no image

Otto Schulman vs. Onkamaan rälssitalonpoikansa 1661

Privacy Level: Public (Green)
Date: 26 Aug 1661 to 27 Aug 1661
Location: Virolahtimap
Surnames/tags: Schulman Puhakka
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 64 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Kapteeni Otto Schulman vs. Onkamaan talonpoikansa Lauri Heikinpoika, Yrjö Niilonpoika ja Matti Heikinpoika, Virolahden syyskäräjät 26–27/8 1661 Pihlajassa. KA Kymenkartano 1653–64 KO a 1 (ii 1): 279–279v (28–28v/1661).

Transkriptio (transcription)

Förekom Captenen Wälb: Otto Skullman och inladhe i Rätten ett Skriffteligit Contract af A:o 1654 emellan honom och hans bönder af Ångama Lars Henderson, Jören Nielson och Matz Henrichzson, lydandes att dhe wille honom ett dagzwärcke i hwar weka hwardeera giöra; Begiärandes att bem:te bönder måtte tillhållas sådant att fullgiöra, och plichta för dett, som af dem försummat ähr; Hwar till bem:te bönder swarade sig twungne wara, förmedelst Hächtellse på Wijborgz Slåth bem:te Contract ingå, thet Captenen och tillstodh, Och därföre kunna icke samma Contract fullgiöra, Emedhan Kongl:e edict om dagzwärcken dem der ifrån lijsar, effter dhe sin egen bördes hafwa, det Capiteinen eij neeka kunde; Bleff derföre aff Rätten Sluthat, att bem:te bönder skola Rätta sig alldeeles effter Vthgångne Kongl:a placat om dagzwärckerne, Och ingalunda der Vthöfwer wijdare af Capitenen beswäras eller Twingas; Hwadh elliest Captenen kan hafwa af dem att fordra Vthj deeras Ränttors Vthgiörande, Så skall Captenen först giöra medh them een wiss Räckning, Emedhan dhe seija sig inttet skyldige wara, och der dhe befinnes något Rättmäteligen Skyldige, skola dhe dett ehrläggia och bettala.

Suomennos (Finnish translation)

Tuli esiin kapteeni, vapaasukuinen Otto Schulman ja sisäänpani oikeuteen hänen ja hänen Onkamaan talonpoikiensa Lauri Heikinpojan, Yrjö Niilonpojan ja Matti Heikinpojan välisen kirjallisen kontrahdin vuodelta 1654, niin kuuluvan, että he halusivat kukin tehdä hänelle yhden päivätyön joka viikko, pyytäen (kapteeni), että mainittuja talonpoikia käskettäisiin moinen täyttämään ja että heitä rangaistaisiin siitä, minkä ovat laiminlyöneet. Mihin mainitut talonpojat vastasivat, että heidät oli vangitsemisella Viipurin linnaan pakotettu tekemään mainittu kontrahti, minkä kapteenikin myönsi, ja sen tähden eivät he voi samaista kontrahtia täyttää, koska kuninkaallinen edikti heidät siitä huojentaa, heillä kun on oma pöörtinsä [so. sukuoikeus tiloihinsa], mitä kapteeni ei voinut kiistää. Oikeus päätti sen vuoksi, että mainittujen talonpoikien pitää tyystin mukautua julkaistuun kuninkaalliseen plakaattiin päivätöistä eikä kapteeni saa heitä millään tavoin sillä enempää vaivata tai pakottaa. Mitä muuten kapteenilla voi olla heiltä saamisia heidän verojensa suorittamisessa, niin pitää kapteenin ensin tehdä heidän kanssaan vissi rätinki, koska he sanovat, etteivät ole mitään velkaa, ja jos siinä havaitaan, että he ovat oikeasti velkaa, pitää heidän se suorittaa ja maksaa.

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Vastaajista Lauri Heikinpoika on Puhakan, Yrjö Niilonpoika Tillin ja Matti Heikinpoika (Ala-)Liikkasen isäntä.
  • Vrt. kesäkäräjät 1657.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.