no image

Brev till Håkan Wärme

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1545 to 1557
Location: [unknown]
This page has been accessed 445 times.

Brev från Gustav Vasa till kronofogden Håkan Werme

1545

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 17, 1545]

Håkan är en av tre underbefälhavare till fogden Jöran Jönsson (Finnveden?). Gustaf I beordrar dem att finna Jöran Jönssons mördare.

• Brev från Stockholm 23 Maj:

Till Håken Werme Tuffwe Schåning och Mons Olsson, vm Jören Jönssons hastige affgångh, och at the legge sig all winning vm at stelle effther then tiuffwehoop, som honum szå skenneligen förrådde. Datum.
” Wår gunst etc Wij haffwe nv j tesse dagher förfaret, Håkan Werme, Tuffwe Schåningh och Mons Olsson, hure then affweckne förräderehoop, Dackens selskap szå skenneligen med Jöran Jönsson handlett haffwe, och honum lijffwet affstolet etc. Szå biude och förmane wij edher gode karler vpå then tro tiäniste, som i oss och för:ne Jören Jönsson vpå wåre wegna loffwet och tilsagdtt haffwe, atti edher troligen och welwilligen, szå her effther som i her till giortt haffwe wele befinne lathe, j hwad måtte j tenckie kunne wårt och menige rijgisens gagn och beste belanger, Besynnerligen, atti edher till thet flijtigste winleggie wele, på alle wäger, att stelle både natt och dagh effther then förrädere hoop, att the theris onde vpsått och vphoff ingelunde forttbringe kunne, och för alle deler försterke edher med thet meste och dugligste folck, j öffwerkomme kunne, och altijdh haffwe edhert råd medh Germund Swensson, Giffwendis honum tilkenne, hwad j förnimme vm alle lägenhether, och hure almogen thetta behager, Thet samme wij med edher nådeligen betencke wele, Och hwad i godhe karler äre till achters på edher thet redeligen skall betalet bliffwe. Datum.” [s. 308-309]

1546

Håkan är kronofogde på Kronobergs kungsgård.

1547

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 18, 1546-47]

Gustaf I beordrar att Nils Birgersson blir befallningsman på Kronobergs kungsgård och Håkan skall få andra uppgifter.

• Brev från Gripsholms slott 6 Mars 1547 till fogden Håkan Werme om befallningen över Kronobergs gård:

Swar till Håcken Werme att Niels Birgerson skall haffwe Beffalningen på Cronobergz gårdt. Datum Gripzholm 6 Martij Anno etc. 47.
” Wår g:[unst] etc. Som thu schriffwer Håkonn och giffwer tilkänne, att thet sich icke skicke will, vthann then som haffwer heredenn, motte och så haffwe Cronebergz gårdt, vdi beffalning medt etc. Så wele wij och så ther vdi förtänckt ware, när thu nw hitt up komber medt thenn Reckenskap att wij tich till äffwentyrs någer annerstädt brucke will, haffwe och så för then skuldt latiidt skriffwe Niels Birgersson till, att han same gårdt och så vdj beffalning haffwe skall, och stå för honom Ther tu weett tich effther rätte. Datum.” [s. 396]

• Brev från Gripsholms slott 6 Mars 1547 till ståthållaren Nils Birgersson att han även skall ha Kronobergs kungsgård under sin befallning:

Till Niels Birgesson att han wår Beffalningz[man] på wår Gårdt Cronoberg wara skall, och göre Årligen Reckenskap för Gårdzten[s] Affwell Datum Gripzholm 6 Martij Anno etc.
”Wår gunst etc. Effther wij förnimme Niels Birgesonn, atth thet siich annerledis icke will skicke, vthann thenn som haffwer herredenn, motte och thesligiste haffwe Cronebergz Gårdt vdi befallning medt etc. Ther fföre är wår wilie att thu honom till tich anname skalt, och haffwendis ther thin Vunderfougte, om thet så behoff giordis, och skallt göre redhe för Gårdtzens affwell och Reckenskap etc. Ther rätte tich effther Datum.” [s. 397]

• Brev från Tynnelsö 16 Mars 1547 till befallningsmannen på Kronoberg, Niels Birgersson, om olika ämnen.

