Vaerslev_skole_1930_-_1945.jpg

N. P. Jensen Frank - Dagligliv i Værslev skole 1930 - 1945

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1930 to 1945
Location: Værslev, Kalundborg, Denmarkmap
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 758 times.

Denne side beskriver dagliglivet i Værslev skole 1930 - 1945. Min farfar Niels Peder Jensen Frank gift med Anna Marie Madsen, var i denne periode enelære i skolen, og kirkesanger i Værslev kirke.

Oplysningerne nedenfor er primært baseret på Peder og Annas dagbøger og lommebogsnotater.

Efter en generel beskrivelse af forholdene, omtales begivenheder for de enkelte år i perioden.

Contents

Supplerende materiale

Personer og steder der er omtalt

Peders familie

Annas familien

Uden for familien

Steder

Generelt

Værslev kommuneskole i 1930erne og 1940erne

Se her vedrørende de generelle skoleforhold

Peder har ikke skrevet meget om skole livet i kommune skolen. Det ser dog ud til at der i slutningen af 1930’erne har været 2 klasser, første og anden klasse. Hver af disse klasser må have dækket flere årgange, formentlig i alderen 7-14 år. Skoleåret var anderledes end det vi kender i dag. I 1938 gik de 2 klasser på sommerferie henholdsvis den 15. og 16. juli og de startede igen henholdsvis den 22. og 23. august. Efterårsferien, eller roe ferien som den blev kaldt, formentlig fordi børnene skulle hjælpe med at tage roer op, startede i slutningen af oktober.

Eksamen blev afholdt i allerede i marts måned. Præsterne overværede i ældre tid selve eksamenen, for at kontrollere at børnene havde opnået et tilfredsstillende kundskabsniveau. Dette kan også have været tilfældet i Værslev i 1930erne, idet både præst og skolekommission deltager i middag på skolen i forbindelse med eksamen. Desuden var forældrene inviteret på kaffe.

Som det er beskrevet i omtalen af de generelle skoleforhold, havde sogneskolelærerne en alsidig rolle i sognet hvor de blandt andet kunne arrangere dilettant og holde foredrag. Dette var også tilfældet for Peder. I 1932 skriver han tekst til og arrangerer dilettant i forsamlingshuset, en forestilling som blandt andet overværes af brugsforeningens medlemmer. Han læser også ofte op i forbindelse med arrangementer i forsamlingshuset, blandt andet til de årlige juletræsfester

Sy- og aftenskolen

undervisningen tager Peder sig dog ikke selv af, hvilket måske var meget godt. I stedet er der gennem tiden forskellige sy-skole lærerinder tilknyttet skolen. Det fremgår ikke hvem eleverne var på sy-skolen, men det var formentlig sognets piger, da datteren Inge Lise deltager på sy-skolen allerede som 6 årig.

I forbindelse med både sy- og aftenskolen, serverede Anna kaffe efter undervisningen. Der var dog ikke tale om ren godgørenhed, idet de elever der deltog i kaffedrikningen måtte betale for det. Det skete dog ved særlige lejligheder, blandt andet i forbindelse med Peders fødselsdag, at kaffen var gratis.

Aftenskolen havde en lidt anden rolle end aftenskolen i dag, idet den var rettet meget imod indlæring af viden der var praktisk anvendelig i dagligdagen. Aftenskolen blev afholdt i vinterhalvåret. Den startede i november måned og sluttede i marts måned. Den blev afholdt over omkring 36 aftener, med ca. 4 timers undervisning hver aften. Selv om det ser ud til at skolen primært har været rettet imod ungdommen, var der elever fra alle aldersklasser. Et år spændte elevernes alder således fra 14 til 63 år. Elevantallet var varierende men der var som regel imellem 15 og 25 elever. Det ser ud til at der kunne være en tendens til at eleverne faldt fra hen over vinteren. Som Peder sagde i en af sine taler:

Ved Skolens begyndelse Indstillede jeg til Eleverne om saa vidt muligt at møde hver Gang, thi der er den eneste Maade paa hvilken man kan faa et nogenlunde Udbytte, men det skete alligevel som sædvanlig at nogle ikke vilde rigtig komme i Gang efter at have nydt den dejlige Grisemad til Jul. Med andre Ord det sløjede lidt af, dog sluttede vi helt pænt som allerede nævnt. Jeg skal ikke nævne Navne paa de som har været særlig ihærdige til at møde, det ved vi godt hvem er.

Peder stod for undervisningen i de egentlige skolefag, medens undervisningen i de andre fag, blev foretaget af forskellige eksterne lærekræfter. Blandt andet har pastor Brønno undervist i ”Store mænds levnedsløb”, og sognerådsformanden i kommunale sager.

Som nævnt, var undervisningen meget praktisk rettet. Nogle af de emner der har været undervist i var:

 • De klassiske skolefag dansk, regning, samfundslære og fysik
 • Togplanen ! Her fornægter Peders gode appetit sig ikke, for han siger i en af sine taler: I de nævnte Togplanstimer bed vi naturligvis godt Mærke i de Stationer ud for hvilke der var en Kniv og en Gaffel paa tværs af hinanden
 • Kvægavl, omhandlende heste og hornkvæg. Et år skulle der også have været en lektion i grise og svinehold, men konsulent Frederiksen som skulle forestå undervisningen udeblev. Man må så håbe, at eleverne har kunnet klare sig uden denne vigtige viden.
 • Udfyldning af Skemaer og blanketter indenfor Postvæsenet
 • Hvordan man slår op i telefonbogen

På grund af manglende tilslutning var aftenskolen indstillet i perioden 1941-43, men i 1944 blev det efter møder med sognerådet, skolekommissionen og bestyrelserne for de forskellige foreninger i sognet, besluttet at starte den op igen. Det må siges at have været en succes, da der var ikke mindre end 47 elever, hvoraf dog ikke alle mødte op, men der var aldrig under 22 elever til undervisning.

Det ser ud til at det somme tider har kunnet knibe lidt med disciplinen i aftenskolen. I hvert fald blev der i 1944 indført et ”ordenspoliti” som blev valgt for en måned af gangen, og som skulle sørge for orden og god tone. Det var således forbudt at bande og sværge, kaste tændstikker på gulvet, slukke lyset i utide, sladre om hinanden og møde uden skiftesko. Overtrædelse af forbuddene medførte at man blev idømt en bøde som blev lagt i bødekassen. Pengene i bødekassen blev blandt andet brugt til at finansiere aftenskolens afslutningsfest. Der har også de andre år været et bødesystem, hvor det f.eks. har kostet 5 øre at komme for sent.

