor man fik saa mange nye og gode Tanker.

Stuepige på Høng mejeri

Efter højskole opholdet bliver Ragnhild stuepige på Høng mejeri.

Under sit ophold i Høng får Ragnhild nedenstående lidt morsomme brev, fra sin veninde Marie:

Vernersminde Torsdag

Kære Ragnhild!

Jeg fik pludselig Lyst til at sende dig en lille Skrivelse for at høre hvordan du befinder dig dernede i Høng. Er du glad for at være der? Jeg tror ikke at jeg kunde faa en bedre Plads, jeg er umaadelig glad for at være her. Der er en ung Pige her til og vi skiftes til at være Stuepige og i Køkkenet, hveranden Maaned, nu i denne Maaned har jeg været i Stuerne.

Her er meget at bestille men naar man er to om det gør det jo heller ikke noget. Der er to Karle og en Fodermester her; men sidstnævnte er nu gift, saa han er uskadeliggjort men Karlene er skam temmelig skrappe. De hedder Svend og Arne. Svend er 17 Aar, ualmindelig pæn og altfor flink, han er Søn af en meget velhavende Konsulent oppe i Nordsjælland. Arne er Landmandssøn fra Jylland 20 Aar, rigtig pæn og flink og meget vittig, saa du kan nok tænke hvordan det gaar os stakkels Pigebørn saa jeg tænker nu nok jeg holder, min gamle Flamme har jeg ikke glemt endnu. Naar vi er ene hjemme kan du tro her er fest i Laden, saa danser vi og spiller Kort saa det staar efter.

I Fredags var Herskabet bilende i København. saa da havde vi paa Forhaand bestemt at vi vilde have Gilde. Arne købte Kager, Svend Chokolade og vi lavede den saa. Mens vi sad "midt i Chokoladen" kom Arnes Broder, han er endnu mere interessant end de to andre. Bagefter stillede vi Grammofonen ud i Køkkenet og dansede til og da Kl. var 11 satte vi os til at spille Kort.

Gaar du til Gymnastik der? Jeg gaar ikke, her var for langt. Har du hørt fra Paula? Mon hun er glad for at være paa Ubberup. De sidder og raaber om at jeg skal hente Æbler oppe paa Loftet, men jeg gider ikke i Aften, saa de skal selv hvis de vil have nogen, det gælder jo om ikke at forvænne Rakket, ikke.

Har du været hjemme endnu? Jeg har en Gang og paa Søndag skal jeg til København til Hans Jørgen og more mig. Faar du Juleferie? Jeg ved ikke om jeg faar fri til Jul eller Nytaar. Den anden Pige, Ditte, er nemlig fra Fyn, saa jeg tænker, jeg lader hende rejse hjem først, vi maa nemlig selv om det.

En af Døtrene her er hjemme for Tiden og syr Udstyr. Midt i Februar skal hun rejse til Kina og giftes, det er langt men i det ulæseligt vilde de fleste vel rejse til Polen om det skulde være. Hun hedder Asta og er ganske umaadelig sød.

Nu haaber jeg at du snart sender mig lidt og fortæller om hvordan du befinder dig. Nu maa du nøjes med dette denne Gang.

Mange venlige Hilsner din hengivne Veninde Marie ?Ballerup?

Hvordan gaar det med den sorthaarede Asger, har du fundet en mere ?prisværdig? Genstande i Høng

Hos gårdejer Lars Frandsen

Sommeren efter hun har været i Høng, bliver hun ansat hos en gårdejer Lars Frandsen, hvor hun med sine egne ord: Var beskæftiget ved alt husligt Arbejde under en god og dygtig Husmoders Ledelse.

I huset hos lærer Kelstrup i Rønninge

Herefter vender Ragnhild hjem til forældrene i Nostrup, hvor hun er indtil hun den 1. november 1929, kommer i huset hos lærer Kelstrups, på Rønninge skole på Fyn. Der må være tale om førstelærer og kirkesanger Martin Thorvald Mikkelsen Kelstrup.

