Ragnhild_Dokumenter.jpg

Ragnhild Jensen - Dokumenter

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 444 times.

Contents

Indledning

Denne side indeholder Ragnhild Jensens breve og dokumenter.

Læs mere om Ragnhild HER.

Ragnhild Jensen var min farfar Niels Peder Jensen Franks anden hustru. Hun blev født i Kongstrup på Røsnæs ved Kalundborg i 1906.

Peder var enelærer i Værslev skole, og efter at hans første kone Anna Marie Madsen var død i 1945, blev Ragnhild ansat som husholderske. Peder og Ragnhild blev gift i Ubberup valgmenighed i 1949, og var bosat i Værslev indtil 1967, hvor de flyttede til Kalundborg. Peder døde i 1991 og Ragnhild året efter.

Yderligere oplysninger om Ragnhild kan findes her: Ragnhild Jensen.

Indholdet på denne side kan downloades som PDF dokument her: [https://www.wikitree.com/photo.php/9/9a/Dokumenter-13.pdf Ragnhild Jensen - Dokumenter og lommebogs notater 1. udgave]

Hvis man er interesseret i min øvrige slægtsforskning, kan man finde nærmere oplysninger her:

Henrik Frank - Indgangsportal til min slægtsforskning

Dokumenter

Klik på de indskannede dokumenter, for at se dem i fuld størrelse.

Formentlig omkring 1926: Brev til Ragnhild fra ukendt Marie

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4


"Vernersminde" Torsdag

Kære Ragnhild!

Jeg fik pludselig Lyst til at sende dig en lille Skrivelse for at høre hvordan du befinder dig dernede i Høng. Er du glad for at være der? Jeg tror ikke at jeg kunde faa en bedre Plads, jeg er umaadelig glad for at være her. Der er en ung Pige her til og vi skiftes til at være Stuepige og i Køkkenet hveranden Maaned, nu i denne Maaned har jeg været i Stuerne.

Her er meget at bestille men naar man er to om det gør det jo heller ikke noget. Der er to Karle og en Fodermester her; men sidstnævnte er nu gift, saa han er uskadeliggjort men Karlene er skam temmelig skrappe. De hedder Svend og Arne. Svend er 17 Aar, ualmindelig pæn og altfor flink, han er Søn af en meget velhavende Konsulent oppe i Nordsjælland. Arne er Landmandssøn fra Jylland 20 Aar, rigtig pæn og flink og meget vittig, saa du kan nok tænke hvordan det gaar os stakkels Pigebørn saa jeg tænker nu nok jeg holder, min gamle Flamme har jeg ikke glemt endnu. Naar vi er ene hjemme kan du tro her er fest i Laden, saa danser vi og spiller Kort saa det staar efter.

I Fredags var Herskabet bilende i København. saa da havde vi paa Forhaand bestemt at vi vilde have Gilde. Arne købte Kager, Svend Chokolade og vi lavede den saa. Mens vi sad "midt i Chokoladen" kom Arnes Broder, han er endnu mere interessant end de to andre. Bagefter stillede vi Gramofonen ud i Køkkenet og dansede til og da Kl. var 11 satte vi os til at spille Kort.

Gaar du til Gymnastik der? Jeg gaar ikke, her var for langt. Har du hørt fra Paula? Mon hun er glad for at være paa Ubberup. De sidder og raaber om at jeg skal hente Æbler oppe paa Loftet, men jeg gider ikke i Aften, saa de skal selv hvis de vil have nogen, det gælder jo om ikke at forvænne Rakket, ikke.

Har du været hjemme endnu? Jeg har en Gang og paa Søndag skal jeg til København til Hans Jørgen og more mig. Faar du Juleferie? Jeg ved ikke om jeg faar fri til Jul eller Nytaar. Den anden Pige, Ditte, er nemlig fra Fyn, saa jeg tænker, jeg lader hende rejse hjem først, vi maa nemlig selv om det.

En af Døtrene her er hjemme for Tiden og syr Udstyr. Midt i Februar skal hun rejse til Kina og giftes, det er langt men i det ulæselig> vilde de fleste vel rejse til Polen om det skulde være. Hun hedder Asta og er ganske umaadelig sød.

