no image

Perunkirjoitus Maria Jaakontytär Puhakan jälkeen 1777

Privacy Level: Public (Green)
Date: Apr 1777 [unknown]
Location: Ruotila, Vehkalahtimap
Surnames/tags: Puhakka Ruotila
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 64 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Perunkirjoitus huhtik. 1777 ruotilalaisen talollisenlesken Maria Jaakontytär Puhakan jälkeen, perukirjoja Kymin tuomiokunnasta. KA Vanhan Suomen tuomiokunnat, Kymi 1752–1805 n:o 180: 593–597v.

Transkriptio (transcription)

År 1777: d: – Aprill, förrättades behörig uptekning efter Bonde Änckan Maria Jacobsdotter Puhacka, ifrån Ruodila by och Weckelax Sokn, hwilcken för et år sedan dödt; hennes man Abraham Bertilsson Puhacka, har för i början af detta wäldet redan aflidit; desse hafwa lemnat efter sig barnen 1:o Sonen Jacob, myndig samt närwarande, 2:o Bertil, hwilcken åter för 18: år sedan död blifwit, och lemnat efter sig Änckan, Walborg Bertilsdotter jemte 2:ne omyndiga flicke barn, hwilcka än lefwa, 3:o dottren Helena, har warit gift med Bonden Mickell Jöransson Sipola if: Skogby, men nu mera för några år sedan aflidit, 4:o Susanna, gift med Bonden Erik Seppälä if:n Likala by, 5:o Walborg, gift med hemmågen på förberörde Puhacka hemmanet Cnut Gregoriuss: 6:o Brita har warit gift med Mätaren if:n Friedrichshamns förstad, hwilcken åter för tre år sedan, efter des man barnlös aflidit, 7:o Beata har warit gift med Bonden Matts Clemola if: Skogby, men numera död, 8:o Anna, gift med formannen if: Friedrichshamns för-Stad, Johan Weijalain, 9:o Ewa, gift med Bonden Simon Pårcka if: Kannusjerfwi by; men nu war ei någon af desse åfwannämde döttrar tilstädes, utan allenast Sonen Jacob, som skulle låta uptekna qwarlåtenskapen.

Då åfwannämde Sonen Bertill dödt, så har boet då redan enl:t nu uptedde upteknings och delnings instrument efter Bertill af d: 5: December 1766: blifwit delt, emellan hans sidstnämde Bertils Äncka och Barn, samt Sonen Jacob och Modren Maria så, at modren bekom[m]it på sin del 168: Rub: 79: Kop: Sonen Jacob 121: R: 90 2/3 K: samt afl. Bertils hustru och Barn, likaså, 121: Rub: 9[0]: 2/3 Kop: med cont[anta] peningar och annat lösöre enl:t lottning, och at jemwäl hwar dotter då, bekommit på deras fäderne 19: D:r 16 [öre] S:mt då likwäl deras fäderne enl:t uptekningen af d: 9: Februarii 1754: ei bestiger sig til mera, än endast 3: D:r 22 [öre] d:o mynt.

Qwarlåtenskapen efter modren, det hon än äger i behåll, sedan hon wid delningen bekommit sit ut, upgafs nu af åftanämde Sonen Jacob, hwilcken den wid döds stunden i sin wärjo tagit, sedan han förut om riktighet på ed förmantes, och sade den sam[m]e bestå i följande, nemligen — Rub: Kop:

Peningar: 5: st. 12: Dal:rs Plåtar, 6:40. 1: 9: Dal:rs d:o –:96. 1: 6: marcks d:o –:16. [Summa] 7:52. 1: Swenska Silfwer peningar, 1:5.

Klädes Persedlar: 1: wallmars Tröija, –:32. 2: st. kiortlar, –:40. 1: wepa gl. –:5. 1: gl. klädes tröija –:50. 2. st. Särckar, –:64. 3: par öfwerdelar, –:30. 2: st. lärfts halsdukar, –:32. 1: gl. damask myssa, –:64. 1: d:o gl., –:20. [Summa] 3:37.

1: gl. koppar kettil om 8 [mark] wigt, a: 16: Kop: 1:28. och mer egendom intygade Jacob ei finnas efter des Moder.

Summa 13:22.

