Kraijenbrink_Names_Study.jpg

Kraijenbrink Name Study

Privacy Level: Open (White)

Location: [unknown]
Surnames/tags: Kraaijenbrink Krajenbrink Kraayenbrink
This page has been accessed 571 times.


This is a One Name Study to collect together in one place everything about one surname and the variants of that name. The hope is that other researchers like you will join our study to help make it a valuable reference point for people studying lines that cross or intersect. Please contact the project leader, add categories to your profiles, add your questions to the bulletin board, add details of your name research, etc.

Historical Information Formation Dutch Surnames

It must be remembered that official registration was introduced only from 1811 following a decree issued by Napoleon Bonaparte during the occupation of the Netherlands by the French (1795 – 1813). In 1810 Napoleon Bonaparte annexed Holland, along with Switzerland and the Hanseatic cities of Hamburg, Lübeck and Bremen.

Holland had already, since 1806, been under the rule of Napoleon Bonaparte’s brother, King Louis (Lodewijk) Bonaparte. However, not happy with his brother’s rather benevolent and permissive rule of Holland , and certainly unhappy with his lack of serious enforcement of the ban on trade and shipping between Holland and his arch-enemy, Britain, Napoleon abolished the Kingdom of Holland in 1810, and a few months later annexed it and placed it under direct French rule.

While Napoleon pretty much plundered Holland and eventually left it in economic shambles, both he and his brother instituted civil reforms, codes and laws that would form the basis for much of the Netherlands’ future civil law. Louis established a monetary system using the Guilder, along with a penal law code.

On August 18, 1811, Napoleon decreed the mandatory registration of births, deaths and marriages, and compulsory military service.

According to the decree, in part: - Those of our subjects of the Departments of the former Holland… who until now have not had fixed surnames and given names, must adopt them during the year, and declare them before the officers of the civil registry… where they reside… - Those having known surnames… will be excepted. They who wish to conserve their names will nevertheless be required to declare them.

While the decree seems quite clear, the story about the Dutch having to adopt, invent or change family names gets a little murky.

Before August 1811 the only sources available are church records which are not always very accurate, especially regarding the recording of family names. Thus several family member names are mentioned as “Kraijenbrink", "Krajenbrink", Kreijenbrink" etc.

In some cases the second first names would also refer to the parents through the addition of zn, z, sz, se : Gerrit Corneliszn, Gerrit Cornelisz, Gerrit Cornelisse, meaning that Gerrit was the son of Cornelis. Similarly, the females may have an addition of dr, d. e.g. Judith Cornelisdr or Judith Cornelisd. This made it possible to link the family members and establish the related brothers and sisters whenever parent data were missing.

Variations of the name Kreyenbrinck

CREYENBRINCK, KRAAYENBRINK, KRAEJENBRINK, KRAIENBRINK, KRAJENBRINCK, KRAJENBRING, KRAJENBRINK, KRAYENBRINCK, KRAYENBRING, KRAYENBRINK, KREYENBRINK, KRAAIJENBRINK, KRAIJENBRINK, KTAYENBRING, KRAIENBRINK

Information provided by L. Kraijenbrink (Aruba)

Al vele jaren houd ik mij bezig met de genealogie van de familie Kra(a)ijenbrink. Wat betreft de spelling van de naam, helaas is hier geen lijn in te vinden tot in de 20e eeuw. Van vader op zoon wordt de naam verschillend gespeld, oorspronkelijk is de meest gebruikte schrijfwijze waarschijnlijk Kreyenbrinck geweest, ( zie oude kaarten van de Achterhoek) maar in het begin van de 18e eeuw is het bijna overal Krajenbrink. Oorspronkelijk komen we allemaal uit de Achterhoek, uit de omgeving van het gehucht Kreyenbrink onder Sinderen, waarschijnlijk afstammelingen van de pachters van o.a. een boerderij. die was gelegen op Molenweg 12/14 te Sinderen.

In het leenregister ......van de Graven van Bergh is er in 1584 al sprake van een “Olde Kraijenbrincks”: R e g e s t e n l ij s t III no.3989: (15)84 Juni 22

In “Breedenbroek Bewoners in heden en verleden” ,(uitgave van Werkgroep Historie Breedenbroek) - Holtensmid-Kraijenbrincks Steede – Oud Kraijenbrink, anno ca.1580 (blz 197) nr 394, Gr.Breedenbroek 32, nu Molenweg 12

Omschrijving uit 1590 in duits: Item noch ein kaethstede den Kreyenbrinck genombt daer Gerdt Kreyenbrinck up wondt in den irsten die hofstede mei ein kollhoff, noch ein seykempken thegen des huss aver gelegen und ein elspaken dar by gelegen.

In de boek “1000 jaar Gendringen” wordt Willem Kreyenbrinck vermeld, op een lijst van 73 namen van de “gemeinte” van Gendringen (het kerkdorp), als ondertekenaars van een request in 1636 (pag.189).