Ragnhild skriver: Rejste saa til Rønninge ved Langeskov paa Fyn, hvor jeg var i Huset hos Lærer Kelstrups i et Aar - nogle flinke og rare Mennesker.

Thorvald Mikkelsen Kelstrup og hustruen Marie

I Rønninge har Ragnhild tilsyneladende ikke ligget helt på den lade side, for hun får senere et brev fra en veninde Anna Hansen der skriver:

Jeg synes du skriver du har faaet Brev fra din lille Skat derhenne fra Rønninge, det var jo nok det jeg sagde det skulde nok gaa med jer.

Ragnhild er i Rønninge et år, og får følgende anbefaling:

Ragnhild Jensen har været i Huset hos os 1 Aar, fra 1ste November 1929 indtil 1ste November 1930; og naar hun rejser herfra for at se andre Forhold, vil jeg gerne give hende min varmeste Anbefaling med.

Hun er en dygtig og proper ung Pige med et venligt og vindende Væsen - villig og flink til alt hvad man forlanger af hende, saa jeg er overbevist om, at enhver Husmoder vil blive glad ved at faa hende i Huset.

Hos os har hun udført saavel Stuepigearbejde som passet den daglige Madlavning. Hun er en dygtig Natur, er hurtigt sætter sig ind i hvad der kan være af nyt, som hun ikke før har kendt, og jeg vil anbefale hende til alle, der ønsker en paalidelig ung Pige.

Rønninge Skole 5te Oktober 1930 Marie Kelstrup

I huset hos cand. theol. Johannes Fogh-Petersen

Herefter får Ragnhild lyst til at komme til København, og hun får i januar 1931 plads i huset hos cand. theol. Johannes Fogh-Petersen. Han var på dette tidspunkt sognepræst ved Hans Tausens Kirke i København, og havde tidligere været folketingsmedlem for det Radikale Venstre. Ragnhild boede, formentlig sammen med familien Fogh-Petersen, på adressen Thorshavnsgade 28,4 København S.

Johannes Fog-Petersen

Et års tid efter Ragnhilds ansættelse bliver Johannes Fogh-Petersen stiftsprovst i Odense, og sognepræst ved Skt. Knuds Kirke. Ragnhild vælger i den forbindelse at flytte med til Odense, hvor hun blev indtil november 1932.

Ragnhild skriver om sin ansættelse: Et Hjem hvor jeg var uendelig glad for at være, og Mennesker som har betydet meget for mig.

Hun får i 1934 denne anbefaling af Solvej Fog-Petersen:

Frk. Ragnhild Jensen har været i vort Hjem fra 1/11-30 til 1/11-32. Hun var mig en udmærket solid og dygtig Hjælper, ikke mindst under den vanskelige Flytningstid her til Odense.

Hendes særlige Omraader er Madlavning og Bagning, men hun er ogsaa flinkt til al slags Rengøring. Jeg kan -ulæseligt- kun anbefale hende paa det bedste.

Solvej Fog-Petersen Stiftsprovstgaarden Odense

25-8-34

Ophold på frimenighedsskolen Liselund

Efter stillingen hos Fog-Petersen, flytter Ragnhild hjem til forældrene på Vanggaaard i Nostrup.

Her er hun indtil februar 1933, hvor hun tager på halvanden måneds ophold på frimenighedsskolen Liselund ved Slagelse, i som Ragnhild skriver Trangen til at høre om det egentlige Menneskeliv - ja Trang til Aandelig klarhed

Det starter med at hun i begyndelsen 1933 skriver et brev til Niels Dael, som er frimenighedspræst og ejer af frimenighedsskolen, for at høre om hun kan deltage i de sidste måneder af et skoleforløb der er startet i november 1932.