Nu haaber jeg at du snart sender mig lidt og fortæller om hvordan du befinder dig. Nu maa du nøjes med dette denne Gang.

Mange venlige Hilsner din hengivne Veninde Marie ?Ballerup?

Hvordan gaar det med den sorthaarede Asger, har du fundet en mere ?prisværdig? Genstande i Høng.

1930: Brev til Ragnhild fra søsteren Sigrid

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Ragnhild Jensen Thorshavnsgade 28,4 København S.

Kære Ragnhild

Naa saa gik Paasken. Har du ellers moret dig noget i Helligdagene. Vi troede jo at du havde taget med til Falster, men det er vel ogsaa bedre lidt længere hen. Hvordan gik det i det "Kongelige", morede det dig godt. Vi har ellers ingen Steder været i Paasken, kun ude hos ulæseligt Paaskedagsaften, det var ellers morsomt. De har jo faaet Højttaler, saa vi hørte lidt Radio. Der var Skuespil den Aften. Hvordan har Else det. Har du nyligt været ude at se til hende, Hvor længe mon hun skal være derinde, ved du noget om det. Hils hende naar du kommer derud igen. Du har vel ikke været ude at se til Valborg. Hun har jo heller ikke været hjemme i Paasken. Maaske i kunne følges ad hjem en Søndag. Det skulde jo ellers havde været inden Maj, men det bliver det vel nok ikke, der er jo ikke saa længe .

I Dag er det Snevejr herude. Det har sneet i Nat og gør det endnu , Vi var ellers kommet godt i Gang med at saa. De har saaet to Skifter med ulæseligt. Blev lige færdig i Aften. Vi har ogsaa begyndt at ?saa? i Haven, Vi maa jo skynde oa st vi kan b live færdig inden Maj. Vi skal ogsaa have gjordt rent. Vores Værelser fik vi Lakeret inden Paaske.

Vi har faaet Pige til Maj. Møllerens Datter i Bastrup. Hun er 15 Aar, Klaras Kusine. Konen ringede i Gaar saa det er afgjordt (200 i ulæseligt ). Vi har ogsaa haft Tilbud fra Sognefogedens i Værslev. Hun havde hørt fra Helga i Kalundborg at vi skule have Pige, saa Konen ringede herud, men det sagde vi nej til, for vi synes ikke det kunde hjælpe at faa hende naar ikke vi kunde dele Arbejdet ude og inde. Hun var 18 Aar og vilde vel gerne ud for at se lidt. Hun troede vel ikke at skulde være med ved alt. Paa søndag skal her være Konfirmation i Raklev. Edith skal til Konfirmation henne hos Jens Danielsen. Smedens og Peder Ejlertsen skal ogsaa Konfirmeres. Vi skal jo give Smedens Gave. Ejner og Olga har faaet en Søn, kan jeg da fortælle dig med det samme vi er ved Smedens.

Nu kan jeg ikke huske mere at fortælle, og vil saa slutte med en kærlig Hilsen fra os alle herhjemme.

Haaber du har det godt. Sigrid


1930: Anbefaling fra Marie Kelstrup, Rønning skole. 5. oktober 1930.

Ragnhild Jensen har været i Huset hos os 1 Aar, fra 1ste November 1929 indtil 1ste November 1930; og naar hun rejser herfra for at se andre Forhold, vil jeg gerne give hende min varmeste Anbefaling med. Hun er en dygtig og proper ung Pige med et venligt og vindende Væsen - villig og flink til alt hvad man forlanger af hende, saa jeg er overbevist om, at enhver Husmoder vil blive glad ved at faa hende i Huset. Hos os har hun udført saavel Stuepigearbejde som passet den daglige Madlavning. Hun er en dygtig Natur, er hurtigt sætter sig ind i hvad der kan være af nyt, som hun ikke før har kendt, og jeg vil anbefale hende til alle, der ønsker en paalidelig ung Pige.

Rønninge Skole 5te Oktober 1930 Marie Kelstrup

Marie Kelstrup var førstelærer og kirkesanger i Rønninge, Martin Thorvald Mikkelsen Kelstrups hustru.


