upload image

Schepenbank van Loon op Zand - Transcripts

Privacy Level: Open (White)
Date: 2019 [unknown]
Location: Loon op Zand, Noord-Brabant, Nederlandmap
Surnames/tags: THE_NETHERLANDS DUTCH_ROOTS RESOURCES
Profile manager: Filip Beunis private message [send private message]
This page has been accessed 282 times.

Schepenbank Loon op Zand

RAT. Loon op Zand. R 55 f 1v d.d. 17-9-1504. Anno 1504 op Sinte Lamberts dach in den huijse van Ro(e)lofs van Haestrecht in den Eenhoorn. Soo heeft Robbert van Grevenbroeck ons tijdelijcke heer van Venloen Henrick Jan Flozensoon dat hij offici(eel) van zijnen schrijfambacht ende aldaer zijnen eedt gestaeft voor schepenen Gerit Wouter sBontensoon; Peter Jan Henrickssoon; Claes Bartromssoon (de Bont); Pelgrom Henrickssoon (Verweij) en Gerit die Praijser. Robbrecht van Grevenbroeck, heer tot Venloen …. gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert gelijck dat b… is .. soo hij seede heeft bij wettige koop opgedragen ende overgegeven Huijbert Jansse tot behoef Wouter Verduijn en heeft daer voorts op vertegen alsoo recht is. Ende heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet dat hij heeft ofte verkrijgen mag de voorschr. Huijberten tot behoef Wouteren dese voors. erffenis te waren alsoo men erven schuldig is te waren ende alle commer af te doen. Uitgenomen van elcke bodem onder … payments te cijns daer alle jaeren uit te vergelden op Sinte …teus dach. Oirconden schepenen etc.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2r d.d. mei 1505. Robbrecht van Grevenbroeck en Joffrou Marij sijn wettige huijsvrou twee bodem moers hen toebehorende, gelegen in de prochie van Venloen geheiten die Vaert 14 roeden breijden ende voort in die …. metten oosten sijde neve moer dat Gherit die Preijser, Wouter Adriaens, Ariaen Oerlmans en Andries Roellofse aengenomen hebben van mijn Joncker voors. te halve te stecken, die westen zijde aen die Vaert die tussen Gherit Willemszn. en Peter Huijben sal gaen, Claes Gielis ende Gherit die Preijser streckende metten zuijden eijnde aen die Rechte Vaert die tot Casteleijns moer uit gaet totten lanthooft toe, de andere eijnde noortwaerts aen mijns Joncker moer voors. hebben sij opgedragen ende overgegeven met eene rechte erfkoop, Claes Gheritssoon; Gherit die Preijser en Peter Huijben. Ende hebben daer voorts op vertegen als recht is. Ende hebben gelooft als principael schuldenaer op hen ende op allen hen goederen die sij hebben ofte verkrijgen mogen, de voorgen. Claes; Gherit en Peter dese voors. twee bodem moeren te waren als men erven schuldig is te waren ende alle commer en calangien daer in wesende af te doen. Dit sal mijn Joncker voors. dese twee bodemen moeten wegen ten naeste wegen ende ten minste schade. Testes scabini, Zeger Willemsse en Claes Bartroms. Actum anno 1505 op Sinte Verbaen dach in de meije.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2r d.d. Sinte Pauli 1503. Robbrecht van Grevenbroeck, heer tot Venloen een stuck heijvelts gelegen onbegraven hem toebehorende als hij seede gelegen in de prochie van Venloen ter steede geheiten op die Vaert metten zuijden zijde neffen die Vaert de andere sijde totten wech toe, daer door die vaert rijt nae Lambrecht Milluncks hoeff toe aen noorden eijnde neve erffenis Lambrecht voorn. en heeft hij in een wettige erfkoop opgedragen ende overgegeven Henricksoon wijlen Steeven die Leu en heeft daer voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer etc. te waren etc. en andere commer af te doen. Uitgenomen dat Henrick blijven sal van de vaertcant twee Brabantsche roeden. Ende daer uit blijven gelden alle jaer op Sinte Martens dach in mijns Jonckere cijns van Loen twee hoenderen. Testes, Gherit die Pruijser ende Jan Melis anno 1503 …. Sinte Pauli.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2r d.d. 1-4-1505. Cornelis Jansse van Vucht heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op sijn goet etc. Henrick Gerits te betalen nu tot paesschen toecomende 17 r. gld. en den kerstmis daernae comende 2 r. gld. min 2 ½ st. en den anderen kerstmis daernae comende 37 … Testes, Gherit Wouters en Claes Bartroms anno 1505 de eerste dach van april.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2r d.d. 1-4-1505. 