Niels Dael (1857-1951) blev født i Vendsyssel og kom som ung på Askov udvidede Højskole, hvor han deltog i undervisningen på en fri præsteskole. Efter at være ordineret i frimenighedskirken på Mors var han en årrække præst i Argentina. 1897 blev han præst for Høve Frimenighed og i 1904 også for Havrebjerg Frimenighed. I 1908 købte han landstedet Liselund, hvor han grundlagde en menighedsskole og i øvrigt boede til sin død i 1951. Niels Dael ligger begravet i Liselunds have. (Kilde: Hjemmeside for Liselund Møde- og Kursussted).

Som svar på Ragnhilds brev, skriver Niels Dahl:


Niels Dael Liselund pr. Slagelse, d. 4/2 1933 Frimenighedspræst

Frøken Ragnhild Jensen

Tak for Deres Brev. De er velkommen her til de to sidste Maaneder eller til den ene, ligesom De selv ønsker det. Prisen er ligesom paa Højskolen 65 kr. om Maaneden for Kost og Undervisning. Ønsker De Eneværelse med elektrisk Lys og Centrlavarme, betales der særskildt derfor: 15 Kr. om Maaneden.- Sengetøj og Haandklæder maa de selv medbringe. Jeg medsender en Skoleplan. Vær saa venlig og meddele mig, hvad Dag de kommer.

Velkommen, velkommen Niels Dael

Niels Dael medsender en arbejdsplan, hvoraf det fremgår at skoleforløbet blandt andet omfatter emnerne gamle og ny testamente, menighedens historie, missions historie, etik og sociale spørgsmål.

Arbejdsplanen

Ragnhild starter på Liselund den 15. februar og er på frimenighedsskolen til udgangen af marts 1933.

I huset hos rektor ved Gammel Hellerup Gymnasium Hans Hartvig Møller

Efter opholdet på Liselund, bliver Ragnhild hushjælp hos rektor ved Gammel Hellerup Gymnasium Hans Hartvig Møller og hans hustru Karen Sophie, født Steenstrup.

Her er igen tale om en fremtrædende mand, idet Hans Hartvig Møller ud over at være en progressiv skolemand der gik ind for styrkelsen af elevernes medansvar og selvdisciplin samt indførte en form for elevselvstyre, også stiftede den første danske spejdertrop i 1909, og senere deltog i stiftelsen af Det Danske Spejderkorps.

Fra Hartvig Møllers hjem
Karen Hartvig Møller

Ragnhild får i 1936 følgende anbefaling fra Karen Hartvig Møller:

Gammel Hellerup Gymnasium

Frøken Ragnhild Jensen har været i vort Hus i to Aar, og tager nu til sit Hjem for at hjælpe sin Moder. Hun har alle de Egenskaber som en ung Pige skal have for at blive en virkelig Støtte i et stort Hjem. Jeg beklager meget at skulde miste hende og haaber at Fremtiden vil bringe hende Lykke og den Paaskønnelse af hendes Arbejde, som hun fuldt fortjener.

Karen Hartvig Møller

November 1936

Husbestyrerinde i Værslev og ægteskab

Der er ingen spor af Ragnhilds færden fra 1936 til 1946, hvor hun dukker op som husbestyrerinde hos min farfar Niels Peder Jensen Frank i Værslev skole. Det fremgår af Ragnhild og Peders lommebogs notater at Ragnhild er husbestyrerinde umiddelbart efter nytår 1946, så hun er formentlig blevet ansat, kort tid efter at Peders første kone Anna Marie Madsen døde i august 1945. Ragnhild er på dette tidpunkt omkring 40 år.

Man kan se af Ragnhilds lommebogs notater, at hun falder ind i familien og lokal samfundet i Værslev, og fungere som en mor for Peders børn Preben, Bent og Inge Lise.

Skole foto fra Værslev skole 1948.
Peder yderst venstre og Ragnhild yderst til højre.
Muligvis Bent med vest, som nummer 4 fra venstre i midterste række.
Formentlig er Inge Lise en af pigerne på fotoet.
Inge Lise og Ragnhild.
Formentlig i slutningen af 1940'erne.

Ragnhild bliver i 1949 gift med Peder. Efter sigende var det en betingelse for, at hun ville blive i Værslev. Vielsen foregår i frimenigheds kirken i Ubberup.

