Project: Dutch Roots/Categories Templates Project Profile

Categories: Dutch Roots Project


Nederlands Portaal Dutch Roots Project Nederlands Dutch Roots Forum Dutch Roots Challenge Dutch Portal Dutch Roots Challenge Dutch Naming Convention

Welkom, Wolkom, Welcome, Wilkommen, Bienvenue
The Dutch Roots Project is a project for WikiTreers interested in improving the profiles of early Dutch people and their descendants.This project serves as a forum for researchers and descendants of all people born in the Netherlands, so all of you with Dutch Roots !

Contents

Dutch Roots Project Templates

Dutch Roots Needs Templates en Categoriën

Alle vroege Nederlandse (Pre-1811) profielen komen, vanwege o.a de patroniemen/LNAB en het vaak grotere risico op duplicaten, in aanmerking voor beheer en bescherming van het Dutch Roots Project. Omdat onze 'officiele' project template pas geplaatst kan worden als een profiel netjes en min of meer 'af' is, en voorzien van op zijn minst bronnen voor oa. geboorte/doop, kun je beginnen met dit Dutch Roots Project onderhoudsysteem, waarmee je stap voor stap een profiel template ready kunt maken, voor meer uitleg over een specifieke template of categorie, kun je klikken op de bijbehorende link (die zegt waar je profielen met die specifieke template of categorie kunt vinden.) Ook het Dutch Roots Project Account moet toegevoegd worden als 'co manager' voor profielen samen met dus een project template, het genereert een project watchlist en feeds, en dit maakt het mogelijk om de profielen beter te beschermen, en we kunnen hierdoor gemakkelijker samen aan ze werken en ze met elkaar delen. Project Account (als co manager toegevoegd)+(PPP)+Project box (template) gaan samen. (Project boxen (templates) worden geplaatst boven het hoofdstukje Biography)
Voor de jongere Nederlandse (na 1811) profielen die niet direct project management/bescherming nodig hebben (geen hoog risico op duplicaten of problemen met de namen of ouders, actieve manager hebben etc.), kun je nu de Dutch Roots Sticker gebruiken en om toch ook een project overzicht, watchlist, feeds, te genereren, is er voor deze profielen natuurlijk de optie om eventueel het project toe te voegen aan de trusted list. (Stickers worden geplaatst onder het hoofdstukje Biography)
Tip: De template of categorie hoef je in principe maar 1x te plaatsen, want heb je bijvoorbeeld een geboorteakte gevonden en moet de LNAB verandert worden, dan kun je in de template of de categorie die je al geplaatst hebt gewoon het woordje Birth in LNAB veranderen.
Let op: Als een profiel meerdere needs heeft, en als er al een template van een ander project is geplaatst, plaats dan voor de Dutch Roots needs alleen de categorie(en), dit voorkomt meerdere of teveel templates op een profiel. Er kunnen met de template maximaal 3 needs toegevoegd worden. Bijvoorbeeld:
{{Dutch Roots|needs=PPP|needs1=More Records|needs2=Biography}} (afhankelijk van de needs zijn er natuurlijk verschillende combinaties mogelijk)
1. Als er een geboorte of doopakte of bewijs voor iemands bestaan nodig is, plaats, of kopieer en plak, deze template bovenin de Bio:
{{Dutch Roots|needs=Birth}} hiermee wordt het profiel toegevoegd aan het project en kun je het hier vinden Needs Birth.

►Alleen de categorie plaatsen? Kopieer en plak: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_Birth]]
2. Als de LNAB moet gecorrigeerd worden, plaats of kopieer en plak dan deze template bovenin de Bio:
{{Dutch Roots|needs=LNAB}} het profiel komt dan in deze categorie : Needs LNAB.

►Alleen de categorie plaatsen? Kopieer en plak: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_LNAB]]
3. Als er een doop of geboorteakte is gevonden en er nog meer aktes nodig zijn, plaats of kopieer en plak dan deze template bovenin de Bio:
{{Dutch Roots|needs=More Records}} het profiel komt dan in deze categorie : Needs More Records.

►Alleen de categorie plaatsen? Kopieer en plak: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_More_Records]]
4. Als een profiel PPP nodig heeft (zie * en ** !) , plaats of kopieer en plak dan deze template bovenin de Bio:
{{Dutch Roots|needs=PPP}} en je zult het profiel hier kunnen vinden: Needs PPP.