Aftenskoleafslutningen blev fejret med en større fest med bal og musik. I 1938 var der således hele 60 deltagere i festen, som først sluttede kvart over tre om natten.   I 1944 var programmet for afslutningsfesten som følger:

 • Peder indleder
 • Sang: Havet omkring Danmark.
 • Pastor Hofmeyer taler
 • Sang: Hvor smiler fagert den danske Kyst.
 • Kaffe. Prisen var i dagens anledning forhøjet til 1kr. og 25 øre.
 • Peder orienterer om aftenskolens arbejde
 • Ordet frit
 • Synge en til lejligheden skreven sang
 • Kaffebordet hæves
 • Bal
 • Afslutnings sang: Altid frejdig når du går.

Peder og Annas dagligliv i Værslev

Nedenfor er år for år en beskrivelse af små og store begivenheder i Peder, Annas og børnenes liv i Værslev, fra 1930 til Annas død i 1945. Beskrivelsen er primært foretaget på baggrund af Annas lommebogs notater, Annas dagbøger samt diverse breve, notater og dokumenter.

Dagliglivet hos Peder og Anna i Værslev skole, afviger på mange områder ikke væsentligt imellem de enkelte år, og vil derfor blive behandlet samlet.

En stor del af Peders tid var selvfølgelig viet til hans lærergerning, og om vinteren også til aftenskolen. Her ud over bestred han også hvervet som kirkesanger i Værslev kirke. En stor del af fritiden blev brugt i haven og med andre praktiske gøremål på skolen.

Annas tid blev primært brugt på de huslige gøremål. Rengøring og vask var sat i system og opdelt i uge rengøring, lørdags rengøring og hovedrengøring. Der blev også brugt megen tid på tøjvask. Denne er foregået i gruekedlen som var placeret i vaskerummet i længen ved siden af selve skolebygningen.

Kedlen i gruen (dvs. fordybningen) fik opvarmning fra et fyrhul forneden med brændsel, så det har været en besværlig omgang at vaske. Det fremgår da også af Annas notater, at en storvask tog adskillige dage. Først skulle tøjet vaskes og derefter hænges til tørre. Dette skete som regel udendørs, men i dårligt vejr brugte hun loftet på skolebygningen. Når tøjet var tørt, skulle det herefter stryges eller rulles og om nødvendigt repareres.

Af andre gøremål kan nævnes at Anna selvfølgelig stod for madlavningen, hjalp til i haven, slagtede fjerkræ samt syltede og henkogte. På dette tidspunkt købte man åbenbart ikke sæbe, for hun lavede også sæbe. Anna hjalp også engang imellem Peder med at rette stile, og hun underviste tilsyneladende også i perioder i aftenskolen. Hun var heller ikke været bleg for et par enkelte gange at undervise i den rigtige skole, når Peder var forhindret.

Her et eksempel på et par arbejdsuger fra Annas lommebog for 1934:

 • Mandag 2. juli. Storvask. Strenge Dag.
 • Tirsdag 3. juli. Rulle storvask.
 • Onsdag 4. juli. Stryge storvask
 • Torsdag 5. juli. Ugerent stue
 • Fredag 6. juni. Ugerent i køkken
 • Mandag 9. juli. Vaske ugevask
 • Tirsdag 10. juli. Stryge ugevask.
 • Onsdag 11. juli. Plukke bær
 • Torsdag 12. juli. Sylte og gele. Plukke solbær. Vaske flasker og glas. Meget travlt.
 • Fredag 13. juli. Lave saft.
 • Lørdag 14. juli. Sætte tøj i blød. Lørdagsrent. Meget travlt.

Anna tog sig selvfølgelig også af børnene, men det virker som om at Peder også var flink til a tage sin tørn med dem.

I fritiden deltog både Peder og Anna i perioder i en ugentlig kortspilsaften, sammen med blandt andet pastor Brønno som tilsyneladende var en ivrig kortspiller. Ved kortspilsaftenerne blev der spillet om penge, men gevinst og tab holdt sig for det meste på en krones penge eller mindre.

Peder har tilsyneladende været lokal korrespondent for en af Kalundborgs aviser. Han deltager også i møder i Askov kredsen, som må have været en kreds af tidligere elever på Askov højskole. Peder var allerede dengang været en flittig bader. Om sommeren tager han ofte til Ugerløse strand eller til Gisseløre i Kalundborg. Han bliver ofte ledsaget af Anna og børnene på disse ture. Det meste af transporten i nærområde foregik på cykel, men både Peder og Anna og senere børnene, var heller ikke blege for at tage på længere cykelture til Annas forældre på Fyn, eller til Peders familie i Karise

Begivenheder 1930-1945

1930 Peder starter som lærer i Værslev og bliver gift med Anna

Efter at have besøgt Anna på Fyn i julen og nytåret 1929, tager Peder til Værslev den 2. januar, og han synger første gang i Værslev kirke søndag d. 5. januar 1930. Efter gudstjenesten bliver han indsat i sit nye embede.

Peder har enten ikke ført lommebog for 1930 eller også er den bortkommet, så vi ved desværre ikke hvad han har foretaget sig den første tid i lærer embedet. Annas dagligdag er præget af det kommende bryllup med Peder, som skal finde sted d. 17. april. Allerede den 6. januar er hun ude at købe udstyr, og den 5. marts når hun, ud over at få trukket 2 tænder ud, også at få købt gardiner.

Kvittering 6. januar 1930 for sengetøj og håndklæder.
Formentlig indkøbt i forbindelse med det kommende bryllup.

Den 9. marts lyses der i kirken for Anna og Peder, og en uges tid senere køber Anna sin brudekjole. Der går imidlertid nogen tid før hun får den, da hun flere gange må til Odense og prøve den.

I starten af april tager Anna et par dage til Værslev, hvor hun hjælper til med at få sat huset i stand. De sidste par dage inden brylluppet, som skal stå i Thomas Kingos Kirke i Odense, har Anna også travlt. Hun hjælper til med at få slagtet kalv, bagt småkager, melde flytning og endelig at få et bad på badstuen. På bryllupsdagen den 17. april, er Anna desværre blevet frygteligt forkølet.

Vielses attest
Peder og Anna ved deres bryllup i Odense.


De næste par dage går med altergang, gavebytning og et større bal med 35 personer inden Anna, der nu har 39 i feber, og Peder sætter kursen mod Værslev, hvor de bliver modtaget med et flot dækket bord til 16 personer.

I hvedebrødsdagene
Anna og Peder april 1930

Herefter begynder hverdagen for Peder og Anna. På et tidspunkt får Anna en pige i huset, men det ser ud til at hun rejser igen inden årets udløb.

Peder og Anna får flere gange besøg af Annas familie. I april måned besøger hendes broder Svend dem, og både i maj og september måned kommer hendes far og mor på besøg.

