no image

Henrik Johan Schulman vs. entiset rälssitalonpoikansa 1682

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1 Sep 1682 to 2 Sep 1682
Location: Virolahtimap
Surnames/tags: Schulman Puhakka
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 81 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Kapteeni Henrik Schulman vs. entiset rälssitalonpoikansa Kristian Heikinpoika Sydänkylästä ja Markku Laurinpoika Puhakka Ruotilasta, Virolahden kesä- ja syyskäräjät 1–2/9 1682. KA Kymenkartano ja Lappee 1681–84 KO a 1 (ii 4): 142–143 (56–57/1682).

Transkriptio (transcription)

Såssom Christer Hendrichsson i Kallfierdh och Markus Larsson Puhaka i Rådila, sigh inttet haf[w]a infunnit medh dheras Rächningar och quittencier för dhe åhren dhe warit H:r Capiteinens Wälb:e Hendrich Schulmans och hans Herrfadhers frelssebönder, oachtat det widh siste tingh dhem blef pål[a]gt sigh widh detta tingh där medh owägeligen att inställa, hwarföre fältes dhe hwardera till 3 mk:r i för stembningz försittiande, och emedan Capiteinen sigh högel:n beklagar att han som inttet offta här i Landzorten stadder är, vthan mehrendels för den orichtighheet som medh desse bönders Ränttors betalande warit, den tiden dhe till honom Skatta bordt, sigh måst een långh wägh hijt förfoga, och blif[w]a ändå när han hijtkommer, tidh ifrån tidh Vppehållen, begärandes att honom måtte häruthinnan Rätt skippas, och Capiteinen sielf tillstår och bekänner at ingen liquidation till Datum medh dhem giordt är för dhe åhren som H:r Capiteinen dhem kräf[we]r före, hwarföre at bringa detta så mycket fordersammare till sluth och ändskap, pröf[wa]r Rätten skähligt b:te bönder widh 40 mk:r S:M:tz wijte sigh uthi ingående weka uthi Weckelax at inställa, medh alla sine haf[w]ande Rächningar quitencier och Skähl, till liquidation medh H:r Capit:n upå den dagh och termin som Capiteinen effter öf[we]rläggiande medh Häradz Skrif[w]aren Wäll:t Samuel Hendrichsson dhem förenembna[n]des warder, emedan Capiteinen täncker at anmoda honom samma liquidation dhem emellan at förrätta, I lijka måtto pålägges och Hendrich Matsson Pihila som nu uthom sine Rächningar och quittencier tillstädes kom, sigh och då därmedh till liquidation medh H:r Capit: widh samma wijte tillgiörande, och infinna, effter hwilketz förrättande skall widh neste Tingh emellan H:r Capit: och dhem slutit warda, så om resten som hemmanetz af wjkande och den wåldz wärka H:r Capit:n haf[we]r sigh emot Hendrich Mattsson och hans fadher brodher Christer Hendrichsson at beswära öf[we]r och där uthinnan då giordt hwadh lagh och parternes skähl lijkmätigt är, dessuthan finnes och nödigt at BefallningzM:n Wäll:t Hans Hollender sigh widh förb:de liquidation infinner at förklara vthaf hwadh fundament han fattat sin Rächningh att bönderne haf[w]a giordt uthi 10 åhr öf[we]rlef[w]ereringh. Sammaledes pålägges och fordom Borgmäst:s Sahl: Lars Jonssons Änckia dygdesamma hustru Karin Peersdotter, sigh äf[w]en då at inställa medh dhe Rächningar och Skähl som hon haf[w]a kan, för den Vpbördh hennes Sahl: Man hafft af samma bönder, ifrån [1]658. till [1]668. som föregif[w]es, emedan H:r Capitainen sigh beswärar at hennes Sahl: man haar Vpburit 320 D:r S:M:t mehra ähn honom bordt, såssom och at Sahl: Lars Jonsson, mehra af dhem åhrl: tagit, än dhe effter Jorde booken Vthgiöra böra, hwar igenom Bönderne skall fått tillfälle till denne twistigheet. Såssom och citeras b:te hustru Karin Peersdotter nu tridie sinnet sigh sielf eller dess medh Handh och Sigill laga Fullmächtige, medh sine förmente skähl här uthinnan widh detta Tingzställe och neste Tingh at inställa och H:r Capit:n i samma måhl till swars stånda, däruti skall inquiteras om hon den[n]e Citationen inhändigat, som Vthgafz, at hon sigh i detta måhl widh nu påstående tingh inställa skulle, och då om dess försittiande så wähl som sielf[w]a huf[w]ud saken dömbt och Sententierat warda, antingen hon eller dess Fullmächtige sigh inställer eller eij.