►Alleen de categorie plaatsen? Kopieer en plak: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_PPP]]
5. Als een profiel opgeruimd of netjes gemaakt moet worden of een mooiere biografie nodig heeft, plaats of kopieer en plak dan deze template bovenin de Bio:
{{Dutch Roots|needs=Biography}} en je zult het profiel hier kunnen vinden: Needs Biography

► Alleen de categorie plaatsen? Kopieer en plak : [[Category: Dutch Roots Project Needs Biography]]
6. Als een profiel af is plaats dan de Finish Dutch Roots Template

* Let op: Profielen in de PPP categorie zullen PPP krijgen van Bea Wijma, als er iets anders gedaan moet worden, bijvoorbeeld de PPP tijdelijk verwijdert om de LNAB te corrigeren, plaats dan een berichtje op het profiel waarin duidelijk vermeld is wat er gedaan moet worden. Door deze template te gebruiken, hoeven er geen links meer via email gestuurd te worden, het enige wat je hoeft te doen is deze template plaatsen en profielen krijgen PPP.

** Let op: Omdat PPP vooral bedoelt is voor het beschermen van de LNAB en de ouders, is het voor ons project vooral bedoelt voor Pre-1811 profielen, maar als er een goede reden is, bijvoorbeeld om met PPP ook de ouders te beschermen, of als een profiel duplicaatgevoelig is, beroemd of belangrijk voor onze geschiedenis, als iemand een zelf later een andere achternaam aangenomen heeft of gedopteerd is, dan kunnen ook jongere profielen PPP krijgen.

Dutch Roots Needs Templates and Categories

All early Dutch profiles (Pre-1811), because of the patronymics /LNAB, duplicates, are candidates for Dutch Roots Project Management and Protection. Because our 'official' Project Template can only be placed when a profile is cleaned up/looks nice and is a bit more 'finished', and with at least sources for Birth/Baptism, you now all can start with this Dutch Roots Project Maintenance system, with this system you can make a profile Template ready step by step, for more explaining about a specific template or category and when it is placed or what it can be used for, you can click on the link where you can find profiles with that template or category. Also make sure the Dutch Roots Project Account is added as 'co manager' for profiles if you use project Templates, this generates a Project watchlist and feeds, and makes it possible we can watch over, work on and share them all together. Project Account (added as co-manager) + (PPP)+ Project box (template) come together. (Project boxes (templates) are placed above the content Biography)
For Dutch after 1811 profiles that don't need project management (no high risk for duplicates, problems with names or parents, active manager, etc), you can use the more general Dutch Roots Sticker, to still help generate a project overview, watchlist and feeds, for these profiles there's the option to add the Project Account to the trusted list. (Stickers are placed below the content Biography)
Hint: In fact you will have to place or copy and paste the Template or Category just ones, because if for example you found and added a Birth record and the LNAB needs to be corrected, all you have to do is change, in the template (or Category) you already placed, the word Birth to LNAB.
Note: If there's already a template placed by a different project, to prevent multiple templates, please just place the category for all or one of the needs. Three different needs can be placed at once with the template, for example:
{{Dutch Roots|needs=PPP|needs1=More Records|needs2=Biography}} (several combinations are possible of course, depending on what the needs are)
1. When a (Dutch Roots) profile needs a Birth or Baptism record or if you need proof for someones excistence, you now can add, or copy and paste, this template to the top of a Bio:
{{Dutch Roots|needs=Birth}} with this the profile will be added to the project and you can find them here: Needs Birth.

►Place just the category? Copy and paste: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_Birth]]
2. When the LNAB has to be corrected, place or copy and paste this template to the top of the Bio:
{{Dutch Roots|needs=LNAB}} it will add the profile to this category: Needs LNAB.

►Place just the category? Copy and paste: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_LNAB]]
3. When a Birt or Baptism record is found and more records are needed, place or copy and paste this template to the top of the Bio:
{{Dutch Roots|needs=More Records}} and you can find it here : Needs More Records.

►Place just the category? Copy and paste: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_More_Records]]
4.When a Profile needs PPP (See * and ** !), place or copy and paste this template to the top of the Bio :
{{Dutch Roots|needs=PPP}} and you can find it here : Needs PPP

►Place just the category? Copy and paste: [[Category:Dutch_Roots_Project_Needs_PPP]]
5.When a profile needs to be cleaned up or needs a Biography, place or copy and paste this template to the top of the Bio:
{{Dutch Roots|needs=Biography}} and you can find it here : Needs Biography

► Place just the Category ? Copy and paste : [[Category: Dutch Roots Project Needs Biography]]
6. When a profile is finished add : Finish Dutch Roots Template

* Note: Profiles in the PPP category will get PPP by Bea Wijma, if something else needs to be done, so when the PPP needs to be removed to correct a LNAB for example, just add a clear post to the profile where this is explained. So with this template you don't have to email links anymore, just adding the template is all you have to do and the profiles will get PPP't.