Hen på året er Anna blevet gravid, og i november måned er hun i gang med at strikke/sy babybukser. I samme måned starter aftenskolen, hvor Anna underviser i håndgerning.

Juleaften fejrer Anna og Peder alene i Værslev, hvorefter de tager til Fyn for at fejre nytår.

1931 - Preben bliver født

For Anna fortsætter dagliglivet stort set som i det foregående år, hvor hverdagene går med rengøring, vask, madlavning, havearbejde og syltning m.m.

I 1931 får Anna og Peder får deres første barn, Preben. Han bliver født den 30. marts, men allerede i februar er Anna i Kalundborg for at købe babytøj.

Dengang blev det åbenbart ikke taget så højtideligt at fødslen var nært forestående, for i dagene op til den 30. marts, fortsætter Anna ufortrødent med rengøring og andre gøremål. Dagen før fødslen går hun endog til stationen, som ligger et par kilometer fra skolen, for at sende et brev til forældrene i Højbo. Samme aftenen begynder veerne. Natten var frygtelig for hende, men kl. 10 om formiddagen den 30. marts, bliver Preben født. Han vejer 7 pund og 100 g. Der må have været tale om en hjemmefødsel, men det fremgår ikke om der har været en jordemoder til stede.

Preben bliver døbt søndag den 24. maj. Dagen før kommer Annas forældre samt søsteren Agnes og hendes mand Jørgen til Værslev. Til dåben har Preben, Annas oldemors dåbskjole på. Den var 75 år gammel og havde også været båret af både Anna og hendes mor, ved deres dåb. Annas søster Agnes bar Preben ved dåben og fadderne var Annas far og mor samt Jørgen.

Anna og Peder med Preben ved Prebens barnedåb
Værslev skole 24. maj 1931

I starten af juni er Preben på sin første rejse som går til Stevns, hvor de besøger Peders forældre. Preben havde under besøget en kontrovers med sin lille kusine Frida, fordi Preben var blevet lagt i hendes barnevogn. Frida skældt ud på Preben og sagde "Da-da-da Fætter min Vogn", og i et ubevogtet øjeblik overfaldt hun ham rev dynen af ham og rev også i Preben. Preben begyndte at græde, hvorefter han blev reddet af de voksne. Lidt senere var den dog gal igen, da Frida begyndte at dunke Preben i hovedet med sin sutteflaske, stjal hans sut og løb ud i haven og suttede på den.

I starten af juli måned bliver Preben fotograferet med hvidt silke tøj, laksko, hvid trøje og hue. det blev dog en lidt uheldig dag, da Preben havde sin første vanskelige dag og Peder på vejen hjem fra fotografen, tabte en taske med værdier til 90 kr. Tasken blev dog senere meldt fundet, og så måtte Peder til Kalundborg kl. 8 om aftenen og hente den, selv om han og Anna skulle til selskab hos Daugaards.

Oven på fødslen begynder Anna med J. P. Müller træning. J. P. Müller var en kendt dansk gymnastik pædagog og en af den tids sundhedsapostle. Han skrev en serie bøger om hans ”Mit system”, som var et træningssystem til hjemmebrug.

Peder med Preben
Anna med Preben

Den første august tager Anna og Preben til Fyn for at besøge Annas familie. Peder er ikke med, da han skal på kursus i København. Han støder dog til den 16. august, og den 24. rejser de så igen tilbage til Værslev. I august måned er Preben begyndt at rejse sig og sludre. Det er på dette tidspunkt ved at være slut med Annas mælk, så han begynder at få modermælkserstatning, semuljevælling og banan. I slutningen af oktober kommer den første tand, og han vejer 17 ½ pund.

Anna har i en alder af kun 27 år allerede dårlige tænder. Hun får i august måned trukket 5 tænder ud, og i november måned får hun gebis.

Hvad angår Peder, så er der i september måned provstevisitats på skolen, og skolekommissionen og sogneråds formanden var efterfølgende til andesteg og æblegrød.

Den 5. november bliver Peder indlagt til observation for mavesår på Kalundborg sygehus. Det bliver en længere omgang, hvor han er indlagt 1 måned og er på streng diæt, hvilket nok ikke har huet ham. På grund af det lange fravær, må der også skaffes vikar til skolen. Det ser ud til at sygelejet har påvirket ham en del, for han er ind imellem både nervøs og i dårligt humør.

Juleaften fejrer Peder, Anna og Preben alene i skolen. Anden juledag er familien til Børnenes juletræ i Værslev forsamlingshus, og om aftenen til fest. Den 29. er de igen til juletræ, denne gang hos Aktionærerne, hvor Peder læste op. Nytårsaften blev også fejret alene i skolen.

1932

Anna har tilsyneladende virket som organist eller hjælpeorganist i Værslev kirke i en periode, for i januar måned indsender hun en ansøgning vedrørende orgelspil, og den 4. februar får hun besked om at hun har fået organistpladsen. Hun tager også undervisning i orgelspil. Det første notat om at hun har spillet i kirken er fra søndag den 13. marts, hvor hun har spillet 2 timer. Ellers spiller hun næsten ugentligt, men gerne på hverdage.

Preben får i løbet af året tænder, og begynder også at gå, men han er desværre også hyppigt ramt af sygdom. Han har strubehostet, ondt i de nye tænder, bliver forkølet og har feber. Han lærer at folde hænderne til aftenbøn, men begynder også at lave skarnsstreger. Anna skriver den 7. november i sin dagbog:

I Dag har busser rigtig lavet Middagsmad, tænk jeg havde lige kogt en dejlig Gryde Hyldebærsuppe, nok til 2 Dage, da det er vor Faders Livret. Og Peder havde lige siddet og glædet sig til den, da Busser i det samme lukker Ovnslugen ned og op i en Fart, og kommer en Dunk Brasso op i Suppen, og ødelagt var den Middagsmad, man skal aldrig glæde sig for tidligt. Ja han er en rask Gut, den samme Lille Preben.

I februar måned begynder Peder at skrive tekster til en dilettantforestilling, som bliver vist for brugsforeningens medlemmer i samme måned. Dilettanterne optræder efterfølgende flere steder, blandt andet i Bjergsted

Langfredag den 25. marts lægger Peder sig syg med influenza, men tager dog i kirke for at synge. Dagen efter har han 39,5 i feber. Anna og hendes far, som er kommet på besøg sammen med moderen, tager til stationen for at hente medicin. De følgende dage må Peter blive hjemme fra kirken og skolen, og Anna afløser ham ved gudstjenesten påskedag. Hun afløser også Peder i skolen en enkelt dag, hvor hun underviser de små. Peder er først frisk igen den 5. april.

