Project: Sweden

Categories: Sweden | Sverige | Sweden Project

Välkommen till projektet Sweden!
Welcome to the Sweden Project!
Sweden with its provinces.

Contents

In English

Mission

Project Sweden aims to provide mutual support and resources for WikiTreers working on and improving profiles with a connection to Sweden.

A substantial number of WikiTreers have ancestors who migrated from Sweden. There is also a growing number of Swedish participants in WikiTree.

How to Join

Join us in the Sweden Project!sweden.gif

There is also a FaceBook group, WikiTree för släktforskare

To see our current members, check out the badge report.

Goals

Any improvements you can make to the profiles of the Sweden Project are welcome, but here are some specific goals we are working towards:

 1. All duplicates merged into lowest number
 2. Final ID locked, marking the profile as project protected (must be done by one of the Leaders), if the profile meets those requirements
 3. pertaining categories added
 4. templates added
 5. biography cleaned up and written, using the WikiTree Style Guide (can work with Profile Improvement Project for help)
 6. Attached family meets these goals, too
 7. Attached to the main WikiTree family tree (ask the GFR for help)

To-Do or Task List

To participate in the project, we have a list of tasks that we need accomplished. To see details about the task, volunteer, participate in the discussion, or ask questions about it, click on the link, which will take you to the G2G thread about the task. Be sure to post on that thread if you complete the task so we can take it off the list!

Templates and Categories

Templates

 • Sweden Template - Please follow directions on template page for use.
 • Swedish Profession Templates - these templates can be added to people with specific titles or trades. The text in the template can be written so a link can take you to the specific category of the event, group or parish. There are no templates for farmers or crofters since there were so many of them.

Categories

If you are not used to doing genealogy in Sweden then perhaps the way I (Lena with the help of Seán Sloane Johnson ) have set up the structure for the regional categories could be a bit confusing at first. Do not hesitate to ask me for help. Also, the Swedish letters å, ä and ö could become a problem but I hope we can figure out a way to make it work.

 • Regions - the category that should be put on the profile is preferably the lowest form. I (Lena) put the categories for where the person was born, where he or she lived during their lifetime (for a longer time than just a year or two), and where they died. The lowest form of category when it comes to regions is the croft (torp), farm, village or town adress where the person was born, lived, or died, together with the parish and county code:
 1. Råsta Östergård, Kila (D). The croft/farm could belong to a village and then the next category should be the village, or you go directly to no 3:
 2. Råsta, Kila (D) followed by connection to the parish.
 3. Kila (D) is the parish level. The county code is there instead of the name of the county to make the category shorter, and there could also be parishes with the same name in other counties.
 4. The next level is parishes of the county - Södermanland Parishes. You can also add the Diocese that the parish belongs to - Strängnäs Dioces, the municipality that the parish is situated within - Nyköping Municipality, the hundred to which the parish used to belong to - Jönåker Hundred.
 5. Above "County Name + Parishes " is the actual county - Södermanland County
 6. Above county comes - Counties, Sweden
 7. Which then is connected to the top category of Sweden

See Sweden for explanations of the country's subdivisions; provinces, counties, parishes, municipalities, and judicial districts.

Sub-Projects

Current Sub-Projects

Potential Sub-Projects

 • Members of the Swedish Parilament
 • Swedish Blacksmiths
 • Walloons in Sweden
 • Scots in the Swedish Army; see Scots in Swedish service
 • Scottish entrepreneurs in Sweden
 • The Yngling Saga - profiles that are mentioned in the saga written by Snorre Sturluson
 • Åland

Resources

Related Projects and Groups

På svenska

Uppdrag

Projektet Sweden är till för dem som vill arbeta med och förbättra profiler som har en koppling till Sverige.

Hur man blir medlem sweden.gif

Den nuvarande ledaren för det här projektet är Lena Svensson.

Projektkordinator är Eva Ekeblad

För att se våra nuvarande medlemmar kan ni titta på "the badge report".

För att gå med

 1. Be Lena Svensson om projektmärket.
 2. Lägg till "sweden" till ditt G2G tag flöde.
 3. Be Lena Svensson om att få ditt namn tillagt i Google Groups for categories.
 4. Titta på To-Do listan nedanför för att hitta något att hjälpa oss med, och lägg till dig själv (eller be någon av oss) till den uppgiften.
 5. Lägg till ditt namn, på listan över deltagare.

Mål

Vilka som helst förbättringar du kan göra på en profil med anknytning till projekt Sweden är välkomna men här är några specifika mål som vi jobbar mot:

 1. All dubletter slås samman i det lägsta id-numret.
 2. Det slutgiltliga ID låses, och profilen märks som project protected (måste göras av en av Ledarna), om profilen möter kraven.
 3. Lämpliga kategorier läggs till.
 4. mallar läggs till
 5. Biografierna rensas och skrivs, med hjälp av WikiTree Style Guide (kan jobba med Profile Improvement Project)
 6. Anslutna familjemedlämmar möter också kraven
 7. Kopplas ihop med WikiTree's huvudträd (be GFR om hjälp)

Att göra lista

Vi har en lista med uppgifter som behöver klaras av. För att se detaljer om uppgiften så anmäler du dig som frivillig, deltar i diskussioner, eller ber om information om det, klicka på länken som tar dig till G2G tråden om uppgiften. Se till att skriva i den tråden om du är färdig med uppgiften så vi kan ta bort den!

Mallar och kategorier

Mallar (templates)

Kategorier (categories)

Jag (Lena, har med hjälp av Seán Sloane Johnson satt upp så kallade categories för Sverige.

 • Regioner/platser - den kategori som sätts på profilen skall helst var på den lägsta nivån, dvs på torp-, gårds- eller bynivå, för där personen föddes, levde en längre tid och dog (flera kategorier kan således sättas på samma profil), samt i vilken församling (socken) tillsammans med länskoden (länskoder:
 1. Råsta Östergård, Kila (D). Torpet eller gården kan höra till en by och då skall byn vara nästa nivå, eller så går du direkt till nummer tre i den här listan:
 2. Råsta, Kila (D) som i sin tur kopplas till församlingen, både på svenska och engelska.
 3. Kila (D) är nivån för socknar och församlingar. Länskoden är där i stället för namnet på länet vilket gör namnet på kategorin kortare och för att det kan finnas församlingar/socknar med samma namn i andra län.
 4. Nästa nivå är länet och socknar/församlingar - Södermanlands socknar, församlingar och distrikt. Du kan också lägga till stiftet som den tillhör - Strängnäs stift, kommunen den tillhör - Nyköpings kommun, häraden den tillhörde - Jönåkers härad.
 5. Nivån ovanför länets socknar/församlingar är själva länet - Södermanlands län
 6. Ovanför den kommer - Län, Sverige
 7. Den kopplas sedan till den översta kategorin Sverige.

Se Sverige för vilka kategorier som finns i dagsläget.

Underprojekt

Aktuella underprojekt

Potentiella underprojekt

 • Riksdagsmän
 • Smeder
 • Valloner
 • Skottar i den svenska armén
 • Skotska entreprenörer i Sverige
 • Ynglingasagan - de karaktärer som finns med i Snorre Sturlasons text.
 • Åland

Resurser

Relaterade projekt och grupperThis page was last modified 04:01, 31 October 2017. This page has been accessed 2,981 times.