Afkorttning: Sedan uptedde Jacob en förtekning öfwer alla de utläggningar som han haft wid sin afledne Moders begrafning: Först skiötzell och uppehälle, uti fem års tid a: 6: Rub: om året, 30:–. Til begrafning: I: Bränwjn upgått 25: kannor a: 40: Kop: 10:–. i bröd 1: t:a miöl, 3:–. malt 1: t:a 3:–. humla 4: [mark] a: 5: Kop: –:20. Smör 1: [lispund] 1:–. 1: Koo slagtad, 4:–. 1: [lispund] Strömming, –:25. 1/4: t:a rimsaltad fisk, –:50. 1 1/2: lass höö upgått, 2:–. 1: [mark] ljus, –:7. 1/2: tålft Bräder til ljk kistan, –:8. åt Klåckaren, –:12. åt Klåckringaren, –:12. I ljkstol en Koo, eller, 4:–. för Lik Prädikan, 1:50. [Summa] 59:84.

För uptekning och Documentet, –:–. de fattigas andel, –:–.

Egendomen här wid, efter min afledne Moder, har jag så upgifwit, och ei något mig witterligen undandölgdt, som jag det med min ed kan bestrycka, intygar, Jacob Abrahamss: Puhacka.

Således wara efter upgiften upteknadt, intygar ut supra.

[Perukirjan liitteenä luettelo hautajaiskustannuksista:] Förtekning uppå de utläggningar underskrefwen haft wid min Afledne Moders, Maria Jacobsdotters Puhackas begrafning, Nämnl:n — Rub: Cop: För skiötzel och uppehälle, uti fem åhrs tid a: 6: Rub: om åhret, 30:–. Til begrafning: J: Bränwjn upgådt 25: kannor à 40: Kop: 10:–. J bröd 1: t:a miöhl 3:–. Malt 1: t:a 3:–. humla 4: mk:r a: 5: Kop: –:20. Smör 1: [lispund] 1:–. 1: Koo slagtad 4:–. 1: [lispund] Ström[m]ing –:25. 1/4: t:a rimsaltad fisk –:50. 1 1/2: lass höö upgått 2:–. 1: mk:r ljus –:7. 1/2: tålf bräder til lik kistan –:8. åt Klåckaren –:12. åt Klåckringaren –:12. I likstohl en Koo eller 4:–. För lik Predikan 1:50. [Summa] 59:84. Jacob Abramsson Puhacka. På begiäran efter Puhackas egen upgift, uppsatt af, D:Melleen.

Suomennos (Finnish translation)

Vuonna 1777 huhtikuussa toimitettiin asiaankuuluva ylöskirjoitus Vehkalahden pitäjän Ruotilan kylästä olleen talollisenlesken Maria Jaakontytär Puhakan jälkeen, joka on kuollut vuosi sitten. Hänen miehensä Aabraham Pärtynpoika Puhakka on jo ennen tämän vallan alkua kuollut. Nämä ovat jättäneet jälkeensä lapset: 1:o poika Jaakko, täysi-ikäinen ja läsnäoleva; 2:o Pärtty, joka taas on kuollut 18 vuotta sitten ja jättänyt jälkeensä lesken, Valpuri Pärtyntyttären, sekä kaksi alaikäistä tyttölasta, jotka vielä elävät; 3:o tytär Helena, ollut naimisissa talollisen Mikko Yrjönpoika Sipolan kanssa Metsäkylästä, mutta nyttemmin joitakin vuosia sitten kuollut; 4:o Susanna, naimisissa talollisen Eerik Seppälän kanssa Liikkalan kylästä; 5:o Valpuri, naimisissa ennenmainitun Puhakan talon kotivävyn Nuutti Korjunpojan kanssa; 6:o Riitta, ollut naimisissa Haminan etukaupungista olleen mittaajan kanssa, joka taas kolme vuotta sitten on kuollut miehensä jälkeen lapsetonna; 7:o Beata, ollut naimisissa talollisen Matti Klemolan kanssa Metsäkylästä, mutta nyttemmin kuollut; 8:o Anna, naimisissa ajomies Juho Veijalaisen kanssa Haminan etukaupungista; 9:o Eeva, naimisissa talollisen Simo Porkan kanssa Kannusjärven kylästä; mutta nyt ei ollut ketään yllämainituista tyttäristä saapuvilla, vaan ainoastaan poika Jaakko, jonka piti ylöskirjoituttaa jäämistö.