Omkring 1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Maren i Rønninge

Side 1
Side 2Rønninge Søndag Eftermiddag

Kære Ragnhild

Mange Tak for det Brev Du sendte os for en Tid siden, ja, ærlig talt saa var vi enige om at Du havde helt glemt os for store København. Her i Rønninge gaar alt som de andre Vintre, Tiden gaar og vi aner ikke hvor den bliver af og det kan snart blive Foraar, vi er saamænd ikke saa optaget, og dog er der noget altid, vi gaar kun til Sang, hverken Sløjd eller Gymnastik er vi med til, men Johanne spiller jo Komedie, det havde været noget for Dig om Du havde været her, saa skulde der nok have blivet en god Rolle til Dig, vi savne ogsaa en enkel gemytlig Aften i Dit Selskab.

I Mandags var vi i Odense og skulde synge for vor Overdirigent fra Haderslev, de første Kraftanstrengelser til Malmø, og om Aftenen var vi i Teater og saa Morten Korchs "Guldskoene" det var et godt Stykke. Paa Mandag skal vi til Konservativ Fest i Odense, Teaterforestilling, Kaffebord og Bal paa Industrien jeg haaber det bliver morsomt, men jeg er saa forkølet og har været det de sidste Dage, men jeg prøver paa at holde Tingene lige i Munden. Jeg har lige syet Johannes gule Kjole lang med en Blonde as samme Farve, hvordan er Kjolerne i København? for de er meget medfølgende herude, næsten alt for meget. Inger og Niels var hjemme at Par Dage i Fastelavnen, det var vi meget glade for, de var slet ikke hjemme i Julen, men maaske kommer de igen til Dilettanten sidst i Marts, det bliver jo ret før Saatiden.

Hvordan har Karen det? Vil du hilse naar du træffer hende en Gang, taler hun aldrig om Dilettanten her, for i Rønninge siger de, hun har taget paa Vej saa Kristian har maattet indstille, men der hav de han nu rodet sig for meget ind, til at være bekendt at tage sin Afsked, men nu gaar det meget godt foruden ham. Jxeg gad nok vide om det naar og blive Alvor med at de skal giftes til Foraaret, jeg synes ikke det tegner til meget, der skal da ogsaa lyst til i Karens Sted, for Kristian er en være Klud. Det kunde være morsomt at se Dig en gang Ragnhild jeg synes Du skulde besøge Fyn, eller vi ser Dig ikke før Sommer i Tivoli?

Nu tror jeg ikke at jeg vil skrive mere denne Gang, Johanne skal da ogsaa have Lov til at fortælle lidt. Jeg haaber Du har det godt og er glad ved dine Omgivelser.

Venlig hilsen Din hengivne Maren

Omkring 1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Johanne i Rønninge

Rønninge Søndag

Kære Ragnhild !

Jeg vilde ogsaa gerne fortælle Dig lidt her fra gamle Rønninge, det er nu ikke fordi at vi oplever saa meget det gaar alt i den gamle Gænge. Anna hører vi heller aldrig fra, hun er nok ogsaa optaget men det er vist ikke af ulæseligt Grunde det er det Nat med tror jeg, han har da været her mange gange til Bal siden og stadig en "ny" hvergang, det gaar jo heller ikke saa lige til i vore Dage.

Paa Lørdag skal der være Ballonbal i Skytteforeningen men de Baller gaar ikke altid godt, men nu er det længe Siden her har været Bal saa kan det træffe at det bliver sjov. I Aftes var der Landbobal i Odense, jeg var altsaa ikke med for det kan blive for meget af det gode naar vi skal afsted paa Mandag ogsaa, og saa her jeg min Dilettant det tar en Masse Tid, jeg er næsten aldrig hjemme om Aftenen. Hvordan gaar Du og har det derinde, Du har vel ikke saa mange at komme sammen med, skal Du blive der til Sommer? for saa faar vi Dig maaske at se naar vi tar forbi til Malmø. Jeg ved næsten ikke noget at fortælle Dig, Maren har jo fortalt de vigtigste, men saa maa jeg se at skrive noget mere næste Gang.

Lev vel

Venlig hilsen fra Johanne

1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Anna i Langeskov - 21. januar 1931

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Langeskov d. 21-1-31

Kære Ragnhild !

Tak for Brevet, med indhold, til Jul, og jeg tillader mig at sende Frimærker i Stedet for Penge.

