Project: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project/COGH Help

Categories: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project

Contents

Projek Kaap die Goeie Hoop Riglyne

  • [[Project:Cape_of_Good_Hope_-_Kaap_de_Goede_Hoop_%281652-1806%29/To_Do_List_Dutch_Cape_Colony#Takenlys_Projek_Kaap_die_Goeie_Hoop_Riglyne|ga altyd eerst even na die take lys en kies 'n taak of om te sien wie daar aan welke taak werk al]]

Veel gebruikte terme en afkortings

LNAB = Familienaam "van"
DOB = Geboorte dag
Duplicates= duplikate
Merge = saamsmelt
Bio = biografie
Ref tags =
References tag =
Templates =

Bronne

Om daadwerklike, konstruktiewe bydra te lewer is die byvoeg van primêre bronne van kardinale belang:
Genealogie sonder bronne is mitologie
Primêre Bronne
Wat is 'n Primêre bron ?
'n primêre bron is n dokument was uitgereik is deur:
  • Enige kerklike instansie
Doop Registers
Huwelik Registers
Sterfte of begrafnis Registers
Lidmaat Registers
Notules
  • Enige departement of instansie wat ten tye van die beriggewing onder die beheer van die staat gesorteer het
Siviele Huwelike
Geboorte Registrasies
Registrasie van dood
Siviele Registrasie van dood (Civil Deaths)
Meester Registrasies van Dood (Death Notice)
Likwidasie en Distribusie Rekeninge
Testamente
Sekondêre bronne
'n alternatiewe Bron vir die Suid Afrikaanse bevolking is die reuse bydra wat gelewer is deur
  • De Villiers en Pama
  • SAG reeks wat m.b.v. Gisa beskikbaar gestel is (Nota: onvoledig informasie )
  • Talle familie Registers op die Webwerf beskikbaar
Hierdie bronne word slegs as riglyne aangewend,
Die gebruik daarvan word gemaak om ons in staat te stel om 'n voorlopige "padkaart" vir ons navorsing te vind, maar mag nooit gesien word as feite nie.

Verwysing na bronne

Op enige WikiTree profiel sal die volgende hofies verskyn:
B - Bold - Vetgedruk
Bold text
Vervang slegs die gedeelte Bold Text met jou informasie
  • Ons gebruik hierdie funksie om aandag te trek na belangrike informasie
Voorbeeld : Die Doopregister dui die moeder aan as oorlede ten tye van die doop
I - Italic text - Kursief
Italic text
Vervang slegs die gedeelte Italic Text met jou informasie
  • Ons gebruik hierdie funksie gewoonlik om aan te dui dat dit 'n transkripsie van bv.'n doop rekord is
Voorbeeld : Johanna, Die Vader: Jan Patat, Die Moeder: Johanna Aartappel. Getuies: Piet Wortel en Sannie Kool'''

Headline text

Dubbele profiele

Dubbele profiele soek

Saamvoeg

Profiele soek

SourcesThis page was last modified 10:59, 13 June 2019. This page has been accessed 65 times.