Suomennos (Finnish translation)

Koska Sydänkylän Kristian Heikinpoika ja Ruotilan Markku Laurinpoika Puhakka eivät ole tulleet saapuville rätinkeineen ja kuitteineen niiltä vuosilta, jolloin he olivat olleet herra kapteenin, vapaasukuisen Henrik Schulmannin ja hänen herra isänsä rälssitalonpoikia, siitä huolimatta että heidät viime käräjissä velvoitettiin välttämättä saapumaan käräjiin, minkä vuoksi heidät langetettiin kumpikin kolmen markan sakkoon haasteen noudattamatta jättämisestä, ja koska kapteeni ylen valittaa, että hänen, joka ei ole täällä maaseudulla usein vaan enimmäkseen sen virheellisyyden tähden, jota näiden talonpoikien verojen maksussa on ollut sinä aikana, kun heidän oli pitänyt maksaa veroa hänelle, on täytynyt laittautua tänne pitkästä matkasta ja tänne päästyä oleksia täällä kerta toisensa jälkeen, pyytäen, että hänelle käytettäisiin tässä oikeutta, ja kapteeni itse myöntää ja tunnustaa, ettei mitään litviikkiä tähän päivään mennessä ole heidän kanssaan tehty niiltä vuosilta, joilta herra kapteeni heitä velkoo, minkä vuoksi, saattaakseen tämän sitäkin joutuisammin päätökseen ja loppuun, harkitsee oikeus aiheelliseksi velvoittaa mainitut talolliset 40 hopeamarkan sakon uhalla saapumaan tulevalla viikolla Vehkalahdelle, kaikkine hallussaan olevine rätinkeineen, kuitteineen ja perusteineen, litviikin tekemiseksi herra kapteenin kanssa sinä päivänä ja määräaikana, jonka kapteeni kihlakunnankirjurin, hyvinuskotun Samuel Henrikinpojan kanssa tuumittuaan tulee heille etukäteen ilmoittamaan, kapteeni kun aikoo pyytää häntä samaisen litviikin heidän välilleen laatimaan. Yhtä lailla velvoitetaan myös Heikki Matinpoika Pihila, joka nyt paitsi rätinkejään ja kuittejaan tuli paikalle, hänkin silloin niiden kanssa tulemaan saapuville litviikin tekoon herra kapteenin kanssa saman sakon uhalla, minkä laatimisen jälkeen tulee seuraavissa käräjissä tehtäväksi päätös herra kapteenin ja heidän välillään, niin rästistä kuin talosta väistymisestä ja siitä väkivallanteosta, josta herra kapteenilla on valittamista Heikki Matinpoikaa ja hänen setäänsä Kristian Heikinpoikaa vastaan, ja siinä silloin tehtäväksi mitä lain ja osapuolten perusteiden mukaista on, mitä paitsi havaitaan myös tarpeelliseksi, että vouti, hyvinuskottu Hans Hollender tulee saapuville edellämainittuun litviikkiin antamaan selityksen, millä perusteella hän on tehnyt rätinkinsä, että talonpojat ovat 10 vuoden ajan tehneet ylisuorituksia. Samalla tavalla velvoitetaan myös entisen pormestarin, autuaan Lars Joninpojan leski, toimelias vaimo Karin Perintytär hänkin silloin saapumaan niine rätinkeineen ja perusteineen, joita hänellä voi olla siitä veronkannosta, joka hänen autuaalla miehellään on samaisilta talonpojilta ollut vuodesta 1658 vuoteen 1668, kuten esitetään, koska herra kapteeni valittaa hänen autuaan miehensä kantaneen 320 hopeataalaria enemmän kuin hänen olisi pitänyt, kuten myös, että autuas Lars Joninpoika on ottanut heiltä enemmän kuin heidän maakirjan mukaan pitää suorittaa, minkä kautta talonpojat kuuluvat saaneen tilaisuuden tähän riitaan. Kuten myös haastetaan mainittu vaimo Karin Perintytär nyt kolmannen kerran itse tahi hänen kädellä ja sinetillä valtuutettu laillinen valtuusmiehensä arveltuine perusteineen saapumaan tälle käräjäpaikalle ensi käräjiin ja vastaamaan herra kapteenille samassa jutussa, missä tullaan tiedustelemaan, onko hän saanut käsiinsä tämän ulosannetun haasteen, että hänen piti tässä jutussa saapua paraikaa pidettäviin käräjiin, ja silloin tulee annettavaksi tuomio ja päätös siitä, että hän on jättänyt haasteen noudattamatta, kuten myös itse pääjutussa, siitä riippumatta, tuleeko hän tai hänen valtuusmiehensä saapuville vai ei.

Huomautuksia (notes)

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.