Project: Dutch Roots/How To

Categories: Netherlands Project

 • This is a multi-lingual help page for beginners, who are new to the syntax of tools used in a wiki. It is particularly designed to assist Dutch Roots members with some of the special things used in the project. As people become more familiar with standard wiki syntax like these, then they become easier to use, and things like the template will be less of a mystery.
Dit is een multi -lingual help pagina voor beginners , die nog niet zo bekend zijn met syntax van de instrumenten die worden gebruikt in een wiki . Het is vooral bedoeld om Dutch Roots leden te helpen met een aantal van de speciale dingen die gebruikt worden in het project . Naarmate mensen meer vertrouwd raken met standaard wiki syntax als deze, worden ze gemakkelijker te gebruiken , en dingen zoals de template zullen minder raadselachtig zijn.
*


Project_Collateral-Prospect Template

 • This template does three things:
Deze template doet drie dingen:
 • 1.displays a paragraph of blue text on the profile
creëert een paragraaf blauwe txt op het profiel
 • 2. adds your : signature name and date stamp to the end of the blue text
voegt je handtekening: naam en datum stempel toe aan het einde van de blauwe tekst
voegt het profiel met de template toe aan de Category:Project_Collateral-Prospect
 • Some members at first seem to think this template is difficult and/or don't know how to use it / are wondering how it works. Well, this is how it works , this is the template you need to add (at the top of the Bio) to all Pre-1700 profiles of people with possible Dutch Roots (if they are not already categorized as part of another project !!)
Sommige leden lijken deze template nogal ingewikkeld te vinden en/of weten niet hoe hem te gebruiken / vragen zich af hoe het werkt, dus hier een uitleg, dit is de template die geplaatst (bovenin de Bio) moet worden bij alle Pre-1700 profielen van mensen met mogelijk Nederlandse Roots (als ze niet al bij een ander project horen !!)
{{Project Collateral-Prospect|signature=~~~~}}
 • Simply copy and paste that ! That's all you need to do ! After you save the profile, WikiTtree will convert the four tildes into your name and date stamp, which will appear like this (example):
Gewoon kopieren en plakken ! Dat is het enige wat je hoeft te doen ! Als je daarna saved zet Wikitree de vier tildes om in je naam, tijd en datum en ziet het er zo uit (voorbeeld) :
{{Project Collateral-Prospect|signature=[[Scholte-20|Scholte-20]] 20:11,8 May,2015(Est)}}
 • So you don't need to remove or edit anything that is between the {{ }} just copy and paste : {{Project Collateral-Prospect|signature=~~~~}}
Dus je hoeft niets te verwijderen of te veranderen tussen de {{ }} gewoon dit copieren en plakken: {{Project Collateral-Prospect|signature=~~~~}}
 • Only add a short line of descriptive text above the template , for example:
Alleen een korte omschrijving erboven plaatsen, bijvoorbeeld:
Netherlands descendant line mostly, no emigration until 19th century -
{{Project Collateral-Prospect|signature=~~~~}}
 • Keep in mind that you will not see your actual name and date stamp in the preview, because WikiTree does not call the program which converts the tildes until after a save command is executed. But if you did it correct, after you save the profile, it will look like it does in this Roelof Aartsen Pre-1700 profile
Onthoud dat je in de preview je naam en tijd en datum nog niet ziet staan, omdat WikiTree het programma dat de tildes omzet pas na de opdracht save activeert ,dus pas als je de pagina na het plaatsen van de template hebt gesaved (opgeslagen) zie je Wikitree Id staan en de tijd etc, en als je het goed hebt gedaan komt het er dan dus zo uit te zien als bij dit Pre-1700 profiel: Roelof Aartsen


*

Profile name in a template

 • Some templates have a wildcard which shows in the preview screen as - - -
Sommige templates hebben een wildcard , die in het preview-scherm als - - - te zien is.
 • After an edit save, this wildcard will display the name of the profile person. If the name field data is later changed, the template in the bio section will continue to display the same old name, instead of the new changed one. So in a case like that, to update the results, it is best to simply rebuild the entire template from scratch, with a new copy and paste, rather than try to edit the old template.
Pas na het saven van de bewerking , zal deze wildcard de naam van het profiel weer geven . Als de naamveld info later wordt gewijzigd , blijft de template in het bio gedeelte steeds dezelfde oude naam weergeven in plaats van de nieuwe veranderde naam. Dus in zo'n geval , om de gegevens te updaten , is het het beste om de template gewoon helemaal te vernieuwen, dus liever een nieuwe kopiëren en plakken , in plaats van proberen de oude template te bewerken .*

Signature stamp

 • A wiki Signature is usually seen as four tildes ( ~~~~ )
Een wiki Handtekening is meestal zichtbaar als vier tildes ( ~~~~ )
 • It is a tool available in every wiki, such as Wikipedia and WikiTree, and it works in many different locations. (but not in G2G).
Het is een toe te passen hulpmiddel in elke wiki, zoals Wikipedia en WikiTree en werkt op verschillende locaties . (Niet in G2G)
 • Four tildes provides your full signature stamp, name and date.
Vier tildes geven uw volledige handtekening stempel , naam en datum .
Mix-216 20:34, 17 May 2015 (EDT)
 • Three tildes provides just your name, but not the date.
Drie tildes geven alleen je naam, maar niet de datum.
Mix-216
 • When a signature tilde series appears in a template, such as the Project_Collateral-Prospect, then it should not be altered from the original template syntax, because doing so will have unpredicable effects. For instance, the profile may no longer appear in the category that is called by the template.
Wanneer een handtekening tilde serie verschijnt in een template , zoals bijvoorbeeld na plaatsing van de : Project_Collateral-Prospect, mag er niets worden gewijzigd aan de oorspronkelijke template syntax , omdat dit onvoorspelbare gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld dat het profiel niet meer in de categorie weer wordt gegeven die wordt aangeroepen door de template .
 • Unfortunately in the WikiTree Help pages there is not yet a Help section for explaining the tilde signature usage at all anywhere.
Helaas is er in de WikiTree Help-pagina's nog helemaal nergens een Help gedeelte met een uitleg voor de tilde handtekening of hoe deze te gebruiken is .
 • But the tilde series for a signature can be seen and is briefly explained in the lower right on the edit screen view of any profile. It is a very handy tool for adding a brief research note comment to a profile bio, and then adding the four tildes after your note, to leave a trail that notifies readers that you were the one who made the note, and when.
Maar de tilde serie voor een handtekening is zichtbaar en wordt kort toegelicht in de rechterbenedenhoek op het bewerk scherm van elk profiel . Het is een zeer handig hulpmiddel voor als u bijvoorbeeld een korte notitie of comment in de bio van een ​​profiel plaatst, door daarna de vier tildes hieraan toe te voegen , weten de lezers dat u degene was die de notitie maakte en wanneer u deze gemaakt heeft .


This page was last modified 14:27, 9 January 2022. This page has been accessed 757 times.