Mandag den 30. maj tager Anna og Preben til Fyn, hvor de skal til Annas søster Agnes, bryllup. Peder tager ikke med, men hans søster Frida er på besøg i Værslev. Hun tager hjem dagen efter og Peder noterer lakonisk i sin lommebog ”Ganske alen på slottet”. Den 3. juni bliver han dog genforenet med familien, da han også tager til Fyn i anledningen af brylluppet.

I juni måned er Peder og Anna på udflugt med Børnene til Asnæs. På turen var de ombord og se det engelske slagskib Rodney, som senere deltog i 2. verdenskrig.

Den 1. august tager Anna, Peder og Preben på ferie hos Annas familie på Fyn. Anna og Preben tager toget medens Peder tager cyklen. Peder deltager i høsten på Højbo, hvorefter turen går til Langeland hvor Anna, Peder og Annas forældre skal besøge Annas søster Estrid. Peder og Anna tager turen på cykel medens Annas forældre og Preben tager toget.

De kommer tilbage til Højbo et par dage senere. Annas far lægger sig desværre syg efter hjemkomsten, og Peder må i de følgende dage hjælpe med kornet. De når dog på endnu en tur, der går til Lillebælt i bagende varme. Lørdag den 20. august tager Peder hjem, da han skal synge i kirken. Set med nutidens øjne er dette en imponerende dag, hvad Peders adfærd angår. Han når både at cykle fra Højbo og hjem, en tur på omkring 100 kilometer, være til tandlæge (Formentlig i Kalundborg), samle nedfalden frugt og stryge slips. Han afslutter dagen med et velfortjent ”kropsbad”.

Dagen efter er Peder på farten igen, idet han cykler de ca. 111 kilometer fra Værslev til sine forældre på Stevns. Dagen efter tillader han sig da også at holde en hviledag. Samme dag ankommer Anna og Preben til Karise fra Fyn. Ferien i Karise går blandt andet med badning ved Vemmetofte Strand, besøg i Hellested hvor Peder jo tidligere har været lærer og kortspil. Efter en uges tid i Karise går turen tilbage til Værslev. Peder tager selvfølgelig turen på cykel, og når også at punktere undervejs.

Den 31, august starter skolen igen efter sommerferien. Samme dag får Peder gebis og af dagens øvrige gøremål kan nævnes ”møje med at jage kyllinger ind”, skrevet optagelsesskema til sygekassen, ført regnskab og forsømmelsesliste.

Den 15. december er der radioudsendelse fra Værslev, og det er en stor dag for det lille samfund.

Julen fejres alene hjemme i Værslev, hvor de får and og ris a la mande. Ved juletid er Preben igen syg, denne gang med strubehoste og han må have læge. Han når dog at blive lidt bedre til juleaften, hvor han er oppe at se juletræet, men han vil ikke have mad.

Dagen efter øver Anna sig, da hun skal spille til børnenes juletræsfest som afholdes den 27. december. Preben kan ikke komme med til juletræsfesten, da han er hæs endnu efter strubehosten. Det var egentlig meningen at Anna, Peder og Preben skulle have været til Fyn og besøge Annas forældre, men på grund af Prebens sygdom aflyser de turen.

Peders søster Frida har tilsyneladende fungeret som pige i huset, da hun ofte optræder i lommebogsnotaterne. Den 27. december rejser hun hjem og Anna noterer Frida rejst hjem. Peder og jeg alene. Helt dejligt at være uden Pige.

Nytårsaften fejres også hjemme. Efter middagen kommer Daugaards og der bliver drukket kaffe og spillet kort. Anna noterer De gik ikke hjem før Kl. 2 og fik da Citronfromage og Vin forinden.


Preben i Værslev skole juli 1932

1933 - Bent bliver født

Det har åbenbart ikke været helt let for Anna, at have Frida i huset som pige. Da hun rejser på juleferie den 27. december noterer Anna Frida rejst hjem. Peder og jeg alene. Helt dejligt at være uden Pige” og den 2. januar 1933 notere hun Har det saa dejligt nu Pigen har fri. Glæden varer dog kort, da Frida dagen efter igen er tilbage i Værslev.

Mandag den 16. januar bliver Jens fragtmand kørt ihjel af toget. Peder er samme dag oppe at synge i kirken over fragtmanden. Han begraves den følgende lørdag.

I marts måned bliver Einar Brønno indsat som præst i Værslev, en stilling der har været vakant siden den sidste præst H. J. P. Madsen forlod embedet i 1930. Biskoppen overværer ugen efter indsættelsen gudstjenesten i Værslev kirke, hvor der deltager mange mennesker.

Annas broder Helge bliver konfirmeret den 4. april, og i den anledning holdes der fest i Odense den 11. april. Anna rejser derover den 5. april sammen med Preben. Hun hjælper med at bage, skrive sange og slagte gris. Der bliver også tid til en tur til Odense og et spil Filikaneser, hvor Anna taber 99 øre. I de følgende dage kommer resten af familien inklusiv Peder. Dage efter festen rejser de hjem til Værslev igen.

Da det kommer hjem får de hvad Anna betegner som en ”frygtelig” meddelelse. Pastor Brønno har åbenbart ikke været tilfreds med den hidtidige organist frk. Sørensen, for hun skal ikke mere spille i kirken. Det må være sket ret pludseligt så de ikke har fundet en afløser, for dagen efter som er Skærtorsdag, må fru Brønno spille. De næste par dage afholdes der nogle møder om orgelspillet, og det ender med at de finder en afløser, Anne Marie, som har en vellykket debut i kirken påskedag. Det må have taget hårdt på frk. Sørensen at blive afskediget som organist i kirken, for hun dør som sindssyg den 31. maj og begraves søndag 5. juni. Peder og Anna er på tur til Stevns, og deltager ikke i begravelsen

I juni måned rejser Frida, og Anna har nu ingen hjælp i huset. Preben er stadig ikke helt renlig endnu og får smæk. Peders søster Martha Hougaard besøger dem i Værslev og en anden af Peder søstre, Dagny, kommer også.

I slutningen af juli rejser Anna, Peder og Preben på ferie hos Annas forældre på Fyn. Dagen efter ankomsten, cykler Peder dog i øsende regnvejr og uden overtøj, til Hindsgavl Slot i Middelfart hvor han skal på aftenskole kursus. Han tager derefter til sin familie i Karise.

Den 9. september om formiddagen, bliver Bent født. Anna er lige som ved Prebens fødsel aktiv lige til det sidste, og når at få sat tøj i blød inden fødslen. I første omgang er Anna lidt skuffet over at få en dreng, fordi hun havde ventet at få en pige. Bent vejede 7 1/2 pund ved fødslen, havde lang sort hår og lignede sin far meget. Den næste uges tid ligger Anna i sengen og har hjælp i huset.

