Starvation_in_Sweden_1866.jpg

Starvation in Sweden 1866

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 282 times.

1867 Starvation in Sweden from Värmlandsrötter Skillingmark

Åren 1867-68 voro nödår på grund av missväxt, och socknen måste upptaga lån för att hjälpa befolkningen med anskaffande av säd till brödföda och utsäde. Ehuru det var bekymmersamt och ont om arbetsförtjänster bl. a. på grund av överbefolkning, som påskyndade utvandringen till Amerika, beslöt likväl kyrkostämman att till lindrande av nöden i Norrland uttaxera 2 fot havre av varje hemman. Sockenstämmoprotokollen ha mycket att berätta om hur bekymmersamt och förödmjukande livet kunde vara. Ännu lever en bonde, som minns, hur han bortackorderades till den lägst bjudande. Under 1900-talet ha förhållandena varit ljusare. Fattighus har aldrig funnits i Skillingmark. Församlingen har vissa tider abonnerat på två rum i Köla ålderdomshem men ej alltid haft några, som behövt taga dem i anspråk. Numera har socknen uppgått i Järnskogs storkommun. Socialvården är utomordentligt väl ordnad, och trevliga rum beredas de gamla, som ej kunna reda sig själva.
Illustration of starvation in northern Sweden
Google Translate - please correct
The years 1867-68 were years of famine due to crop failure, and the parish must receive loans to help people with the procurement of grain to feed bread and seed. Although there was concern and a shortage of working services, among others because of overpopulation, which accelerated emigration to America, decided nonetheless church meeting to relieving the misery of the northern part of Sweden - Norrland - send 2 feet oats from every homestead in the parish. In the Parish minutes of meetings "Sockenstämmoprotokollen" have much to tell us how precarious and humiliating life could be. Yet living a farmer who remembers how he was "auctioned" to the lowest bidder. During the 1900s, conditions have been brighter. Poor houses have never been in Skillingmark. The church has some times subscribed to two rooms in Köla retirement home, but not always had some who have needed take them to complete. Nowadays, the parish merged with the Järnskogs municipal. Social welfare is extremely well arranged, and nice rooms prepared the old, who are not able to take care of themselves.


The Emigrants
from Wikimedia Common
Swedish anti-emigration propaganda from 1869
from Wikimedia Common
See also Swedish emigration Wikipedia

See also


Pages linking to this pageThis is an "orphaned" profile — there's no Profile Manager to watch over it. Please adopt this profile.


Images: 3
Illustration of starvation in northern Sweden
Illustration of starvation in northern Sweden

The Emigrants
The Emigrants

Swedish anti-emigration propaganda from 1869
Swedish anti-emigration propaganda from 1869

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
  • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)