Du synes vel nok, at det Brev har været længe om at komme afsted, men der er saa tit noget som atger den Tid, som skal bruges til at skrive i.

I de sidste Dage har Nora og jeg haft travlt med at sy Pyjamas til Esther i Køkkenet, det er hendes Fødselsdag i Morgen, og saa syntes vi det var morsomt at lave en Ting selv, og den er ogsaa bleven fin, efter vor egen Mening, lyserød stribet Flonel, med Krave og Opslag af Lingalin.

Har Du været hjemme i Julen i Aar. Karen har vist været hjemme, men jeg husker ikke hvornaar det var jeg saa hende, og det var lige ved at jeg havde sendt en Hilsen med til Dig, men jeg kender hende ikke saa ulæseligt, og hun havde Kæresten med, saa jeg tav stille mens de gik forbi.

Johannes og jeg var inviteret hen til Cristence 2 Juledag, men min Kusine og hendes Kæreste, havde sendt Bud at de kom, saa vi var først derhenne om Søndagen. Du skulde se en Dreng saa stor, og han gik flot alene, og spillede Klaver, og han var ikke 11 Maaneder. Han var saa glad ved Johs., saa han sad mest hos ham, jeg maatte lokke ham over til mig med Chokolade, ellers vilde han ikke, saa det er en kold Kærlighed.

Har Du faaet nogle pæne Julegaver. I Byen plejer det gerne at være flot med det. Jeg har faaet et par mørkbeige Skindsko, udringede af far og Mor, og et Spejl med Sølv af Johs., Børsterne fik jeg til min Fødselsdag, eller i hvert Fald Pengene, og det kan jo være det samme. Naa nu kommer Esther, saa er det forbi med Freden, men jeg ved heller ikke mere at skrive denne Gang. Nu varer det vel ikke sa længe, før Du lader høre hvordan Du har det inde paa Brostenene.

Her gaar vi og fryser i denne Tid, men I har jo heller ikke Centralvarme, saa det er vel ogsaa koldt hos Jer.

Venlig hilsen fra hele Familien Din Anna

1931: Brev til Ragnhild fra ukendt Anna Hansen bosiddende i Brylle - 16. januar 1931

Forside af kuvert
Bagside af kuvert
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Frk. Ragnhild Jensen Thorshavnsgade 28, 4 Sal København S.

Afsender Anna Hansen Brylle. Slagtermester Jørgensens Brylle pr. Knarreborg

Brylle d. 16-12-1931

Kære Ragnhild !

Ja vis du vidste hvor jeg længes efter Dig saa tror jeg virkelig du vilde komme lige med det samme, jeg trænger saadan til a tale med Dig, jeg synes du skriver du har faaet Brev fra din lille Skat derhenne fra Rønninge, det var jo nok det jeg sagde det skulde nok gaa med jer, det er noget andet med mig, det er Nat med mig og Gunnar men det kunde Du vel næsten nok tænke, jeg har været med ham i Odense et Par Gange men saa ved Du jo nok hvordan Gunnar er, og saa blev jeg ked af det og saa vilde jeg ikke mere, og saa er det Nat med det, men jeg skal snart hitte mig noget nyt kan Du tro. Jeg skulde have været til Odense i Lørdags, men saa blev Fruen syg af Halsbetændelse saa jeg kom ikke afsted, jeg var lige ved at tude over jeg ikke kunde komme afsted, jeg skulle have været ud til Thyra og Gunnar, vi skulde have været i teatret sammen, du ved nok dem jeg talte om da jeg var i Rønninge, dem der bor i Odense, Gunnar er nydelig kan du tro, han er helt mørk ligesom den anden Gunnar, men elles helt anderledes, men han er nu ogsaa ualmindelig sød. Du skriver ikke noget om hvad Du har faaet i Julegave? jeg har faaet et dejlig Sæt Undertøj Silke forstaar Du, det er lækkert kan Du tro, det er det fine Lida det har kostet 15,00 saa det er vel nok flot, men jeg har rigtig nok ogsaa haft meget at bestille kan Du tro; hjemmefra har jeg faaet et Par fine Handsker en ?Kittel? og saa har jeg faaet min røde Kjole lavet om og saa har jeg faaet en ny sort Kjole, som jeg skulde have haft paa i Søndags, den er sød kan Du tro, den er syet omtrent ligesom den lille Dukkekjole fra i Sommer, den er bare lidt længere og saa er der noget laved i Silke i Halsen og ved Ærmerne, og saa en ?Blomst? i Halsudskæringen.

