no image

Maaherranviraston päätös 1827 Pyhällön Suur-Uskin kruununtalon hallinnasta

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1 Feb 1827 to 1 Feb 1827
Location: Pyhältö, Vehkalahtimap
Surnames/tags: Suur-Uski Uski
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 146 times.


Contents

Arkistoviite

Maaherranviraston päätös 1/2 1827 n:o 230 Pyhällön Suur-Uskin kruununtalon N:o 2 hallinnasta ja asukkuuksista, annettu sillä välin edesmenneen Elias Kallenpoika Villikan anomuksen SD 13/1815 johdosta. MMA Viipurin lääninkonttori, päätös- ja välipäätöstoisteet 1827 I Dae:17.

Transkriptio

N:o 230. Acten N:o 13/1815. Landshöfdingens öfver Wiborgs Län Utslag, ang:de Förvaltningen och Åboskapet å Krono Hemmanet Suur-Uski N:o 2 i Pyäldo by, Veckelax Socken och Kymmene Härad, bestående utaf 3/8 dels Mantal, meddeladt i anledning af under Rättegången aflidne Bonden Elias Carlsson Villikas i lifstiden samt derefter dess Enka Sara Andersdotters och Broders Enka Lisa Thomædotters härstädes gjorde ansökning, att gemensamt warda immitterade uti 1/4 del af Hemmanet; Hafwandes de öfrige Hemmans Interessenterne i målet blifvit hörde, och uti skrifteligen ingifne andraganden yrkat: att blifva Immitterade neml: Elias Eliæson WähäUski, i bolag med dess yngre broder Michel Eliæson, samt Fader broder Eric Mårtenssons Enka Anna Jöransdotter jemte hennes barn uti 1/4 del; Eric Andersson SuurUski i bolag med dess moder Enkan Lisa Ericsdotter och Swåger Hemmågen Jeremias Eliasson uti 1/4 del; samt Enkan Maria Ericsdotter, jemte dess Söner Eric och Carl Jacobssöner samt Swåger Simon Staffansson uti den återstående 1/4 delen af Lägenheten; Äfwensom Krono Fogden i Häradet efter erhållit förordnande den 20 Augustii 1823, å Hemmanet anställt vanlig Immissions syn, allt på sätt nedanföre omförmäles och Acten i målet, härstädes förwarad, närmare af sig wisar. Gifwit i Wiborg å Lands Contoiret den 1: Februarii 1827.

Af Syne Instrumentet och öfrige till saken hörande handlingar inhemtas: att numera aflidne Bönderne Bertil och Matts Elias Söner Suur-Uski, fordom innehaft hvar sin hälft af detta H:n. Bertil Eliasson hade sedermera öfwerdragit hälften af dess hälft eller 1/4:del utaf det hela till Åboerne å en annan hemmans del i samma by Bröderne Elias och Eric Mårtenssöner Wähä-Uski, hwilka uti sagde 1/4 del af Nedre Lagskipnings Rätten i Fredrikshamn under den 23. April 1790. blifwit Immitterade, men Matts Eliasson hade öfwerlåtit först till Bonden Anders Pettersson, den ena – och derefter till B:n Stephan Nappula, den andra hälften af dess hemmans lott, eller 1/4 del af det hela åt hvardera; Hafwande bemälte Anders Pettersson och Stephan Nappula jemwäl wid besittningen af deras sålunda åtkomne Hemmans lotter blifwit tryggade, neml: den förra genom Kymmenegårds Provincial Cancellies Immission dat: d. 1. Febr: och Gouwernements Regeringens i Wiborg Resol: den 21. October 1777, samt den sednare af Nedre Lagskipnings Rätten i Fredrikshamn, genom Immission dat: den 13 September 1790.

