upload image

Backstuga

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 441 times.
Backstuga
En backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av personer som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar (jämför med torp), i allmänhet på stenig mark som inte dög att bruka, inte sällan i en skogsbacke. Begreppet är känt sedan början av 1600-talet.
backstugusittare eng. one who owned a small cottage, dugout dweller[1]
A Backstuga (Literary: "hill cottage") was a form of residence previously used in Sweden. It was a small, simple cottage, inhabited by non-farming people.[2]
Åsle Tå är Sveriges största bevarade bebyggelse av backstugor. Vandra längs den pittoreska tågatan som kantas av ett tiotal backstugor som står kvar på sina ursprungliga platser.
"Tån" var från början namnet den allmänning i de svenska byarna där kreaturen vattnades och hölls. Med tiden fick de "obesuttna", de som inte ägde en egen gård, bygga sig stugor på denna allmänning. Tåarna växte i stolek över hela Sverige men i och med industrialiseringen, urbaniseringen och emigrationen i slutet av 1800-talet avfolkades tåarna efterhand.
På de flesta håll revs stugorna helt och hållet. Men inte i Åsle, där man 1923 bildade en hembygdsförening som beslutade sig för att bevara Åsle Tå för framtida generationer.
Här kan du lära dig mer om 1700-1800-talets fattig-Sverige, se de autentiska interiörerna och ta del av tåarnas gripande levnadsöden genom flera gamla berättelser. Upplevelsen på Åsle Tå förstärks av att flera av stugorna numera är befolkade av verklighetstrogna dockor.
Den gamla smedjan och kvarnen är återuppbyggda och längst bort där tågatan tar slut står numera en visthusbod och en hitflyttad skiftesverksladugård.
På området finns även ett lantbruksmuseum samt ett informationsskjul som berättar mer om bygdens rika historia
Släktband handlar om de kanske fattigaste på landsbygden; backstugusittarna.
Vad skiljde ett torp mot en backstuga?
-Jo, ett torp hade alltid åker- och ängsmark runt stugan. De ägde inte marken utan disponerade den av bonden, prästgården eller adelsmannen. Som betalning för arrendet fick bonden, hans hustru och barn utföra ett antal dagsverken åt bonden. Backstugan däremot hade ingen åkermark, möjligen fanns en liten potatisåker eller ett trädgårdsland.
  1. Swedish_Genealogical_Word_List
  2. Wikipedia Backstuga
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.