781. Schepenbank Loon op Zand, 1358-1810 Inv.nr. 552 Cornelis Jansse van Vucht een heijvelt in sijnen grote tot hem behorende als hij seede gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten Craenven metten zuijden zijde Henrick … Swerts aen die noorden sijde Willem Maes Giben en die gemeijn stege, hodende metten oosten eijnde aen Henrick voorschr. dat westen eijnde aen de gemeijne waterlaet als hij seede, heeft Cornelis voorst. opgedragen Dirck Melissoon en heeft er op vertegen, behoudelijck sheeren cijns. Testes ut supra.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2r d.d. 1505. Peter soon wijlen Henrick Swerts een bunder heijvelt tot hem behorende als hij seede gelegen in de prochie van Venloen tussen erffenis Jan Henrickszn. de een zijde en de ander sijde Willem Janszn. streckende metten noorden eijnde aen Willem Janszn. de ander eijnde aen Wouter Artszn. heeft hij in een rechte erfkoop opgedragen ende overgegeven Willem Janszn. van Weert en heeft daerop vertegen als recht is. Gelovende als principael op hem etc. commer van sijnen wegen af te doen.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2v d.d. 22-10-1510. Robbert van Grevenbroeck heer tot Venloen vier buenderen heijvelts en 40 roijen tot hem behorende als hij seede gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten aen den Ketshoevel metten oosten zijder aen Gelden Claes Rommen metten andere sijde aen die twelf geerden hodende metten eene eijnde aen eene wech mijn Jonckheer toebehorende de ander eijnde aen de Meerdijck, heeft Robbert voorschr. dat in eene erfkoop opgedragen ende overgegeven Gisbrecht Art Goessens ende heeft op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer te waren, uitgenomen stadtgelt, lastgelt en tienden en dus sal Gisbrecht daer jaerlijcks uit gelden op onser vrouwe dach Lichtmis mijne Joncker voorschr. 10 lopen rogge en acht hoenderen in sheeren cijns. Testes, Zeeger Willems en Peter Jan Henricks. Actum anno 1510 den 22e october.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2v d.d. 10-9-1507. Ghisbrecht soon wijlen Art Gossen heeft gelooft als een principael schuldenaer hem te geven en te gelden Thomaes Ghisbrecht Loijenzn. eene jaerlijckse ende erffelijcke pacht van acht lopen rogge de mate van Venloen alle jaer te betalen op onser liever vrouwe dach Lichtmis en te Loon te leveren uit ende van eene stuck erffenis metten heijen daertoe behorende met alle de timmeringhe daerop staende gelegen in de parochie voorschr. op de Ketshoevel metten oosten zijde aen Gelden Claessoon metten ander sijde aen die twelf geerden hodende metten eene eijnde aen den wech de ander eijnde aen de meerdijck. En in de naem des geschr. … soo heeft Ghisbrecht gelooft te waren etc. als men erfpacht schuldig is te waren ende den erffenis metten timmeringhe altijt goet en weldoegende te maken voor de erfpacht voorschr. Testes, Claes Bartroms en Lambert Artssoon. Actum anno 1507 den 10e dach in september.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2v d.d. 16-11-1504. Peter soon wijlen Henrick die Wert heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Art Artssoon van de Schueren 7 lopensaet heijvelts gelegen in de parochie van Venloen ter stede geheijten die Wi.. de een zijde neve Wouter Artssoon de ander sijde aen Peter voorschr. dat Jan Giben naederhant gekocht hadden .. van de graft, dat oosten eijnde aen Jan Henrick die Weert de andere eijnde neve die straet. Welcke erffenis Peter voorschr. gekocht had tegen Korstiaen Jan Eelen en Korstiaen voorschr. had tegen de heer van Loon, heeft Peter voorschr. die voorschr. erffenisse opgedragen en overgegeven Art Artssoon van der Schueren ende heeft op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer te waren etc. en alle commer af te doen. Uitgenomen dat Art voorschr. Peter uit jaerlijcks ende erffelijck gelden sal tot Lichtmis een ½ hoen en sheerencijns. Testes, Ariaen Nouwen en Gerit die Praijser. Actum anno 1504 op 16 november (Sinte Gheertruijden). Item met vier lopen te mael te lossen het lopen met twee gouden peters.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2v d.d. 25-10-1512. Item alsulcke steen als Jan die Cort op huijden desen dach heeft gevormt, staende op die Talteldonc, die heeft Jan voorschreven den heer van Loon verkocht elck duijsent voor 7 stuijvers ende dit heeft die heer van Loen Jannen voorschr. gegeven ende betaelt 58 rijnsguldens en dat sal Jan voorschr. den steen borren ende uit leveren ende mijn Joncker sal die borringe doen. Testes, Heer Jan Anthonis die scouth en Claes Bartroms. Actum anno 1512 den 25e dach in october.