Stambrodren Bertill Eliasson SuurUski, hvilken qwarblifvit å 1/4 del af Hemmanet och nu öfverlefves endast af en ålderstigen å H:ns delen underhållen Enka Anna Ericsdotter, hade i brist af arfwingar, medelst Contract af den 7. December 1800., som af Kymmene Gårds Provincial Cancellie genom Resol: dat: den 6: December 1807 blifvit stadfäst, till bolagsman och arfwinge antagit B:de sonen Adam Carlsson Villika, hwars Broder Elias Carlsson sedermera, äfwen i grund af den 3. December 1802. ingånget Contract, dessmedelst Adam Carlsson ej allenast antagit honom till bolagsman, utan äfwen tillsagt honom Successions rätten till sagde 1/4 del, bosatt sig derå. Adam och Elias Carlssöner, hvilkas arfvingar nu i bolag förvalta H:ns lotten, äro numera aflidne samt öfverlefves den förre af Enka Lisa Thomædotter jemte Sonen Adam och dottren Ewa, samt den sednare eller Elias Carlsson af Enka Sara Andersdotter, jemte oförsörjde döttrarne Anna, Lena och Maria. Elias och Eric Mårtenssöner Wähä-Uski hafwa qwarlemnat, den förstnämnde Sönerne Elias och Michel, samt den sednare, Enka Anna Jöransdotter jemte Sönerne Matts och Petter; Och bebruka desse Elias och Eric Mårtenssöners rätts innehafware, ehuru boende å en annan dem tillhörig hemmans lott i byn, i bolag bemälte bröders i lifstiden innehafde 1/4 del af ifrågavarande Lägenheten. Åboen å den tredje 1/4 delen Anders Pettersson hade med dess hustru Lisa Ericsdotter sammanaflat, utom 3:ne till annan ort bortgifte döttrar, Sonen Eric och å Lägenheten gifte dottren Maria, åt hvars man Hemmågen Jeremias Eliasson, Anders Pettersson tillagt 1/3:del af dess 1/4:del, [yliviivattu: eller 1/12 del af det hela] hvadan, sedan den sistnämnde nu mera aflidit, dess efterlefvande Enka Lisa Ericsdotter, i bolag med sin Son Eric Andersson, är innehafware af 1/6 del, och Jeremias Eliæson af 1/12:del i det hela. Åboen å den sista 1/4 delen Stephan Nappula, hade öfwerlefwats af Sönerne Jacob och Simon, samt döttrarne Anna, bortgift, och Ewa, oförsörjd, men Jacob Stephansson är äfwen afliden, med efterlemnande af Enka Maria Ericsdotter, Sönerne Eric och Carl, samt dottren Saara, hwilka nu lefwa i sambo med deras svåger och Faderbroder förenämnde Simon Stephansson.

Enligt Syne Instrumentet uppgår åbyggnaden i wärde för Enkorne Lisa Thomædotter och Saara Andersdotter till 409 R:l; för Enkan Lisa Ericsdotter och hennes bolagsmän till 358 R:l 50. Kp; för Enkan Maria Ericsdotter och dess bolagsmän till 457 R:l, men å Elias Eliassons 1/4:del af lägenheten, har ej funnits någon Åbyggnad. Hela Hemmanet tillyder Åker 15. Tunne- 15. Kappeland, hvaraf Elias Eliasson Vähäuski, jemte dess bolagsmän, innehar 1: T:ne 15: Kappeland; Enkorne Lisa Thomædotter och Saara Andersdotter 4 T:ne 15: Kappeland; Enkan Lisa Ericsdotter jemte hennes Son Eric Andersson och måg Jeremias Eliasson 3 T:ne 15: Kappeland och Enkan Maria Ericsdotter jemte dess bolagsmän 6 Tunneland; Ängarnes afkastning är pröfwad till 110. Lass hö årligen, hvaraf Elias Eliæson äger 20 Lassland; Enkorne Lisa Thomædotter och Saara Andersdotter 30 Lassland; Enkan Lisa Ericsdotter, Eric Andersson och Jeremias Eliæson 30 Lassland och Enkan Maria Ericsdotter jemte dess bolagsmän 30. Lassland; Skogen är medelmåttig; Mullbetet godt; Fisket swagt; Qwarn och ställe till sådans inrättning saknas; Humlegård är ej anlagd; men Potatoes utsås årligen 1 Tunna 15 Kappar. Detta Syne Instrument är wid Härads R:n i Orten den 4 Februarii 1824 uti sakägarenes närwaro uppläst och granskadt, utan att emot riktigheten af det samma warit något att påminna; Hafvande ej mindre Syne förrättningsmännen än H:ds R:n, uti afgifne utlåtanden, föreslagit Hemmanets klyfning uti 4. lika delar.