Har Du faaet noget nyt siden jeg har set dig sidst? Jeg havde forresten snart glemt at fortælle Dig at jeg har faaet Briller, jeg ser snart helt højlærd ud, man har forresten sagt at jeg ligner Marie meget nu, saa nu kan du jo selv tænke Dig hvordan; Jeg keder mig ellers grusomt herhenne, det er det mest kedelige Sted Du kan tænke Dig, her er ikke andet en at gaa til end Missionærmøder, saa Du kan tro her er trist, men skidt med det gaar jo nok naar bare jeg kommer til Odense engang imellem.

Mor ligger forresten i Sengen i denne Tid, hun har faldet ned af en Stige og har revet sit Ben saa slemt at hun maatte have det syet, saa det er jo ikke saa godt, men det gaar jo nok over igen. Jeg har ?heller? kun været hjemme en Gang endnu medens jeg har været herhenne saa det kan da ikke siges at være for lidt.

Hvordan har du det i dit Hjem? Vil du hilse Karen fra mig.

Skriv nu Snart rigtig snart jeg trænger til opmuntring

Mange tusinde Hilsner fra din Anna

Du maa undskylde Skriften for jeg er saa søvnig at jeg næsten ikke kan se

1933: Brev til Ragnhild Jensen fra frimenighedspræst Niels Dael, Menighedsskolen Liselund - 4. april 1933

Side 1
Side 2Frøken Ragnhild Frank Vanggaard Nostrup Kalundborg

Niels Dael Liselund pr. Slagelse, d. 4/2 1933 Frimenighedspræst

Frøken Ragnhild Jensen

Tak for Deres Brev. De er velkommen her til de to sidste Maaneder eller til den ene, ligesom De selv ønsker det. Prisen er ligesom paa Højskolen 65 kr. om Maaneden for Kost og Undervisning. Ønsker De Eneværelse med elektrisk Lys og Centrlavarme, betales der særskildt derfor: 15 Kr. om Maaneden.- Sengetøj og Haandklæder maa de selv medbringe. Jeg medsender en Skoleplan. Vær saa venlig og meddele mig, hvad Dag de kommer.

Velkommen, velkommen Niels Dael

Om Niels Dael:

Dael, Niels (1857-1951) frimenighedspræst. Blev født i Vendsyssel og kom som ung på Askov udvidede Højskole, hvor han deltog i undervisningen på en fri præsteskole. Efter at være ordineret i frimenighedskirken på Mors var han en årrække præst i Argentina. 1897 blev han præst for Høve Frimenighed og i 1904 også for Havrebjerg Frimenighed. I 1908 købte han Liselund ved Slagelse, hvor han grundlagde en menighedsskole og i øvrigt boede til sin død i 1951. Niels Dael ligger begravet i Liselunds have.

Liselunds adresse: Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

1933: 2 sider fra Højskolebladet fra Ragnhilds ophold på frimenighedsskolen Liselund i Slagelse 1933

Arbejdsplan for Ragnhilds ophold
Udlands stof


1933: Ragnhild skriver om sit livsforløb, under opholdet på frimenighedskolen Liselund

Side 1
Side 2

Mit Fødested er paa Elverdamsgaarden i Kongstrup, Refsnæs Sogn, vor min Far var Forpagter. da jeg var 4 Aar flyttede vi til Nostrup, Naboby til Kongstrup (Nu Raklev Sogn), hvor min far købte Gaard. Der kom jeg saa til at gaa i Skole - De første Aar hos en Lærer S. Clausen, de sidste 2 Aar hos Lærer Petersen. Blev konfirmeret i Ubberup Valgmenighedskirke af Pastor Carl Koch, af hvem jeg ogsaa er bleven døbt - Jeg var hjemme indtil mit 18 Aar.

