The_court_case_of_Gunnar_Munkberg.pdf

The court case of Gunnar Munkberg

Privacy Level: Open (White)
Date: 1795 [unknown]
Location: Torrlösa, Malmöhus, Swedenmap
Surname/tag: munkberg
This page has been accessed 89 times.

A court case where Gunnar (Mathisson) Munkberg (1749-) first tries to get a divorce from his wife Bengta Pehrsdotter (1741-), and later is accused for adultery.

Contents

The first part of the case takes place in winter 1795

Image:The court case of Gunnar Munkberg-1.pdf
Onsjö Häradsrätt Vinterting 1795

25 Feb 1795

No 48.
S. D. Corpralen vid Sprengtportska regementet
Gunnar Munkberg har låtit inkal-
lat sin hustru Bengta Pehrsdtr
efter en sådan Reqvisition - (See Litt R below)
hwilka Personer kommo wid upprop
tillstädes yttrande sig hustru
Bengta Persdrt, att wara med
smittosam sjukdom beswärad
och förewisar ett bewis af d 20 Dec
1792 att hon wäl i sådant afseende
warit på Lazarettet i Lund, men
gådt derifrån frisk, och fri från
smittosam sjukdom, yttrande
sig wäl icke sedermera warit
behäftad med någon sådan
smitta, ehuru hon skall finnas
mycket swag, härwid intalade
Commis. och K L Holm att
han af hr Hofpred.
och Kyrko-
herde Hellichius i Torrlösa först i … att Mun-
kenberg för 2ne år tillbaka skall häf-
dat en Qvinnsperson i Storegård
och Torrlösa Skn, så att han nu till
Hds Rätten icke kunnat instämma Mun-
kenberg; detta ärkänner Munkenberg
och att Qvinnspersonen som han
häfdat och med barn rådt
heter Karna Larsdotter, som
therefter framfödt ett ännu
lefwande gåssebarn – förbe-
hållande sig bemälte Commissarie
att målet i slikt afseende
nu uppskjutas till nästa ting
på thet han thertill må kunna
in kalla Karna Larsdotter att
sig härutinnan förklara.
På nästa onsdag infinna dessa
personer sig att afhöra utslag
och på begäran uttaga Proto-
kolls utdrag. [1]

Litt R

Ödmjuk Stänmings Ansökan
Sedan min hustru Bengta Pehrsdotter
redan för 2ne år tillbaka warit be-
svärad af en smittosam sjukdom, hwar
ifrån hon ännu ej lärar wara full
kommeligen befriad, och dessutom under
sitt äktenskap så uppfört sig, att någon
sämja och enighet oss emellan ej är
möjlig, nödgas jag härmed anhålla
det nemnda min hustru må till nu
instundande Ting uti Åkarp blifwa
lagligen kallad att mig genmäla,
och påstår jag ödmjukeligen att för
nemnda orsaker blifwa från
henne lagligen Skiljd med till-
stånd att därefter får träda
i annat gifte. Förbehållandes
mig i öfrigt öppen talan uti allt
hwad med denna sak gemen-
skap äga kan.
Öslöf den 30de Jan 1795 Gunnar Munkberg
I anledning af föregående stämnings
ansökan, warder Corporalen Gunnar Munk…
…Munkbergs hustru Bengta Pehrs
dotter från Öslöf härmed lagligen
kallad och stämd till Onsjö
härads lagtima winterting
som tager sin början uti Åkarp
then sjuttonde /17/ förstkommande
februari, att stånda till laga
genmäle uti allt wad Stäm
ningsansökan omförmäler.
Parterna hörsamma kallelsen af Laga Bot.
Östra Karleby d 31 Jan 1795
Efter förordnande
Jeppa Pehrsson
Denna stämning är riktigt förkunnat den 2 februari
Pehr Hansson, Knut Pärsson

The second part of the case is in the summer of 1795

Image:The court case of Gunnar Munkberg-2.pdf
Onsjö Härad sommarting 1795

Sommarting 1795

18th June 1795

No 31
I anledning av häradsrättens utslag
under 25 sistlidne februari
samt dom nr 48 herr Comminister
och herr Holm inkallat till
? Qvinnspersonen
Karna Larsdotter från Storegård,
som Munkenberg tillstådt sig
hafva hävdat och rått med
det gossebarn som snart
blifwer 2ne år gammalt, men hvar
ken Munkenberg eller dess hustru var
tillstädes; widgående(?) Karna
Larsdotter ? ? af Muncken-
berg med anhållan att blifva tilldömd fosterlön ? ?
? åklagaren om icke
Karna Larsdotter må ? ?
dömas för thet ? begång-
na enkelt hors brott, samt
målet i öfvrigt uppskjuta
till nästa ting, på det så
väl Munkenberg som dess
hustru måtte bliva in-
kallade att vidare höras
rörande den påstådda äk
tenskapsskillnaden. [2]

Saköreslängden:

Soldaten Munkenberg och qvinnspersonen (Karna Larsdotter från) Store
gård bötar för enkelt hor han 26 Riksdaler 32 skilling och hon 13 Riksdaler 16 skilling
samt till Torrlösa kyrka Munkenberg 1 Riksdaler 16 skilling och (Karna) 32 skilling.


The third part of the court case in autumn of 1795

Image:The court case of Gunnar Munkberg-3.pdf
Here's an image.

Transcription:

SD. Commis. och Länsmannen
Holm företer behörige under
sökning förrättningar hos gifte Cor-
poralen Gunnar Munkenberg i
Örslöf, samt qvinnspersonen
Karna Larsdr i Storegård dömde
för med hwarandra begån-
git enkelt hor, Munkenberg
till 28 Riksdaler samt Karna Larsdr
till 14 lika mynt, hwartill pgn
tillgångar hos dem af sak-
nade med anhållan att desse
Böter måge uti kroppsstraff
förwandlas – Tillfölje af
5 Cap StBln (Straffbalken) kommer Munken-
berg att i stället för pgn Böter
afstraffas med Sjugofyra dgs
fängelse på wattn och bröd
samt Karna Larsdr med Sexton
dagars lika fängelse allt
uppå Landskrona Slott. [3]

The last part found

Image:The court case of Gunnar Munkberg.pdf
Biskopsämbetets brevkoncept 1806

5th March 1806

In biskops- och landshövdingeämbetenas gemensamma resolutioner 1806 5/3 (ur biskopsämbetets brevkoncept och konceptresolutioner 1790-1811; i Biskopsarkivet i Lund, volym B:1, 1790-1811):

Afskrifning på böter
till Torrlösa Kyrka af Corpora-
len Munkenberg och Pigan
Karna Larsdotter, dömde och
efterlyste för lägersmål.

Sources

  1. Onsjö Häradsrätt Domböcker vid lagtima ting AIA: 69
  2. Onsjö Häradsrätt Domböcker vid lagtima ting AIA: 70
  3. Onsjö Häradsrätt Domböcker vid lagtima ting AIA: 71
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.