no image

Maria Nuutintytär Ruodin veto 1687

Privacy Level: Public (Green)
Date: 24 May 1687 to 25 May 1687
Location: Vehkalahtimap
Surnames/tags: Puhakka Ruotila
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 88 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Esko Laurinpojan leski Maria Nuutintytär vs. Markku Laurinpoika Puhakka Ruotilasta, Kymenkartanon läänin laamanninkäräjät 24–25/5 1687 Vehkalahden kaupungissa. KA Karjala LO 1687–88 ä 3: 286–287/1687.

Transkriptio (transcription)

Uthi den ifrån heredz Rätten d: 22 Martij nestleedne af Eskell Larssons Enckia hustru Maria Knutzdåtter appellerade saaken emoth Markus Larsson Puhacka, angående Rådiala Rustientz och Bördzrättz hemman som bem:te hennes Man förmedelst heredz domen af d: 14 Januarij [1]676 är tillerkiändt, men sedan för ödesmål, är bem:te hemman så wed Kongl. Commission som af då warande Officerare honom Puhacka Opdraget, hwaropå sampt Kongl. Maij:tz allernådigste Reglement och förordningz 9. p. åfwanberörde Heredz domen, med flere skiäl deruthi wijdlyfftel. införes sigh Funderar, Tilstodo och bekende berörde Parter nu för sittiande Rätt, sigh wara uthi fremmande och gode Mäns närwaro, allareda i går härpå Tingz gården, blefne sålunda förlijkte: Att Markus Larsson Puchaka betahlar til Enkian för hennes afträde och Rättigheet till samma hemman, i ett för alt Fämtije dal:r Km:t Twå Tun:r skarpsädh och 1 koo, som bem:te fremmande Män, Compagnir Quartermestaren David Frostman, Nembdemännerne Samuel Erichzsson och Christer Thomasson, sampt Matz Erichzsson Braaki och Henrich Knutzson, nu och tilstodo uthi dheras närwaro således wara skiedt, som åfwanbem:te, är, hwilket effter begäran blef her in actis publicis infördt och Puhacka till bewijs medh deelt.

Suomennos (Finnish translation)

Esko Laurinpojan lesken, vaimo Maria Nuutintyttären kihlakunnanoikeudesta 22. viime maaliskuuta vetoamassa jutussa vastaan Markku Laurinpoika Puhakka, koskeva Ruotilan ratsupalvelus- ja sukuoikeustaloa, joka kihlakunnantuomiolla 14. tammikuuta 1676 on myönnetty omaksi mainitulle hänen miehelleen, mutta sitten autioitumisen vuoksi on mainittu talo niin kuninkaallisessa komissiossa kuin silloisten upseerien toimesta luovutettu hänelle Puhakalle, mihin sekä kuninkaallisen majesteetin kaikkeinarmollisimpaan ohjesääntöön ja asetuksen 9:nteen kohtaan yllämainittu kihlakunnantuomio [22/3 1687], useine siihen laajasti kirjattuine perusteineen perustuu, tunnustivat ja myönsivät kyseiset osapuolet nyt istuvan oikeuden edessä vieraiden ja uskottujen miesten läsnä ollessa, jo eilen täällä käräjätalossa siten sopineensa, että Markku Laurinpoika Puhakka maksaa leskelle hänen luopumisestaan ja oikeudestaan samaiseen taloon kertakaikkisesti 50 taalaria kuparirahaa, kaksi tynnyriä teräviljaa ja yhden lehmän, jotka vierasmiehet, komppanian majoitusmestari David Frostman, lautamiehet Samuli Eerikinpoika ja Kristian Tuomaanpoika sekä Matti Eerikinpoika Braki ja Heikki Nuutinpoika nyt hekin tunnustivat heidän läsnä ollessa siten tapahtuneen kuin yllä mainittu on, mikä pyynnöstä vietiin tässä julkiseen pöytäkirjaan ja Puhakalle todistukseksi annettiin.

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Kun lahjoitusmaiden maantarkastuksessa 1818 ja v:n 1826 lahjoitusmaa-asetuksen mahdollistamissa perintöoikeuskanteissa tuli esille kysymys Puhakan silloisen lahjoitustalon maanluonnosta, talon silloiset asukkaat vetosivat mm. tässä mainittuihin v:n 1687 kihlakunnan- ja laamannintuomioihin väitteessään, että talo olisi perintöluontoinen, ks. Sippu: "Sippolan talonpoikaisten maanhallintaoikeuksin kehityksestä Vanhan Suomen ajasta alkaen", Genos 2/2014, sivut 66–80, erit. sivut 72–73 (nootit 53 ja 58).


Tähän viittaavat sivut.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.