Den 5. november bliver Bent døbt i kirken. Anna bar ham og hendes far og mor var faddere. Dåben bliver fejret hjemme, hvor Anna serverer høns, andesteg, flæskesteg og derefter is. Ud over Annas forældre deltager pastor Brønno og hustru, fru Brønnos forældre som er på besøg i Værslev, Daugaards og lærer Webers. Brønno holdt tale ved middagen.

Bent får blandt andet en gaffel af Annas forældre, et sølv sæt bestående af servietring, æggebæger og drikkebæger af Brønnos og en sølvske med Ole Lukøje af Daugaards. Anna giver Bent en sparekassebog.

Bent's servietring

I slutningen af september måned har Peder og Anna tækkemænd, og det kniber med at styre Preben som gerne vil op til tækkemændene på taget. Det lykkes også for ham på et tidspunkt, hvor Anna pludselig opdager Preben deroppe.

Julen bliver ligesom de foregående år fejret hjemme. Det var herefter meningen at de skulle til Fyn, men de bliver nødt til at aflyse turen da Preben er forkølet.

1934

1934 er et travlt år for Anna hvad angår de huslige gøremål, og hun giver ofte udtryk for at hun er meget træt. Selv da hendes far og mor besøger Værslev i november måned, har hun så travlt at hun ikke har tid til at nyde samværet.

Preben har stadig problemer med tisseriet. Den 15. januar har han åbenbart haft et ”uheld”, og han bliver sendt i seng. I januar måned er Preben for første gang med i kirke. Han sidder pænt og roligt under gudstjenesten, men tager sig dog en lur. Preben kan nu selv bede sine aftens bønner ”Nu lukker sig mit Øje” og ”Jeg er træt og går til Ro”. Den 2. marts skriver Anna en lille sjov historie om Preben i sin dagbog:

Til Formiddag kam han farende ind i Stuen til mig og sagde ”Mor, Ræven har været her og spyttet Kokken ud igen”. Til Forklaring, Ræven tog sidste Sommer alle vore Kyllinger og 1 ælling i Sommerferien, det kunde han huske og af den grund havde vi ingen Hane; men i Dag var der kommen en herhen fra Naboens og da han saa pludselig opdagede at vi havde faaet en Hane, havde han saa draget den Slutning at Ræven maatte have været her og spyttet den ud.

Som det fremgår af nedenstående uddrag af Annas dagbog, er Preben i det hele taget meget interesseret i høns:

Busser er saa glad ved Høns og Kyllinger og de smaa Svaleunger der er ude i Vaskehus og Skolegang. Lige da vi havde faaet Kyllingerne fangede han en og tog Hovedet af den, han ville slagte den, ligesom han har set sin Far gøre med Høns og Duer, men nu forklarede vi ham jo at de skulde jo ikke slagtes før de blev store. Saa gik der en Tid og en Middag tilfældig sagde Peder, Kyllingerne vokser godt nu, de er snart store nu, og vi aner ikke at Drengen lægger sig det bag Øret, og da vi saa havde spist, gik Preben saa ned til Kyllingerne og fangede saa en, og tog Hovedet af den. Da vi saa opdagede det, spurgte vi ham, hvordan det dog kunde være at han havde gjort det, det vidste han jo nok at han ikke maatte. Saa sagde Drengen ”Ja, men Far sagde jo at de var store nu”.

Bent er begyndt at råbe og le, og han får nu havresuppe om aftenen. Han er også begyndt at få tænder, og den tredje tand kommer frem i juni måned. I samme måned holder han op med at bruge sut.


Anna med Bent og Preben i Værslev skole april 1934


Peder med Preben og Bent april 1934

Både Preben og Bent bliver vaccineret imod kopper i maj måned, og de bliver begge lidt sløje af vaccinationen.

Bent koppeattest
Preben koppeattest

Begge drengene kommer nu også med på cykeltur. Bents første lange tur går til Melby nye skole, hvor Peder og Anna skal aflevere en bog til lærer Nielsens. Bent sov både på ud og hjemturen. I sommertiden går turen også tit til enten Gisseløre eller Ugerløse strand. Preben får denne sommer sin første dukkert, men er ikke helt tryg ved havet.

Den 31. marts rejser Anna sammen med børnene over til sine forældre på Fyn. Søsteren Agnes fra Ålborg er også på besøg. Under opholdet får Anna besøgt søsteren Hille og broderen Svend, og Anna og Preben besøger også Annas oldemor som er 90 år. Den 7. april går det igen hjem til Værslev, hvor Anna får den triste nyhed at en lille dreng, Jens, er blevet kørt ned af en bil og skal i kapel om aftenen.

I maj måned skal køkkenet males, men der har allerede dengang været problemer med at få håndværkerne til at holde deres aftaler, for maleren svigter dem adskillige gange, inden det nymalede køkken står færdigt i starten af juni.

Søndag den 22. juli tager Peder, Anna og børnene på sommerferie. Turen går i første omgang til Annas søster Agnes i Ålborg. Under besøget i Ålborg bliver Preben og Bent polyfotograferet. Polyfotofering var tidligere en populær fototeknik, hvor der i hurtig rækkefølge tages en række portrætter, som resulterer i et ark med en små fotos. Under ferien i Ålborg besøgte de blandt andet tivoli i Nørre Sundby, Ellen Marsvins gård, slottet, Jens Bangs vinkælder og de når også en tur både til Skagen og Rebild bakker. Peders søster Dagny kommer til Ålborg i bil, og hun inviterer dem alle ud at spise på Bellevue i Blokhus, hvor de får sild, gåsesteg og is og dertil øl og snaps. Den 28. juli er ferien i Ålborg forbi. Peder og Anna følges ad til Århus, hvorfra Peder rejser hjem til Værslev, medens Anna rejser videre til familien på Fyn. Den sidste del af rejsen er streng, da Bent åbenbart er kommet i en vanskelig alder. Under ferien på Fyn får Preben skoldkopper og må ligge i sengen. Under sit sengelege har han et uheld med aftenbønnen, hvor han kommer til at sige ”Nu lukker sig mit øje. Gud Fader i den høje Skorsten”. Efter 4 dages sygdom er Preben dog oppe igen. Bent er nu begyndt at rejse sig og gå rundt, og Anna frygter allerede det værste. Ellers foregår ferien på Fyn sammen med familien, hvortil Peder senere kommer cyklende fra Værslev. Den 11. august tager de hjem til Værslev. Anna og børnene med toget og Peder på cykel. Ugen efter går turen til Peders familie i Karise, hvor Peders far Rasmus er på stationen og hente dem i hestevogn, hvilket børnene er meget begejstrede for. Den 24. august slutter ferien så for dette år, og dagliglivet i Værslev genoptages.

