no image

Perunkirjoitus Pärtty Aabrahaminpoika Puhakan jälkeen 1766

Privacy Level: Public (Green)
Date: 5 Dec 1766 to 5 Dec 1766
Location: Ruotila, Vehkalahtimap
Surnames/tags: Puhakka Koskell Ruotila
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 61 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Perunkirjoitus, arviointi, arvonta ja jako 5/12 1766 Ruotilan kylän Puhakan kruununtalosta kotoisin olleen talollisenpojan Pärtty Aabrahaminpojan jälkeen, perukirjoja Kymin tuomiokunnasta. KA Vanhan Suomen tuomiokunnat, Kymi 1752–1805 n:o 180: 598606.

Transkriptio (transcription)

Åhr 1766: d:n 5: Decembr: blef på Puhacka Krono hemman uti Ruodila by af Weckelax Sokn, behörig Uptekning, wärdering, lottning och delning af underskrefne förrättad, efter bondesonen därstädes Bertil Abramsson, hwilcken Åhr 1759: in Majio dödt och lemnat efter sig Änkan Walborg Bertilsdoter, med barnen, döttrarne Beata 11: och Christina på 9:de åhret.

De omyndigas, likmätigt Weckelax Härads Rätts Utslag af d: 29: sidstl: Now: tilförordnade Förmyndaren H. Lands Fiscalen Swen Mellén war nu ock tilstädes, jemte Bonden Matts Eskelsson Pecka, såsom närmasta Granne, at bewaka barnens rätt under Förmyndarens frånwaru.

Afl: Bertil har warit med thes nu närwarande Brodren Jacob Abramsson och modren Änkan Maria Jacobsdotter, jemte antagna hem-mågen Knut Gregorisson, i samfäldt Bo tilsammans, hwilcken Måg efter öfwerenskommelsen kommer at niuta broder lott af den Egendom, som efter Modren Marias Mans afl: Abram Bertilssons död blifwit förwärfdt.

Jemwäl infant sig å afl. Sonen Bertils änkas Walborgs wägnar, des Fader Landtmannen Bertil Nilsson Kåskell.

Egendomen upgåfwo sedan Modren Maria och Sonen Jacob såsom Wärd, sådan som den nu befinnes, på Edel. förpliktelse, som följer: — Rub: Kop:

I Gull och Silfwer stycken intet:

Peningar. I Rub. st. 14:–. 1: utländsk pening ansees for 1:–. 1: Dubbel Carolin 1:–. 20: Carolin st. à 50: Cop:r 10:–. 7: enckla d:o à 25: d:o 1:75. 1: quart Rub. st. –:25. 71: st. 12: styfwers Piesar 8:52. 247: st. 6: styfwers d:o 14:82. 11: st. 4: styfwers d:o –:44. 1: st. 2: styfwers d:o –:2. I ryskt skiljemynt 2:80. 56: st. 12: Dahl: Plåtar 71:68. 2: st. 9: D:s d:o 1:92. 11: st. 6: D:s d:o 7:4. 34: st. 3: D:s d:o 10:88. 2: st. 5: D:s d:o –:96. 8: st. 6: mk:rs d:o 1:28. I Swenskt skiljemynt 4: R:o 57: Cop:r uptages för halfwa wärde 2:28. [Summa] 150:64. 24: R:o 25: cop: häraf äro nyare pening.

Koppar. 1: Bränwjns Panna med hatt och Pipor 6:50. 1: Kittel med järn grepa 2:50. 1: d:o mindre –:90. [Summa] 9:90.

Järn Redskap: 4: st. Plogar à 64: Cop:r 2:56. 2: st. Yxor à 24: d:o –:48. 1: st. d:o sämre –:20. 1: st. d:o än sämre –:16. 3: st. järn spador à 24: Cop:r –:72. 1: st. d:o sämre –:10. 7: st. lior à 24: Cop:r 1:68. 1: st. d:o sämre –:20. 3: st. Skiäror à 10: Cop:r –:30. 3: st. sämre d:o à 6: d:o –:18. 4: st. d:o mäst odoglige à 2: Cop:r –:8. 3: st. Tårf hackor à 7: Cop:r –:21. 1: bättre rot yxa –:10. 2: st. d:o sämre à 8: Cop:r –:16. 1: tre foth 1:20. 1: Gryta à 9: kannor 1:28. 1: större Gryta hos Systran Anna i Friedr:hamn, den Sonen Jacob påstår wara skiänkt, men Änkan Walborg twiflar, och således stridig, hwilcket anteknes. 1: mindre Gryta à 2: kannor söndrig –:20. 3: st. Skiällor à 10: Cop:r –:30. 1: sämre d:o –:5. 2: krus höflar –:8. 3: st. släta d:o –:16. 1: lång höfwel –:10. 1: nafware –:8. 1: d:o sämre –:6. 1: ham[m]are med 2: hoftång –:20. 1: liten smedie tång –:10. 1: par Stång betzel –:32. 1: par Spåror –:24. 1: betzman okrönt –:16. 1: järn lius staka –:10. 1: par lius sax –:5. 2: kåhl-yxor –:8. [Summa] 11:89.

