upload image

Stora Mellby, Älvsborgs län

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Stora Mellby, Älvsborgs län, Sverigemap
This page has been accessed 297 times.


Samlingsplats för diverse information om Stora Mellby i Älvsborgs län. I äldre skrifter även kallat Mellby och Mällby och skall då inte förväxlas med Mellby i andra län.

Förklaring av begreppet "mantal" kan man hitta på Wikipedia och på Wiki-Rötter.

1859-1870
Från HISTORISKT-GEOGRAFISKT och STATISTISKT LEXIKON ÖFVER SVERIGE, Femte bandet M-R, utgavs 1859-1870 av "Expeditionen för Konversations-lexikon". Finns tillgängligt i sin helhet på Projekt Runeberg.

Mällby.
Konsistorielt pastorat af 2:dra klassen, hörande till Wäne härads kontrakt i Skara stift, utgöres af socknarna Mällby, Magra, Erska och Lagmansered eller hela Bjerke härad samt innefattar 82 9/6 mtl. Pastoratet beboddes 1860 af 5,307 personer.
Mällby, modersocken, ligger uti Bjerke härad och Elfsborgs län, 2 1/2 mil norr från Alingsås, och omfattar, inberäknadt forna Genneved socken, 0,721 qvadratmil fast land, bebodda år 1860 af 2,028 invånare; sedan år 1805 hade folkmängden ökats med 540 personer. Hemmantalet är 34 11/6 mant., hvaraf 13 7/8 skatte, 2 7/16 krono, 12 7/8 frälse, (de öfriga 4 1/2 skatte, 1 frälse höra till Genneved, se den artikeln). I bevilln. erlades 1861: 220 rdr 80 öre. Sedan Genneveds sockenkyrka blifvit raserad, är denna socken förenad med Mällby om en kyrka; denna har i början af detta århundrade undergått reparation och är ljus samt ganska vacker. Vid Genneveds by, på en stor slätt, stå trenne ovanligt höga bautastenar. Hela denna trakt, öfverklädd med björkskog, kallas Herreladorna.
Hemmantalet, hvarför eganderätts-afgift erlägges, är fördeladt i 149 egodelar, hvaraf den största utgöres af Hede säteri med underlydande 1/2 Westmanstorp, 1/8 Kronobotten, 1/8 Aspås eller Bjelledalen, 1/8 Björkås, 1/4 Finneboden, 3/8 Hjortåsen, 1/8 Kalfås, 1/4 Kulehed, 1/4 Lerdahlen, 1/4 Smedstorp m. fl. se artikeln Hede.
1/4 Jernboda med tegelbruk eges af en bonde. 1 mant. Mällby är prestgård; 1/2 Tollestorp är komministerboställe. 1/4 Apeldahlen innehafves af Westgöta-Dals reg. musikkassa. 1/4 Jordahla, indraget militiæ-bost. 1/8 Grinsberget hör i kyrkligt hänseende till Mällby, men upptages i jordeboken under Erska socken. Af öfriga hemman nämnas 1/4 frälsesäteri Kröseslätten, Bottnen, Backen, Dragrumpan, Dahlén, Dahrebecken, Ekcbacken, Grantorp, Grönelund, Korssdalen, Käringebrunn, Knarfven, Knutstorp, Kroken, Qvarnebacken, Stenbrohult, Stenarstorp, Svarfvartbo, Hinnehulla, Borg, Höketorp, Hökedahlen, Kongsered, Knittlås, Kärret, Olufstorp, Spåretorpet, Utby, Åsen. — Adress: Sollebrunn.

1908-1910
Från Emigrationsutredningen : Bilaga VIII : Bygdeundersökningar (1908-1910)

I Bjärke härad är industrien föga utvecklad; de förnämsta industriella anläggningarna äro ett par ångsägar samt några kvarnar. De sistnämnda, som till största delen äro väderkvarnar, äro för häradet särskildt utmärkande. Förr fanns i Stora Mellby och Geneved hundratals smärre väderkvarnar. Många af dessa äro nu nedrifna, men ännu finnes ett rätt stort antal i behåll.

1913 Annons i Svensk Musiktidning, (1880-1913)

Förenade folkskollärare- och klockarebefattningen i Erska församling av Älvsborgs län sökes hos Erska kyrko- och skolråd 60 dagar frän första kungörandet härav i Post- och Inrikes Tidningar. Skollärarelön efter lag.
Klockarelön 200 kronor, då klockaren dock är skyldig att leda kyrkosången med orgel. Fortsättnings- och slöjdskola, om 10 elever anmäla sig till vardera skolan. Gudstjänst två predikodagar å rad, tjänstlöst den tredje. Framdeles gudstjänst varje sön- och helgdag. Klockaren är skyldig att tjänstgöra även vid extra gudstjänsttillfällen.
Skolhuset i gott skick invid kyrkan, omkr. I km. frän Sollebrunns järnvägsstation.
Stora Mellby den 8 febr. 1913.
G. Strandman.
Ordf. i Ersktt kyrko- och skolråd.
Adr. Stora Mellby.


1918
Från Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 27. Stockholm-Nynäs järnväg - Syrsor (1918)

Stora Mellby, socken i Älfsborgs län, Bjärke härad. 8,219 har. 2,017 inv. (1916). St. M. bildar med Magra, Erska och Lagmansered ett pastorat i Skara stift, Väne kontrakt.
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.