Granny_s_pictures-35.jpg

Dutch Regional Category Structure - Nederlandse Regionale Categorie Structuur

Privacy Level: Open (White)
Date: 12 Jun 2019 [unknown]
Location: Nederlandmap
Surnames/tags: THE_NETHERLANDS CATEGORIZATON DUTCH_ROOTS
This page has been accessed 426 times.

Contents

Proposal for Dutch Regional Category Structure -Voorstel voor Nederlandse Regionale Categorieen Structuur

Guidelines for Dutch Regional Categories - Richtlijnen voor Nederlandse Regionale Categorieën

Talen worden niet gecombineerd in categorienamen. Wikitree volgt over het algemeen het principe van het gebruik van plaatsnamen met de naam die de lokale bevolking op dat moment zou hebben gebruikt (Use their convention instead of ours). Maar binnen hogere categorieniveaus worden vaak Engelse equivalenten gebruikt. Op dit moment zijn er niet direct uitgebreide bronnen beschikbaar voor de benodigde geografische informatie in het Engels onder het landniveau. Alle categorieniveaus onder het landniveau zijn nu dus nog voornamelijk in het Nederlands, inclusief beschrijvende kwalificaties. De namen voor de landen-kolonies die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden zullen ook in het Nederlands zijn en in het Nederlands (Nederland) op lagere niveaus.

Languages Are Not Mixed In any category name. Wikitree generally follows the principle of calling places by the name locals would have used at the time (Use their convention instead of ours). But within higher levels of categories, English equivalents are often used. At this time, there are not readily available comprehensive sources for the necessary geographic information in English below the country level, so for now all category levels below the country level will mainly be in Dutch, including any descriptive qualifiers. The name for the countries - colonies that make up the Kingdom of the Netherlands will also be in Dutch at the country level and in Dutch (Nederland) at lower levels.


Maar indien beschikbaar in meerdere talen, zou het er zo uit moeten zien

But if available in multiple languages it should look like this

English Structure:
 • The Netherlands
  • Utrecht, The Netherlands
   • Wijk bij Duurstede, Utrecht, The Netherlands
Dutch Structure:
 • Nederland
  • Utrecht, Nederland
   • Wijk bij Duurstede, Utrecht, Nederland

Tussen de structuren kun je vervolgens de Aka Template gebruiken om de taalstromen te identificeren en de categorieën te spiegelen, ongeacht welke versie wordt gebruikt, alle pagina's en profielen worden weergegeven in elke categorie.

Between the structures, you can then use the Aka Template in order to identify the language streams and mirror the categories so no matter which version is used, all pages and profiles will be displayed in each category.

Nederlandse Plaatsnaam Categorieën

Voor Nederlandse geografische locaties geld de volgende hierachie:

De plaatsnaam Middelburg komt voor in verschillende landen zoals in Nederland, België en Virginia in de USA, dus is het noodzakelijk om een geografische plaats nader te duiden.

Belangrijk: Voor nieuwe of nog missende categorieen en of die gemaakt kunnen worden, kun je een verzoek indienen bij het Categorisatie project door dit categorie aanvraag formulier in te vullen en te versturen.
let op:In project box, sticker of categorieën; Provincies als Noord-Holland, Zuid-Holland etc. moeten op deze manier ingevuld worden, dus altijd met het connectie streepje !

Dutch Place Categories

The following hierarchy applies to Dutch geographic locations:

There's a place named Middelburg in different countries such as the Netherlands, Belgium and also one in Virginia, USA, so it is necessary to specify a geographical location.

Important: For new or still missing categories and if they can be created, you can just send a request to the Categorization Project by filling in this category request form and send it.
Note: In project box, sticker or categories; Provinces like Noord-Holland, Zuid-Holland etc. have to be filled in like this, so always with the connection line !

Project Categories - Project Categorieen

Er is niet echt een noodzaak voor nog veel meer categorieën, omdat onze project box en sticker (als ze goed zijn ingevuld) voor de meeste mensen vaak de eenvoudigste manier is om profielen te categoriseren, maar als je liever alleen categorieën gebruikt, kun je, om Nederlandse (of aan Nederland gerelateerde) profielen te categoriseren, dus ook gewoon de al aanwezige project categorieën gebruiken:

There's no real need for a lot more categories because our project box and sticker (if they are filled in correctly) for most members will be the easiest way to categorize profiles, but if you prefer to use just categories, to categorize Dutch (or Dutch related) profiles, you can also just use the already present project categories:

History-Geschiedenis

Om Historisch correct te zijn, zou betekenen dat we duizenden categorieën zouden moeten maken, maar dat hebben we niet gedaan, er zijn er een paar, maar we geven de voorkeur aan het toevoegen van (meestal) de volledige (geen afkortingen!) moderne locatienamen aan de locatievelden van Nederlandse profielen (om het eenvoudig te houden en zodat in elk geval de locatiepin werkt ) en om, als dat nodig is, eventueel een ​​link of een korte uitleg aan de Bio van profielen toe te voegen over de geschiedenis of historie van een locatie.

Waarom de moderne locatie en niet de historische? Omdat alle Nederlandse archieven ook bijna uitsluitend indexeren op actuele plaats- en provincienamen, dus essentieel bij het zoeken daarin.


To be historically correct would mean we would have to create thousands of categories; we didn't. There are a few, but we prefer to (mostly) add the full (no abbreviations !) modern location names to the location fields of Dutch profiles (to keep things easy and to make sure the location pin works) and if needed to add a link or perhaps a short explanation to profiles about the history of a location.

Why the modern location and not the Historical ? All Dutch archives are also indexing almost exlusively on the actual place- and provincenames, so it's essential in searches there.

Hieronder kun je informatie en links vinden
Below you can find info and links

Geschiedenis van Nederland - History of the Netherlands

Nederland or Category: Koninkrijk der Nederlanden/ Netherlands / Kingdom of the Netherlands, was voorheen bekend als:
was formerly known as:

Zie Ook - See Also

See also:

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments: 3

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Two remarks.

In history you might want to add, for the period 1795-1813: - Franse tijd (or something like that) Possibly split up in - Bataafsche Republiek - Koninkrijk Holland - Franse tijd.

The other one is about the tree tier placename categories. It won't work everywhere. In Friesland alone there are three villages called Nes (pre-1795 West-Dongeradeel, Ameland and Utingeradeel) and two called Oudega (pre-1795 Hemelumer Oldeferd and Smallingerland).

posted by W Koster
These locations and eras are used to determine (in WikiTree+) locations in the Netherlands from the basic location data items on profiles. No relation to categories, but I don't mind as Dutch location categories are sparsely populated, have no attributes for relationship type (birth, marriage, death, attended school, sang in a choir, whatever). So I exclusively use WikiTree+ to find profiles linked to a specific location.

That also answers your three tier observation: location data items in a profile do not have that restriction. There one caninclude the name of the municipality to uniquely name locations.

posted by [Living Terink]
posted on Regional/ Geographic Category Structure for The Netherlands - Regionale/ Geographische Categorie Structuur voor Nederland (merged) by Bea (Timmerman) Wijma

Categories: Netherlands Project