Husgeråd: 2: st. Tinor à 32: Cop:r –:64. 3: st. Driks Tunnor à 20: Cop:r –:60. 1: nyare Tunna –:25. 1: sämre liten d:o –:12. 1: söndrig d:o –:5. 4: st. Såfwar à 12: Cop: –:48. 1: sämre d:o –:5. 11: st. miölck byttor à 4: Cop: –:44. 3: st. miölck stäfwor à 3: d:o –:9. 1: st. större miölck bytta med låck –:6. 2: st. större d:o gl. à 3: Cop: –:6. 1: res kista beslagen gl. –:12. 1: kista med beslag ny 1:60. 1: d:o mindre 1:50. 1: rosta –:32. 3: st. gl. kiärnor à 6: Cop: –:18. 1: miölck Flaska –:8. 1: Deg hålck gl. –:8. 1: twett buncka –:6. 1: wäf-stohl ny –:24. 2: d:o sämre à 16: Cop: –:32. 2: wäf-skaft à 10: Cop:r –:20. 2: st. gl. ämbare à 4: Cop: –:8. 2: st. Sadlar med järn stig boglar à 32: Cop: –:64. 1: st. d:o sämre –:20. 1: st. d:o utan stig böglor –:10. 2: par Ramkor med läder romar à 12: Cop: –:24. 2: par d:o med rep d:o à 8: Cop: –:16. 2: par d:o utan romar à 5: d:o –:10. 1: par Seeltyg af läder –:30. 1: [sic! 2?] par betzel med töm[m]or à 16: Cop: –:32. 1: par d:o med dubbel trens –:16. 1: par d:o sämre –:8. 1: hagell bössa 1:–. 4: st. Driks Cappar à 4: Cop: –:16. 4: st. d:o mindre à 2: Cop: –:8. 6: st. bök Talrickar à 1: Cop: –:6. 1: litet anckare –:8. 1: större d:o –:14. 2: boutiller à 8: Cop: –:16. 1: driks glas –:6. 1: spits glas –:6. 1: gl. Tina –:16. 1: d:o odoglig –:–. 4: st. nya Säckar à 12: Cop: –:48. 3: st. gl. d:o à 6 Cop: –:18. [Summa] 12:44.

Hästar och Boskap: 1: skymlig walack à 4: årig 8:–. 1: d:o d:o à 8: d:o 12:–. 1: swart Stoo à 4: d:o 6:–. 1: rödt Stoo à 5: d:o 7:–. 1: Stoo fohla à 2: årigt 3:50. 1: hingst fohla denne Sommars 1:–. 1: Koo Musticki 3:50. 1: d:o Jouticki 4:–. 1: d:o Wyöticki 3:50. 1: d:o Tähicki 3:50. 1: d:o Rusko 3:50. 1: d:o Metticki 4:–. 1: d:o Emäkufwa 3:–. 1: d:o Manicki 4:–. 1: d:o Laukanen 3:50. 1: d:o Wallicki 3:–. 1: d:o Omena 2:50. 1: d:o Pilkanen 2:50. 1: qwiga Punakårfwa 2:–. 1: d:o Hernicki 2:50. 1: swart oxe 2: årig 2:–. 1: röd d:o 2:–. 1: qwiga Kaunicki, 1: d:o Toiwicki, 1: kalf detta års, [dessa] nu siuka, och kunna således ei uptagas. 1: Sugga 1: års gl. –:50. 1: gris detta års –:25. 1: d:o sämre –:12. [Summa] 87:37.

Böcker: 1: ny Testamente –:32. 1: Finsk ny Bibel 2:80. 1: d:o Christendoms öfning –:60. 1: Finsk Communion bok –:40. 1: d:o böne bok –:16. 1: d:o Doctor Gernh: Christendoms öfning –:10. 1: d:o böne bok Sydemmen herettäjä –:8. 1: d:o Psalm bok gl. –:8. 1: d:o Cathekes –:6. [Summa] 4:60.

Spannemål: 5: Tunnor 14: Cappar Råg à 2: R:o 40: Cop: 13:12. 2: t. 8: d:o Korn à 1: Rub. 50 Cop: 3:40. 2: Råg stack wist af 17: t:r à 2. Rub. 40: Cop: 40:80. 12: Cappar Bönor à 8: Cop: –:96. 27: Cappar Korn malt à 7: Cop: 1:89. 1 1/2 t:a Råg miöl à 2. Rub. 40: Cop: 3:60. 2: t. hafra à 80: Cop: 1:60. 3: Cappar hwete à 8: Cop: –:24. [Summa] 65:41.

Wisse fordringar: Af handelsman i Friedrichshamn Johan Mellander i Contant 105:–. Än hos en wiss i förwahr 60:–. Af Bonden Elias Espo if: Ruodila –:60. Af dito Thomas Larsson Kårjus idid: –:70. Af d:o Anders Turkia if:n Ljckala –:20. Af Elias Espo 1: t:a Råg 2:40. Af Jöran Heickilä idid: 1: t:a d:o 2:40. Af Eskell Hannula if: Ljckala 1/2 t:a d:o 1:20. Af H:r Capitain Matern 4:–. [Summa] 176:50.

Owiss fordran hos afl: Tullskrifwaren i Friedrichshamn Matts Kitonius 30: Rub.

Sedan påstod Modren Maria, at de Peningar, som hon til sine Söner, såsom fästninge gåfwor gifwit, borde ändtel. kom[m]a i samfäldt delning; hälst hon hade egentel. i den afsicht gifwit dem åt sine Söner, at de på theras Arfs andelar beräknas skulle; Men Sonen Jacob och afl. Sonen Bertils Änkia Walborg, bestredo sådant högel:n med anmärckning, at sam[m]e bör dem til ewärdelig gåfwa beräknas; hwilcket anteknes.

Sum[m]a Inw: 518:75.

Afkorttning: Skuld til bonden Thomas Antila i Ruodila 1:–. til Enwald Mattss: Seppä if: Sum[m]a för 1/4: Strömling –:80. til handelsman Melander 1:50. til Pigan Sara Lisa Cnutsd:r –:34. Innewarande Års Crono Ränta 10:–. Än til Smeden Johan Mickelsson för Smedie arbetet 1/2 t:a Råg 1:20. til Bonden Elias Espo –:16. För Uptekning och Documentet 10:24. för Nämdemans Arfode –:48. The fattigas 1/8 proc:t –:65. S:a 26:37.

Til delnings återstår 492:38.

