Journal_of_Elizabeth_Neumann.jpg

Journal of Elizabeth Neumann

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surnames/tags: Neumann holocaust Hungary
Profile manager: Karen Lowe private message [send private message]
This page has been accessed 225 times.

Elizabeth Neumann's journal from the personal collection of Janet Lowe.

Journal Pages
Pg Image Scan Hungarian Transcription English Translation
19 Journal page 19 1933

4 hétig otthon voltam Juliusban és utána vissza mentem és befejeztem a tanulmányaimat. Közben lejátszódott a Hindenburg lemondása, és a Hitler választása jött fölénybe. -mi- -előtt- -Hitler- Úgy volt, hogy én elhelyezkedtem egy fogorvosnőnél, mint dentist asszistens, és dolgoztam 4 napot egy héten. Volt ott egy technikus ki végezte a technikai munkát. A fogorvosnő egy gyenge munka erő volt, és nem volt lekiismeretes a páciensekkel szemben, feltette a lukas koronát a fogra és azt mondta, ez úgyse jön többet ide. Én ezt nem tudtam tenni, mert ha a páciens fizet, azt ki kell elégíteni, úgy, hogy meg legyen elégedve, mert az csak a rendelőnek jó hírnevet csinál. A fogorvosnő egy elvált nő volt 50 év körül

1933

I was home for 4 weeks in July and then I went back and finished my studies. Meanwhile Hindenburg resigned and Hitler was elected. I found myself a position as a dentist's assistant, working 4 days a week. There was a technician to do the technical work, but the dentist was a bad worker, she was not conscientous with the patients, she put on crowns with holes and said this one will not come here again anyway, I couldn't do that because if the patient pays he should be satisfied, because that improves the reputation of the practice, the dentist was a divorcee of about 50