Ragnhild og Peders vielses attest

Daglig livet i Værslev fortsætter mere eller mindre som hidtil, indtil Peder og Ragnhild i 1967 flytter fra Værslev. Dog bliver Værslev skole nedlagt som skole omkring 1959, hvorefter de pligter der formentlig har hørt med til at være hustru til en enelærer, bortfalder.

Man kan få et indtryk af daglig livet i Værslev ved at læse Peders lommebogs notater 1946-1951,1952 - 1957, 1958 - 1962 og 1963 - 1967.

Ragnhild og Peder flytter til Kalundborg

Ragnhild og Peder køber i 1966 en grund på Strandbakken 3 i Kalundborg. De får bygget et hus på grunden, og flytter ind den 4. januar 1967. Peder bliver pensioneret dsamme år, men fortsætter dog som vikar på forskellige skoler i Kalundborg området.

Matrikel kort Strandbakken 3

Selv om Ragnhild og Peder flytter til Kalundborg, bevarer de dog forbindelsen til Værslev, hvor Peder stadig er kirkesanger og Ragnhild med i menighedsrådet.

Meddelelse om valg til
menighedsrådet i Værslev 1973

Af andre aktiviteter kan nævnes at hun er aktiv i Husholdningsforeningen, spiller til gymmnastik og på et tidspunkt deltager i et lampeskærms kursus.

30 april 1974 har Peder og Ragnhild sølvbryllup. De bliver vækket med hornmusik, og efterfølgende er der fest i sognegården (Muligvis i Årby).

Ragnhild og Peder foran huset på Strandbakken i Kalundborg, ved deres sølvbryllup


Peder og Ragnhild i hjemmet på Strandbakken 3 i Kalundborg.
Omkring 1988.

Plejehjem og død

Omkring 1989 kommer både Peder og Ragnhild, på plejehjemmet Solgården i Kalundborg.

Plejehjemmet Solgården i Kalundborg
Foto: Henrik Frank 2004

Peder dør på plejehjemmet i 1991. Ragnhild dør på plejehjemmet året efter, den 30. marts 1992 kl. 15:45. Hun bliver begravet lørdag den 4. april i Værslev, i samme gravsted som Peder og hans første hustru Anna.

Ragnhilds dødsanmeldelse
Gravstedet på Værslev kirkegård

Tidslinie

 • 10. okt. 1906: Født på Elverdamsgård, Kongstrup, Røsnæs Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt. [1][2]
 • 14. dec 1906: Hjemmedøbt i Kongstrup, , Røsnæs Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt. [3]
 • Omkring 1910: Bopæl i Nostrup, Raklev, Ars, Holbæk, Denmark. [5]
 • 1911: Folketælling Raklev, Ars, Holbæk, Danmark. Barn.
 • 1916: Folketælling Raklev, Ars, Holbæk, Danmark. Barn. [6]
 • 1925: På Antvorskov højskole, Antvorskov, , Vestsjællands Amt, Denmark. [8]
 • Omkring 1926: Stuepige - Høng mejeri, Høng, Finderup sogn, Holbæk amt. [9]
 • Sommeren 1926: Beskæftiget med husligt arbejde hos gårdejer Lars Frandsen. [10]
 • 1. nov 1929 til 1 nov 1930: I huset hos Marie Kilstrup - Rønninge skole. Rønninge, Åsum, Odense, Denmark. [11]
 • 1934 til 1936: I huset hos rektor ved Gammel Hellerup Gymnasium Hans Hartvig Møller. Hellerup, Gentofte, København, Denmark. [17]
 • 1967 til ca. 1989: Bopæl Strandbakken 3, Kalundborg, Holbæk amt. [21][22]
 • 20. nov 1973: Valgt til menighedsrådet i Værslev sogn ved Kalundborg. [23]Kilder