I 1925 kom jeg paa Antvorskov Højskole hos Fred Nørgaard - en god Tid, som jeg mindes med Taknemmelighed, en Tid hvor man fik saa mange nye og gode Tanker. Vinteren efter fik jeg Plads som Stuepige paa Høng Mejeri - og om Sommeren hos Gdr.Lars Frandsen i ulæseligt ved alt husligt Arbejde under en god og dygtig Husmoders Ledelse.

Var saa hjemme i et par Aar. Rejste saa til Rønninge ved Langeskov paa Fyn, hvor jeg var i Huset hos Lærer Kelstrups i et Aar - nogle flinke og rare Mennesker. Havde saa faaet Lyst at komme til København og fik Plads i Huset hos Pastor Johs. Fog-Petersen 1930-32. Da et Aar var gaaet blev Pastor Fog-Petersen udnævnt til Stiftsprovst i Odense, hvortil jeg rejste med og var i Odense et Aar. Et Hjem hvor jeg var uendelig glad for at være, og Mennesker som har betydet meget for mig.

Rejste saa hjem, og er nu her paa Liselund fra 15. februar til 1. april 1933 - i Trangen til at høre om det egentlige Menneskeliv - ja Trang til Aandelig klarhed - Og dette Ophold er blevet mig til megen Glæde og Berigelse. Haaber ikke det er sidste Gang jeg er her.

Paa Højskolerne bliver talt om at naa ind til det egentlige men ulæseligt om dette.

1934: Anbefaling fra Solvej Fog-Petersen, Stiftsprovstgården i Odense 25. august 1934

Frk. Ragnhild Jensen har været i vort Hjem fra 1/11-30 til 1/11-32. Hun var mig en udmærket solid og dygtig Hjælper, ikke mindst under den vanskelige Flytningstid her til Odense.

Hendes særlige Omraader er Madlavning og Bagning, men hun er ogsaa flinkt til al slags Rengøring. Jeg kan ulæseligt kun anbefale hende paa det bedste.

Solvej Fog-Petersen Stiftsprovstgaarden Odense

25-8-34

Solvej Fog-Petersen er stiftsprovst Johannes Fog-Petersens kone. Ud over at være stiftsprovst, var Johannes Fog-Petersen højskolemand og politiker og havde desuden mange tillidsposter.

1934: Brev til Ragnhild Jensen fra Jørgen Warming, Aarslev 25. januar 1934

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Aarslev d. 25. Jan 1934

Kære Ragnhild!

Mange tak for din Julehilsen, det var rart at høre fra dig.

Jeg har Plads her paa Aarslev Forsøgsgaard og har det rigtig godt - ogsaa med Knæet gaar det udemærket. I Søndags traf jeg Birthe i Odense, hvor vi begge var til Møde i Fyns Forsamlingshus. Hun ligner sig selv, og vi fik aftalt, at vi begge skulde til Liselund paa Søndag. Det er sidste Mødedag for Vintermødet. Det er blot saa vanskeligt at gøre Turen paa en Dag, men bliver Vejret godt, cykler vi til Nyborg og bliver da fri for den langvarige Togrejse, som har daarlig forbindelse.

Du har, kan jeg forstaa af Brevet, talt med ikke saa faa af Liselund Kammeraterne.

Jensen var en Tid i Lundsmark, og han og Birthe er de eneste, jeg har talt med, siden vi skiltes paa Liselund.

I Lundsmark er der oprettet en Skole for Arbejdsløse af Agnes Schmidt, og der er for en gangs skyld god tilslutning af Elever. De er en snes stykker, der kan ikke være flere p.g.a. mangel paa Plads; men maaske skal der udvides. Staten støtter Skolen, saa den økonomiske Side kan Agnes tage sig temmelig let. Det har altid været hendes svage Side.

Efter Genforeningen paabegyndte hun at lade afholde Møder i ulæseligt med dem fra Liselund. Der kom mange Folk, og de kunde saa betale, hvad de nu syntes kunde være passende; men det blev til for lidt, og Møderne holdt op.

Nu lige har Birthe ?ringet? og fortalt mig at der skal være 23 Aars Jubilæum paa Liselund om Lørdagen, men det er ikke rart at spørge fri her, ellers vilde jeg gerne med til det.

Nu til Slut de bedste Hilsner fra Jørgen Warming

Maaske ses vi paa Søndag ?

