Nederlands_Portaal_Managers-57.png

Introductieprogramma Netherlands Project

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 239 times.
Welkom bij het Introductieprogramma van het Netherlands Project!

Je bent hier omdat je lid bent geworden van WikiTree en nu dus ook van het Netherlands Project. Dit kan om diverse redenen zijn, waarschijnlijk heb je voorouders die uit Nederland komen, of ben je zelf Nederlands.
Hieronder vind je de informatie over hoe je een correct Nederlands profiel aanmaakt. Dus voor iemand die echt in Nederland geboren is.
Wil je eerst nog wat meer weten over WikiTree, waar we voor staan, hoe we zijn ontstaan en alvast een klein beetje over hoe dit werkt? Neem dan een kijkje op deze pagina.
English version below

Een nieuw profiel aanmaken:

First name at Birth - Vul hier de naam/namen in zoals deze op de geboorteakte of in de doopinschrijving staat
Preferred First Name - Vul hier de naam in waarmee iemand gedurende zijn/haar leven bekend was (roepnaam). Iemand heette bijvoorbeeld Johannes, maar iedereen kende hem als Johan. Gebruik dit veld alleen als je zeker bent van de voorkeursnaam, zo niet laat deze dan zoals deze is
Last name at Birth - Vul hier de achternaam of patroniem in zoals deze op de geboorteakte of in de doopinschrijving staat. Dit houdt in dat eventuele voorzetsels hier ook genoteerd worden. Deze worden met een kleine letter geschreven. Bijvoorbeeld "van den Berg" en niet "Van den Berg" of "Van Den Berg". Voeg dit ook niet samen tot bijvoorbeeld "Vandenberg".
Current/Married Last Name - Binnen het Nederlands Project vullen we hier geen naam in voor getrouwde personen die de achternaam van hun partner gebruiken, mensen behielden hun eigen achternaam. De achternaam van hun partner werd niet gebruikt op officiële documenten, maar in het dagelijkse leven kunnen ze wel bekend staan met de naam van hun partner. Alleen als er een officiële naamswijziging heeft plaats gevonden, vul je hier deze nieuwe achternaam in (denk aan de officiele naamsaannames in de tijd van Napoleon)
Birth Date - Vul hier de geboortedatum in die je gevonden hebt in de geboorteakte of de doopinschrijving. Staat er geen geboortedatum bij de doopinschrijving? Gebruik dan de datum van de doop en vink het hokje "Before this date" aan. Omschrijf in de biografie waarom je hiervoor gekozen hebt.
Death Date - Vul hier de overlijdensdatum in die je gevonden hebt in de overlijdensakte, de begrafenisinschrijving of bijv. een krantenbericht. Staat er bij de begrafenisinschrijving geen overlijdensdatum, maar alleen een datum van de begrafenis? Vul dan deze datum in en vink het hokje "Before this date" aan. Omschrijf in de biografie waarom je hiervoor gekozen hebt.
Gender - Selecteer hier het geslacht zoals het is opgegeven in de geboorteakte of de doopinschrijving.

Zorg ervoor dat je eventuele matches in stap 2 controleert. Dit om dubbele profielen te voorkomen

