upload image

Gullbergs Härad - Gullberg Hundred

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 66 times.

Samlingsplats för info om Gullbergs härad

Från https://sv.wikisource.org/wiki/Beskrifning_%C3%B6fwer_the_i_%C3%96ster-G%C3%B6thland_befintelige_st%C3%A4der/Kapitel_8; Bok av Carl Fredric Broocman; Titel: Beskrifning öfwer the i Öster-Göthland befintelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwer-officersboställen, jernbruk och prestegårdar, med mera / utgifwen och til trycket befordrad af Carl Fredric Broocman, Utgivningsår: 1760, Utgivare: J. Edman.

Beskrivning av häradet från 1760;

Häradet består af 180 3⁄4 hela Hemman, inberäknade 3 1/4 Krono-Hemman uti Christbergs Sokn, som lyda härtil. Af thessa 180 3/4 Hemman äro 33 3/4 Skatte, 79 3/4 Krono, 47 1/8 Frälse, 1/2 skattlagde Prestegårds-Hemman, 3 oskattlagde dito, 8 Frälse-Säteri- och 8 Kongsgårds-Hemman.
Af ålder har Häradet haft sitt Domare-säte wid Sjögestad Gästgifware-Gård uti Wreta Sokn, therifrån Stenarne efter Domare-sätet för få år sedan blifwit bortförde til Nybros förbättrande; och hålles äfwen nu Härads-Tingen wid Gästgifware-Gården, ther Tings-byggnaden med Gästgifware-Gården in Dec 1758, genom en olyckelig wådeld, lades i aska. Dock har Häradet äfwen någon tid haft Tingstufwa wid Wreta Klosters kyrko.
Devisen uti Häradets Sigill liknar en Half-måne, som ligger stupe öfwer en Stjerna, och ses öfwer half-månan äfwen en stjerna. Omkring devisen läser man: Gulbergs Heradh.
Öster om Häradet ligger Roxen och Wånga Sokn; Söder ut hänger thet tilhopa med Walkebo och Hanekinds Härader; Wäster ut stöter thet intil Boberg, och Norr ut möter Bergslagen. Uti Häradet är wäl ingen Sjö särdeles märkwerdig, men så stöter thet dock intil Sjön Roxen, uti hwilken then så kallade Motala-älfwen och Stor- eller Swart-Ån falla, hwilka båda stryka fram genom Häradet.
Fem Soknar ligga häruti, nemligen 1. Biörkeberg, 2. Wästerlösa, 3. Flistad, 4. Liung, och 5. Wreta.
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.