Yllämainitun Pärtty-pojan kuoltua on pesä jo nyt näytetyn peru- ja jakokirjan mukaan 5:nneltä joulukuuta 1766 Pärtyn jälkeen jaettu, hänen viimeksimainitun Pärtyn lesken ja lasten sekä Jaakko-pojan ja Maria-äidin välillä, niin että äiti on saanut osalleen 168 ruplaa 79 kopeekkaa, Jaakko-poika 121 ruplaa 90 2/3 kopeekkaa sekä edesmenneen Pärtyn vaimo ja lapset niin ikään 121 ruplaa 90 2/3 kopeekkaa käteisessä rahassa ja muussa irtaimessa arvonnan mukaisesti, ja niin että myöskin kukin tytär oli silloin saanut isänperintöään 19 taalaria 16 äyriä hopearahaa, jolloin kuitenkaan heidän isänperintönsä ylöskirjoituksen mukaan 9:nneltä helmikuuta 1754 ei kohoa enempään kuin ainoastaan 3 taalariin 22 äyriin samaa rahaa.

Äidin jälkeensä jättämän jäämistön, joka hänellä vielä on tallella, hänen saatuaan jaossa omansa ulos, ilmoitti nyt useinmainittu Jaakko-poika, joka oli sen kuolinhetkellä ottanut huostaansa, sitten kun häntä oli ensin kehotettu valan päälle pysymään totuudessa, ja sanoi samaisen koostuvan seuraavasta, nimittäin (ruplissa ja kopeekoissa):

Rahaa: 5 kpl 12 taalarin plootuja, 6,40; yhdeksän taalarin plootu, 0,96; kuuden markan plootu 0,16; yhteensä 7,52; ruotsalaisia hopearahoja, 1,05.

Vaatekappaleita: sarkaröijy, 0,32; 2 kpl hameita, 0,40; vanha vaippa, 0,05; vanha verkaröijy, 0,50; 2 kpl paitoja, 0,64; 3 paria yläosia, 0,30; 2 kpl palttinaisia kaulaliinoja, 0,32; vanha damastimyssy, 0,64; samoin vanha, 0,20; yhteensä 3,37.

Vanha kuparikattila, painaa 8 naulaa à 16 kopeekkaa, 1,28.

Ja enempää omaisuutta, vakuutti Jaakko, ei löydy hänen äitinsä jälkeen.

Summa 13,22.

Lyhennys: Sitten näytti Jaakko luettelon kaikista kuluista, joita hänelle on koitunut edesmenneen äitinsä hautaamisesta. Ensinnäkin hoidosta ja ylläpidosta viiden vuoden aikana à 6 ruplaa vuodessa, 30,00. Hautaamiseen: viinaa kulunut 25 kannua à 40 kopeekkaa, 10,00; leipään tynnyri jauhoja, 3,00; maltaita tynnyri, 3,00; humalia 4 naulaa à 5 kopeekkaa, 0,20; voita leiviskä, 1,00; lehmä teurastettu, 4,00; leiviskä silakoita, 0,25; neljännestynnyri riimisuolattua kalaa, 0,50; puolitoista kuormaa heiniä kulunut, 2,00; naula kynttilöitä, 0,07; puoli tolttia lautoja ruumisarkkuun, 0,08; lukkarille 0,12; kellonsoittajalle 0,12; ruumisrahana lehmä eli 4,00; ruumissaarnasta 1,50. Yhteensä 59,84.

Perunkirjoituksesta ja toimituskirjasta, [jätetty täyttämättä]; köyhäin osuus [jäi pois, koska lyhennykset ylittivät pesän varat].

Omaisuuden tässä, edesmenneen äitini jälkeen, olen siten ilmoittanut, mitään siitä tietääkseni salaamatta, kuin voin sen valallani vahvistaa, vakuuttaa Jaakko Aabrahaminpoika Puhakka.

Siten ilmoituksen mukaisesti ylöskirjoitetuksi, vakuuttaa, kuten yllä, [Daniel Melleen].

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Perukirjaan viitataan teoksen Seppien sukua Liikkalasta (2019) sivulla 96 (nootti 201 sivulla 252).
Tähän viittaavat sivut.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.