Som Anna havde forudset er Bent ikke let at passe. Han trækker nu stole og skuffer ud, skruer på radioen og kravler op af trappen og falder også ned af den igen. En dag hvor han er sat ud i sin barnevogn i hønsegården, hvor han holder meget af at være, lykkes det ham også at vælte barnevognen med alle 4 hjul i vejret. Han tog det dog som en mand, og holdt op med at græde så snart han var blevet halet ud af vognen. Næsten samtidigt lykkes det så Preben at få en finger i klemme i en dør, så det har været lidt af en udfordring at passe de 2 små gutter.

Den 9. september fejrer Bent 1 års fødselsdag i strålende vejr, og mormor og morfar fra Fyn er kommet til fødselsdagen. Af gaver får Bent et sæt tøj, en hagesmæk, forklæde, pyjamas og en æske cigarer som vist må have været af chokolade. Dagen fejres med chokoladegilde om eftermiddagen, hvor der ud over familien, også er hr. og fru Daugaard, fru Andersen samt fru Sørensen som havde datter og svigersøn med.

I oktober går turen igen til Fyn, hvor Peder har søgt et lærerembede i Tågerud. Det viser sig dog at embedet er i en elendig stand, så Peder trækker sin ansøgning tilbage igen. Moster Hille kommer hver dag og leger med børnene, og de er helt vilde med hende. Efter en lille uge går turen hjem. Det bliver en hård rejse med Bent, der ikke vil sove da han er optaget af alt på turen.

Den 1. december får Anna en pige til at hjælpe sig i huset hver anden dag. Det er også hårdt tiltrængt, for Bent er åbenbart meget svær at styre. Ellers fejres julen som sædvanligt hjemme i Værslev og med juletræ i forsamlingshuset og hos Aktionærerne. 1. juledag kommer familien fra Fyn. Preben bliver syg før jul, og kommer først op igen på juleaften. Peder blive også syg efter jul, men når dog op at assistere ved juletræet i forsamlingshuset den 28. december.

Nytårsaften fejres hos pastor Brønno, med efterfølgende midnatsgudstjeneste i kirken.

1935

Det ser ikke ud til Peder har slået sig helt til ro i Værslev. I hvert fald søger han, i lighed med året før, en anden stilling. Denne gang er det i Gørslev som ligger på Stevns. Anna og Peder rejser ned for at se på embedet, og Anna kan godt lide skolen som er næsten ny. Efterfølgende sender Peder en anbefaling til Gørslev, så han må også have kunnet lide embedet. Herefter foreligger ikke noget om hvad der efterfølgende sker i sagen, men da Peder jo som bekendt fortsatte i Værslev, har han formentlig fået et afslag.

I 1935 begynder Peder og Anna en større istandsættelse af skolen. I februar måned forespørger de sognerådsformand P A. Petersen om der kan blive gjort i stand i herreværelset, og midt i maj begynder maleren så i herreværelset. Herefter går det slag i slag med tapetsering i soveværelset, fernisering i stuen, nye tæpper m.m. Anna har tilsyneladende lidt svært ved at affinde sig med det deraf følgende rod. Søndag den 2. juni er de færdige med projektet, og Anna kan tage til dametræf i Kalundborg sammen med Webers.

Året går selvfølgelig ikke uden at drengene laver skarnsstreger. I august måned er Anna i gang med storvask, da hun opdager at Preben har fyldt sten i brønden:

I Dag havde jeg Storvask og Preben skulde pumpe mig en Spand Vand; men i Stedet havde han siddet og fyldt Sten i Pumpen og da jeg kom og skulde hente Vandet, havde han ikke faaet noget Vand i Spanden, og da jeg skulde til at pumpe, ville den jo ikke give Vand og vi maatte saa have Bud til Smeden og jeg stod med min Storvask uden Vand og Pumpen blev ikke færdig før 2 ½ og ved den Tid plejer jeg næsten at være færdig med Vasken. Saa det var jo saa en slem Streg i Regningen, han havde lavet for mig Bent holder sig heller ikke tilbage:

Og tænk en Dag Bent gik ude i Køkkenet og havde faaet Bukserne af og skulde paa Potten; men til vor Store rædsel saa vi pludselig Drengen staa og tisse ved Vandspanden og siger pludselig ”Tiis” og inden vi kunde forhindre det, tissede Drengen i vores Vandspand. Saa der maatte jo nu en stor Hovedrengøring til inden den kunde benyttes som Vandspand igen.

Begge drengene, og især Preben, er året igennem jævnligt syge. Anna noterer om Preben: ”Preben er nok en stor og kraftig Dreng; men er alligevel sart af konstitution”. Preben er endda så uheldigt at ligge syg med mæslinger på sin fødselsdag, og får kun lidt hindbærsaft. Preben når for øvrigt kun lige at blive rask, før det er Bents tur til at lægge sig med mæslinger. Han er dog svær at holde i sengen, og selv med 40 i feber stiger han i et ubevogtet øjeblik ud af sengen, taber bukser og ble og står lige pludselig ude på trappestenen og ringer på dørklokken.

Anna med Bent og Preben foran Værslev skole

I løbet af året deltager Anna i sykursus. Det fremgår ikke hvordan kurset afholdes, men den 20. november er det fru Brønno der afholder kurset. Det er muligvis foregået i skolen, for Anna serverer kaffe og bemærker ”Skal til at servere kaffe for hele Redeligheden – Frygteligt”.

Anna klager en del over træthed, og i februar måned er hun ligefrem syg af udmattelse, men det er der måske ikke noget at sige til når man ser på hendes program. Hun lider også ofte af hovedpine og kvalme som tager til i årets løb, det kan derfor godt tyde på at hun har lidt af migræne.

I juni måned skulle Anna og børnene have været med Peder på skoleudflugt til Fyn, hvor skolebørnene skulle se den nye Lillebæltsbro. Desværre lagde Preben sig syg med høj feber dagen før de skulle af sted, så Anna og børnene måtte blive hjemme. Preben blev rask allerede aftenen efter, så det var lidt af en skuffelse at de ikke kom med. Da Anna nu skulle være alene hjemme om natten, og åbenbart ikke var helt tryg ved det, var hun så heldig at hr. Daugaard kom og overnattede.

I juli måned rejser Annas, Peder og børnene på sommerferie hos Annas familie på Fyn. Peder skal i ferien deltage i et 6 dages sløjdkursus på Nr. Broby Efterskole.