1936: Anbefaling fra Karen Hartvig Møller, Gammel Hellerup Gymnasium – November 1936

Gammel Hellerup Gymnasium

Frøken Ragnhild Jensen har været i vort Hus i to Aar, og tager nu til sit Hjem for at hjælpe sin Moder. Hun har alle de Egenskaber som en ung Pige skal have for at blive en virkelig Støtte i et stort Hjem. Jeg beklager meget at skulde miste hende og haaber at Fremtiden vil bringe hende Lykke og den Paaskønnelse af hendes Arbejde, som hun fuldt fortjener.

Karen Hartvig Møller

November 1936

Karen Hartvig Møllervar gift med rektor ved Gammel Hellerup Gymnasium Hans Hartvig Møllers, som blandt andet stiftede Det Danske Spejderkorps.

1946: Brev til Ragnhild Jensen fra ?Marie Daugaard?, Svendborg - 27. oktober 1946

Til Husbestyrerinde Frk. Ragnhild Jensen, Værslev Skole, Værslev St.

Jernbanegade 10 Svendborg 27/10 46

Kære Ragnhild Jensen !

Blot en lille Hilsen til dig, mens jeg kender Adressen, om den skal ændres nu til November ved jeg ikke, men for Familien i Skolen haaber jeg, at der ikke sker Forandring. Ja, hvordan har du det? Mon Kufferten naaede velbeholden hjem igen til dig? Jeg har somme tider kigget efter et lille Livstegn fra dig, men jeg ved ogsaa at du har saa meget andet at tænke på og virke med, og saa bliver Skriveriet sat til Side. Mærker i noget til de nye Naboer paa den anden Side Vejen? Jeg tænker tit paa Minna Daugaard, jeg haaber, hun har det godt, nu er det noget siden, jeg har hørt fra hende. Mit ønske at faa en Væv i Gang er endnu ikke opfyldt, jeg kan ikke faa Garn, da jeg ikke har været Kunde i de vanskelige Aar. Man maa ulæseligt med Taalmodighed. Jeg har meget Hjemmearbejde, men Fortjenesten er ikke stor. En Hilsen fra did vilde glæde mig.

Kærlige Hilsen ogsaa til Familien Frank fra ?Marie Daugaard?

1947: Ragnhilds Købekort for kvinderMellem 1946 og 1948: Brev til Ragnhild Jensen fra hendes mor Mariane Platz, Nostrup

Kære Ragnhild og jer alle derhjemme.

Ja det var mig jo uventet at høre du var paa Sygehuset, saa jeg blev saa ked af det, men jeg haaber du har det bedre og snart kommer hjem til din Mand og dine Børn, det er ikke rart at undvære en Husmoder. Vi vilde have været glad for at se eder i Søndags da Søskendene var hjemme, og jeg havde købt saa meget godt ind til jer. Vi har travlt, mandfolkene er i Roerne, men det er godt man har sit Helbred og kan Arbejde. Nu haaber jeg saa det gaar godt med Helbredet, jeg har saa langt ellers ville jeg hilse paa jer, jeg sender lidt saa kan du selv købe og saa kærlig Hilsen og Tanker fra os.

Mor

Dato angivelse baseret på at Ragnhild kom til Værslev i slutningen af 1945 eller i 1946, og Mariane Platz døde i 1948.

1949: Vielses fra Betlehemskirken i Ubberup ved Kalundborg 1949


1949: Dåbsattest udstedt 1949. Formentlig i forbindelse med Ragnhilds ægteskab


1949: Brev til Ragnhild fra veninden Marie

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4"Solvang" 2 Juni 1949

Kæreste Ragnhild! Tak for din Fødselsdags hilsen og rigtig hjerteligt tillykke med Frueværdigheden. Det var vel nok en overraskelse, maa jeg sige, ja, jeg havde jo nok hørt den, lid inden Du selv skrev, men da jeg alligevel var kommet bagefter med selve Bryllup'et, vilde jeg vente med at skrive, til jeg havde været i Odense og fundet en lille Ting til Dig, det er nu vist ellers ikke særlig opfindsomt, men jeg haaber, Du bliver glad for den alligevel. Jeg har selv magen til og bruger dem baade som Glasbakker og Kuvertaskebærgere, saa helt unyttige er de ikke - og de bliver aldrig anderledes. ?