Prefix - Vul hier een eventuele (academische/militaire) titel in. Als een persoon meerdere titels heeft, gebruik dan de hoogte, laatste of een met voorkeur. Dit veld is niet geschikt voor titels als "Prins", "Koning" etc. (zie Naam velden voor Europese Aristocratie). Dit veld is beperkt tot 10 tekens.
Middle Name - Binnen het Netherlands Project wordt er geen gebruik gemaakt van dit veld, omdat dit simpelweg niet bestaat. Iemand met twee of meer namen heeft gewoon meerdere namen als voornaam.
Nicknames - Vul hier eventuele bekende bijnamen in. Een roepnaam gaat in het veld Preferred First Name en is dus geen bijnaam. Bijv Klaas Hollander was ook bekend als "De Tukke", dat kun je dan invullen als zijnde bijnaam.
Other Last Names - In dit veld kun je variaties op de achternaam invullen, andere spellingen of eventuele andere achternamen waarmee deze persoon bekend was.
Suffix - Net als het Prefix veld is dit veld beperkt tot 10 tekens. Vul hier alleen een achtervoegsel in dat deze persoon bij leven gebruikt zou hebben of met de geboorte meegekregen heeft, denk hierbij bijvoorbeeld aan Jr. (junior)
Language - Dit veld wordt momenteel alleen gebruikt om de lokatiesuggesties in een bepaalde taal weer te geven. Dit hoeft dus niet de taal te zijn die deze persoon sprak.
Birth Location - Geef hier de plaatsnaam op zoals deze op de geboorteakte of in de doopinschrijving staat of zoals deze plaats heden ten dage heet. Aan de ene kant willen we historisch accuraat zijn, maar aan de andere kant willen we medeonderzoekers het makkelijk maken om de juiste archieven te vinden. De voorkeur gaat uit naar de Nederlandse spelling. Gebruik het liefst Nederland en voor de provicies o.a. Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Death location - Geef hier de plaatsnaam op zoals deze op de overlijdensakte of in de begrafenisinschrijving staat of zoals deze plaats heden ten dage heet. Aan de ene kant willen we historisch accuraat zijn, maar aan de andere kant willen we mede onderzoekers het makkelijk maken om de juiste archieven te vinden. Ook hier gaat de voorkeur uit naar de Nederlandse spelen (zie hierboven).
Email address - WikiTree zal automatisch een email sturen, met een uitnodiging om lid te worden, naar het e-mailadres dat hier is ingevuld. .
Notes - Alles wat je in dit veld invult zal worden opgenomen in de biografie van deze persoon. Denk hierbij aan een verhalende omschrijving van het leven van deze persoon en (optioneel) de Netherlands sticker (je weet wel, die met dat coole vlaggetje). Hiervoor plak je {{Netherlands Sticker}} in dit veld. Als je dit veld leeg laat, wordt er automatisch een kleine (Engelstalige) biografie aangemaakt. Nadat je het profiel hebt opgeslagen kun je de biografie nog verder aanpassen en ook categorieën toevoegen.
Sources - Dit is een verplicht veld om een profiel op te kunnen slaan.

Wees niet bang om fouten te maken. Alles wat je hier invult kan weer aangepast worden in de "Edit mode" zodra het profiel is aangemaakt.
Wil je graag een nog gedetaileerder uitleg, volg dan onderstaand stappen plan.

Starten met de WikiTree stamboom
Voor leden die pas zijn toegetreden tot de site. Hier vindt je 10 basistaken die helpen je het navigeren, in je profiel en binnen WikiTree, eigen te maken.
Hoe ontwerp je een mooi profiel.
Nu je de basisprincipes van het maken van profielen onder de knie vind je in dit deel tips om mooie en aansprekende profielen te maken.
Hoe raak je betrokken bij de WikiTreegemeenschap
WikiTree houdt veel meer in dan alleen je eigen stamboom. Dit deel geeft verschillende manieren aan om meer betrokken te raken bij onze plezierige en vriendelijke gemeenschap.
Hoe kun je een succesvolle Wikitreeër worden.
Inmiddels heb je waarschijnlijk het pad gekruist van andere Wikitreeërs. Samenwerking is de sleutel tot het succes van onze site. Hier vindt je tien manieren waarop je een waardevolle Wikitreeër kunt zijn.
Hoe beheer je profielen.
Je bent inmiddels waarschijnlijk goed in het maken van profielen en de interactie met andere leden. Via deze instructie leer je profielen beter te beheren met Tools die je zullen helpen om dingen als potentiële duplicaten, losstaande profielen en profielen zonder bronvermeldingen te vinden.
Hoe je meer te verdiepen
Deze uitleg introduceert tools zoals Categories, de Relationship- en Connection-Finders, RootsSearch en Error Reports die je zullen helpen wanneer je er klaar voor bent om je verder te verdiepen in de site.

En bekijk deze pagina's voor nog meer details: Nederlands Portaal Beginners, Nederlands Portaal Gevorderden

Welcome to the Introduction program of the Netherlands Project!
You are here because you became a member of WikiTree and the Netherlands Project as well. This can be because of several reasons, but most likely you have Dutch ancestors, or you are Dutch yourself.
Below you will find information on how to create a correct Dutch profile, for fomebody that was born in the Netherlands.
Would you like to learn about WikiTree first, where we stand for, how we came into existence and already a little bit on how this all is working? Take a look at this page.
Nederlandse versie hierboven
Create a new profile:

First name at Birth - Provide the name/names as you find it on the birth or baptism certificate.
Preferred First Name - Provide the name by which someone was known during his/her life (called roepnaam in Dutch). For example, someone was called Johannes, but everyone knew him as Johan. Only use this field if you are sure about the preferred name, otherwise leave it as it is.
Last name at Birth - Provide the surname or patronymic as it appears on the birth or baptismal certificate. This means that any prepositions are also noted here. These are written with a lowercase letter. For example "van den Berg" and not "Van den Berg" or "Van Den Berg". They are also not combined to e.g. “Vandenberg”
Current/Married Last Name - Within the Dutch Project we do not enter a name here for married persons; people retained their birth surname. The surname of their partner was not used on official documents, but in daily life they could have been known by their partner's surname. Only if an official name change has taken place, enter this new surname here (think of the official name assumptions in the time of Napoleon)
Birth Date - Enter the date of birth that you found in the birth or baptismal certificate. Is there no date of birth on the baptismal certificate? Then use the date of the baptism and check the box "Before this date". Describe in the biography why you have chosen this.
Death Date - Enter the date of death that you found in the death or burial certificate or, for example, in an obituary. Is there no date of death in the burial certificate, but only a date of burial? Fill in this date and check the box "Before this date". Describe in the biography why you have chosen this.
Gender - Select here the sex as specified in the birth or baptismal certificate.

Make sure to check any matches in step 2. This to prevent duplicate profiles

Prefix - Provide any (academic/military) title here. If a person has multiple titles, use the highest one, the last one or one with preference. This field is not suitable for titles like "Prince", "King" etc. (see Name fields for European Aristocracy). This field is limited to 10 characters.
Middle Name - Within the Netherlands Project this field is not used, because it simply does not exist. Someone with 2 or more names just has more than one name as a first name.
Nicknames - Enter any known nicknames here. A “roepnaam” goes in the Preferred First Name field and is therefore not a nickname. Eg Klaas Hollander was also known as "De Tukke", which you can fill in as his nickname.
Other Last Names - In this field you can enter variations on the last name, other spellings, or any other surnames that this person was known to have.
Suffix - Like the Prefix field, this field is limited to 10 characters. Only enter a suffix here that this person would have used during their lifetime or that this person would have received at birth, for example Jr. (junior)
Language - Currently this field is only used to display location suggestions in a particular language. This does not have to be the language that this person spoke.
Birth Location - Enter the place name as it appears on the birth or baptismal certificate or as this place is called today. On the one hand we want to be historically accurate, but on the other hand we want to make it easy for fellow researchers to find the right archives. Dutch spellings are preferred; please use Nederland for the country, and for provinces Noord-Holland, Zuid-Holland, and Noord-Brabant.
Death location - Enter the place name as it appears on the death or burial certificate or as this place is called today. On the one hand we want to be historically accurate, but on the other hand we want to make it easy for fellow researchers to find the right archives. Also here the Dutch spellings are preferred, see above.
Email address - WikiTree will automatically send an email to the email address entered here, inviting that person to join WikiTree.
Notes - Anything you enter in this field will be included in this person's biography. This should be a narrative description of this person's life, and (optionally) the Netherlands sticker (you know, the one with that cool flag). To do this, paste {{Netherlands Sticker}} in this field. If you leave this field blank, a small (English) biography will be auto-generated. After you have saved the profile you can edit the biography further and add categories.
Sources - This is a mandatory field to be able to save a profile.

Don't be afraid to make mistakes. Everything you enter here can be edited again in "Edit mode" once the profile has been created.
Are you looking for a more detailed explanation? Follow the below step-by-step guide.

Start climbing our Tree
For members who have just joined the site. Here are 10 basic tasks to help you navigate your profile and the Wikitree site.
How do you design a beautiful profile
Now that you've mastered the basics of profile creation, this section provides tips for creating beautiful and engaging profiles.
How do you get involved with the WikiTree community
WikiTree is much more than just your own family tree. This section indicates several ways to become more involved in our fun and friendly community.
How do you become a successful Wikitreeer
By now you have probably crossed paths with other WikiTree-ers. Collaboration is key to the success of our site. Here are 10 ways you can be a valuable WikiTree-er.
How do you manage profiles
You are probably good at creating profiles and interacting with other members by now. Through this tutorial, you'll learn to better manage profiles with Tools that will help you find things like potential duplicates, standalone profiles, and profiles without citations.
Dig a little deeper
This tutorial introduces tools such as Categories, the Relationship and Connection-Finders, RootsSearch, and Error Reports that will help you when you're ready to delve deeper into the site.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.