** Note : Because PPP is primarily intended for protecting the LNAB or the parents, it, for our Project, is primarily meant for Pre-1811 profiles, but if there is a good reason, for example, to protect the parents, or if a profile is duplicate-sensitive, famous or important to our History, or if someone was adopted or adopted another surname him or herself, then younger profiles may also get PPP.


Finish Dutch RootsTemplate

Als een profiel voorzien van bronnen, netjes gemaakt is, dus meer 'af' is mag de officiële Dutch Roots template (inclusief jaar en provincie parameter) toegevoegd worden.
Hier kun je de : Dutch Roots Templates vinden Deze alleen toevoegen als een profiel voorzien is van bronnen en er verder ook goed uit ziet , dus de Bio en of contents voorzien van wat informatie, als dit niet het geval is maar gaat het wel om een aan Nederland gerelateerd profiel, begin dan met de Dutch Roots Needs Templates
De Dutch Roots template maakt categorieën en categoriseert alle profielen ook meteen, de hoofdcategorieën zijn al gemaakt, dus na het plaatsen van de templates kun je hier de profielen vinden:
Category:Nederlanders voor 1700
Category:Nederlanders 1700-1811
Category:Nederlanders na 1811
Once a profile is sourced en improved, so more 'finished' the official Dutch Roots template can be added.
Here you can find the: Dutch Roots Templates Only added if a profile is sourced and improved (with contents and/or some info in the Bio), if a profile is Unsourced and not cleaned up, but is it clear it's a Dutch related Profile, start with the Dutch Roots Needs Templates.
The Dutch Roots template creates categories and categorizes all profiles as well, the main ones already are created, so by adding the template you can find the profiles here:
Category:Nederlanders voor 1700
Category:Nederlanders 1700-1811
Category:Nederlanders na 1811

When is a profile 'template ready' ? Some examples

A profile is ready when it has proper sources and a Bio with contents and/or some info added.
Een Profiel is af als het voorzien is van goede bronnen en een Bio met hoofdstukjes en/of wat info toegevoegd aan de Bio.
Some examples - Een paar voorbeelden:
Japik Stevensen
Sara Anker
Pieter Aarjensz Brouwer
Elisabet de Noe
Willem Cornelis de Beer
Pietje Jobs
Gillis Jochemsz
Abraham de Schilder
Cornelia Goulooze
Eelkje Julles Beerda
Ferdinandus Bol was the:
Dutch Roots Project Collaborative Profile of the Week-Dutch Roots Samenwerkingsprofiel van de week, November 2015 :)

'How to' for templates

 • See the project's sub-page Dutch_ Roots/How_To for detailed explanations of the syntax used in tools like templates and categories for Dutch Roots, the Project_Collateral-Prospect Template and how it works is explained here.
 • Zie de project sub-pagina Dutch_ Roots/How_To voor meer uitleg van de syntax gebruikt in de tools zoals templates en categorieën voor Dutch Roots, de Project_Collateral-Prospect Template en hoe deze werkt wordt hier uitgelegd.

Other Templates

 • Please add this :{{Unsourced|Netherlands}} and the {{Dutch Roots|Needs=Birth}} if you come across unsourced profiles that belong to one of the sub-categories of the Dutch Roots Project.
 • Voeg dit : {{Unsourced|Netherlands}} en dit {{Dutch Roots|Needs=Birth}} toe als je profielen tegen komt zonder bronnen, die horen bij een van de subcategorieën van het Dutch Roots Project.
 • If you come across Unknowns without any info (so 'empty' ones) place [[Category:Recycle_Unknowns]] this way they can be used for creating new profiles, so instead of creating a really new and extra profile,, people can use (recycle) these 'empty' profiles .
 • Als je Unknown profielen zonder enige info tegen komt ( die dus helemaal ' leeg' zijn) plaats dan [[Category:Recycle_Unknowns]] op deze manier kunnen ze worden gebruikt voor het maken van nieuwe profielen, dus in plaats van het creëren van een echt nieuw en extra profiel kunnen mensen deze ' lege ' profielen gebruiken ( recycle ) .

