Scheepers_Name_Study-1.jpg

Scheepers Name Study

Privacy Level: Open (White)

Surnames/tags: Scheepers Schepers
This page has been accessed 1,607 times.

KLIK OP DIE LINK VIR NAAMLYS / https://www.wikitree.com/wiki/Category:Scheepers_Name_Study

How to Join

Please contact the project leader Carl Scheepers or leave a comment at the foot of the page. If you have any questions, just ask. Thanks!

Goals

This is a One Name Study to collect together in one place everything about the surname Scheepers and its variants. The hope is that other researchers like you will join our study to help make it a valuable reference point for people studying lines that cross or intersect.

Task List

Memories: 1
Enter a personal reminiscence or story.
Kort lewensskets van Willem Bastiaensz later - Schepers -

Voorvader van dié Scheepers lyn . Deur:- A.J.vanderAa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk. Bl)167 [Willem Bastiaensz] BASTIAENSZ(WILLEM), met den toenaam Schepers, door zijn nageslacht gevoerd,(1) was een zeer aanzienlijk koopman en reeder te Rotterdam,‘wiensgelijk nooit in dezelanden geweest is, die 13 Groenlandsvaarders, verscheidene galjooten op Frankrijk en een aantal haringbuiz en in zee had, die vele gebouwen, huizen en pakhuizen te Rotterdam stichtte, en wonder veelheeft toegebragt tot de welvaart dier stad’(2). Hij betoonde zich in 1672 een warm voorstander van het huis van Oranje en bragt veel toe tot de verheffing van Willem III tot Stadhouder, die hem dan ook bij de verandering der Regering, in Augustus van dat jaar, tot Vroedschap benoemde. Ofschoon het niet blijkt dat hij in vroegere leeftijd het land ter zee gediend had, werd hij door Willem III, in 1673, tot Luitenant-Admiraal van het Noorderkwartier benoemd, in plaats van den Luitenant-Admiraal Meppel, reeds vroeger overleden. Wat den Stadhouder daartoe bewoog is niet bekend, maar daar hij gewoonlijk bekwame mannen wist te kiezen, laat het zich denken, en degevolgen hebben het geleerd, dat hij ook hier niet had misgetast. Hij schijn teen moedig zeeman te zijn gewees ten zeer kundig in de zee zaken. Hij was, in 1676 met een sterk eskader in de Noordzee tot bescherming van den handel, en bad het opperbevelover het smaldeel, tot hulp van Denemarken tegende Zweden gezonden, waarmede hij den 29 sten Junij 1677 in zee stak, hebben de den Luitenant-Admiraal Tromp aan boord, die het bevel over de Nederlandsche en Deensche vloot moest voeren. Reeds in het begin van dezen togt werden drie Zweedsche oorlog schepen veroverd of verbrand, bij welke gelegenheid de Koning van Denemarke nie der der Scheepsbevelhebber met eenen gouden gedenkpenning, hang en de aaneene keten van het zelfde metaal ,vereerde. Het plan omde Zweedsche oorlog schepen in de haven van Calmar te vernielen, gelukte niet, maar de aanval op de stad en het eiland Oland des te beter, bij welke gelegenheid de Admiraal Bastiaensz zich zeer verontwaardigde over de wreede wijze van oorlogvoeren der Denen. Het branden en plunderen van weerloozen stuitte hem tegen de borst, een karakter trek in de meeste Nederlandsche zeevoogden van dit tijdperk. De Luitenant-Admiraal keerde in het najaar naar het vaderland terug, doch zijn (1) Hij teeken de eenvoudig zijn naam Willem Bastiaensz. (2) Uit een handschrift van den Heer van Welsenes, bij de Jonge, Nederl. Zeew. ,D. III.St.I.bl.824. A.J.vanderAa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk. Bl)168 Smaldeel werd door zware stormen geteisterd. Tot den Deenschen adelstand verheven werd bij met de Dannebrogsorde begiftigd. Na die eerst geweigerd te hebben, omdat hij zich die eer niet waardig, en zulk eene ridderorde met de voorvaderlijke eenvoudigheid strijdig achtte, was hij echter gedrongen die aan te nemen, toen de Koning eigenhandig hem met die orde versierde. In het volgende jaar aan het hoofd van een smaldeel uitgezonden, bewees Bastiaensz gewigtige diensten in de bescherming der koopvaardij tegen de aanvallen der Duinkerkers, wier haven hij zooveel mogelijk bezet hield, en wier kapers, onder de bevelen van Jean Bart, aan den koophandel vele schade