Peder bliver på Fyn til den 1. august, hvor han tager turen til København på cykel, for at høre De Danske Læreres Sangkor. Anna bliver til søndag den 4. august hvor hun tager til København for at møde Peder, og herefter rejse til Stockholm til Lærernes nordiske skolemøde. Bent bliver under turen passet af moster Hille og Preben af Annas forældre. Anna fortæller om turen i sin dagbog:

4. august. Op kl. 5 og rejste til København, Preben sov sødt da jeg tog af sted, han skulde jo være ved Mormor og Morfar. Peder hentede mig i Bil ved Hellerup St. og saa til Maglegaardsskolen vor Peder boede. Og saa paa Udflugt til Grundtvigskirken og Vangede ny Skole, et helt Funkispalads -ulæseligt-, og naar vi saa sammenligner med vor gamle Skole i Værslev, er det jo forfærdeligt at tænke paa, at Forskellen er saa stor i By og paa Land. Bagefter ud på Bellevue Strandhotel at drikke Kaffe. Saa skulde Sangerne hjem at øve 1 Time under Ledelse af Organist Ribens, det var meget interessant at overvære saadan en Sangtime. Derefter spise til Aften og tidligt til Ro.

5. august. I Dag op før Kl. 4 og med Malmøbaaden Kl. 5, god tur til Malmø. Strenge Jernbanerejse til Stockholm, Ankomst Kl. 4, og saa spiste vi til Aften og saa lidt paa Byen bla. Kongeslottet – Storkyrkan og Rigsdagsbygningen. Hjem til vort Logi Kl. 10, godt trætte, vi havde et dejligt Værelse i Døblnsgatan 5. Vi sov godt, det var dejlige Senge, pragtfuldt vejr har det været.

6. august. Synge i Konserthuset paa Høtorget Kl. 8. Saa var Aabningsmøde i Blasieholmskyrkan Kl. 10, men det kom vi ikke ind til, der var ikke Plads til alle Mødets Deltagere ca. 5000. Og vi var til dem der ikke kom ind. Om Aftenen var der Stor Fest paa Stadshuset. Byens Velkomst til os. Det var en dejlig Fest. Der blev serveret Smørebrød og Kaffe og der var Sang af ”Danske Læreres Sangkor” hvor vor Far med.

Peder fotograferet i Sverige

7. august. Om Formiddagen paa Skoleudstlllingen i Adolf Frederiks Folksskola, derefter Frokost og Kl. 2 paa Udflugt til Upsala som gik med Elektrisk Tog til gl. Upsala, hvor vi saa den gamle Kyrka og derefter fik vi ægte Mjød, so smagte godt, men man blev tørstig efter det. Derfra med Tog til Upsala og saa den pragtfulde Domkyrka, Universitetet, Biblioteket og derefter en fin Middag for Mødesdeltagere fra alle Nordiske Lande, alle Nationers Nationalsange blev synget, saa det var meget festligt og gemytligt. Hjem igen Kl. 12.

Peders nål fra skolemødet

8. august. Tidligt op at synge ude på Skansen til Kl. 8. Tog med Skib til Saltsjøbaden, en pragtfuld Tur. Spiste fin Lunch paa et flot Badehotel det var dyrt; men dejligt. Om Aftenen Kl. 6 til Skansen til Afslutningsfest hvor ”Lærernes Sangkor” sang, derefter serveredes kaffe i det grønne. Og saa var disse dage slut her i det skønne Stockholm.

9. august. Hjemrejse fra Stockholm Kl. 7 og i København Kl. 6, vi spiste da til Middag paa banegaarden og saa Kl. 8 tog jeg med Tog til Odense hvor jeg kom Kl. 12 ½, tog en Bil ud til Moster Hille og lille Bent, havde været saa sød og god og vilde ikke kendes ved sin Mor igen, men da det gik op for ham hvem det var, der var kommen blev han jo alligevel glad, det lille kære Menneske. Vor Far tog jo til Værslev, han skulde hjem at synge i Kirken.

Den 9. september fylder Bent 2 år, og mormor og morfar fra Fyn kommer i den anledning til Værslev. I fødselsdagsgave får Bent blandt andet en bil, en bold, trillebør med skovl og et par laksko. Et par dage efter fødselsdagen kører Annas far familien til Stevns, hvor de skal besøge Peders far og mor. Bent bliver køresyg på vejen derned, og kaster op på sit tøj så de må have ham ind i et hus og få ham vasket.

Aftenskolen starter den 4. november, men der er kun 10 elever. Det lykkes dog at få holdet op på 15.

Den 20. december rejser Anna, Peder og børnene til Annas søster Ellens bryllup. Brylluppet står i Paarup kirke. Anna har en slem hovedpine, men ellers forløber festen, vor der bliver serveret suppe, flæskesteg og is, godt. Familien tager hjem til Værslev igen den 23. december

Julen fejres som de øvrige år i Værslev skole, hvor Anna laver and og ris-a-la-mande. I juledagene deltager de i 2 gange juletræ i forsamlingshuset, og oven i det kommer så juletræ i Socialdemokratisk forening første nytårsdag, hvor Peder hjælper til. Det er åbenbart ved at blive for meget for Anna med alt det juletræ, for hun skriver efter det sidste ”Snart træt af Juletræ”.

Nytårsaften fejres med torsk hos præstens, og efterfølgende midnatsgudstjeneste.

1936

Anna klager over at vinteren 1935/36 er frygteligt travl. Ud over de sædvanlig gøremål, skal hun blandt andet servere kaffe til sy- og aftenskolen 3 gange om ugen. Desuden er Peder på kursus i Rørby 2 gange om ugen, så de har kun lørdag til deres egen rådighed. Ud over dette, forsætter hendes hyppige hovedpiner hele året.

Den 29. januar kommer Bent galt af sted. Anna skriver om uheldet:

Havde i Dag en uhyggelig Oplevelse. Vi havde Lysbilleder i Skolen, Børnene og jeg var inde at se dem. Jeg skulde da lige ind og se til Middagsmaden som jeg havde over. Og da løb den lille Klump efter mig og da Preben kom fra Gangdøren samtidig blev der gennemtræk igennem Skolegangen og Døren smak i med saadan en Kraft og Bents lille Finger, højre Tommelfinger blev Enden af fuldstændig smadret, det var saa grufuldt og jeg maatte øjeblikkeligt tage en bil op til Lægen, og han maatte saa klippe hele yderste Ende af, det han kun ved med en Trevl, men han var tapper den lille, kære Mand og var ved godt Mod Resten af Dagen og sov ogsaa godt om Natten; nu skal vi saa til Lægen at faa den skiftet hver 5-6 Dag. Saa det var en strenge Dag vi oplevede, men gudskelov at han da ikke havde flere Fingre i.