Dutch Roots Military Categories

Dutch Roots Emigrant or Immigrant Categories

 • For Emigrants or Immigrants, you can use these Categories :
  Voor emigranten of immigranten, kun je deze categorien gebruiken:
 • For the Immigrants depending on when the person was born:
  Voor immigranten afhankelijk van wanneer de persoon geboren is:
[[Category:Dutch Roots Immigrant voor 1700]]
[[Category:Dutch Roots Immigrant 1700-1811]]
[[Category:Dutch Roots Immigrants na 1811]]
 • For the Emigrants depending on when the person was born:
  Voor emigranten afhankelijk van wanneer de persoon geboren is:
[[Category:Dutch Roots Emigranten voor 1700]]
[[Category:Dutch Roots Emigranten 1700-1811]]
[[Category:Dutch Roots Emigranten na 1811]]
For Emigrants/Immigrants you can also use these templates, but these won't add them to the project : Migrating ancestors
Voor Emigranten/Immigranten kun je ook deze templates gebruiken, maar deze voegt profielen niet toe aan het project: Migrating ancestors

Emigrant / Immigrant Help Category

 • For the Pre-1700 Dutch Roots emigranten-immigrants you manage, have received (or have) help requests for, that need more research, sources, info, parents etc., you can add this category to the emigrants-immigrants, but not the whole lineage, just add it to the ones that emigrated-immigrated, one or two of the emigrant-immigrant family with this category is sufficient! [[Category: Dutch Roots Project emigranten-immigrants]] Like to work on/ assist/ help with one of these ? Go to Dutch Roots Project emigranten-immigrants

Need some help from our Project ? Project Profile

To make sure Projects will have a good overview and can keep track of and watch over their PPP'd or other project managed profiles, all Projects have a Project Profile (Account), that has to be added standard in combination with the Project box (template) to all, early (for the Dutch Roots Project these are all Pre-1811) profiles that need help, management, or PPP, here : Project Profiles you can read what a Project Profile does and why it was created for the projects. If members join the Google Group of the Project Profile, they will see the Project Profile feed and this will make it easier for project members to participate, and we now all can share, watch over and work together on all project profiles/deeper ancestors together. Adding the Project Account generates a Project Watch list and Feed, so we all will know what is going on, where the action is, who is asking for our help, merge proposals, and everyone can pitch in and help much easier and quicker. :)
See Project (Profile) Watchlist and Project (Profile) feed and Project tags feed
If a profile has a Project Template (or PPP), the Project Account has to be added as co-manager, and the other way around it's the same, so if the Project Profile is added as (co)'manager' (has PPP), a Project Template has to be added to the profile, so Project Profile and Project Templates go together.
For Project Members: If you manage or come across orphaned Dutch Roots Pre-1811 or other Dutch Roots Profiles that are already (or going to be) templated and or PPP'd, the project profile needs to be added as 'manager' as well, because only if it's added as 'co-manager' it will generate a Project watchlist and feed, which will give everyone a project overview. It is also a possibility to reduce the amount of profiles you're managing and be absolutely sure the profiles are taken care of and watched over by the project and it's enthusiastic and caring members for as long as WT exists. How ?
1.You stay manager and can just add the Project Account as additional or 'co- manager'.
2. You can add the Project Account as manager and stay on the trusted list yourself
3. If you want to reduce the amount of profiles you are managing, you can add the Project Account as sole manager and remove yourself.
Whatever you prefer or do, it's a great and probably the only way to make sure we all can watch over and share and because of this be co-manager of all ancestors that have the Project account added as 'manager,' without the need to add thousands of managers to 1 profile, because it generates a project overview, watchlist and feed we all can view using the Google group.
For all Wikitree members: A few very good reasons to add the project as manager
 • By this you can make sure they will always be looked for and after by the project and enthusiastic and caring members, they will never end up orphaned..and the best thing is, thousands of members can now very easy share and watch over or work on these profiles, our deeper ancestors, by joining Project(s) and using the Google Group(s) that are attached to the Project Profile(s) (Accounts)
 • If you are managing a lot of Dutch profiles, but just don't have enough time to work on them and get them finished,
 • If you don't know where to start or where to find the proper sources for them
 • If you need help finding , adding and or reading sources
 • If you really would like and could use some help sourcing and improving any of the Dutch (Pre-1811) ones you're managing:
This is how you can add the Project Profile as manager:
 1. Click the Privacy tab on these Dutch profiles.
 2. In the Add to Trusted List section, enter: wikitree-dutch-roots-project@googlegroups.com and press Add this Person
 3. To add the Dutch Roots Project as manager: In the Trusted List section,
 4. check the box ☑ in front of the links: wikitree-dutch-roots-project@googlegroups.com press Add as Manager.
This way we can help and try to fisnish and PPP them if needed.