berokkenden . Hij zag zich in 1683 geplaatst aan het hoofd eener vloot van negenentwintig oorlogschepen, bestemd naar de Noordzee, eerst om de Fransche en Deensche zeemagt gade te slaan en later naar Gothenburg om Zweedsche troepen naar Duitschland over te brengen. Uit vrees voor eene vredebreuk met Frankrijk was dit tegengehouden, maar zou nu volvoerd worden. Doch het Zweedsche krijgsvolk was naar Stokholm teruggekeerd, en de Luitenant-Admiraal nam de terugreis aan. Op deze terugreis was het dat door de storm van 11 November de vaderlandsche vloot acht van hare grootste schepen en een aantal moedige zeeofficieren verloor. Deze ramp was ook eene der oorzaken waarom men zich krachtiger op de verbetering der zeemagt toelegde, waartoe eene commissie aangesteld werd van wege de Staten-Generaal, tot welke de Luitenant-Admiraal Willem Bastiaensz Schepers, met Cornelis Valckenier, Raad en Oud-Schepen van Amsterdam en Simon Velius, Oud-Burgemeester van Hoorn, benoemd werden. Zij moesten berigten inwinnen omtrent den staat van's Landsschepen; zelve alles opnemen en in persoon nagaan wat tot den opbouwen toerusting der bodems noodig was. De commissie voldeed met ijver aan het geen haar was opgelegd; de belangstelling in de vloot werd vermeerderd, en de menigvuldige verbeteringen, vooral door den ijver van Willem III in het zeewezen aangebragt, moeten voor een groot deel als de vrucht van hare werkzaamheden beschouwd worden. Vooral werd de Luitenant-Admiraal door Willem III gebruikt tot de uitrusting der vloot voor zijnen togt naar Engeland. Deze zaak was reeds in 1687 voorbereiden zeer in het geheim behandeld, met mannen, die,als Bastiaensz, in alles het vertrouwen des Prinsen genoten; onder anderen zoude Admiraal tot den overtogt twaalf, zoo galjoten als fluiten, hebben doen gereed maken, van welke hij zich in zijnen koophandel gewoon was te bedienen en die dus geheel van hem afhingen. Ook verzelde hij, met den Vice-Admiraal van Styrum, den Prins aanboord van het fregat den Briel, waarmede hij den overtogt naar Engeland deed. De klimmende jaren beletten den Admiraal verder in zee te gaan, maar hij was steeds een der voornaamsten, met welke de Prins, Koning van Engeland geworden, over de belangen van de A.J.vanderAa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk. Bl)169 Zeemagt raadpleegde en die hem krachtdadig bijstonden, totdat hij, reeds hoog van jaren, rust van zijnen arbeid kon genieten. Hij was later, na den dood van Tromp, Luitenant-Admiraal bij het Admiraliteits-Collegie van Amsterdam geworden, en na het overlijden van Aart van Nes, Luitenant-Admiraal bij dat van de Maas. Gedurende de tijd zijner rust, was hij weder tot Burgemeester van Rotterdam benoemd en werkte als zoodanig krachtdadig mede tot stilling van het geweldig oproer, dat aldaar in 1690 plaats had. Hij stierf oud en der dagen zat in 1704, en liet kinderen na. ZieBrandt en Centen, Hist. van Enkhuisen ,D.II.bl.401en410;Brandt, Leven van de Ruiter ,bl.879;van Loon, Nederl. historip .D.III.bl.210en237; Negociations de Mr. le comte d'Avaux en Hollande Tom.VI.p.117;Wagenaar, Vaderl. Hist. D.XIV.bl.76,194en443,D.XV.bl.127en476; Naleezingen op Wagenaar,D.II.bl.257en282;Kok, Vaderl. Woordenb. ,D.XXVI.bl.236-238; Scheltema, Staatk. Nederl. D.II.bl.294;de Vriesende Jonge, Penningk. Bijdr. D.II;de Jonge, Nederl. Zeew. D.III.St.IenII,D.IV.St.I.

posted 27 Nov 2020 by Callie Scheepers   [thank Callie]
Login to add a memory.
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Callie Scheepers and One Name Studies WikiTree. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Hi! I created the companion category for your name study (Category:Scheepers Name Study). Feel free to edit it. The default for the template is to add the main category, but you can add a line to have a different category. See the ONS template page for details. Give me a holler if you have any questions about categorization.

I also created a redirect, so Project:Scheepers (the link for the button from the Scheepers surname page) brings you to this page.

Cheers, Liz

posted by Liz (Noland) Shifflett