781. Schepenbank Loon op Zand, 1358-1810 Inv.nr. 553 Item als Jan die Cort nu wederom sal vormen soo heeft die heer van Loon hem gelooft te doen zes rijnsguldens ende eerst een mud rogge op ’t werck dat Jan voor hem selven vormen sal. Testes ut supra.

RAT. Loon op Zand. R 55 f 2v .Joffrou Ghijsbrecht van Haestrecht en Joffrou Katharina haer suster ….

RAT. Loon op Zand. R 55 f 3r d.d. 15-5-1504. Korstiaen wijlen Korstiaen Deniszn. sijn sesde deel in allen den moeren wijlen toebehorende Gherit die Weert, uitgenomen der vrouwenbanck en die vaghe moeren, heeft hij opgedragen ende overgegeven Korstiaen soon wijlen Jan Elen. Ende heeft gelooft Korstiaen voors. als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goederen, dit opdragen ende overgegeven vast en stendich te houden en te waren alsmen erven schuldig is te waren. Uitgenomen des heerenchijns van de grondt. Getuijgen hebben hier over geweest, schepenen in Venloen Zeeger Willemssoon ende Claes Bartroms, die hoir zegelen in getuigenissen hieraen hebben doen hangen int jaer ons heeren duijsent vijfhondert en vier den 15e dach in de meije.

Lia Stadhouders - van den Broek, “781. Archief van de Schepenbank van Loon op Zand, 1358-1810: Inv.nr. 55, Algemeen protocol, 17-9-1504 t/m 26-5-1535.” On Regionaal Archief Tilburg (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/details/NL-TbRAT-781 : 2 August 2019), path: Inventaris > 2 Vrijwillige rechtspraak > 55-84 Algemeen protocol. 1504-1690 > 55 1504-1535 > Toegangen: 781-Schepenbank-Loon-op-Zand-invnr-55.pdf. Link

Lia Stadhouders - van den Broek, “781. Archief van de Schepenbank van Loon op Zand, 1358-1810: Inv.nr. 56, Algemeen protocol, 23-4-1536 t/m 30-3-1546.” On Regionaal Archief Tilburg (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/details/NL-TbRAT-781 : 2 August 2019), path: Inventaris > 2 Vrijwillige rechtspraak > 55-84 Algemeen protocol. 1504-1690 > 56 1535-1546 > Toegangen: 781-Schepenbank-Loon-op-Zand-invnr-56.pdf. Link

Lia Stadhouders - van den Broek, “Archief Dorpsbestuur en schepenbank Loon op Zand 1358 – 1810. Regionaal Archief Tilburg. Inventaris nr. 781; Loon op Zand. Beginnende d.d. 10-1-1547 t/m 20-1-1557.” On Regionaal Archief Tilburg (https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?/details/NL-TbRAT-781 : 2 August 2019), path: Inventaris > 2 Vrijwillige rechtspraak > 55-84 Algemeen protocol. 1504-1690 > 57 1547-1565 > Toegangen: 781-Schepenbank-Loon-op-Zand-invnr-57.pdf. Link

Sources

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Hoi Filip,

Ik heb even een paar categorieen en tags toegevoegd en de hoofdstukjes en references tag die eigemlijk overal gebruikt worden (dus in profielen, project pagina's en free space pages).

Je free space pagina is door de categorieen gemakkelijker te vinden voor alle leden die misschien op zoek zijn naar bronnen.

Bedankt hoor altijd handig en misschien kun je Jan Terink ook even een link geven naar je free space pagina ? Hij beheert het Dutch archive - Nederlands archief en Nederlandse hupbronnen, dus misschien kan hij ook een link naar deze pagina toevoegen daar, zodat nog meer mensen je pagina kunnen vinden en er gebruik van maken.

Groetjes en welkom bij WIkiTree !

Bea :)

posted by Bea (Timmerman) Wijma