Modren Maria giorde sedan det påstående, at härwid borde observeras hennes fullständiga fördel, hwilcken hon åstundade få ut; men efter närmare besinnande åtnöigdes hon därmed, at emot det hon af gl. boets Pg:r får Siu Rub. så will hon ei fordra större fördel if. detta bo; hwaremot hon allenast förbehölt sig sine dagel: gång kläder til godo; Och som öfriga Arftagare därmed förklarade sig nöigde: ty utföres här 7:–.

Des utom tilbör Modren i Giftorätt 1/3: af gl. Pening: 42:13. Och af sedermera förwärfda Egendom äfwen 1/3. del 119:66: [Summa] 161:79: [Summa summarum] 168:79.

Af the öfriga 2/3:delar taga afl. Sonen Bertils Änckia Walborg jemte barnen 1/3. först af gl. Pg: 42:13. Och af sedermera tilkomna 79:77 2/3. [Summa] 121:90 2/3.

Brodren Jacob tilbör äfwen 1/3. af gl. Pg: 42:13. Af sedermera förwärfda 79:77 2/3. [Summa] 121:90 2/3.

Mågen Cnut, efter Öfwerenskom[m]else tilkom[m]er af sedermera tilkomna Egendom 79:77 2/3.

[Summa] 323:59.

[Summa summarum] 492:38.

Änkan Walborg Bertilsdotters på sid Ed upgifna enskildta Egendom, är följande: 1: Gull Ring à 1: Ducats wigt 2:–. 2: st. utländska Pening. à 1: R:o 2:–. 1: Silckes duk 1:–. 1: Silfwer Tumlare 2:50. [Summa] 7:50.

Klädes Persedlar: 1: filt hatt gl. –:20. 1: gl. Tafteful Duk –:40. 1: blå klädes wäst brukad 1:50. 1: wallmars Råck ny 1:30. 1: d:o sämre försåld –:50. 1: ny Päls 2:–. 1: par Sämsk Böxor 1:50. 1: par d:o handskar gl. –:8. 1: bälte utan sölja –:6. 3: par nya strumpor à 25: Cop:r –:75. 1: ny Wepa 1:28. 1: par wantar –:8. 2: hufwud dynor à 32: Cop: –:64. 1: Winter mössa försåld –:50. 1: dyna med odogligt wahr –:20. 2: lärfts dynwahr gl. à 8: Cop:r –:16. 1: nyt lakan –:32. 1: sämre d:o –:24. [Summa] 13:3.

1: gl. Spån Råck –:40.

2: moder fåhr à 32: Cop: –:64. 1: lamb –:16. [Summa] –:80.

Härtil kommer afl. Sonen Bertils andel af det samfäldta 121:90.

S:a 143:63.

Afkortning: För underskrefwens arfode –:32. The fattigas –:3. [Summa] 25: Cop: [sic! p.o. 35]

Qwar til delnings 143:28.

Fördelning: Änkans Giftorätt är 1/3:del 47:76. Barnens Fäderne: Dottern Beathas 47:76. Dito Christinas 47:76. [Summa] 95:52. [Summa summarum] 143:28.

Sedan blef wäl Boets samfäldta Egendom, i anseende til afl. Brodren Bertils Änkia Walborg och hennes omyndiga Barn, som kom[m]a at få sine arfsdelar ut ifrån detta Boo, behörigen genom lottning afskild; men som öfriga Arftagarne blefwo än i samfäldt boo och Matlag tilsammans, och slogo Egendomen af sine andelar som förr tilsammans: ty blef allenast emellan Walborg och hennes Barn följande Egendom, hwaruti äfwen afl. Bertils enskildta qwarlåtenskap är obserweradt, uti följande trenne möjeliga jemngoda lotter lagd, såsom:

N:o 1: 1: mindre Kittel –:90. 1: sämre Yxa –:16. 1: sämre Spada –:10. 1: tårf hacka –:7. 1: sämre rot yxa –:8. 1: sämre nafware –:6. 1: liusstaka –:10. 1: sämre Såf –:5. 1. deg hålck –:8. 1: Sadel utan stig böglor –:10. 1: par sämre betzel –:8. 1: Swart Stoo 6:–. 1: Koo Wyöticki 3:50. 1: Com[m]union bok –:40. 2. Tunnor Råg 4:80. 1: gl. Säck –:6. [Summa] 16:54. Enskildta Egendomen: 1: filt hatt –:24. 1: gl. Tafteful duk –:40. 1: blå Klädes Wäst 1:50. 1: ny Wallmars Råck 1:30. 1: par nya Strumpor –:25. 3: st. Skiorttor à 16: Cop:r –:48. 1: lärfts dynwahr –:8. 1: nyt lakan –:32. 1: lamb –:16. 1: Gull Ring 2:–. 2: trä Talrickar –:2. 1: driks Cappa –:4. [Summa summarum] 23:33.

N:o 2: 1: Plog –:64. 1: sämre skiära –:6. 1: Gryta à 9 kannor 1:28. 1: Skiälla –:5. 1: ny driks Tunna –:25. 3: st. miölck stäfwor –:9. 1: ämbare –:4. 1: Seltyg –:30. 2. st. Talrickar –:2. 1 1/2 t:a Råg 3:60. 1/2 d:o rågmiöl 1:20. 1: driks kippa –:4. 1: Koo Rusko 3:50. fordran af Jöran Heickilä 1: t:a råg 2:40. [Summa] 13:47. Enskildta Egendomen: 1: Silckes duk 1:–. 1: sämre wallmars Råck försåldt –:50. 1: par Sämsk Böxor 1:50. 1: par nya Strumpor –:25. 3: st. halfslitne Skiortor à 16: Cop: –:48. 1: hufwud dyna –:32. 1: lärfts dynwahr –:8. 1: Spån-Råck –:40. 1: moder fåhr –:32. 1: ny wepa 1:28. 1: Qwiga Hermicki 2:50. [Summa summarum] 22:10.

