Project: Dutch Roots/Dutch Portal

Categories: Dutch Portal | Netherlands Project | Nederlands Portaal | Nederland | The Netherlands | Ethnic Roots Projects | Language Project | Language Resources

Welkom op de Dutch Portal Homepage
Deze Homepage is het centrale punt met links naar hoofdpagina's met
aan Nederland gerelateerde onderwerpen op WikiTree.
This homepage is the central point with links to main pages of
Dutch-related topics on Wiki Tree

Contents

DUTCH PORTAL

Dutch Portal is het centrale punt met links naar hoofdpagina's met aan Nederland gerelateerde onderwerpen op WikiTree, is opgezet en wordt georganiseerd door leden van het Dutch Roots Project/Project Netherlands
Dutch Portal is the central point with links to main pages of Dutch-related topics on Wiki Tree, was set up and is organized by members of the Dutch Roots Project/Project Netherlands
Project Leaders Dutch Roots/Project Netherlands:

Doelstelling / Goal

Het doel van het Dutch Portal is een centale plaats te hebben binnen WikiTree,
waar iedereen gemakkelijk hulp en informatie kan vinden gerelateerd aan Nederland.
 • Deze doelen proberen wij te bereiken door:
  • Nederland > wereld.
   • links te maken naar buitenlandse online archieven.
   • TAGS plaatsen naar g2g forums van Roots projecten van andere landen.
   • Een overzicht van bestaande Roots projecten en het stimuleren om deze op te zetten.
   • Contact personen te vinden in het buitenland die behulpzaam kunnen zijn, minimaal Engelstalig en as ut ff kan Nederlandstalig. Language_volunteers, Category: Research Assistance
  • World > The Netherlands
   • Links leggen naar Engelstalige informatie Nederlandse Profielen en Stijlregels.
   • Aanmaken van informatie waaraan regelmatig behoefte aan is, bijvoorbeeld vertaling van oud beroepen en vertaling standaard gebruikte tekst in aktes.
   • Bevordering van de samenwerking door regelmatig Challenges opzetten ter lering en vermaak.
  • Dutch Roots Project, is geraliseerd.
  • Nederlands Portaal, is gerealiseerd.
The purpose of the Dutch Portal is to have a place within WikiTree where members can find
help and information related to the Netherlands quick and easy.
 • These goals we will try to achieve by :
  • The Netherlands > World
   • To link to foreign online archives.
   • TAGS to go to g2g forums of Roots projects from other countries.
   • An overview of existing Roots projects and to encourage them to set up.
   • to find Contact persons out abroad that can be helpful, at least English and Dutch speaking. Language_volunteers.
  • World > The Netherlands
   • Links to English-language information.
   • Dutch Profiles and Style Rules. Use of information that is regularly needed, for example translation of old professions and translation by default, used text in deeds.
   • Promotion of cooperation by regularly setting up Challenges for teaching and entertainment. *** Setting up The Dutch Roots Project (realized)
   • Setting up het Nederlands Portal. (realized)


Hoofdonderwerpen/Main topics


(Sub Project) PORTAL WORLD > THE NETHERLANDS (Engels-English)

Members from all over the world are invited to work on portal pages from different Countries, where they can add subjects, sources, info, etc. everything and anything they find interesting or that can be helpful for others, related to the Netherlands.

Leden vanuit de hele wereld kunnen hier werken aan portaal pagina's van verschillende landen en er onderwerpen, bronnen en alles wat zij interessant of handig vinden of dat anderen kan helpen gerelateerd aan Nederland.
DUTCH ROOTS PROJECT (Nederlands-Dutch)

Informatie en hulp bieden aan alle Wikitreeërs bij het zoeken naar gegevens van voorouders uit Nederland.

DUTCH ROOTS PROJECT (English-Engels)

Provide information, help and assistance to all Wikitreeërs in their search for ancestors from the Netherlands.NEDERLANDS PORTAAL (Nederlands -Dutch)

Informatie over WikiTree onderwerpen en helppagina's voor beginnende en gevorderde leden in het Nederlands.
Information about Wiki Tree issues and WT help pages for beginners as well as advanced members in Dutch. (Issues are explained in Dutch but also by example images, so it might help non Dutch speaking WikiTree members as well)PORTAAL NEDERLAND > WERELD (Nederlands-Dutch)

Nederlandse Wikitreeërs behulpzaam zijn bij het zoeken naar bronnen van enerzijds familieleden en hun nazaten die geëmigreerd zijn en anderzijds Nederlanders die voorouders in het buitenland hebben.
Help Dutch Wikitreeërs in other area's, the search for sources of on the one hand, family members and their descendants who have emigrated, and, on the other hand, also Dutch members who are descending from ancestors abroad.Vraag en Antwoord / Question and Answer

Heb je vragen of suggesties betreffende het Dutch Portal? Heb je hulp nodig?
Vraag het ons via G2G.
 • Ga rechtstreeks naar: G2G ASK of ga naar G2G FORUM DUTCH ROOTS PROJECT en klik op het tabblad [Post/ask Question]
 • Plaats de tag Dutch_Roots
 • Type het Profiel ID of de link In het desbetreffende vakje als de hulpvraag betrekking heeft op een Profiel.
 • Kies een categorie.
 • Type je vraag of opmerking in het tekstvak en verzend het.
Voor de precieze werkwijze zie: Werkwijze G2G
Voor meer informatie over tags zie: TAGS
Do you have questions or suggestions regarding the Dutch portal? Do you need help?
Ask us via G2G.
 • Go directly to: G2G ASK or visit G2G FORUM DUTCH ROOTS PROJECT and click on the [Post/ask Question] tab.
 • Add the tag Dutch_Roots
 • Add the 'Profile ID' or 'link' 'in the appropriate box if the request for help related is to a profile.
 • Choose a category.
 • Type your question or comment into the text box and submit it.

Werkruimte (tijdelijk) / Workspace (temporarily)

De Dutch Roots project pagina's en het Nederlands Portaal zijn al gerealiseerd en een succes. Wij willen de service uitbreiden door middel van twee nieuwe onderdelen namelijk Nederland - Wereld (Nederlands-Dutch) en World - The Netherlands (Engels-English) portalen
The Dutch Roots project pages and the Nederlands Portaal are realized already and a succes, so we now want to expand and work on the Portals Nederland - Wereld (Nederlands-Dutch) and World - The Netherlands (Engels-English
Hulp en inbreng van andere WikiTree leden is altijd welkom. Als je ideeen, suggesties hebt, of als er iets is wat je hier heel graag zou willen zien en wil je helpen ??
Ga dan naar : G2G ASK en plaats de tag DUTCH_ROOTS zodat we dit kunnen bespreken en realiseren !
Help and input from other Wiki Tree members is always welcome. If you have ideas, suggestions, or if there is anything you really miss and would like to see here and do you want to help ??
Go to: G2G ASK and add the tag DUTCH_ROOTS, so we can discuss it all together and realize this !


INDEX DUTCH PORTALThis page was last modified 03:42, 30 December 2022. This page has been accessed 3,176 times.