no image

Bajar, Westelin, Porkka, Seppälä ja Koskell vs. Puhakka 1776

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1 Dec 1776 to 1 Dec 1776
Location: Vehkalahtimap
Surnames/tags: Puhakka Ruotila
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 84 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Ajomies Juho Bajar ja kantaja Simo Westelin Haminan etukaupungista, Simo Porkka, Eerik Seppälä ja leski Valpuri Koskell vs. Jaakko Puhakka Ruotilasta, Vehkalahden ja osan Kymiä syyskäräjät 1/12 1776 § 31. KA Vanhan Suomen tuomiokunnat, Kymi 1776 n:o 32: 344–345.

Transkriptio (transcription)

Därpå instäldte sig för Rätta, 1:o Formannen Johan Bajar, if: Friedrichshamns förstad och anmäldte, at han å sin hustrus wägnar, will fordra af sin hustrus moder broder [sic! pro hustrus broder], Jacob Puhacka if: Ruodila by och denne Weckelax Sokn sin hustrus afledne moders arf; 2:o dragaren äfwen ifrån Friedrichshamns Förstad, Simon Westelin, som är gift med Puhackas afledne systers Lenas dotter, Beata, och nu tillika fordrar sin hustrus arf ut; hafwandes afledne Lena än flere barn i lifwet hwilcka nu ei äro tilstädes, såsom Bonden Erik Sipola i Skogby, Greta, gift med Bonden Thomas Skrifwari, i Skogby, Anna gift med bonden Hindrik Pafwola alt i Skogby; Maria, Lena och Ewa äro ogifta, ei eller hafwa de befullmäktigat sin Syster man åfwannemnde Simon Westlin eller någon annan för sig, at i acktaga deras rätt; 3:o dottren Ewas man Simon Pårcka, d:o Susannas man Bonden Erik Sepelä, jemte Swaranden Jacobs afledne broders äncka Walborg Kåskell, nu gift med drängen Erik Andersson, på Kåskis hemman, giörandes alla desse ett med Johan Bajar; flere woro nu ei af den aflednes barn eller anförwanter tilstädes.

Swarande Jacob Puhacka, inwände häremot, at hans moder wid en dem emellan skedd delning och wid des döds stund Testamenterat all sin qwarlåtenskap til honom Jacob, hwilcket han påstod sig igenom witnen kunna bewjsa; wid närmare tilspörjan war ei än någon uptekning förrättad, öfwer afledne modrens egendom, i anseende hwartil Härads Rätten stadnade i följande

Utslag:

Emedan swarande Jacobs åberopade Testamente ei är skiedt skrifteligen utan genom witnen, altså pålades nämdemännerne Sichwola och Packanen at kungöra Testamentet först för alla den dödas nu frånwarande Barn, och Barnabarn, hustrurs männer, och omyndigas målsmän samt Förmyndare, och allom dem, som denne sak widrörer, at de wid talans förlust, inom natt och år sedan de härom weta fått, instämma målet til klander och lagligt afgiörande; emedlertid bör Jacob genast besörja om uptekning efter deras moder.

Till slut anteknes här, det Swarande Jacob för döds fall skull wille edeligen afhöra et witne uti denne sak, hwilcket honom nu afslogs; som förkunnades.

Suomennos (Finnish translation)

Sen jälkeen tulivat oikeuteen saapuville:

1:o ajomies Juho Bajar Haminan etukaupungista ilmoittaen, että hän vaimonsa puolesta haluaa vaatia vaimonsa enolta [sic! p. o. vaimonsa veljeltä] Jaakko Puhakalta Ruotilan kylästä tätä Vehkalahden pitäjää vaimonsa edesmenneen äidin perintöä;

2:o kantaja, hänkin Haminan etukaupungista, Simo Westelin, joka on naimisissa Puhakan edesmenneen sisaren Leenan tyttären Beatan kanssa ja nyt samalla vaatii vaimonsa perintöä ulos; ollen Leena-vainajalla vielä elossa useampiakin lapsia, jotka nyt eivät ole paikalla, kuten talollinen Eerik Sipola Metsäkylässä, Kreetta naimisissa talollisen Tuomas Riivarin kanssa Metsäkylässä, Anna naimisissa talollisen Heikki Paavolan kanssa Metsäkylässä; Maria, Leena ja Eeva ovat naimattomia, eivätkä hekään ole valtuuttaneet sisarenmiestään, yllä mainittua Simo Westeliniä eikä ketään muutakaan puolestaan valvomaan heidän oikeuttaan;