N:o 3: 1: lia –:24. 1: tårf hacka –:7. 1: ham[m]are med twenne hoftång –:20. 1: stång betzel –:32. 1: Såf –:12. 1: Kiärna –:6. 1: Sadel med järn stig böglor –:32. 1: större amkare –:14. 1: Tina –:32. 1: Koo Pilkanen 2:50. 1: röd Oxe 2:–. 1: bok Sydem[m]en herettäjä –:8. 2 1/2 t:a Råg 6:–. fordran af Thomas Kårjus –:70. [Summa] 13:7. Af Enskildta: 1: ny Päls 2:–. 1: par Sämsk handskar –:8. 1: bälte utan Sölja –:6. 1: par nya Strumpor –:25. 2: st. Skiorttor à 16: Cop: –:32. 1: par Wantar –:8. 1: hufwud dyna –:32. 1: d:o med odogel. wahr –:20. 1: winter Mössa försåldt –:50. 1: sämre lakan –:24. 1: moder fåhr –:32. 1: Silfwer Tumlare 2:50. 2: Talrickar –:2. [Summa summarum] 19:96.

Wid sielfwa lottningen föllo lotterne så, at modren fick N:o 2. och barnen N:o 1: & 3:

Warandes Liquiden således emellan Änkian Walborg och hennes barn denna:

Änkian Walborgs: Debet: Tilbör efter delning 47:76. S:a 47:76. Credit: Genom Lotten N:o 2: erhållit 22:10. Af Penningar 25:66. S:a 47:76.

Barnens: Debet: Effter delning tilkom[m]er hwardera 47: R:o 76: Cop: giör tilsammans 95:52. Credit: Genom Lotterne N:o 1: & 3: bekom[m]it 43:29. Fordran af Melander 34:11. Af Peningar 18:12. S:a 95:52.

Til slut kom Förmyndaren H:r Landsfiscalen Swen Mellen öfwerens med barnens Faderbroder Jacob Abrahamsson och Fader Modren Änckian Maria Jacobsdotter, at de såsom älsta brodrens barn, blifwa nu äfwen på hemmanet qwar, som förr, och at de skola niuta fullkoml. förelägning, såwäl i Mat, Kläder och uptuktelse; Men efter fadermodrens död, skall såwäl Jacob, som des broderbarn äga ljka rättighet til hemmanet. Dock med den inskränkning, at därest barnen, såsom flicke blifwa gifte, de då if: halfwa hemmanet böra undfå Kiöpeskillingz lösen sig til godo, utan at någon Måg ell. främmande skall komma på hemmanet, eller at det skall blifwa deldt.

Däremot yttrade sig äldre brodrens Änkias Walborgs Fader Bertil Kåskell, at Walborg äfwen såsom Jacob, nu genast bör äga så fullkomlig rättighet til hemmanet; hwilcket på begiäran anteknades; äfwensom Förmyndaren Landsfiscalen med Kåskell påstodo, at riktigheten af Peningars upgifwandet bör af gl. Änckian Maria och Sonen Jacob Edel. bekräfftas.

Derpå påminte gl. Änckian Maria, at de Tijo st. 12. Dahl. Plåtar, som hennes afl. Man jemte henne emellan några hus på Gården nedgräfwit, och hwilcka härintils ei kunnat igenfås, härhos til effterrättelse anteknas, på det sådane Pengar ei måtte grawera henne wid Edens afläggande, utan önskade, at så snart de återfås, hwar arftagare däraf bör bekomma sin del.

Ytterst anteknes här til framdeles efterrättelse, det Modren Maria och Sonen Jacob af sine egne andelar uti gaml. Peningar, deldte åt 7: st:n döttrar i sämja, hwar 19: D: 16: [öre] S:mt såsom på Fäderne Arf räknad; dermed dottren Anna jemte sin Man Johan Bajar, såsom nu allenast wid detta tilfälle närwarande, afsade sig med allone widare Prætention om Arf effter Modrens död, utan wore härmed fulleligen nöigde.

At wi Egendomen så riktigt upgifwit, som wi det med lifl. Ed besanna kunna, betyga, Maria Jacobsdotter [bomärke], Jacob Abramsson [bomärke].

Wid thenne Uptekning, delning, lottning och Wärdering, hafwa wi als intet at påminna, utom det, hwad förut är anteknadt, intyga, Swen Melleen [manu propria], Förmyndare, Bertil Nilsson Kåskell å sin dotters wägnar [bomärke], Cnut Gregorison [bomärke], Matts Eskellsson Pecka [bomärke].

Således wara upteknadt, deldt, lottadt, liquiderat och öfwerens kommit, intyga ut supra, N: Westenius. Hendr: Mattsson Danska. Nämdeman [bomärke].

Suomennos (Finnish translation)

Vuonna 1766 joulukuun 5:ntenä toimittivat allekirjoittaneet Vehkalahden pitäjän Ruotilan kylän Puhakan kruununtalossa asiaankuuluvan ylöskirjoituksen, arvioinnin, arvonnan ja jaon sisäläisen talollisenpojan Pärtty Aabrahaminpojan jälkeen, joka oli kuollut vuoden 1759 toukokuussa ja jättänyt jälkeensä leski Valpuri Pärtyntyttären lapsineen, tyttäret Beatan, 11, ja Kristiinan, 9:nnellä vuodellaan.

Vehkalahden kihlakunnanoikeuden viime marraskuun 29:ntenä tekemän päätöksen mukaisesti määrätty alaikäisten holhooja, herra maaviskaali Sven Melleen oli nyt myös saapuvilla, samoin kuin Matti Eskonpoika Pekka, lähimmän naapurin ominaisuudessa, valvomassa lasten oikeutta holhoojan poissa ollessa.