Detta allt äfwensom hwad handlingarne i öfrigt innehålla, har Jag nu i behörigt öfwerwägande tagit; Och beträffande först frågan om Hemmanets framtida bebruknings sätt uti större eller mindre delar; så finner Jag med fästadt afseende ej mindre derå, att Lägenheten redan i längre tider och med wederbörlige Auctoriteters begifvande burit styckadt bruk i fjerde delar, än å de densamma tillydande ägoförmoner, godt härigenom förordna, det må ifrågawarande hemman hädanefter uti 4: lika, men ej mindre, delar förwaltas och bebrukas.

Widkommande sedermera besittningsrätten till dessa 4. hemmans delar; Så pröfwar Jag med stöd af K:M:ts Nådiga Kung: dat: den 31. Julii 1811, rättwist härigenom tillägga Enkan Lisa Thomædotter så länge hon Enka är, jemte dess Son Adam Adamsson och dotter Ewa, efter önskan i bolag med Enkan Saara Andersdotter och hennes oförsörjde döttrar Anna, Lena och Maria, 1/4 del; Bonden Elias Eliasson Vähäuski, i bolag med dess yngre broder Michel och Fader broders Enka Anna Jöransdotter jemte hennes söner Matts och Petter Ericssöner så länge de enige förblifva, 1/4 del; Enkan Lisa Ericsdotter, så länge hon Enka sitter, i bolag med dess Son Eric Andersson och måg Jeremias Eliasson 1/4:del, samt Enkan Maria Ericsdotter, medan hon Enka är, jemte dess barn Sönerne Eric och Carl Jacobssöner Nappula, efter önskan i bolag med Simon Stephansson och dennes oförsörjde syster Ewa Stephansdotter Nappula den sista 1/4 delen af Suur-Uski Krono Hemman N:o 2 i Pyäldo by och Wekkelax Socken: Börande gamla Enkan Anna Ericsdotter, så länge hon lefver, underhållas uti Lisa Thomædotters bolag. Och skall Elias Eliasson Wähä-Uski lagligen bebygga och häfda dess Fjerdedel, såsom ock derå bosätta någon utaf sine bolagsmän, deröfver Krono Betjeningen i orten äger hålla noga hand. För öfrigt och som Åboeskapet till desse Hemmansdelar nu icke varit tvist underkastadt, så komma, emot de ingifne borgesskrifterne för Åboeskyldigheternes fullgörande nu genast vanliga Immissions bref för ofvanantagna Åboer att utfärdas. Tid och ort föreskrifne. Under Tit: Ramsays frånwaro på Landtmäteri Revisioner i Länet.

På Landshöfdinge Embetets wägnar Jos. Lönnblad. J.R. Holmberg.