Hulp nodig van ons Project ? Het Project Profiel

Om een goed overzicht te hebben van ons Project, waarmee we op de hoogte blijven van alles en zo over onze Project en PPP profielen kunnen waken, ze delen en er samen aan kunnen werken, hebben alle projecten een Project Profiel (Project Account). Dit project profiel + een project template moeten nu standaard worden toegevoegd als manager en aan alle vroege (Pre-1811 in ons geval) profielen die hulp, project management en/of PPP nodig hebben en alle profielen met een project template (project box genoemd), of PPP, moeten ook het project als 'co manager' toegevoegd krijgen, het mag ook toegevoegd worden als enige 'manager' als je bijvoorbeeld zelf teveel profielen hebt en wilt minderen, of aan verlaten (orphaned en vroege) Nederlandse profielen als je die tegen komt, etc.
Hier: Project Profiles, kun je lezen wat een Project Profiel precies inhoud en waarom het bedacht is als middel om te gebruiken, voor de verschillende Projecten. De toevoeging van het project profiel als 'manager' genereert een project overzicht, watchlist en feed, als leden de uitnodiging van de Project Profiel Google groep accepteren of zichzelf aanmelden voor deze groep, zullen ze de Project Profiel feed ontvangen en dit zal het gemakkelijker maken om mee te doen, want dankzij dit project overzicht, de watchlist en project feed zullen we alle project profielen en vroege voorouders kunnen delen en zal iedereen altijd op de hoogte kunnen zijn en blijven, precies weten waar we aan werken (waar de actie is) en zo dus ook veel sneller en gemakkelijker mee kunnen doen. :)
Zie: Project (Profile) Watchlist and Project (Profile) feed en de Project tags feed
Als een profiel een project template (en /of PPP) heeft, moet ook het project account toegevoegd worden als co-manager en andersom, dus als een project profiel co manager is van een profiel (en/of PPP heeft), moet er ook een Project template toegevoegd worden. Dus het Project Profiel (PPP) en de Project Templates gaan altijd samen.
Voor Project leden: Als je vroege (Pre-1811) of latere Dutch Roots Profielen hebt, die voorzien zijn van een project template en/of PPP. Alle PPP of project profielen met een template moeten ook het project als manager hebben, want alleen zo wordt er een project overzicht, watchlist en feed gegenereert en krijgen we via de project google group meldingen binnen als wij of anderen aan zo'n PPP profiel werken of er een berichtje op posten. Ook is het toevoegen van het project profiel natuurlijk een prima mogelijkheid om het aantal profielen dat je beheert te reduceren. Door het Project Profiel als (mede) manager toe te voegen aan de profielen, ben je ervan verzekerd dat er altijd over deze profielen wordt gewaakt en gezorgd door enthousiaste leden van het Dutch Roots Project en het is dus ook een heel mooie en waarschijnlijk de enige manier die het mogelijk maakt om heel eenvoudig al onze (vroege) voorouders te delen zonder dat er duizenden managers aan 1 profiel toe hoeven te worden gevoegd. Hoe ?
1. Je blijft zelf manager en voegt het project account toe als mede 'manager'
2. Je voegt het project account toe als manager en blijft zelf alleen aanwezig op de trusted list
3.Wil je het aantal profielen dat je managed reduceren, om je watchlist beheersbaar te houden. Je voegt het project toe als manager en verwijdert jezelf daarna.
Wat je ook doet of wat ook je voorkeur heeft, het is een geweldige en waarschijnlijk de enige manier om er zeker van te zijn dat we allemaal een overzicht hebben en hierdoor allemaal co-manager worden en zo heel eenvoudig duizenden profielen kunnen delen waar het project profiel aan is toegevoegd als 'manager,' omdat het een project overzicht, watchlist en feed generereerd die we allemaal kunnen volgen middels de Google Groep.
Voor alle Wikitree leden:
Goede redenen om het project profiel als manager toe te voegen zijn :
 • Als je te veel Nederlandse profielen beheert en niet genoeg tijd hebt om eraan te werken.
 • Als je niet weet waar je moet beginnen of waar je de juiste bronnen kunt vinden.
 • Je hulp nodig hebt bij het vinden van bronnen en het lezen daarvan.
 • Als je advies nodig hebt om bijv. je Pre-1811 profielen netjes op te maken met plaatjes en referenties.
 • We kunnen hierdoor heel eenvoudig onze vroege voorouders delen en er samen aan werken zonder dat er duizenden managers aan 1 profiel hoeven worden toegevoegd. De profielen zullen nooit zonder manager komen te zitten en er zullen altijd Project leden zijn die er voor zorgen dat de profielen er goed en accuraat uit zien. Voorzien van alle beschikbare info en bronnen en er samen voor waken dat ook privacy bijvoorbeeld gewaarborgt blijft.
 • Dus als je project bescherming of hulp nodig hebt voor de (pre-1811) profielen waar je manager van bent"
Het Project Profiel kun, je als je manager bent van een profiel, als volgt toevoegen :
 1. Klik op de tab Privacy van het profiel.
 2. In de "Add to Trusted List" sectie, plak of typ je: wikitree-dutch-roots project@ googlegroups.com Klik daarna op: Add this Person
 3. Om het Dutch Roots Project als manager toe te voegen: Ga naar de Trusted List sectie. ( onder in het tabblad Privacy)
 4. Vink het hokje ☑ aan voor de links: wikitree-dutch-roots-project@googlegroups.com klik Add as Manager.