Hoo?, men jeg skulde jo ellers have lidt Rede paa din færden inden den store Overraskelse - det haaber jeg Du giver mig ved Lejlighed. Saa var det vel derfor, Du slet ikke fik Tid at besøge mig i Efteraaret, som du havde lovet, og helt glemte mig til Jul! - Det har du aldrig gjort før - nu er det tilgivet! Den Kærlighed, den Kærlighed!

Hvordan var Dit Bryllup, Ragnhild? Det vil jeg meget gerne vide lidt om engang. Jeg er vis paa, du bliver en nestaaende sød og god Husmor og lille Kone, jeg haaber sandelig jeg faar Tid at besøge dig til sommer. Vi skal jo hjem til Fars 70 aars fødselsdag 13. Aug, det er ellers ikke vores rigtige Ferie, den falder sidst i Juli, men da skal vi nok paa Cykeltur i Jylland - vi kan jo ikke rejse hjem 2 Gange saa ulæseligt faa hinanden. - Skal I ikke ud og se på Landet i ferien i Aar, nu maa I jo køre i 3 Uger saa kan Du tro at I er velkomne til at besøge os ogsaa, det skulle glæde os meget. - Vi var for 14 Dage siden til en stor Familiefest i Ølgod, hvor var det morsomt at se alle Familiemedlemmerne, mange af dem havde vi ikke set i 10-15 Aar.

Kære Ragnhild, endnu engang tillykke, jeg haaber det virkeligmaa blive til stor Lykke og Glæde baade for Dig selv, Din Mand og Børnene, jeg kan tænke at hans lille Pige er meget, meget glad, og selvm om der kan komme Vanskeligheder for Dig ogsaa, er det nu noget af det beste at kunne gøre andre Glade - tror jeg, Du har rige Evner til. Hils Din Mand fra os her og tag selv de hjerteligste Hilsner fra din heng. Veninde Marie.


1951: Kvittering for protese1958: Ragnhilds indkaldelse til skifteberigtigelse efter sin far


1973: Meddelelse om valg til menighedsrådet i Værslev. 30. november 1973

1974: Brev til Ragnhild fra Peders søster Signe – 9.oktober 1974

9/10 - 74

Kære Ragnhild,

Ja så gik der atter et aar for dig, men vi følger alle godte med, saa maaske jeg kommer hjem fra Skelskør, om det hjalp ved jeg ikke maaske lidt i hofterne, jeg opnaaede da at faa en stok, det føles som brud over lænden og nyrerne, jeg fik ultralyd paa hofterne. Da jeg var i Nykøbing blev jeg sendt på Sygehuset og fik fotograferet knoglerne, de sagde der var brud i ryggen der kunne blive tale om operation eller bandage.

Frida var her en tur fornylig hun handlede i Supermarked lige i nærheden hvor jeg bor der nylig er opført, men jeg var i Skelskør fik jeg tilbudt en lejlighed i Bolignævnet hvor jeg har søgt i 11 aar, de vidste jeg havde faaet lejlighed, saa skal der ny indskud til, de forlanger mellem 3 a 4000 Kr.. Jeg talte med en pensionist i byen hun blev behandlet paa samme maade. Jeg kunde jo nok i Bolignævnet komme ned paa den halve husleje med en to Værelses lejlighed, nu kommer der en ejendomsskat lagt paa huslejen saa kommer jeg op paa 1000 om maaneden. 1ste Oktober blev der taget 75 kr. fra boligsikringen, men det er ikke rart og komme til og flytte igen skønt jeg godt kunne tænke mig en to værelses.

Jeres stol bliver flittigt brugt den skal ikke i kælderen den fylder ikke saa meget i køkkenkrogen, altan tiden er ved at være forbi. Jeg har købt et ekstra betræk til stolen. Jeg har nyligt været en tur i Tessebølle hvor er der blevet pænt i gaarden med mur og fliser.

Jeg har brev fra Agnes fornylig hun skrev at Bent var på flyvetur over Tessebølle.

Ja kære Ragnhild Til Lykke med det nye aar ogsaa hilsen til bror Peder Børnene og Sigrid haaber i er raske, hilsen fra Signe.

1992: Dødsattest og dødsanmeldelse


Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.