Vm Håcken Wermess handlingher.
”Wij haffwe förstått vm then Håckon Wermess handlinger ther på Croneberg, och latidt tich tilfförendhe ther vm wår mening tilskriffwe. Så att tu samme Cronebergz Gårdt, med härederne, vdi beffallning haffwe skall. Ther thu tich ännw weett effther rätte. Datum.” [s. 435]

• Qvittobref för Håkan Verme på restantier för Kronobergs kungsgård. Stockholm den 24 October 1547.

Efter afskrift i kongl. Kammar-Archivet, Smålands Fogderäkenskaper, 1547, n:o 8.
”Wij Gustaff med Gudz Nåde Swerigis götis och wendis etc konung Göre witterligitt att wij gunsteligen wntth och skenetth ssåssom wij och nu her medtth wnne och skencke thenne wår tienere Håkon Werme all thenn dell han är bliffuen till acters påå ssin Reckenskap, ssom han her j wår Cammer pro anno 46 och 47 för Cronobergz weckekosth och affwell giortth haffuer huilketth wij giffwe wårtth Cammerådh och Cammererer till kenne atth the ssig her effther rätte haffue etc datum aff wårtth Slotth Stocholm 24 Octobris Anno etc 1547 Wnder wårtth Secret.” [s. 827]

1550

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 21, 1550]

• Brev den 2 Juli 1550 från Upsala:

Till Håkan Verme angående skattefrihet för Olof Nilsson i Håra.
”Gustaff etc. Vår gunst tilförende etc. Vett Håkenn Verme, ath vij gunstelig haffve untt och tilgiffvitt tenne Olaff Nielsson i Håra i Vilberga sockn i Trögd all ten skatt och andra utskylder, som honom nu udi thetta nervarandes femtiende årett aff för:ne Håra utgiöres bör, anseendes ten brand honum öffvergången är; ther retta tig effter. Datum.” [s. 281]

• Brev den 5 Aug 1550 från Ekolsund:

Till Håkan Verme angående medgifven lindring i Jöns Björnssons i Räfslösa afradsrestantier.
” Vår gunst tilförende etc. Vett Håken Verme, att vij gunsteligen haffve untt och effterlåtidh tenne Jöns Biörnsson i Reffzlössa i Ness sockn för hans siucdom och fattigdoms skulld, ath han må ut giöre eth pund rog för te 2 pund korn, som han i fiord stod til baka med ath utgiöre i affrad, vettandes tig her effther rettä. Datum. ” [s. 306]

• Brev den 8 Dec 1550 från Västerås:

Till Håkan Verme angående medgifven lindring i Mårten Jönssons i Grillby afradsrestantier.
”Vår gunst tilförende etc. Vett Håken Verme ath tenne breffvisere Mårten Jönson i Grilleby udi Vilberga sockn haffver her för oss udi underdånighet berettett (!) låtedh, hurulunda thet heman udi för:ne Grilleby, som han nu bor opå, för någer år sedan aff våde eld opbrendt bleff och han tett nu seden så gott som aff ödessmarck opbygdt haffver. Tesligest haffver han förstå låtedh, ath han med tett affrad honom i fiord borde utgiöre, som är 2 pund spannemåll, tillbakä står, begerendes ath vij honom gunstelige thet ene pundet tilgiffve vilde etc. Så effther han samma hemen så haffver upbogt och ter på myckitt bekostat, haffve vij för Gudz och hans fatigdoms skuldh tilgiffvitt honom halffpartenn aff samma affrad, nemlig et pund spannamåll, dog så ath han thet andra pundett udi rettan tid utgiöre skall. Ther tu tig effter retta veett etc. Datum.” [s. 376]

1551

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 22, 1551]

• Brev den 14 Jan 1551 från Väsby:

Svar till borgerne i Enecöping om thet förbud the beclage sich, att Håkan Verme them gjort haffver att bygga ute på ijsen etc. Ter om Kong:e M:tt haffver [den 16 Jan] latid tilskriffve för:ne Håken, att han them öffver thet rätt är icke göre skall etc. [s. 40]

• Brev den 18 Jan 1551 (från Jönshyttan?):