Op deze manier kunnen we helpen en proberen om ze klaar te maken en te PPP'en als dat nodig is.

Other Categories

 • Make sure any categories used, beyond basic project-specific ones, line up with how the Categorization Project sets them up. You can ask on G2G with the categorization or categories tags, or join their Gmail group to ask there. I imagine quite a few already exist.
 • Zorg ervoor dat alle gebruikte categorieën, naast de project-specifieke, in lijn zijn met de manier waarop het Categorization Project dit doet. Je kunt vragen via een G2G met de tags 'categorization' of 'category' , of deelnemen aan hun Gmail- groep om daar te vragen . Ik kan me zo voorstellen dat een heleboel al bestaan.
 • For all questions about categorizing and how this has to be done, here you can find all info : Categorization
 • Voor alle vragen over het categoriseren en hoe dit werkt, hier kun je alle informatie vinden: Categorization

Dutch Names and Name fields

In this section we show you how names are added correctly to the name fields for Dutch profiles, with some practical examples. Completing surnames in Wiki Tree normally follows the rules agreed on within WikiTree. See for a comprehensive and detailed explanation of name fields: WikiTree Name fields. Please note that different rules are agreed on for Dutch profiles; for all Dutch profiles we use their convention instead of ours. Click here for a detailed explanation and backgrounds: Dutch Naming Convention. For example: Vanderbilt is correct for this person born in the USA but incorrect for his grandad born in the Netherlands, his name was van der Bilt.

Last Name at Birth or LNAB

You often will come across the abbreviation LNAB around here, which means Last name at Birth. To keep things easy for everyone, we all decided that for Dutch Profiles to determine the most correct LNAB, we will use the Birth or Baptism record of a person, if this record shows the parent(s) only used a patronymic, the LNAB of this person is a patronymic as well, and if parent(s) used or were known by multiple generation patronymics according the record, the child also will receive a multiple generation patronymic for LNAB. If parent(s) used a last name already, that last name is the LNAB, etc.

Patronymics are in fact really easy, and you are not assuming one if you have found a Birth or Baptism record, because a patronymic always just is the first name of father + ending (the ending often depends on time and place), so if father in the Birth/Baptism record is named Pieter Jansz, the LNAB of the child is Pietersz, is father named Pieter Janszen in the record, the LNAB of the child is Pieterszen. (See here for more explaining about multiple generation patronymics.)

All later versions, and this can be many, because of the inconsistency in writing due to the fact they all wrote phonetically (so how they heard or understood things, that's how they would write), are added to the other last name field and the most current one (last found or taken from Death Record etc.) is added to the current last name field.

The inconsistency in writing also can result in different LNAB for children of one and the same parent, in one record fathers first name perhaps was written as Pytter Jans and in the record for the next child as Pyter and for the third child it might have been Pieter, so the first child would have Pytters for LNAB, the second Pyters and the third Pieters, for every child the other versions can be added to the other last name field though.

If there's no birth or baptism record we can compare earlier records of the parents, for example their marriage or other records, to see how their names or last names (if they used one already) were written, to determine the most correct LNAB for the children.

If there are none for the parents, we can look at the earliest record of the person him or herself, so for example his or her marriage record. But keep in mind that if this record is from around or after 1811 (the time when people had to officially adopt a last name !), he or she might have been born with just a patronymic, so if that's the case, early records for the parents are extra important to see if the parent(s) before 1811 also used a last name already or if parents only were known by patronymics. See also: patroniemen met een later toegevoegde achternaam Pre-1811

Also note that women in the past did not automatically adopt the last name of their husbands, so unless there are records showing the wife with her husbands last name we will not add it to the current last name field. See also: Patronymics vs spousal names

If there are no records at all showing a persons LNAB (or last name) the LNAB is Unknown.