 1. Source: #S362
 2. Source: #S548
 3. Source: #S362
 4. Source: #S362
 5. Source: #S548
 6. Source: #S549
 7. Source: #S548
 8. Source: #S548
 9. Source: #S548
 10. Source: #S548
 11. Source: #S375
 12. Source: #S545
 13. Source: #S548
 14. Source: #S906
 15. Source: #S905
 16. Source: #S548
 17. Source: #S546
 18. Source: #S546
 19. Source: #S901
 20. Source: #S902
 21. Source: #S227
 22. Source: #S337
 23. Source: #S903
 24. Source: <ref>Source:[[#S572]] </li> <li id="_note-24">[[#_ref-24|↑]] Source: [[#S572]] </li> <li id="_note-25">[[#_ref-25|↑]] Source: [[#S904]] </li> <li id="_note-26">[[#_ref-26|↑]] Source: [[#S578]] </li> <li id="_note-27">[[#_ref-27|↑]] Source: [[#S904]] </li></ol></ref>
 • S227 Niels Peder Jensen Frank - Lommebogs notater. Arkiv Nummer: P0012-0052
 • S337 Skøde på grunden Strandbakken 3, Kalundborg. Matrikel: 6-ab Nyrup, Raklev sogn. Arkiv Nummer: P0011-0019
 • S362 Ragnhild Jensen - Dåbsattest 1949. Arkiv Nummer: P0015-0001
 • R1 Henrik Frank - Personligt arkiv
 • S375 Anbefaling fra Marie Kilstrup - Rønninge skole Arkiv Nummer: P0015-0002
 • S545 Anbefaling fra Solvej Fog-Petersen stiftsprovstgården Odense. Arkiv Nummer: P0015-0004
 • S546 Anbefaling fra Karen Hartvig Møller, Gammel Hellerup Gymnasium, november 1936. Arkiv Nummer: P0015-0005
 • S548 Ragnhild Jensen, levnedsbeskrivelse skrevet under hendes ophold på Liselund. Arkiv Nummer: P0015-0015
 • S549 Folketælling 1916 Raklev sogn, Nostrup, Ars herred, Holbæk amt
 • S572 Opgørelse af boet efter Niels Peder Jensen Frank. Arkiv Nummer: P0011-0024
 • S578 Gravsten på Værslev kirkegård, Kalundborg - N. P. Jensen Frank, Anna Marie Madsen og Ragnhild Jensen
 • S900 Brev til Ragnhild Jensen fra ?Marie Daugaard?, Svendborg - 27. oktober 1946. Arkiv nr: P0015-0006
 • S901 Ragnhild Jensen - Lommebogsnotater
 • S902 Vielses attest Ragnhild Jensen og Niels Peder Jensen Frank
 • S903 Ragnhild Jensen - Meddelelse om valg til menighedsrådet i Værslev. 30. november 1973. Arkiv nr.: P0015-0010
 • S904 Dødsattest og dødsanmeldelse Ragnhild Jensen.
 • S905 Brev til Ragnhild Jensen fra frimenighedspræst Niels Dael, Menighedsskolen Liselund - 4. april 1933. Arkiv nr: P0015-0012
 • S906 Brev til Ragnhild fra søsteren Sigrid - 1931. Arkiv nr. P0015-0014.
Is Ragnhild your relative? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Ragnhild's ancestors' DNA have taken a DNA test. Have you taken a test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

This week's featured connections are French Notables: Ragnhild is 26 degrees from Napoléon I Bonaparte, 30 degrees from Gilbert du Motier de La Fayette, 30 degrees from Sarah Bernhardt, 43 degrees from Charlemagne Carolingian, 29 degrees from Sidonie-Gabrielle Colette, 26 degrees from Pierre Curie, 35 degrees from Simone de Beauvoir, 27 degrees from Philippe Denis de Keredern de Trobriand, 27 degrees from Camille de Polignac, 27 degrees from Henri-Gustave Joly de Lotbinière, 27 degrees from Claude Monet and 32 degrees from Aurore Dupin de Francueil on our single family tree. Login to see how you relate to 33 million family members.

J  >  Jensen  >  Ragnhild Jensen