Till Håkon Verme, att han later den spanmåle, som han haffver, bliffve oföryttredt till vårdagerne, med mindre han strax udi betalning jern 150 ossmunder for spannen bekommer, och att bönderne sielffve vele före samme jern till Vesterårs eller Eneköpung etc. [s. 42]

• Brev den 17 Feb 1551 från Västerås:

Till Håkon Verme, att han förhielper tesse Anders Larsson och Per Larsson, att the moge bekomme aff Olof Larsson i Låde i Sparsetter sockn en skälig mandz boot för theres broder, som han tog af dage etc., och icke affvijse them med hugg och slag, som the her berettet haffve. [s. 89]
[Ducis Erici] Förschrifft för Anders Larsson och Peder Larsson till Håken Värme, att han förskaffer så, att them motte skee skäll för theris broders dödh. Latius in conceptu etc. [s. 90]

• Brev den 28 Feb 1551 från Västerås:

Till Håken Verme, att han förskaffer till Vesterårs 16 eller 20 timbermän, som opå träbygning någet förstondh haffve och för penninger arbete vele etc.; item att han handler med presterne udi sin befalningh, att the motte göre the prester, som brukning haffve ved Salebergit, någen hielp med spannemåll och annan fetalie etc. [s. 97]

• Brev den 7 Mars 1551 från Gripsholm:

Till Håkon Verme för Oleff Larson i Lådhe, att honom ingen orätt vederfars för then mandzboot han uttfeste och hans vedherparter ther um clandre. [s. 133]

• Brev den 14 Mars 1551 från Gripsholm:

Till Håkan Verme angående allmogens skjutsfärder och fodernöt samt om en hjelpskatt af presterna till bergsbruket vid Salberget.
”Vår gunst etc. Veett Håkonn Verme, att vij haffve nu lstijdt tilscriffve Niels Helsing, att hann och the andre, som befallningen haffve opå Salebergitt, skole icke udi thette men före någett förtunge bönderne anthen medt körning elle annen tunge, och försee [vij] oss, att the sigh effter vår scriffvelse rettendes varder. Och må thu skicke breffvet, som vij haffve latijdt tilschriffve för:ne Niels Helsing, honom tilhonde.
Vijdere som thu lather förståå, att the menige mann äre försvagede medt the foder nötth the holle etc., så vette vij icke utåff någen synnerlig fodernött; förhoppes oss, att the icke förmyckett ther medt fösvagede bliffve, och hvar ther vore någre gode drettes oxer ebland same fodernött, dhå behöffve vij them väll till våre gårder. Och loott vår fougte opå Eskilstuna, Michell Helsing, oss förstå för någre dager sedan, att hann fyre eller fem par drettes oxer till för:ne Eskilstuna behöffver, och um thu haffver rådh att göre honum ther med undsethning, dhå [må] thu giffve honum thet medt thet förste tilkenne etc.
Yterligere, som thu lather förståå, att thu haffver effter vår schriffvelse handlett medt presterne udi thin befalning um thenn hielp till the, som bruckning haffve ved Salebergitt, och att the ther till hielpe vele [med] penninger och icke spannemåll eller fettalie etc., så kunne vij icke vette, hvarföre the äre så ovillege till att hielpe oss, när vij them tilseije lathe. Udi förtijden, thenn tijdh bisperne regered them, droge the gerne uth alth thet, som them tilsagdt bleff och besvärede sigh inthet emott bispernes påbudh eller befalningh.
Thet är och nog bevijsligitt, att bispen kom till enn prest udi förtijdenn medh trettie eller fyretije häster och låg hos honum två eller tre nätter och feck gott och nogh både till folck och häster och besvärede presten sigh inthet ther emott, men nu haffve the ingen tunge udi så måtte och finnes doch fast ovillige, när man någen ringe hielp aff them begärer, hvilckett oss föge behager, och må thu holle them sådane meninger före och förmane them, att the annerlunde vele tenckie till sakenn. Och vele vij, att thu skall lagett medt them, så att the motte göre thenn hielp uth till för:ne Salebergitt, som vij aff them haffve latijdt begäre, och måge the göre spannemåll, som ther till rådh haffve, och the som icke åstadkomme spannemåll, måge hielpe medh penninger etc. Datum.” [s. 113-114]

