Brunskogs_socken_Brunskog_parish.jpg

Brunskog (S)

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Brunskog (S), Värmland, Swedenmap
This page has been accessed 344 times.

Contents

På svenska

Läge

Brunskogs socken ligger i Värmland, ingick i Jösse härad, ingår sedan 1971 i Arvika kommun och motsvarar från 2016 Brunskogs distrikt. Boda socken är granne i sydöst och Mangskog socken är granne åt norr.

Historik

Brunskog socken hade en kyrka som troligen fanns där sedan slutet på 1300-talet. Socknen var ursprungligen ett annex till Stavnäs pastorat, men avståndet till de mest avlägsna bönderna ledde till att de begärde och fick tillstånd till en egen kyrka 1616, som byggdes på Boda hemmans mark. 1621 anhöll bönderna också till regeringen att få en egen präst. Drottning Kristina beviljade därför ett nytt pastorat, Brunskog, som utgjordes av de två socknarna Brunskog och Boda , samt ett kapell, Mangskog.

Herr Påfwel Nilsson Wermius, Capellan i Stavnäs, blev då den första kyrkoherden i Brunskog.

1674 byggdes en ny kyrka i Boda av sten då den gamla hade förfallit och var för liten.

1705 fick bönderna i norra delen tillåtelse att bygga en ny kyrka i Grytteud och därmed blev Brunskog uppdelat i tre församlingar, Brunskog, Boda och den sista fick namnet Mangskog.

Präster i socknarna är väl beskrivna i 'Karlstads stifts herdaminnen' [1] [2]

Litteratur

 • Böcker:
  • Brunskog Husförhörslängd 1759-63, Rolf Brodin
  • Brunskog födde, vigde, döde 1688-1930, Sven Haage, Kungl. Bibl., Stockholm
  • Brunskogs församlingsbok 1688-1720, Sven Haage, Kungl. Bibl., Stockholm
  • Brunskogs Husförhörslängder 1760-1799, Sven Haage, Kungl. Bibl., Stockholm
  • Brunskogs och Mangskogs befolkning 1503-1761, Sven Haage, Kungl. Bibl., Stockholm

Källor

 1. Johan Hammarin, Carlstads stifts herdaminne, del 2, s. 121, Kungl. Bibl., Stockholm
 2. Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne, del 3, s. 388, Kungl. Bibl., Stockholm

Länkar

In English

Location

Brunskog parish lies in Värmland and was part of Jösse hundred. Since 1971 it is part of Arvika municipality and from 2016 is part of Brunskog church district. The Boda parish is neighbour to SE and Mangskog parish is neighbour to North.

History

Brunskog parish had a church which was probably from the end of the 1300s. The parish was originally an Annex to Stavnäs 'pastorat' (a district that may have more than one parish), but the distance to the most distant farmers in the parish led them to ask for their own church 1616. They got their approval and the new church was built on land belonging to farmers in Boda. 1621 the farmers also asked the government for their own priest. Queen Kristina then authorized a new 'pastorat', Brunskog, constituted of the parishes Brunskog and Boda plus the chapel in Mangskog.

Herr Påfwel Nilsson Wermius, then 'Capellan' in Stavnäs, became the first vicar in Brunskog.

1674 a new church was built in Boda of stone as the old one of wood was dilapidated and too small.

1705 the farmers in the north part of the parish got permission to build a new church in Grytterud and then Brunskog was divided into three parishes, Brunskog, Boda and the last one was given the Mangskog.

The vicars and auxiliaries are listed in the work 'Karlstads stifts herdaminnen'. [1] [2]

Litterature

 • Transcribed Church registers:
  • Brunskog Husförhörslängd 1759-63 Rolf Brodin
  • Brunskog födde, vigde, döde 1688-1930 Sven Haage
  • Brunskogs församlingsbok 1688-1720 Sven Haage
  • Brunskogs Husförhörslängder 1760-1799 Sven Haage
  • Brunskogs och Mangskogs befolkning 1503-1761 Sven Haage

Sources

 1. 1.0 1.1 Johan Hammarin, Carlstads stifts herdaminne, del 2, s. 121, Kungl. Bibl., Stockholm
 2. 2.0 2.1 Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne, del 3, s. 388, Kungl. Bibl., Stockholm

Links

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Brunskog (S)