Suomennos

Viipurin läänin maaherran päätös koskeva hallintaa ja asukkuutta Suur-Uskin kruununtalossa N:o 2 Pyhällön kylässä Vehkalahden pitäjää ja Kymin kihlakuntaa, ollen talo veroltaan 3/8 osaa manttaalia, annettu oikeudenkäynnin aikana edesmenneen talollisen Elias Kallenpoika Villikan elinaikanaan sekä sen jälkeen hänen leskensä Saara Antintyttären ja veljensä lesken Liisa Tuomaantyttären tänne tekemän anomuksen johdosta tulla yhteisesti sijoitetuiksi 1/4 osaan taloa. Ollen muita talonosakkaita jutussa kuultu ja ollen he kirjallisina sisäänjätetyissä lausunnoissaan tahtoneet tulla sijoitetuiksi, nimittäin Elias Eliaanpoika Vähä-Uski yhtiössä nuoremman veljensä Mikko Eliaanpojan sekä setänsä Eerik Martinpojan lesken Anna Yrjöntyttären ynnä tämän lasten kanssa 1/4 osaan; Eerik Antinpoika Suur-Uski yhtiössä äitinsä, leski Liisa Eerikintyttären ja lankonsa, kotivävy Jeremias Eliaanpojan kanssa 1/4 osaan; sekä leski Maria Eerikintytär ynnä hänen poikansa Eerik ja Kalle Jaakonpojat sekä lanko Simo Tapaninpoika jäljellä olevaan 1/4 osaan talosta. Kuin myös kihlakunnan kruununvouti on saadun määräyksen johdosta 20. elokuuta 1823 toimittanut talossa tavanomaisen sijoituskatselmuksen, kaikki tavalla josta alla kerrotaan ja täällä säilytettävä jutun akti lähemmin osoittaa. Annettu Viipurissa lääninkonttorissa 1. helmikuuta 1827.

Katselmuskirjasta ja muista asiaan kuuluvista asiakirjoista saadaan selville: että nyttemmin edesmenneet talolliset Pärtty ja Matti Eliaanpojat Suur-Uski ovat muinoin hallinneet kumpikin puoliskoaan tästä talosta. Pärtty Eliaanpoika on sittemmin luovuttanut puolet puoliskostaan eli 1/4 osan koko talosta saman kylän toisen talon osan asukkaille, veljeksille Elias ja Eerik Martinpojat Vähälle-Uskille, jotka sanottuun 1/4 osaan on sijoittanut Haminan alilainkäyttöoikeus 23. huhtikuuta 1790, mutta Matti Eliaanpoika oli siirtänyt ensiksi talolliselle Antti Pekanpojalle yhden puoliskon ja sen jälkeen talolliselle Tapani Nappulalle toisen puoliskon talonosastaan, eli 1/4 osan koko talosta kummallekin. Ollen mainittu Antti Pekanpoika ja Tapani Nappula myöskin tulleet turvatuiksi siten haltuunsa saamiensa talonosien hallintaan, nimittäin edellinen Kymenkartanon provinssikanslian sijoituksella 1. helmikuuta ja Viipurin kuvernementinhallituksen päätöksellä 21. lokakuuta 1777, sekä jälkimmäinen Haminan alilainkäyttöoikeuden sijoituksella 13. syyskuuta 1790.