3:o tyttären Eevan mies Simo Porkka, samoin Susannan mies talollinen Eerik Seppälä, ynnä vastaaja Jaakon edesmenneen veljen leski Valpuri Koskell, nyt naimisssa renki Eerik Antinpojan kanssa Kosken talossa, pitäen kaikki nämä yhtä Juho Bajarin kanssa. Useampia ei nyt ollut vainajan lapsista tai omaisista paikalla.

Vastaaja Jaakko Puhakka muistutti tätä vastaan, että hänen äitinsä oli heidän välillään tapahtuneessa jaossa ja kuolinhetkellään testamentannut kaiken jäämistönsä hänelle Jaakolle, minkä hän väitti todistajin voivansa näyttää toteen. Lähemmin kysyttyä ei ollut mitään ylöskirjoitusta toimitettu äitivainajan omaisuudesta, mihin nähden kihlakunnanoikeus päätyi seuraavaan

Ratkaisuun:

Koska vastaaja Jaakon todistukseksi vetämää testamenttia ei ole tehty kirjallisesti vaan todistajien välityksellä, niin sen tähden velvoitettiin lautamiehet Sihvola ja Pakkanen saattamaan testamentti tiedoksi ensin kaikille vainajan nyt poissa oleville lapsille ja lastenlapsille, vaimojen miehille ja alaikäisten edusmiehille sekä holhoojille ja kaikille niille, joita tämä juttu koskettaa, jotta he puhevallan menettämisen uhalla yön ja vuoden kuluessa siitä, kun ovat tästä tietää saaneet, haastaisivat jutun moitittavaksi ja laillisesti ratkaistavaksi. Sillä välin pitää Jaakon heti toimituttaa perunkirjoitus heidän äitinsä jälkeen.

Lopuksi merkitään tähän, että vastaaja Jaakko Puhakka halusi kuolintapauksen varalta kuulla valallisesti erästä todistajaa tässä jutussa, mikä häneltä nyt evättiin. Mikä julistettiin.

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Juttuun viitataan tämän kirjoittajan teoksessa Seppien sukua Liikkalasta (2019) Eerik Sipinpoika Seppälän taulussa sivulla 96 ja sen nootissa 197 (sivulla 252), mutta sikäli virheellisesti, että jutun kantajista ajomies Juho Bajar olisi muka ollut Eerik Seppälän vaimon sisarenpoika (ja siten patronyymiltään Juhonpoika). Juho Bajar oli todellisuudessa Seppälän vaimon Susanna Aabrahamintytär Puhakan (ja vastaaja Jaakko Aabrahaminpoka Puhakan) sisaren Anna Aabrahamintyttären mies ja patronyymiltään Kallenpoika. Anna oli elossa, joten oikea kannevalta jutussa oli hänen miehellään vaimonsa edusmiehenä. (Sitä paitsi Anna ja Juho Bajarille 1756 syntynyt Juho-poika oli kuollut jo syntymävuonnaan 1756.)
  • Puhakan sisaruksista Vehkalahden Metsäkylässä 1768 kuollut Helena (Leena) Aabrahamintytär oli ollut ensin naimisissa Pärtty Matinpoika Sipolan ja sitten Sipolaan puuskaksi tulleen Mikko Yrjönpoika Sutelan eli Lautalan kanssa.
  • Valpuri Koskell oli 1759 kuolleen Pärtty Aabrahaminpoika Puhakan leski ja Sippolan hovin entisen isännän Pärtty Niilonpoika Koskellin tytär, ks. Pärtty Niilonpoika Koskell vs. Jaakko Aabrahaminpoika Puhakka 1766.
  • Kihlakunnanoikeuden määräämä perunkirjoitus toimitettiin 1777.
  • Sisarusten isän Aabraham Pärtynpoika Puhakan jälkeen oli toimitettu perunkirjoitus 1754.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.