• Brev den 1 April 1551 från Gripsholm:

Till Håken Verme, att han granneligen uppspör, hvem tesse effther:ne godz haffver, som är Agerstum 3 gårde, Östistum 2 gårde, med ett örtuge landh jordh ibidem, en fjell i Grilleby engh, Grilleby j gård, Hara en gårdh, Kerreby en gårdh, Heslinge 2 gårde etc., och giffver seden Kong:e M:tt ther um tilkenne etc. [s. 160-161]

• Brev den 20 Juni 1551

Till Håken Värme, att Kong:e M. Haffver giffvit Påvel Byggemestere så monge penninger, som äre udi stadzkyrcken i Eneköpungh. [s. 250]

• Brev den 16 Sep 1551

Till Håkenn Verme, att han handler med bönderne i Åsunde herede och Trögd, att the göre thu dgazvercker till den graffning emellen Clasbode qvern och Salehytter, när Jacob Vest them tilseijendes varder. [s. 344]
Svar till Jacob Vest om thet breff K. M:tt haffver nu latit tilskriffve Håken Verme om the dagzvercker etc.; item är K. M:tt tilfridz, att schattebönderne och kyrckelandboerne i Torstuna, Simetuna, Tiurbo och Våle hereder må bliffve frij hvar man för 2 hester aff foringen pro anno 52 och the bönder i Folkerne, Grytenes och By sockner måge bliffve frije för en hest. [s. 344]

• Brev den 17 Dec 1551

Tijll Håken Verme och Knut Benchtsson, att the haffve grannt upse[e]nde, med hvad folck här drager genom landet. [s. 449]

• Brev den 18 Dec 1551

Till Håkon Verme och Knut Benchtsson, att frelsis landtborne, skattebönderne och K. M:tts egnne landbor skolle göre vedh tijll Sallabergit udi begges theres befallningh. [s. 450]

1552

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 23, 1552]

Håkan är fogde i Enköping och kringliggande h:d, underfogde i Trögd. [s. 502]

• Brev till Jacop Vest, Håken Verme och Jacop Busk den 27 Jan 1552 från Vesterås:

Till Jacop Vest, att han handler med bönderne, som koll till K. M. Hytter köre pläge, så att trhe icke her effther någen grankoll eller stubbekoll framköre skole, som skee pläger, utten gode koll, ther med man någet gagn göre kan; item att han lather bönderne köre till Salebergit till K. M[:s] soffrebodh the meste tellier, sexton alner longe, trij qvarter brede udi litzle enden och en span tiucke som the kunne ostadkomme, qvittendis therföre theres fodring eller andre uttlager etc. [s. 37]

• Samma brev till många, bl. a. Hokon Verme, den 19 Feb 1552 från Vesterås:

Till Sven Nilsson angående inneliggande restantier.
”Vår gunst etc. Tu haffver nogsampt varitt förmanett, Sven Nilsson, um the restantiepenninger thu haffver inne medt tigh både för spannemåll och älliest, så att tu sådane penninger schulle leffverere ifrå tigh och in udi vår rentecammer etc. Så haffver thu än nu föge tig ther effter rettett, hvilkitt oss icke väll behager, och vele och biude vij tigh än nu, att thu oförsumeligen och innan otthe dager her effter med sådane för:ne penninger tilstädes komme schall och them ifrå tigh leffverere, så frampt thu vilt göre thet oss behageligt ähr, vettendes tigh aldelis her effter retthe.
Haffver thu och någre insager, anthen att thu haffver uthbörgett spannemåll och icke kan så hastigtt komme till betalningh, eller och någre andre schotzmåll, dhå må thu giffve tigh hijtt och sådant oss och våre cammererere vijdere beretthe, ingelunde thetta försumendes. Datum.” [s. 69-70]

• Zedel till Håken Verme:

Till Håken Verme, att han med thet förste giffver Kong:e M:tt schriffteligen tilkenne, hure mycken ved ifrå hans befalningh och til Salebergit udi thenne vinther kommen är. [s. 95]

• Brev till Håken Verme den 7 Mars 1552:

Till Håkon Värmes, underfogte udi Trögd, att han skall handle med the huussmän och lössemän ther udi Trögd och Årsunda häredhe (effther Kong:e M:ttz folk siuckt är) , att the vele arbete ved hyttorne; Kong:e M:tt vil ther emott qvitte theres huussmandz öre the plictuge äre ut att göre. [s. 174]

• Brev till Håken Verme den 17 Mars 1552:

Till Håkon Verme, thet han Peder Olsson i Dreggesta med thet alder snareste velförvarett förskicke scall til Kongelige M:tt; Hans Nåd vil sielff handle med then tredske skalken. [s. 181]

• Brev till Håken Verme den 18 Mars 1552:

Till Håkon Verme, att han förskoner the bönder, som boo udi Lisle Ene och Herckebergz prestegeld för then vede körningen, till thess tortt bliffver. [s. 182]

• Brev till Håken Verme den 22 och den 26 Mars 1552:

Till Håkon Verme och någre andre fogter, att the oxer, foor, lamb, fisk och all annen fettalie hiitt till Vesterårs, meden v[år] aller n[ådigste] herre her ligger, förskaffe schole, actendes opå när Hans Nåd heden drage vill. [s. 184]

• Brev till Håken Verme Maj 1552:

Till Håkonn Värme, att han förskicker till Jacob Vest på Vesby gårdh någet aff det flesk, som han haffver udi Årsunde härede liggiendes etc. [s. 272]
Svar till Jacob Vest, att han tager aff the peninger, som han upbär aff hans befalningh och löner folckedt ther medt; item um fettalien, som han begärer till gårdzens behoff, haffver Kong:e Ma:tt latidh tilskriffve Erich, Oleff och Håkon Verme, att han samme fettalie bekomme skall etc.; item att han löner thet legefolckedt, som är vedh hytterne och ved gården, så at te bekomme the hielpepenninger, som the pläge haffve etc. [s. 272]

• Brev till Håkon Verme 17 Maj 1552 från Kungsör:

Till Håkon Verme, att han giffver sig sielff till Kong:e Ma:tt medt thet alder förste, vettendes giffve H. N. Tilkenne både um then skattlegning och annedt mehre etc. [s. 273]

• Brev till Håkon Verme Maj 1552 från Kungsör:

Förskrifft för Amundh Schreddere udi Vädela i Tillinge sochen till Erich Larsson och Håkon Verme, att the lathe förskaffe, thet han må bliffve vedh sith hemen, som Hans Andersson udi för:ne Vädela vill honom ifrå affhende etc.

1555

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 25, 1555]

Håkan är fogde i Enköping och kringligg. hd. [s. 727]

• Brev till Håkan Verme 20 Feb 1555 från Nygård:

Till Haken Verme, att han skall lathe meninge man udi Folkerne, By och Grythenes bekomme så mykiit aff Kong:e Ma:ttz såpannemåll, som the kunne hielpe sich medh; doch så att han haffver lenzmennerne och andre visse karrer ij borgen för betalningen thil pinzdag näst kommendes, och schole för:ne bönder hemptan sielffve ij hans förleningh etc. [s. 55]

• Brev till Håkan Verme 18 April 1555:

Till Håkon Verme, att han schall vederkennes Eneköpungz stadh opå K. M:tz vegna, som M. Påvel i förläningh hafft haffver etc.

• Långt öppet brev till befolkningen för allmän spridning. Skickat till Håkan Verme 7 Juli 1555 från Stockholm för spridning i Trögd och Årsunda härader.

• Brev till Håkan Verme Juni 1555 från Gripsholm(?):

Till Håken Verme, att K. M. Sender honum tilhonde ett öpet breff lydendes opå någen kostgärdh, som han aff menige man ther i hans befalning opå K. M. Vegne utkreffie skall till then skipzflotes behoff och sedhen oförsummeligen förskaffe samme kostgärdh till Stockholm; item att han lather upspäne bådhe hoss prester, borgere och bönder effther alle the meste harnesk och rör och stålboger, som han kan mest öffverkomme och förskickes till Stockholm på en skälig betalningh etc.; item att han och lather bryggie och bake thet meste öll och brödh han haffver rådh till; item att han upsöker the meste hester han kan öffverkomme bådhe små och store till en skälig betalningh etc. [s. 292-293]

