Jonstrup_Seminarium.jpg

Jonstrup Seminarium

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Jonstrup, Ballerup, København, Denmarkmap
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 466 times.

Contents

Om Jonstrup Seminarium

Se på Google Maps

WikiPedia

Jonstrup Statsseminarium var landets ældste seminarium. Det startede under navnet Blaagaard Seminarium på lystgården Blaagaard på Nørrebro i København i 1790, men det skiftede navn, da det flyttede til en nedlagt klædefabrik i Jonstrup ved Ballerup i 1808.

Jonstrup seminarium flyttede til Lundtofte i 1955, og herefter husede bygningerne i Jonstrup en overgang flyvevåbnets officersskole. I dag anvendes seminariet til forskellige kommunale formål, blandt andet daginstitution.

Min farfar Niels Peder Jensen Frank gik på seminariet i perioden 1921 til 1924. Dokumenterne og de ældre fotos (Bortset fra luftfotoet), stammer fra hans fotoalbum.

Peder som bjørnetrækker på Jonstrup seminarium
Dato ukendt

25 års jubilæum på Jonstrup seminarium 24. maj 1949

Peder er nummer 2 fra højre.
Vore seminarielærer

Dokumenter

Diplom fra Kommissionen for den højere dimission på Jonstrup seminarium 1924

Komissionen for den højere Dimission

paa Jonstrups kongelige Skolelærerseminarium anno 1924 siger og skriver nittenhundrede Fire og Tyve giør herved vitterligt, bekiendt og kundbart:

At saasom og eftersom Dimittenden

Niels Peter Frank

sig for vor Domstol indstiller haver med Begiæring om at vorde prøvet og bedømt, om han til at indtræde in Verdenslivet og agtbart Borgersamfund fuldkommen qualificeret monne være, saa have vi efter nøje Prøve, grundig Overveilse, Samvittighedsfud Dom og geinsidig konfirmation befundet samme

Niels Peter Frank

forhaandeværende, fortløbende og fremadskridende physiske og mentale Soliditet, individualitet og Stabilitet at være saaledes, at han egner sig til at indtræde i Verdenslivets refractioner som en veritabel, dygtiggjort og dygtigiørende Ungdomsundervisningsvindpaalægger, idet vi paa Aandens Guldvægt nøje og med Betænksomhed, som giøres bør, have veiet og reflecteret hans psychologiske Behalt og Lødighed, item giennem Aandens Ocular betragtet og giennemskuet hans metaphysiske og mentale Jeghedsbegreb, hiint med dette og med dette hiint, hiint ikke uden dette og dette ikke uden hiint, idet han til en saadan Doms Afsigelse behørig Tid haver været incarneret i det herværende Samfundsliv, og efter vor Kiendelse. Prøvelse og afsagte Dom er han befunden at være værdig til følgende hovedkarakter:


De specielle karakterer, han for fine qualitative og quantitative kundskaber og færdigheder haver bekommet, er følgende:

 • Gemytlighed (Dobbelt) Karakter: mg Points: 12 2/3
 • Forlystelsessyge g 5
 • Tobaksrygning mg% 6 1/3
 • Selvstændighed (Dobbelt) - Stædighed gx 11 1/3
 • Kurmageri g 5
 • Dans gx
 • Kortspil gx 5 2/3
 • Nivellering g 5
 • Soveri g% 3 2/3
 • Æderi ug 8
 • Plattenslageri ug% 7 2/3
 • Ræberi gx 5 2/3
 • Lapseri g 5
 • Disputerlyst gx 5 2/3
 • Støvlefærdighed mg 7
 • Soldefærdighed mg% 6 1/3

I alt point: 105 2/3 Hovedkarakter: gx

Kan bjørn bære: Nej

Kan gilde forestaa: Ja


Thi være dette vort haab, at samme ved stadigen og tilbørligen Plantning og vanding saavel i følge sin egen individuelle Perfectibillitet som ved Verdenslivets Indskydelse i Almindelighed og Autoriteters i Befunderlighed trinvis maa vokse, trives og næres i de ovennævnte Egenskaber, hvis yderligere forædling det især maa være ham magtpaaliggende at fremhjælpe ved grundig og samvittighedsfuld Bindpaalægning.

Under vor haand og Embedssegl:


Knud E. ?Menning? Professor

Vidnesbyrd den afsluttende prøve for lærere i folkeskolen ved Jonstrup statsseminarium 22-05-1924

Diplom for æderi, formentlig fra Jonstrup seminarium


Anbefaling forstander Bredstrup på Jonstrup seminarium 23. maj 1924

Niels Peder Jensen Frank er efter et traarigt Seminarieophold i Aar Dimitteret herfra.

Idet jeg kan give ham det vidnesbyrd, at han ved sin store Samvittighedsfuldhed og aldrig svigtende Flid, sin brave og

retsindige Karakter og sin Interesse for sit Arbejde har vundet sine Læreres Tillid og Paaskønnelse, er det mig en Glæde hermed paa det Bedste at anbefale ham til fremtidig Lærervirksomhed.

Stig Bredstrup

Anbefaling Otto Lindberg Jonstrup seminarium 24. maj 1924

Seminarist Peder Frank, som er dimitteret her fra Seminariet den 22. Maj 1924 er et ualmindeligt energisk og pligtopfyldende ungt menneske.

Han har med stor Flid arbejdet paa sin Uddannelse i Gymnastik baade praktisk og teoretisk, og da han har vist en meget stor Interesse for dette Fag, er det min Overbevisning at Peder Frank vil blive en god lærer i Gymnastik.

Jonstrup Statseminarium den 24. Maj 1924 Otto Lindberg Seminarielærer

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.