General rules

Here is an overview of the general rules that apply to fill in the Name fields for Dutch profiles.

The main name fields in WikiTree are often referred to by abbreviations. LNAB stands for, Last Name At Birth and PFN for Proper First Name.

 • Proper First Name: First name at birth (Voornaam)
  Full name or names at birth mentioned in an official birth certificate or baptismal record.
  • Johannes, Cornelia Magdalena etc.
  • If a patronymic also is mentioned as name, the patronymic.
   For example: Pieter Jansz. de Ridder; then add in the PFN field: Pieter Jansz.
 • Preferred Name: (Roepnaam) Here automatically the content of the PFN field will show. If known, you can replace it or only add the preferred name.
 • Other Nicknames:
  Other names or nicknames by which the person was known.
  For example: Maatje de Nooijer was known in her village as Maatje van Keetje van Jacob or Jan de Boer had the nickname "de Snurker".
 • Middle name: Middle names is something we don't have, know or use at all in the Netherlands. So for all Dutch profiles always check the box : no middle name.
 • Last Name At Birth: (Achternaam)
  In this field, the profile ID is defined.
   1. Last name including prepositions given at birth in an official Birth or Baptism Note.
   2. Patronymic that can be derived from a Birth or Baptismal Note. (First name of father + sz, s , dr)
    see Dutch naming convention or explaining below for more info about patronymics, matronymics or the multiple generation ones.
   3. Matronymic same as Patronymic (First name of mother + sz, s, dr)
   4. If no data are available, birth name listed in Wedding banns and documents .
   5. Surname mentioned in other official documents.
  • Prepositions
   • Write prepositions of Dutch names always with lower case letters and separate from each other and Name.
    Don't use capitals for prepositions .
    van, van den, op den, ter, de, van der etc.
   • Don't use abbreviations, for example, v/d.
  • Lastnames start with a Capital folowed by lower case letters.
   • Jansen, Barentsen, Claessen
  • Add Surname including preposition separate from each other in the LNAB field.
   • van Opdorp, van der Bilt, de Mooi
   • de Vos van Steenwijk
 • Current Last Name. This field could be called Preferred Last Name, Last Name at Death or Married Name.
  • For living people, it should be whatever they would currently prefer.
  • For non-living people, it should be the last name they were using at the time of their death. If a woman was married more than once and because of this had multiple names you can add the others to the Other Last Names field.
  • If it's a married woman known to have carried the surname of her husband, it is preferred there to fill in the name of her husband.
  • Early profiles (Pre-1700) for married women; only add the surname of the husband if records show she had adopted it as surname.
 • Other Last names
  This field could be called Alternate Last Names or Last Name Variations. It could be used for alternative spellings that appear in the records. This and the Other Nicknames fields are the ones that can include multiple names. Separate these with commas.

The ID of a profile is generated from the data in the LNAB-FIELD. For technical reasons, an ID always begins with a capital letter and ends with a number, spaces between the name and number are filled by the minus sign. ( - )
For example: Jansen-1, Barentsen-237 of Claessen-12.

Between the prepositions and multiple surnames among themselves an Underscore. ( _ ).
For example: Van_Opdorp-1, Van_der_Stee-71, De_Mooi-5 of De_Vos_van_Steenwijk-15.

Examples

Below are some examples of the most common cases in terms of Dutch names you may encounter and how to use the different name fields.

Example 1: Most common cases, present and recent past.

Birthcertificate of Johannes Hendrikus Kop

Data in a birth certificate, please note that the document is dated March 26 but the person was born on March 24. See illustration above. The creator of this profile could still remember the prefered name of the grandfather was Hans. The death certificate show the same names as stated in the birth certificate.

 • Proper First Name: Johannes Hendrikus
 • Preferred Name: Hans
 • Last Name At Birth: van der Kop
 • Current Lastname van der Kop

Example 2: changed name, 19e century

Lieven van Belzen

This man born 1819 with the name Lieven van Belsen is mentioned in both his marriage certificates as his death certificate as Lieven van Belzen with a z instead of an s . During his lifetime the s in his name is changed to z for unclear reasons. He himself also signed with van Belzen on official documents. His nickname was Lieven Tak.