Pärtty-vainaja on ollut nyt läsnäolevan veljensä Jaakko Aabrahaminpojan ja äitinsä, leski Maria Jaakontyttären sekä otetun kotivävyn Nuutti Korjunpojan kanssa yhteisessä pesässä yhdessä, joka vävy välipuheen mukaisesti tulee nauttimaan veljenosan siitä omaisuudesta, joka Maria-äidin miehen, edesmenneen Aabraham Pärtynpojan kuoleman jälkeen on hankittu.

Niin ikään tuli saapuville poikavainaja Pärtyn lesken Valpurin puolesta tämän isä, maamies Pärtty Niilonpoika Koskell.

Omaisuuden ilmoittivat sitten Maria-äiti ja Jaakko-poika isännän ominaisuudessa, sellaisena kuin se nyt tavattiin, valan velvoituksella, kuten seuraa (ruplissa ja kopeekoissa):

Kulta- ja hopeakappaleissa ei mitään.

Rahoja: ruplan kolikoina 14,00; ulkomainen raha, katsottiin ruplan arvoiseksi; kaksinkertainen karoliini, 1:00; 20 karoliinikolikkoa à 50 kopeekkaa, 10,00; 7 yksinkertaista karoliinia à 25 kopeekkaa, 1,75; neljännesruplan kolikko, 0,25; 71 kpl 12 rovon kolikoita, 8,52; 247 kpl 6 rovon kolikoita, 14,82; 11 kpl 4 rovon kolikoita, 0,44; 1 kpl 2 rovon kolikoita, 0,02; venäläisessä pikkurahassa 2,80; 56 kpl 12 taalarin plootuja, 71,68; 2 kpl 9 taalarin plootuja, 1,92; 11 kpl 6 taalarin plootuja, 7,04; 34 kpl 3 taalarin plootuja, 10,88; 2 kpl 5 taalarin plootuja, 0,96; 8 kpl 6 markan plootuja, 1,28; ruotsalaisessa pikkurahassa 4 ruplaa 57 kopeekkaa pannaan kirjaan puolesta arvostaan, 2,28. Yhteensä 150,64. Tästä 24 ruplaa 25 kopeekkaa ovat uudempia rahoja.

Kuparia: viinapannu hattuineen ja putkineen, 6,50; kattila rautaisine kädensijoineen, 2,50; pienempi kattila, 0,90. Yhteensä 9,90.

Rautakaluja: 4 kpl auroja à 64 kopeekkaa, 2,56; 2 kpl kirveitä à 24 kopeekkaa, 0,48; 1 kpl huonompia kirveitä, 0,20; 1 kpl vielä huonompia, 0,16; 3 kpl rautalapioita à 24 kopeekkaa, 0,72; 1 kpl huonompia rautalapioita, 0,10; 7 kpl viikatteita à 24 kopeekkaa, 1,68; 1 kpl huonompia viikatteita, 0,20; 3 kpl sirppejä à 10 kopeekkaa, 3 kpl huonompia sirppejä à 6 kopeekkaa, 0,18; 4 kpl sirppejä enimmäkseen kelvottomia à 2 kopeekkaa, 0,08; 3 kpl turvekuokkia à 7 kopeekkaa, 0,21; parempi juurikirves, 0,10; 2 kpl huonompia juurikirveitä à 8 kopeekkaa, 0,16; kolmijalka, 1,20; pata, 9 kannunmitan, 1,28; Anna-sisaren huostassa Haminassa suurempi pata, jonka Jaakko-poika väittää olevan lahjoitettu, mutta Valpuri-leski epäilee, ja on siten riidanalainen, mikä merkitään; pienempi pata, 2 kannunmitan, rikkinäinen, 0,20; 3 kpl karjankelloja à 10 kopeekkaa, 0,30; huonompi karjankello, 0,05; kaksi kruusihöylää, 0,08; 3 kpl sileitä kruusihöyliä, 0,16; pitkä höylä, 0,10; napakaira, 0,08; huonompi napakaira, 0,06; vasara kaksine hohtimineen, 0,20; pienet pajatongit, 0,10; kankikuolainpari, 0,32; kannuspari, 0,24; puntari, kruunaamaton, 0,16; rautainen kynttilänjalka, 0,10; kynttilänniistimet, 0,05; 2 kaalikirvettä, 0,08. Yhteensä 11,89.

Talouskaluja: 2 kpl tiinuja à 32 kopeekkaa, 0,64; 3 kpl juomatynnyreitä à 20 kopeekkaa, 0,60; uudempi tynnyri, 0,25; huonompi pieni tynnyri, 0,12; rikkinäinen tynnyri, 0,05; 4 kpl saaveja à 12 kopeekkaa, 0,48; huonompi saavi, 0,05; 11 kpl maitopyttyjä à 4 kopeekkaa, 0,44; 3 kpl maitokiuluja à 3 kopeekkaa, 0,09; 1 kpl suurempia maitopyttyjä, lukolla varustettu, 0,06; 2 kpl suurempia pyttyjä, vanhoja, à 3 kopeekkaa, 0,06; matkakirstu, heloitettu, vanha, 0,12; heloitettu kirstu, uusi, 1,60; pienempi kirstu, 1,50; halstari, 0,32; 3 kpl vanhoja kirnuja à 6 kopeekkaa, 0,18; maitopullo, 0,08; taikinakaukalo, vanha, 0,08; pesupunkka, 0,06; kangaspuut, uudet, 0,24; kahdet huonommat kangaspuut à 16 kopeekkaa, 0,32; kahdet niisivarret à 10 kopeekkaa, 0,20; 2 kpl vanhoja ämpäreitä à 4 kopeekkaa, 0,08; 2 kpl satuloita rautaisine jalustimineen à 32 kopeekkaa, 0,64; 1 kpl samoja huonompia, 0,20; 1 kpl satuloita ilman jalustimia, 0,10; 2 länkiparia nahkaruomineen à 12 kopeekkaa, 0,24; 2 länkiparia myörineen à 8 kopeekkaa, 0,16; 2 länkiparia ilman ruomia à 5 kopeekkaa, 0,10; silapari nahkaa, 0,30; 2 suitsiparia ohjaksineen à 16 kopeekkaa, 0,32; suitsipari kaksoispunoksin, 0,16; huonompi suitsipari, 0,08; haulikko, 1,00; 4 kpl juomakippoja à 4 kopeekkaa, 0,16; 4 kpl samoja pienempiä à 2 kopeekkaa, 0,08; 6 kpl pyökkilautasia à 1 kopeekka, 0,06; pieni ankkuri, 0,08; suurempi ankkuri, 0,14; 2 pulloa à 8 kopeekkaa, 0,16; juomalasi, 0,06; ruokalasi, 0,06; vanha tiinu, 0,16; samoin kelvoton, 0,00; 4 kpl uusia säkkejä à 12 kopeekkaa, 0,48; 3 kpl vanhoja säkkejä à 6 kopeekkaa, 0,18. Yhteensä 12,44.