In 1625 wordt deze Willem Kr. genoemd als een “plaatselijk geërfde”.

Er komt in 1640 een Jan Kreijenbrinck voor in het Breedenbroek; voor een lap grond op de Kreijenbrinck (of Keyserstede?) betaalde hij maar liefst 12 daalder; dat zou hedendaags een bedrag van 1440 gulden zijn. (Bron: blz 193 ,’1000 Jaar Gendringen’, ISBN 90 6138 011 1; wrsl. afkomstig uit het erpondingskohier.)

Uit het Verpondingskohier van Varsseveld 1640-1650: Een stuxken lants, van Swaenencamps gedeilt, groot 3 sch., groenlant 2 sch......, Jan Kreijenbrinck.

In het transcript van het Verpondingscohier van het kerstel Gendringen Achterhoek”, worden in Folio 136 Bredenbroeck een Gerrit, een Jan en een Willem Craeyenbrink vermeld, die pacht betalen tussen 1657 en 1662. (gegevens o.a. te vinden op de website “Genealogie in de Achterhoek”)

Op de lijst van de personen die oorlogsschade hebben geleden in 1672 in de heerlijkheden Gendringen en Etten (transcriptie J.G.H.te Boekhorst) komen voor in “Bredenbroeck”: Willem Craeijenbrink 21gld-5 stuivers. (op Oud Kraijenbrink?)id. door sold.van Groll 8 gld-3 st. Jan Craeijenbrink door Munsterse 10gld-11st. (op Langenbrink?)Id.door Emmerich 1 gld.16 st. (Maar er is ook al een Gerrit Jansz Kraeijenbrink uit Gendringen die in 1689 trouwt in Hillegersberg/Breda )

Overigens lag de buurtschap Kreienbrinck volgens de kaarten uit 1682 en 1741 in die tijd in de Heerlijkheid en/of Bannerij Wisch. Op oude kaarten te vinden als Kreyenbrink 1640, Kreyebrinck 1689, Kreyenbrinc 1651, Krijenbroek, Kreienbrink 1741.

De eerste gegevens over een familie Krajenbrink (in welke spelling dan ook) plaatsen hen voornamelijk in de de omgeving van Varsseveld , Dinxperlo en Aalten. Met de tot Varsseveld behorende buurschappen Westendorp, Sinderhoek, Binnenheurne, Heelweg. Evenals Groot en Klein Bredebroek, welke echter behoren tot de gemeente Gendringen.

Deze Zuid Hollandse tak is afkomstig uit Dinxperlo, twee broers Gerrit en Anthonie Krajenbrink vertrekken ca.1760 naar Voorne Putten; neef Jan trouwt in 1800 in Oostvoorne.

L. Kraijenbrink, Aruba.

Boerderij de Krajenbrink en Huis Kreijenbrinks Jan

Gerrit Jan Jan is geboren op 02-11-1819 (merk op dat Jan Wildenbeest getuige is. Dit is de buurman (Derk) Jan). Op 17-09-1846 trouwt hij in Gendringen met Fredrika Brusse (01-10-1826). Ze bewonen in eerste instantie de hofstede Evert Nagel (huisnummer 385, later Groot Bredenbroek 39) en verhuizen rond 1860 naar boerderij de Krajenbrink (huis C157, later Groot Bredenbroek 35). Gerrit Jan is overleden in 1967.

Informatie van Lammershof website

Gerrit Jan Lammers (geboren 13 August 1895) is timmerman / meubelfabrikant in Groot Bredenbroek (hij miste een vinger). Het huis 'Kreijenbrinks Jan' met de timmerwerkplaats is gebouwd door vader Herman Lammers (geboren 27 Feb 1894). Gerrit Jan overleden 1905.

Informatie van Lammershof website

Nadat Herman Lammers (geboren 1864, overleden 1949) en Hendrika Rutgers zijn verhuisd naar 'Beekzicht', nemen Dina Lammers (geboren 1901, overleden 1992) en Gerhardus (Gerhard) Wildenbeest hun intrek in 'de Kraaijenbrink' in Gendringen.

Aaltje (achtste kind van Herman en enige kind van Hendrika) groeit op in Gendringen op 'de Kraaijenbrink' , samen met haar jongste halfbroers Hendrik en Albert en halfzuster Dina. Tot dit gezin behoort ook pleegkind Jozef Loboda (na de eerste wereldoorlog kwamen er Hongaarse kinderen naar Nederland) die haar in zijn latere correspondentie 'zus' noemt.


Informatie van Lammershof website

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Ludwig Kraayenbrink and One Name Studies WikiTree. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
I had a good friend who was named Richard Kragenbrink (now deceased with no descendants). His father (his first name unknown) was a world champion Billiards player. So, I would suggest this as another variation of the name, Kreyenbrinck.
posted by Mark Stone
edited by Mark Stone