Kantaveli Pärtty Eliaanpoika Suur-Uski, joka oli jäänyt 1/4 osalle taloa ja jonka jälkeen nyt elää ainoastaan ikääntynyt talonosalla elätettävä leski Anna Eerikintytär, oli perillisten puutteessa 7. joulukuuta 1800 päivätyllä kontrahdilla, jonka Kymenkartanon provinssikanslia on 6. joulukuuta 1807 päivätyllä päätöksellään vahvistanut, ottanut yhtiömieheksi ja perilliseksi talollisenpojan Aatami Kallenpoika Villikan, jonka veli Elias Kallenpoika oli sittemmin niin ikään, 3. joulukuuta 1802 tehdyn kontrahdin perusteella, jolla Aatami Kallenpoika ei ollut ainoastaan ottanut häntä yhtiömiehekseen vaan myös luvannut hänelle perimysoikeuden sanottuun 1/4 osaan, asettunut sille asumaan. Aatami ja Elias Kallenpojat, joiden perilliset nyt yhtiössä hallitsevat talonosaa, ovat nyttemmin kuolleet; heidän jälkeensä elävät: edellisen jälkeen leski Liisa Tuomaantytär ynnä poika Aatami ja tytär Eeva, sekä jälkimmäisen eli Elias Kallenpojan jälkeen leski Saara Antintytär ynnä turvattomat tyttäret Anna, Leena ja Maria. Elias ja Eerik Martinpojat Vähä-Uski ovat jättäneet jälkeensä, ensinmainittu pojat Eliaan ja Mikon, sekä jälkimmäinen leski Anna Yrjöntyttären ynnä pojat Matin ja Pekan. Ja viljelevät nämä Elias ja Eerik Martinpoikien oikeudenomistajat, vaikkakin asuen toisella heille kuuluvalla talonosalla kylässä, yhtiössä mainittujen veljesten elinaikanaan hallitsemaa 1/4 osaa kyseisestä talosta. Kolmannen 1/4 osan asukas Antti Pekanpoika oli yhdessä vaimonsa Liisa Eerikintyttären kanssa siittänyt, paitsi kolmea toiselle seudulle poisnaitua tytärtä, poika Eerikin ja taloon naidun tyttären Marian, jonka miehelle, kotivävy Jeremias Eliaanpojalle, Antti Pekanpoika on määrännyt 1/3 osan neljäsosastaan, minkä vuoksi, viimeksimainitun nyttemmin kuoltua, hänen jälkeensä elävä leskensä Liisa Eerikintytär yhtiössä poikansa Eerik Antinpojan kanssa hallitsee 1/6 osaa ja Jeremias Eliaanpoika 1/12 osaa koko talosta. Viimeisen 1/4 osan asukkaan Tapani Nappulan jälkeen olivat eläneet pojat Jaakko ja Simo sekä tyttäret Anna, poisnaitu, ja Eeva, turvaton, mutta Jaakko Tapaninpoika on myös kuollut, jättäen jälkeensä leski Maria Eerikintyttären, pojat Eerikin ja Kallen sekä tyttären Saaran, jotka nyt elävät yhdyspesässä lankonsa ja setänsä, edellämainitun Simo Tapaninpojan kanssa.

Katselmuskirjan mukaan rakennukset kohoavat arvossa leskien Liisa Tuomaantyttären ja Saara Antintyttären talonosalla 409 ruplaan, leski Liisa Eerikintyttären ja hänen yhtiömiestensä osalla 358 ruplaan 50 kopeekkaan, leski Maria Eerikintyttären ja hänen yhtiömiestensä osalla 457 ruplaan, mutta Elias Eliaanpojan 1/4 osalla taloa ei löydetty mitään rakennuksia. Koko taloon kuuluu peltoa 15 tynnyrinalaa 15 kapanalaa, josta Elias Eliaanpoika Vähän-Uskin ynnä hänen yhtiömiestensä hallussa on 1 tynnyrinala 15 kapanalaa, leskien Liisa Tuomaantyttären ja Saara Antintyttären hallussa 4 tynnyrinalaa 15 kapanalaa, leski Liisa Eerikintyttären ynnä hänen poikansa Eerik Antinpojan ja vävynsä Jeremias Eliaanpojan hallussa 3 tynnyrinalaa 15 kapanalaa ja leski Maria Eerikintyttären ynnä hänen yhtiömiestensä hallussa 6 tynnyrinalaa. Niityjen tuotto on katsottu 110 kuormaksi heiniä vuosittain, josta Elias Eliaanpoika omistaa 20 kuormanalaa, lesket Liisa Tuomaantytär ja Saara Antintytär 30 kuormanalaa, leski Liisa Eerikintytär, Eerik Antinpoika ja Jeremias Eliaanpoika 30 kuormanalaa ja leski Maria Eerikintytär ynnä hänen yhtiömiehensä 30 kuormanalaa. Metsä on keskinkertainen. Laidunmaa hyvä. Kalastus heikko. Mylly ja paikka sellaisen perustamiseksi puuttuvat. Humalistoa ei ole laitettu, mutta potaatteja istutetaan vuosittain 1 tynnyri 15 kappaa. Tämä katselmuskirja on seudun kihlakunnanoikeudessa 4. helmikuuta 1824 asianomistajain läsnä ollessa julkiluettu ja tarkastettu, ilman että samaisen oikeellisuutta vastaan on ollut mitään muistutettavaa. Ollen niin katselmustoimitusmiehet kuin myös kihlakunnanoikeus annetuissa lausunnoissa ehdottaneet talon halkomista neljään yhtäläiseen osaan.