20 Journal page 20 az én Dr. dentistestemnek kinek volt egy barátja egy rendőr főtiszt, aki gyakran jött esténként a lakására a fogorvosnőnek de szombat este legtöbbször engem is meghívtak és akkor egy jó restaurantba mentünk vacsorázni utána söröztek és oda jöttek a férfi barátjai is, rendszerint 1-2 óra reggelig, énekeltek táncoltak, vasárnap ebédre is szoktak meghívni, és akkor sok mindenféle jót főztek, volt egy szakácsnő ki azt csinálta, a menü volt leves, 2-3 féle sült különböző főzelék rízs potatoes bor, sör, és késöbb kávé, ?? sütemények, és gyümölcs, főleg strawberry sweetcreammel, az fogorvosnő a főnöknő szeretettem engem, és vitt mindig vásárolni magával, ha who had a friend, a police officer, who came often in the evenings to the dentist's apartment, but on Saturday nights they usually invited me, too, and then we went to a good restaurant for dinner afterwards they had beer and the man's friends would come there too, usually until 1 or 2 in the morning, they sang and danced, they often invited me for Sunday lunch [main meal ofthe day], and then they cooked all sorts of good things, there was a cook who did this, the menu was soup, 2-3 kinds of meat, various vegetables, rice, potatoes, wine, beer, and later coffee, ??, pastries, and fruit, especially strawberry with sweet cream, the dentist my boss really liked me, and took me shopping with her, if
38 Journal page 38 nagyon közel volt és főleg vidéki páciensek voltak, lassan kifejlődött a pácientura, és a forgalom meghozta, hogy 3 részre elosztva meg lehetett élni belőle, a páciensek szerettek, és egyik küldte a másikat, meg voltak elégedve a munkával mit csináltam nekik, azonban ez sem tarthatott soká mert bejöttek Pestre a németek, a zsidó orvosoknak rá kellett tenni a falon kint levő fogorvosi táblára a sárga csillagot, és a zsidó személynek is kellett sárga csillagot viselni, és zsidó csak zsidónak dolgozhatott, igy a munka is kevesebb lett. 1943 nyár végén bejött a német katonaság Budapestre, az emberek meg voltak rémülve, és én is féltem menni a rendelőbe mert a was very close and the patients were mostly country folk, slowly the practice developed, and we had enough business that divided in 3 it was enough to live on. The patients liked it, and one sent the other, they were satisfied with the work I did for them. But this could not go on for long, because the Germans came into Pest, and Jewish doctors had to put the yellow star on their wall signs, and Jewish persons had to wear the yellow star, too, and only Jews could employ Jews, so work decreased. At the end of the summer in 1943 the German soldiers came into Budapest, and people were terrified. I was afraid to go into the practice because the
39 Journal page 39 németek a zsidókat összeszedték az utcán, és elvitték a koncentrációs táborba. Én nem hordtam a kabátomon a sárga csillagot mert akkor engem is elfogtak volna, de nekem volt egy testvérem Miskolcon lakott magyar ??? Sterné?, kiket meg akartam látogatni. Kimentem egy ismerőssel a keleti állomásra, hogy megkérdezzem, mikor melyik időben tudnék elutazni Miskolcra, és mikor bementem, az előcsarnokban a rendőrök igazolták az embereket. Én oda adtam a személyazonossági bizonyítványom, és arra azt mondta, álljon a sarokba. Ott már sok ember állt, zsidók kit össze szedtek, többek között látom egy nőt ki Kassáról egy ismerős volt, erre mondtam a rendőrtisztnek, én nem állhatok oda mert rám várnak a páciensek Baross téri rendelőben, és nem álltam a sorba Germans were gathering Jews on the street and taking them to concentration camps. I did not wear the yellow star on my coat, because then they would have caught me, too. But I had a sibling living in Miskolc, Hungarian ??? of? Stern?, whom I wanted to visit. I went out with an acquaintance to East Station to ask at what time I could travel to Miskolc. When I went in to the entry hall, the police were carding people. I gave over my identification document, and he said, go stand in the corner. There were already a bunch of people standing there, Jews that they had gathered, among them I saw a woman from Kassa that I knew, so I said to the police officer, I can't stand there, because I have patients waiting in the office on Baross street, and I didn't get in the line
40 Journal page 40 vártam, és mikor a rendőr kifelé nézett, én jártam körbe és a partner ki várt rám, be kiabált Erzsike jöjjön ki gyorsan, és én rohantam ki a teremből, szinte rosszul voltam az ijedelemtől, hogy nem-e jön utánam a rendőr és gyorsan mentünk a rendelőbe, és elmeséltem, mi történt velem a keletinél, az ismerősök csodálkoztak, hogy milyen bátor voltam. A helyzet minden nap rosszabb volt a német és zsidók között, ugy hogy én bezártam a rendelőt és nem dolgoztam, mert félteni kellett az életemet, és ki költöztem Pest kölvárosában egy pácienshez, kinek a rendelőbe csináltam egy fogsort, és fizettem neki bőven minden héten, amiért adott helyet nekem a házában és enni. A szobám egy üveg veranda I waited, and when the policeman was looking outward, I walked around and the partner who was waiting for me yelled in "Lizzie, come quickly", and I ran out of the hall, I was almost sick from fright, that the policeman would follow, and we went quickly back to the practice, and I told everyone what had happened to us. My friends were surprised at how brave I had been. The situation got worse every day between the Germans and Jews, so I closed the office and didn't work, because I had to fear for my life. I moved out to a suburb of Pest to a patient, for whom I had made a denture, and I paid her plenty every week, for providing me a place in her house and food. My room was a glass veranda
41 Journal page 41 volt (hogy) fűtve nem volt soha és pillow cover was very thin and I was shivering from the cold, I couldn't sleep, and the food was very bad, only beans and potatoes, az asszony was nagyon szegény özvegy asszony, ki tartott zsidókat 3 zsidó nőt és a szomszédjainak azt mondotta, hogy a rokonai vagyunk és mindenkinek volt keresztyén születési papírjai. Én ott volt 2 hónapig, Okt-december, és mikor már a háziasszony be ment Pestre mindig vissza jött és mondotta, a nyilasok, Hitleristák viszik a zsidókat, ki öli és ledobják a Dun?? ???. Rettenetes élet volt, de ha valaki akart élni, sokat kellett szenvednie. Később Mátyás Föld volt a neve, kis város. December táján 1943-ban a németek harcoltak a magyarokkal a város területén és sok német megöltek a németek kivonultak de az orosz katonaság ott maradt a lakosság levonult a bunkerbe vagy pincékbe a harc tovább mert megint, és a házak össze dőltek a bunker hol mi it was unheated and the pillow cover was very thin and I was shivering from the cold, I couldn't sleep, and the food was very bad, only beans and potatoes, the woman was a very poor widow who kept some Jews, 3 Jewish women, and she told her neighbors that they were her relatives and everyone had Christian birth papers. I was there 2 months, Oct. - December, and when the woman went to Pest she always came back and said the Arrow Cross and Hitlerists are taking the Jews, they kill them and throw them ["in the Danube's waters," maybe?]. It was a horrible life, but if someone wanted to live, he had to suffer a lot. Later it [i.e. the place where she was staying] was called Mátyásföld, a small town. Around December 1943 the Germans fought the Hungarians in the town and many Germans were killed, the Germans withdrew but the Russian soldiers stayed, the residents moved down into bunkers and basements, the fighting continued again, and the houses fell down, the bunker where we
42 Journal page 42 voltunk kicsi volt és 100-150 ember volt benne a házat érte a bomba de nem robbant fel szerencse volt csak a fal megmozdult kövek lehulltak, volt ki megsebesült mikor a háború lecsendesedett és az oroszok ott maradtak a faluban én elköltöztem egy családdal egy üres házba, mert már pénzem nem volt, és az asszony hol laktam nem tartott és jártam dolgozni az oroszoknak és ők ezért adtak enni, de soká ezt se lehetett csinálni mert az orosz katonák akarták a nőket az ágyba és vinni és vitték is kit tudtak. Azután később már lehetett a mészárszékbe lóhúst venni vettük és főztük és sárga borsót ezt ettük, és kukorica kenyeret, egyszer be utaztam Pestre mert a rendelőbe volt nekem 1 liter szesz were was small and there were 100-150 people in it the house was hit by a bomb but it didn't explode luckily only the wall moved and some stones fell, some people were injured when the fighting died down and the Russians stayed in the village I moved with a family to an empty house, because I had no money left, and the woman where I was living didn't keep me and I went to work for the Russians and they gave me food for it, but this could not be done long because the Russian soldiers wanted women in bed and to take and they took who they could. Then later you could get horsemeat at the butcher we bought it and cooked it with yellow peas that's what we ate, and cornbread, once I traveled to Pest because at the practice I had 1 liter of alcohol
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.