Hevosia ja karjaa: tumma ruuna, nelivuotinen, 8,00; samanlainen kahdeksanvuotinen, 12,00; musta tamma, nelivuotinen, 6,00; punainen tamma, viisivuotinen, 7,00; tammavarsa, kaksivuotinen, 3,50; orivarsa, tämänkesäinen, 1,00; lehmä Mustikki, 3,50; lehmä Joutikki, 4,00; lehmä Vyötikki, 3,50; lehmä Tähikki, 3,50; lehmä Rusko, 3,50; lehmä Mettikki, 4,00; lehmä Emäkuva, 3,00; lehmä Manikki, 4,00; lehmä Laukanen, 3,50; lehmä Vallikki, 3,00; lehmä Omena 2,50; lehmä Pilkanen, 2,50; hieho Punakorva, 2,00; hieho Hernikki, 2,50; musta härkä, kaksivuotinen, 2,00; punainen härkä, 2,00; hiehot Kaunikki ja Toivikki sekä tämänvuotinen vasikka ovat nyt sairaita eikä niitä siten voida panna kirjoihin; emakko, vuoden vanha, 0,50; porsas, tämänvuotinen, 0,25; huonompi porsas, 0,12. Yhteensä 87,37.

Kirjoja: uusi testamentti, 0,32; suomenkielinen uusi raamattu, 2,80; suomenkielinen kristinopin harjoitus, 0,60; suomenkielinen rippikirja, 0,40; suomenkielinen rukouskirja, 0,16; suomenkielinen tohtori Gernhardin kristinopin harjoitus, 0,10; suomenkielinen rukouskirja Sydemmen herettäjä, 0,08; suomenkielinen virsikirja, vanha, 0,08; suomenkielinen katekismus, 0,06. Yhteensä 4,60.

Viljoja: rukiita 5 tynnyriä 14 kappaa à 2 ruplaa 40 kopeekkaa, 13,12; ohria 2 tynnyriä 8 kappaa à 1 rupla 50 kopeekkaa, 3,40; 2 ruisaumaa kaiketi 17 tynnyriä à 2 ruplaa 40 kopeekkaa, 40,80; papuja 12 kappaa à 8 kopeekkaa, 0,96; ohramaltaita 27 kappaa à 7 kopeekkaa, 1,89; ruisjauhoja puolitoista tynnyriä à 2 ruplaa 40 kopeekkaa, 3,60; kauroja 2 tynnyriä à 80 kopeekkaa, 1,60; vehniä 3 kappaa à 8 kopeekkaa, 0,24. Yhteensä 65,41.

Varmat saatavat: Haminan kauppias Johan Mellanderilta käteisenä 105,00; vielä erään huostassa tallessa 60,00; talolliselta Elias Espolta Ruotilasta 0,60; talolliselta Tuomas Laurinpoika Korjukselta samasta paikasta 0,70; talolliselta Antti Turkialta Liikkalasta 0,20; Elias Espolta tynnyri rukiita, 2,40; Yrjö Heikkilältä Ruotilasta tynnyri rukiita, 2,40; Esko Hannulalta Liikkalasta 1/2 tynnyriä rukiita, 1,20; herra kapteeni Maternilta 4,00. Yhteensä 176,50.

Epävarma saatava Haminan edesmenneeltä tullikirjurilta Matts Kitoniukselta 30 ruplaa.

Sitten väitti Maria-äiti, että niiden rahojen, jotka hän on antanut pojilleen kihlajaislahjoina, pitäisi viimeinkin tulla yhteiseen jakoon, varsinkin kun hän oli oikeastaan antanut ne pojilleen siinä tarkoituksessa, että ne laskettaisiin heidän perintöosuuksiinsa. Mutta Jaakko-poika ja edesmenneen Pärtty-pojan leski Valpuri ylen kiistivät moisen, muistuttaen, että samaiset pitää laskea heille ikuiseksi lahjaksi, mikä merkittiin.

Summa inventarii (pesän varat yhteensä) [150,64 + 9,90 + 11,89 + 12,44 + 87,37 + 4,60 + 65,41 + 176,50 =] 518,75.

Lyhennys: velka talolliselle Tuomas Anttilalle Ruotilassa 1,00; Envald Matinpoika Sepälle Summasta nelikosta silakoita 0,80; kauppias Melanderille 1,50; piika Saara Liisa Nuutintyttärelle 0,34; kuluvan vuoden kruununvero 10,00; vielä seppä Juho Mikonpojalle pajatöistä puoli tynnyriä rukiita, 1,20; talolliselle Elias Espolle 0,16; perunkirjoituksesta ja perukirjasta 10,24; lautamiehen palkkio 0,48; köyhäin 1/8 prosentti 0,65. Yhteensä 26,37.

Jaettavaksi jää 518,75 – 26,37 = 492,38.