• Brev till Håkan Verme 16 Okt 1555 från Vesterås:

Till Håken Värme om någre borgeredrenger, som frå Stockholm rymde äre och the schip och skuter åt Finland föllie skulle, att han ransaker effter samme sälskap både i köpstaden och på bygdenne i hans befalning och förskicker them till Stockholm, vinleggendes sich tesligeste om thet meste folk han kan bekomme, them han till Stockholm och sende skall. [s. 580]

• Brev till Peder Larsson 24 Okt 1555 från Vesterås:

Till Peder Larson, att vår nådige herre haffver undt tesse karler Håken Värme, Henrik, Bencht Person och Hans Jönson, som the daleknechter och förrädere hit fört haffve, alle the värier, cläde och annet, som the med them funne; att samme Peder och änn nu god upsyn med alle saker i then landzänden haffve vill. [s. 584]

• Brev till Håkan Verme 1555:

Till Håkan Värme, att han giffver sich till vår nådige herre och haffver lendzmannen ifrå Trögd med sich. [s. 598]

• Brev till Håkan Verme 21 Maj 1555 från hertig Johan i Stockholm:

Till Håkan Verme angående skattefrihet till följd af vådeld för Peder Larsson i Vällinge.
”Johan etc. Vår gunst tilförende etc. Vij geffve tig tilkenne, Håkenn Verme, att thenne breffvisere, Peder Larsson udi Vellinge i Litzlena sochn, haffver varitt her för oss och opå thet underdånigeste begäratt, att vij honom then skatt han för thetta år 55 för Gudz skul tilgeffva ville, effter thet han aff våda eldh (thet Gud bettre) stor skade udi nest förledne höst leditt haffver etc. Så haffve vij opå Kong. Ma:tz, vår kere her faders gode behag honom sådantt gunstelig effterlåtedh, hvar så udi sanning finnas kan, som han för oss beretthet haffver. Ter tu vest tig effter retta. Datum. [s. 607]

1556

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 26, 1556]

Håkan är fogde i Enköping och kringligg. hd. [s. 955]

• Brev till Håkan Verme Juni 1556 från Åbo:

Till Håken Värme, att han förskicker till then, som anamer thett han öffverskicker, ett register, och annedt till Hans Nådz räckne cammer, ther effther the kunne vethe, hvadt han affstädt sändt haffver, um thet kommer altt fram. [s. 369]

• Brev till Håkan Verme 17 Aug 1556 från Stockholm:

Förskrifft för Peder Olson til Håken Värme, att K. Ma:tt haffver giffvidt honum frij för Hans K. M:ttz tiäniste, effter han en annen dugligh karl i sin stadh förskaffedt haffver. [s. 500]

• Brev till Håkan Verme 11 Nov 1556:

Item till Håkon Verme, att han sampt medt the andre fougter, som thernest kringum Eneköping befalningen haffve, schole medt alsomstörste flijtt stelle effter Erick Nilsson och hans karller och lathe antaste them och seden komme till Vesterårs välförvarede etc. [s. 623]

• Brev till Håkan Verme och andra fogdar i Nov 1556:

Till Håken Värme, att han oförsumeligen giffver sigh till K. M:ttz renthecammer medt the peninger honum bör leffverere för sommarskatten pro anno 56. [s. 630]

• Brev till Håkan Verme 12 Dec 1556 från Vesterås:

Till Håken Värme, att K. Ma:tt haffver latidt förläggie en rothe knechter till Enecöpingh; må han förthenskuldh handle medt borgerne ther sammestädz, att samme knechter måge bekomme bårgeläger hos them på någen ring tijdt tilgörendes etc. [s. 660]

• Brev till Håkan Verme 21 Jan 1556 från Stockholm:

Förskrifft till Håken Värme för Tommes schinnere i Upsale om någre tompter uthi Enecöping, som han förmener sich haffve rätt till. [s. 694]

• Brev till Håkan Verme Feb 1556 från Stockholm:

Till Håkon Verme [att] befordra Erich Andersson i Meenhammar till dhe penninger han aff godh vilie Hafver gådt godh före och uthlagdt för Pedher Nielsson i Prestetorpet. [s. 700]