Tämän kaiken samoin kuin sen mitä asiakirjat muutoin sisältävät olen Minä nyt ottanut asianmukaiseen harkintaan. Ja mitä tulee ensinnä kysymykseen talon vastaisesta viljelystavasta suuremmissa tai pienemmissä osissa, niin katson Minä, kiinnittäen huomion ei ainoastaan siihen, että talo on jo pitempiä aikoja ja asianmukaisten auktoriteettien suostumuksella kestänyt halotun viljelyn neljäsosissa, vaan myös samaiseen kuuluviin tilusetuuksiin, täten hyväksi määrätä, että kyseista taloa saa tästä lähin hallita ja viljellä neljässä yhtäläisessä osassa, muttei pienemmissä.

Mitä tulee sittemmin näiden neljän talonosan hallintaoikeuteen, niin katson Minä, Keisarillisen Majesteetin 31. heinäkuuta 1811 päivätyn armollisen kuulutuksen nojalla oikeudenmukaiseksi täten määrätä leski Liisa Tuomaantyttärelle hänen leskeytensä ajaksi ynnä hänen pojalleen Aatami Aataminpojalle ja tyttärelle Eevalle, toivomuksen mukaisesti yhtiössä leski Saara Antintyttären ja hänen turvattomien tyttäriensä Annan, Leenan ja Marian kanssa 1/4 osan; talolliselle Elias Eliaanpoika Vähälle-Uskille yhtiössä nuoremman veljensä Mikon ja setänsä lesken Anna Yrjöntyttären ynnä tämän poikien Matti ja Pekka Eerikinpoikien kanssa niin pitkäksi ajaksi kuin he pysyvät yksimielisinä, 1/4 osan; leski Liisa Eerikintyttärelle niin pitkäksi ajaksi kuin hän leskenä istuu, yhtiössä poikansa Eerik Antinpojan ja vävynsä Jeremias Eliaanpojan kanssa 1/4 osan; sekä leski Maria Eerikintyttärelle hänen leskeytensä ajaksi ynnä hänen lapsilleen, pojille Eerik ja Kalle Jaakonpojat Nappulalle, toivomuksen mukaisesti yhtiössä Simo Tapaninpojan ja tämän turvattoman sisaren Eeva Tapanintytär Nappulan kanssa viimeisen 1/4 osan Suur-Uskin kruununtalosta N:o 2 Pyhällön kylässä ja Vehkalahden pitäjässä. Pitäen vanha leski Anna Eerikintytär, niin pitkään kuin hän elää, elätettämän Liisa Tuomaantyttären yhtiössä. Ja tulee Elias Eliaanpoika Vähän-Uskin lainmukaisesti varustaa rakennuksin ja viljellä neljäsosansa, kuten myös asuttaa sinne joku yhtiömiehistään, mitä seudun kruununpalvelijoiden on tarkasti valvottava. Muutoin ja koskei asukkuus näihin talonosiin ole ollut riidanalainen, niin tulevat nyt heti laadittaviksi tavanomaiset sijoituskirjat ylläotetuille asukkaille, asukkuusvelvoitteiden täyttämiseksi sisäänjätettyjä takuukirjoja vastaan. Paikka ja aika ylläkirjoitetut.

Maaherra Ramsayn ollessa poissa läänin maanmittausrevisioissa, maaherranviraston puolesta Jos. Lönnblad, J. R. Holmberg.

Huomautuksia

Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.