Maria-äiti vaati sitten, että tässä yhteydessä pitäisi ottaa huomioon hänen täydellinen etuosansa, jonka hän halusi saada ulos, mutta lähemmin ajateltuaan hän tyytyi siihen, että sitä vastaan, että hän saa vanhan pesän rahoista seitsemän ruplaa, niin hän ei halua vaatia suurempaa etuosaa tästä pesästä, mitä vastaan hän on ainoastaan pidättänyt itsellään hyväkseen päivittäiset pitovaatteensa. Ja kun muut perilliset selittivät siihen tyytyvänsä, pannaan tähän 7,00. Sitä paitsi kuuluu äidille naimaosana kolmannes vanhoista rahoista, 42,13, ja sittemmin hankitusta omaisuudesta samoin kolmannes, 119,66, yhteensä 161,79. Kaikkiaan 168,79.

Lopuista kahdesta kolmanneksesta ottavat edesmenneen Pärtty-pojan leski Valpuri lapsineen kolmanneksen ensin vanhoista rahoista, 42,13, ja sittemmin kertyneistä, 79,77 2/3, yhteensä 121,90 2/3. Jaakko-veljelle kuuluu samoin kolmannes vanhoista rahoista, 42,13, ja sittemmin hankituista, 79,77 2/3, yhteensä 121,90 2/3. Nuutti-vävyn osaksi tulee välipuheen mukaisesti sittemmin kertyneestä omaisuudesta 79,77 2/3. Yhteensä 323,59.

Yhteensä 168,79 + 323,59 = 492,38.

Leski Valpuri Pärtyntyttären valallaan ilmoittama yksityinen omaisuus on seuraava: kultasormus, dukaatin painoinen, 2,00; 2 kpl ulkomaisia rahoja à 1 rupla, 2,00; silkkiliina, 1,00; hopeapikari, 2,50; yhteensä 7,50. Vaatekappaleita: vilttihattu, vanha, 0,20; vanha taftiliina, 0,40; sininet verkaliivit, käytetyt, 1,50; sarkatakki, uusi, 1,30; huonompi sarkatakki, myyty, 0,50; uusi turkki, 2,00; säämiskähousupari, 1,50; säämiskähanskapari, vanha, 0,08; vyö, soljeton, 0,06; kolme uutta sukkaparia à 25 kopeekkaa, 0,75; uusi vaippa, 1,28; lapaspari, 0,08; kaksi päätyynyä à 32 kopeekkaa, 0,64; talvimyssy, myyty, 0,50; tyyny kelvottomin päällyksin, 0,20; kaksi palttinaista tyynynpäällistä, vanhat, à 8 kopeekkaa, 0,16; uusi lakana, 0,32; huonompi lakana, 0,24; yhteensä 13,03. Vanha rukki, 0,40. Kaksi emälammasta à 32 kopeekkaa, 0,64; karitsa, 0,16; yhteensä 0,80.

Tämän lisäksi tulee Pärtty-poikavainajan osuus yhteisestä, 121,90.

Yhteensä 7,50 + 13,03 + 0,40 + 0,80 + 121,90 = 143,63.

Lyhennys: allekirjoittaneen palkkio, 0,32; köyhäin, 0,03; yhteensä 35 kopeekkaa.

Jaettavaksi jää 143,60 – 0,35 = 143,28.

Jako: lesken naimaosa on kolmannes, 47,76. Lasten isänperintö: Beata-tyttären 47,76 ja Kristiina-tyttären 47,76, yhteensä 95,52. Yhteensä 47,76 + 95,52 = 143,28.

Sitten tosin erotettiin asianmukaisesti arpomalla pesän yhteinen omaisuus, mitä tulee Pärtty-velivainajan leskeen Valpuriin ja hänen alaikäisiin lapsiinsa, jotka tulevat saamaan perintöosansa ulos tästä pesästä, mutta kun muut perilliset jäivät vielä yhteiseen pesään ja ruokakuntaan yhdessä ja löivät osansa omaisuudesta yhteen kuten ennenkin, niin sen tähden pantiin ainoastaan Valpurin ja hänen lastensa välillä seuraava omaisuus, missä myös Pärtty-vainajan yksityinen jäämistö vaariin otettiin, seuraaviin kolmeen mahdollisimman yhtä hyvään arpaan, niin kuin:n

N:o 1. Pienempi kattila, 0,90; huonompi kirves, 0,16; huonompi lapio, 0,10; turvekuokka, 0,07; huonompi juurikirves, 0,08; huonompi napakaira, 0,06; kynttilänjalka, 0,10; huonompi saavi, 0,05; taikinakaukalo, 0,08; satula ilman jalustimia, 0,10; huonompi suitsipari, 0,08; musta tamma, 6,00; lehmä Vyötikki, 3,50; rippikirja, 0,40; kaksi tynnyriä rukiita, 4,80; vanha säkki, 0,06; yhteensä 16,54. Yksityinen omaisuus: vilttihattu, 0,24; vanha taftiliina, 0,40; siniset verkaliivit, 1,50; uusi sarkatakki, 1,30; uusi sukkapari, 0,25; 3 kpl paitoja à 16 kopeekkaa, 0,48; palttinainen tyynynpäällinen, 0,08; uusi lakana, 0,32; karitsa, 0,16; kultasormus, 2,00; kaksi puulautasta, 0,02; juomakippo, 0,04. Yhteensä 23,33.

