no image

Henrik Johan Schulman vs. entiset rälssitalonpoikansa 1689

Privacy Level: Public (Green)
Date: 4 Nov 1689 to 5 Nov 1689
Location: Vehkalahtimap
Surnames/tags: Schulman Puhakka
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 71 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Kapteeni Henrich Johan Schulman valtuusmiehensä Samuel Daalin välityksellä vs. entiset rälssitalonpoikansa Markku Laurinpoika Puhakka, Kristian Heikinpoika ja Matti Heikinpoika, Vehkalahden ja Kymin syyskäräjät 4–5/11 1689. KA Kymenkartano ja Lappee 1687–89 KO a 3 (ii 6): 422–422v (157–158/1689).

Transkriptio (transcription)

Ändoch Capitains Wälb: Henrich Johan Schulmans medh handh och Sigill d: 20 Feb: [1]689 Constituerade Fullmechtige Wäl: Samuel Daal påståår att Capitains för detta warande frälsebönder, Nembl: Markus Larson Puhacka skall wara skyldigh på dess ränthor ifrån [1]661 till [1]679 bägge åhren inclusive effter Häredz-Skrifwarens Samuel Hendersons oprättade Räckningh d: 9 Septemb: [1]682 Nembl: 178 D:r 2 [öre] 10 1/2 p:r K:r M:t och Christer Henderson ifrån [1]661 till [1]676 – 270 D:r 5 [öre] K:r M:t; lijkwähl emedan 1:o) Samuehl Henderson förmähler att Räckningarne ähre oprättade effter den underrättelse han kunnat fåå, ty bönderne mehrendehls förfahrit sine Zedlar, Men så påståå the 2:o) icke blifwit på alt qvitterade. 3:o) hafwa the i dhe tijderne giort till åthskillige sine lefwereringar. 4:o) ähr icke åhrligen Clarerat medh bönderne, the och 5:o) intyges warit aff godh förmögenheet, så länge [sivu 422v:] the sutho på hemmanen. Så haar och 6:o) Matz Henderson d: 31 Januarij [1]674 lagligen opsagdt sitt bördehemman för sin husbondes strängheet skull, det och Puhacka påståår sig lagligen giordt hafwa, då bönderne 7:mo) ähr tillåtet medh sin ägendom fritt affträda, 8:vo) wijsar för detta Befalningzman Hollenders oprättade Räckning såsom skulle bönderne giordt öfwerlefwereringar ifrån [1]658 till [1]668, ändoch den Räckningen ähr något mörck; Altså slötz att bönderne skohla Eedel: ehrhålla att the sine Ränthor fullel: betalt, hwilcka där dhe gitta giöra, ähre the för wijdare fodran frij. Fullmechtigen Daal sade i förstone att han will appellera emoth detta sluth, Men sedan förklarade han sigh reenth uth, att om the swäria, så ähr han belåten där medh, det bönderne och m[ed] lagde finger å book sedan giorde.

Suomennos (Finnish translation)

Vaikkakin kapteenin, vapaasukuisen Henrik Johan Schulmannin kädellä ja sinetillä 20. helmikuuta 1689 asettama valtuusmies, hyvinuskottu Samuel Daal väittää, että kapteenin entiset rälssitalonpojat, nimittäin Markku Laurinpoika Puhakka kuuluu olevan velkaa veroistaan v:sta 1661 v:een 1679, kumpikin vuosi mukaan lukien, kihlakunnankirjuri Samuel Henrikinpojan 9. syyskuuta 1682 laatiman rätingin mukaan, nimittäin 178 taalaria 2 äyriä 10 1/2 penninkiä kuparirahaa ja Kristian Heikinpoika v:sta 1661 v:een 1676 270 taalaria 5 äyriä kuparirahaa, kumminkin koska 1:ksi) Samuel Henrikinpoika ilmoittaa, että rätingit on laadittu sen tiedon mukaan, jonka hän on kyennyt saamaan, sillä talonpojat ovat enimmäkseen kadottaneet setelinsä, mutta niin väittävät he 2:ksi) ettei heille ole kaikkea kuitattu, 3:ksi) ovat he niinä aikoina suorittaneet verosuoritteitaan useille, 4:ksi) talonpoikien kanssa ei ole vuosittain tehty tiliselvitystä, heidän myös 5:ksi) todistetaan olleen hyvissä varoissa niin kauan kuin he taloissa istuivat. Niin on myös 6:ksi) Matti Heikinpoika 31. tammikuuta 1674 laillisesti irtisanonut sukuoikeustalonsa isäntänsä ankaruuden vuoksi, minkä Puhakkakin väittää laillisesti tehneensä, talonpojille kun 7:ksi) on sallittu omaisuuksineen vapaasti erota, 8:ksi) osoittaa entisen voudin Hollenderin laatima rätinki, että talonpojat olisivat tehneet ylisuorituksia v:sta 1658 v:een 1668, joskin se rätinki on jotenkin epäselvä. Sen tähden päätettiin, että talonpoikien pitää valallisesti vahvistaa, että he ovat veronsa täysin maksaneet, jotka, mikäli kykenevät sen tekemään, ovat he enemmistä vaatimuksista vapaat. Valtuusmies Daal sanoi ensin, että hän haluaa vedota tätä päätöstä vastaan, mutta sitten selitti hän suoraan, että jos he vannovat, niin on hän siihen tyytyväinen, minkä talonpojat sormet kirjalla sitten tekivätkin.

Huomautuksia (notes)

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.