• Brev till Håkan Verme Feb 1556 från Stockholm:

Till Håken Värme, att han nu i vinter, meden förhet är, later komme till Koperbergit aff hans befalning en hop spannemåle, och hvad öffver bliffver, skall han late mälte kornet och male rogen och före honom till sjösijden etc. [s. 702]

• Brev till Håkan Verme Feb 1556 från Stockholm:

Till Håken Verme, att han befliter sich om en hop timbermen uthi Enecöping och förskicker them strax till Koperbergit, så att the äre ther strax effter fastelagen. [s. 704]

• Brev till Håkan Verme 15 Maj 1556 från Svartsjö:

Till Håken Värme om the peninger V. N. Herre lot leffrere honom i vintres att köpa spanmåle före, att han tänker till leffrere samme spannmåle medt thet förste till Stockholm, så frampt ther på skall förtienes någenn tak. [s. 754]

• Brev till Håkan Verme 16 Maj 1556 från Svartsjö:

Till Håken Värme, att han haffver bättre upseende med then gärd, som presterne i thette åhr utgöre, änn i fiord skedde, så att them pålägges, hvad skäligt är och som hvar haffver macht till; item att the prester, som i fiord inthet eller mindre utgiorde än them borde, att thet aff them änn nu utkräffies motte. [s. 755]

• Brev till Håkan Verme Juni 1556:

Förskrifft till Håken Värme för en Veterårs borgerske, att han lather henne få sin sonn igen, thenn han frå scholen taget haffver etc. [s. 768]

• Brev till Håkan Verme 24 Juni 1556 från Eskilstuna:

Till Håken Värme, att han befliter sich om the meste timbermen, som han öffverkomme kan och sender them till Mölnetorp. [s. 770]

• Brev till Håkan Verme 7 Juli 1556 från Stockholm:

Svar till Håken Värme, att V. N. Herre haffver latit befale Sven kornskriffvere, att han skall aname till sich the 16 lester ööl, som han haffver brygge och hijt komme latit; item skatteflesket och tijenden, som presterne haffve uttaget att mälte, skall han lathe komme till Stockholm, upbärendes tesligeste smör uthi skatt aff bönderne och icke peninger och lathe thet komme hijt till them, som varerne haffve uthi befalning; item att han och med thet snareste giffver sich till V. N. Herre. [s. 775]

• Brev till Håkan Verme 7 Juli 1556 från Stockholm:

Till Håken Värme, att han med thet förste förskicker till Stockholm alle the schuter, både små och store, som uthi Gäffle, Elffvekarleby och elliest vidt siösijden i hans befalning finnes. [s. 775]

• Brev till Håkan Verme 7 Juli 1556 från Stockholm:

Till Bencht Nilson, att han medt thet förste giffver sich till V. N. Herre och gör beskeed om the peninger Henrik cammersven leffrerede att köpe spannmåle före till högbe:te Hans Nådes behoff. Samme mening till Håken Värme, tesligste Bencht schriffvere på Noreskoge um järn. [s. 776]

• Brev till Håkan Verme 14 September 1556 från Stockholm:

Till Håkon Verme [att] förskicke alle skuthor i Eneköping och hans befalning till Stockholm till folcketz öfverskickande till Finland. [s. 781]

• Brev till Håkan Verme 19 November 1556 från Svartsjö:

Till Bencht Nilson, att han med förste öpett vattn lather komme till Stockholm then spanmåle, som han [är] skyllig V. N. Herre hertig Erich eller framdelis på åkeföret lathe honom på sin egen umkost komme therhäden. Samme mening till Håkon Värme, tesligeste till Bencht schriffvere om järnn. [s. 786-87]

• Brev till Håkan Verme 17 December 1556 från Uppsala:

Till Håken Värme, att han med thet förste giffver V. N. Herre tilkänne, hure monge utaff the nysantagne bondknechter han haffver uthi sin befalning etc. [s. 789-90]

1557

[Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 27, 1557]

• Brev till Håkan Verme 29 Juni 1557 från Svartsjö:

Till Håken Värme förskicka dhen spanmåhlen han köpt hafver till Stockholm, der och förmana Bengt Nilsson, fougden öfver Silbo häradt. [s. 235]
Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.