N:o 2. Aura, 0,64; huonompi sirppi, 0,06; pata, 9 kannun, 1,28; karjankello, 0,05; uusi juomatynnyri, 0,25; 3 kpl maitokiuluja, 0,09; ämpäri, 0,04; silat, 0,30; 2 kpl lautasia, 0,02; puolitoista tynnyriä rukiita, 3,60; puoli tynnyriä ruisjauhoja, 1,20; juomakippo, 0,04; lehmä Rusko, 3,50; saatava Yrjö Heikkilältä tynnyri rukiita, 2,40; yhteensä 13,47. Yksityinen omaisuus: silkkiliina, 1,00; huonompi sarkatakki, myyty, 0,50; säämiskähousupari, 1,50; uusi sukkapari, 0,25; 2 kpl puoliksi kuluneita paitoja à 16 kopeekkaa, 0,48; päätyyny, 0,32; palttinainen tyynynpäällinen, 0,08; rukki, 0,40; emälammas, 0,32; uusi vaippa, 1,28; hieho Hermikki, 2,50. Yhteensä 22,10.

N:o 3. Viikate, 0,24; turvekuokka, 0,07; vasara kaksine hohtimineen, 0,20; kankikuolaimet, 0,32; saavi, 0,12; kirnu, 0,06; satula rautaisine jalustimineen, 0,32; suurempi ankkuri, 0,14; tiinu, 0,32; lehmä Pilkanen, 2,50; punainen härkä, 2,00; kirja Sydemmen herettäjä, 0,08; kaksi ja puoli tynnyriä rukiita, 6,00; saatava Tuomas Korjukselta, 0,70; yhteensä 13,07. Yksityisestä: uusi turkki, 2,00; säämiskähanskapari, 0,08; soljeton vyö, 0,06; uusi sukkapari, 0,25; 2 kpl paitoja à 16 kopeekkaa, 0,32; lapaspari, 0,08; päätyyny, 0,32; päätyyny kelvottomin päällisin, 0,20; talvimyssy, myyty, 0,50; huonompi lakana, 0,24; emälammas, 0,32; hopeapikari, 2,50; kaksi lautasta, 0,02. Yhteensä 19,96.

Itse arvonnassa lankesivat arvat niin, että äiti sai N:on 2 ja lapset N:ot 1 ja 3.

Ollen litviikki niin muodoin Valpuri-lesken ja hänen lastensa välillä tämä: Valpuri-lesken debet: pitää jaon mukaan saaman 47,76, yhteensä 47,76; credit: arvalla N:o 2 saanut 22,10; rahoista 25,66, yhteensä 47,76. Lasten debet: jaon mukaan tulee kummallekin 47 ruplaa 76 kopeekkaa, tekee yhteensä 95,52; credit: arvoilla N:ot 1 ja 3 saaneet 43,29; saatava Melanderilta 34,11; rahoista 18,12, yhteensä 95,52.

Lopuksi sopi holhooja, herra maaviskaali Sven Melleen lasten sedän Jaakko Aabrahaminpojan ja isänäidin, leski Maria Jaakontyttären kanssa, että he vanhimman veljen lapsina jäävät nytkin taloon, kuten ennenkin, ja että heidän pitää nauttiman täydellinen ylläpito, niin hyvin ruoassa, vaatetuksessa kuin kasvatuksessakin, mutta isänäidin kuoltua pitää niin Jaakon kuin hänen veljensä lasten omistaman yhtäläinen oikeus taloon. Kumminkin sillä rajoituksella, että jos lapset, tyttöinä, menevät naimisiin, heidän pitää silloin saada hyväkseen puolesta talosta kauppahinnan lunastus, ilman että kukaan vävy tai vieras tulee taloon tai että se jaettaisiin.

Sitä vastaan lausui vanhemman veljen lesken Valpurin isä Pärtty Koskell, että Valpurin kuten myös Jaakon pitää nyt heti omistaa täydellinen oikeus taloon, mikä pyynnöstä merkittiin, kuin myös, että holhooja maaviskaali yhdessä Koskellin kanssa vaativat, että rahojen ilmoittamisen oikeellisuus piti vanhan Maria-lesken ja Jaakko-pojan valallisesti vahvistaa.

Siihen muistutti vanha Maria-leski, että ne kymmenen kappaletta 12 taalarin plootuja, jotka hänen miesvainajansa hänen kanssaan oli haudannut pihalle joidenkin rakennusten väliin ja joita ei tähän mennessä ole voitu saada takaisin, tämän ohella tiedoksi merkitään, jotteivät moiset rahat rasittaisi häntä valan vannomisessa, vaan toivoi, että niin pian kuin ne saadaan takaisin, jokaisen perillisen pitää saada niistä osansa.

Viimeiseksi merkitään tähän vastaiseksi tiedoksi, että Maria-äiti ja Jaakko-poika jakoivat sovussa omista osuuksistaan vanhoihin rahoihin seitsemälle kappaleelle tyttäriä kullekin 19 taalaria 16 äyriä hopearahaa, isänperinnöksi luettua; sitä paitsi Anna-tytär ja miehensä Juho Bajar, nyt ainoastaan tässä tilaisuudessa läsnä olevina, luopuivat kaikkinensa enemmistä vaatimuksista perintöön äidin kuoleman jälkeen, vaan olivat tähän täysin tyytyväisiä.

Että me olemme omaisuuden niin oikein ilmoittaneet, kuin voimme sen ruumiillisella valalla vahvistaa, vakuuttavat Maria Jaakontytär (puumerkki), Jaakko Aabrahaminpoika (puumerkki).

Tähän ylöskirjoitukseen, jakoon, arvontaan ja arviointiin ei meillä ole yhtikäs mitään muistutettavaa, paitsi se, mikä ennen on merkitty, vakuuttavat Sven Melleen (omakätisesti), holhooja, Pärtty Niilonpoika Koskell tyttärensä puolesta (puumerkki), Nuutti Korjunpoika (puumerkki), Matti Eskonpoika Pekka (puumerkki).

Siten ylöskirjoitetuksi, jaetuksi, arvotuksi, tilitetyksi ja sovituksi, vakuuttavat kuten yllä, N. Westenius. Heikki Matinpoika Tanska, lautamies (puumerkki).

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.