 • Proper First Name: Lieven
 • Preferred Name: Lieven
 • Other Nicknames: Lieven Tak
 • Last Name At Birth: van Belsen
 • Current Lastname van Belzen

Examples 3 en 4: Patronymic, Pre 1811

A patronymic is the first name of the father (or mother=metronymic, if father was Unknown), followed by an ending, the ending is mostly depending on time and place (soen, soon, sone, zoon, doghter, dochter, dr. sz, sse, ssen, szen, zn, z, sen, s). It tells and shows us who the father (or mother = metronymic if father was Unknown) was, multiple generation patronymics tell and show us even more, it shows us who a persons father + grandfather + great grandfather was. So patronymics are the most obvious last names many of our Pre-1811 Dutch ancestors used and were known by. The introduction of compulsory surnames by Napoleon Bonaparte around 1811 ended the use of patronymic last names.

Note baptism
Death note
Note baptism
Date1776 November 24
Place Arnemuiden
Firstname Blaas
Father Job Lievens
Mother Maatje Pinte
Archive Gereformeerde kerk Arnemuiden
Doopboek 1660-1811
Death note
Datum1837 February 18
Deceased person Blaas Jobse de Ridder
Archive 25.ARN-O-1837
Arnemuiden overlijdensakten burgerlijke stand

The father of Blaas is called, according to the baptismal record, Job Lievens.
By the use of patronyms the last name of Blaas is: Jobse (son of Job).
The death certificate stated Blaas Jobse de Ridder. In the name field Current Last Name becomes Jobse de Ridder filled. From this death certificate can also be deduced that the last name is Jobse and not Jobs or Jobsz.

 • Proper First Name: Blaas
 • Last Name At Birth: Jobse
 • Current Lastname: Jobse de Ridder

Note baptism

In the baptismal record of the daughter of Blaas, Maatje , stated that the father is named Blaas Jobse de Ridder. She is the daughter of Blaas so the patronymic is Blaasse in addition, also the surname de Ridder is mentioned. It was agreed that, within Wiki Tree, in this case add the patronymic behind the firstname in the Proper First Name field.

 • Proper First Name: Maatje Blaasse
 • Last Name At Birth: de Ridder

Maatje was married with Lieven Karelse van de Gruiter she dies in the year 1857. She had taken her husband's surname.

 • Current Last Name: van de Gruiter.

Sometimes girls get behind the name of father the patronymic dr. For example, a daughter of father: Jan . Patronym: Jansdr. They also could get the same patronymic as men, the z in itself has nothing to do with gender. When a girl was born Pieternelle, she good be named Pieternelle Jansz.,Pieternelle Jans or Janse because it's means that Pieter(nelle) is a son/daughter of Jan.

Trijntje Jansdr Duindam

Example 5: Multiple generation patronymic, 15e century.

Example Pieter Jan Lievensz.
Patronymic for Pieter and his brothers is totally different from the normally and commonly used and by most already known patronymic.

Fathers name: Jan Lievensz

 • Proper First Name: Jan
 • Last Name At Birth: Lievensz

Pieter is son of Jan ( Jan is a son of Lieven, so PFN: Jan and LNAB: Lievensz.) Normally Pieter would just get his fathers first name (Jan) for patronymic: Jansz. But in these multiple generation patronymics children get their fathers name as well as their fathers patronym and that gives their patronym. So patronymic for son Pieter is: Jan Lievensz. and his full name is Pieter Jan Lievensz. Added in the profile of Pieter Jan Lievensz as:

 • Proper First Name: Pieter
 • Last Name At Birth: Jan Lievensz

In this patronymic is first name of father (Jan) as well as patronym of father (Lievensz) becomes as the patronym for the child ( Jan Lievensz ). Girls also could get the same patronymic, the z has nothing to do with the gender, so if Pieter was Pieternelle, she also could be named Pieternelle Jan Lievensz, because it just says Pieter(nelle) is a son/ daughter of Jan who's a son of Lieven .

Than Pieter has a son as wel, his son was named Anthonis (Thonis). Son Anthonis gets the Last name of his father including the patronymic of his father for patronymic Pieter Jan Lievensz , so his correct name now is: Anthonis Pieter Jan Lievensz

 • Proper First Name: Anthonis
 • Last Name At Birth: Pieter Jan Lievensz

Matronym
A Matronym is the same as a patronym but now the child or children get the name of mother for patronymic, this is called a Matronym. Example: Fetje Martjes Scholte

Related Projects and Groups

Project Sub-Pages

 1. Top level gateway Dutch Roots
 2. Dutch Roots Project
 3. Nederlands Portaal
 4. Dutch Pre-1700 Project
 5. Dutch 1700-1811 Project
 6. Nederlanders na 1811


This page was last modified 20:20, 30 January 2019. This page has been accessed 4,267 times.