Avis omtale af Bents uheld

Kun 14 dage efter er den igen gal med Bent:

Ja i Dag paa min Fødselsdag, havde vi ogsaa en uhyggelig Oplevelse. Bent er altsaa en ualmindelig rask og opvakt lille Gut og derfor faar han jo ogsaa nogle Knubs. Tænk da jeg til Middag, stod og stegte Fisk vilde han jo ogsaa hjælpe mig og da jeg saa løb efter ham og vilde tage det fra ham, skulde han jo skynde sig at plumpe det i og det hede Palmin fløj jo om Ørene paa ham, det lille Skind saa forfærdentlig ud, et stor Sar paa den ene Kind mindre paa Næsen og i Panden hele Resten af den lille daarlige Haand blev skoldet saa den sad lige i en Vabel. Jeg fik ham jo smurt ind i Brandsalve og han blev ogsaa hurtig glad igen; men hvor saa han dog ud, den lille kære Ulykkesfugl. Han har altsaa saadan et Overskud og Krafter og Energi, saa han er altsaa saa strenge at passe; for han er paa færde fra han slaar Øjnene op og til han blunder sødt, som en lille Sten. Han beder saa pænt Aftenbøn, den lille Stump.

I februar måned får Anna og Peder bevilget nyt køkkenbord. Det har åbenbart været kradse sager der blev brugt til at lakere borde med dengang, for efter at maleren havde lakeret det blev børnene sløje af det.

Den 10. marts kommer amtsskolekonsulenten på besøg i skolen, og herefter tager Anna og Peder til fest i Brugsforeningen. Det er åbenbart en god fest, for de er først hjemme igen kl. halv fire om natten.

Den 25. marts er der afslutningsfest for sy- og aftenskolen. Det er en større fest med 70 deltagere og bal til kl. 3 om natten. Aftenskole eleverne forærer i den anledning Peder en cigaræske.

Cigaræsken som Peder modtog

30. marts fylder Preben 5 år, og han får en cykel til sin fødselsdag. Han kommer hurtigt i gang med at lære at cykle på den, og allerede i starten af maj måned er han på en længere cykeltur til Viskinge i storm og modvind.

Den 2. maj tager Anna og børnene til Fyn hvor de skal til sølvbryllup, formentlig hos nogle af Annas bekendte. Under opholdet får de også besøgt Annas bror Svends hønseri, med 2 store motorrugere til 3000 æg. Selve sølvbryllups festen foregår på Slukefter kro. I maj skulle Anna også have været til barnedåb hos sin søster i Ålborg, men hun måtte aflyse da Bent var syg. Begge børnene havde tidligere på måneden været syge, men var blevet raske igen, men Bent fik efterfølgende et tilbagefald.

Den 13. juli er Peder til læge med dårligt ben, og det viser sig at være en blodforgiftning, så han får besked på at lægge sig i sengen med omslag. Det bliver en længere omgang. I første omgang ser det ud til at være overstået den 28. juli og han kommer ud af sengen, men allerede den 31. juli må han gå til køjs igen. Det lykkes ham dog at komme i kirke søndag den 2. august.

På grund af Peders ben, bliver den årlige sommerferie på Fyn, kun på 8 dage. Anna og børnene tager af sted lørdag den 15. august, men Peder skal passe kirken om søndagen, og kommer derfor først søndag eftermiddag. Ferien går som sædvanlig med at tage på ture og besøge familie, og Peder får også hjulpet svigerfar med høstarbejdet. Den 20. august er de på tur til Jylland. Anna skriver:

I Dag kørte Mormor og Morfar for os en Tur til Vejle og vi spiste Frokost i Grejsdalen, kørte derefter til Jelling og besaa Gravhøjene og Kirken og saa til Trædballehus at drikke Kaffe, det var jo en skøn Udsigt fra Himmelpind. Derfra kørte vi til Fredericia og saa Voldene og den store Krigergrav, saa over Lillebæltsbroen til Odinstaarnet som vi saa var oppe i, det slet ikke ubehageligt skønt man var 175 m oppe. En storslaaet Udsigt, og saa hjem efter en ualmindelig vellykket Dag. Børnene var alligevel ved at være trætte for i Dag var de nok ved at faa Biltur nok.

Anna med Preben og Bent på Himmelpind
Peder, Mads Madsen, Preben og Bent og Maren
ved Gorm og Thyras gravhøj

I september måned er Anna i Kalundborg og køber en ny kjole til 75 kroner. Prisen har åbenbart været lige i overkanten, for hun skriver: Faaet Kjole til 75 Kr. Meningsløst.

Man er også blevet opmærksom på nazismen i Værslev, for i november måned er Anna til foredrag i forsamlingshuset, hvor pastor Brønno taler om Hitler. Det kunne jo have været spændende at vide hvad Brønno havde at sige om ham, for i 1936 var meningerne ikke så negative som de senere blev.

Peder har tilsyneladende haft sympati for den sønderjyske sag, for den 23. november er han ude at samle ind til H. P. Hanssens Mindefond. H. P. Hanssen var en dansk politiker født i Sønderjylland, og han engagerede sig tidligt i den sønderjyske sag. Han døde i 1936, hvorefter statsminister Th. Stauning foreslog oprettelsen af H.P. Hanssens Mindefond, hvis formål det var at støtte danske kulturelle aktiviteter, især ved sydgrænsen.

Julen 1936 bliver kedelig. 3 dage før jul lægger både Peder og drengene sig syge af influenza, og Peder må give skolebørnene tidlig juleferie. Juleaften ligger alle stadig i sengen. Anna tager i kirke, og hun serverer også flæskesteg og ris a la mande om aftenen, selv om børnene intet kan spise. Juletræet bliver tændt i soveværelse, så børnene ikke behøver at stå op. Anna føler sig i øvrigt også sløj og har mest lyst til at gå i seng. 1. juledag kommer Annas søster Hille og hendes mand Johan. Peder og børnene har det bedre og er lidt oppe. Næste dag var det meningen at de skulle til juletræ, men børnene har fået et tilbagefald med over 39 i feber, så Peder, Hille og Johan tager til juletræ medens Anna passer børnene.

Nytårsaften må Anna sidde alene hjemme med børnene. Peder er som sædvanlig til midnatsgudstjeneste i kirken, men Erna, pigen som plejer at hjælpe Anna, er blevet syg så hun kan ikke passe børnene

1937

I løbet af 1937 søger Peder embede 2 gange. Man kan have en mistanke om at det er Anne der står bag denne gang, idet det ene embede er i Korup som er en naboby til Villestofte hvor Annas forældre bor, og det andet er i Veflinge som heller ikke ligger langt fra Villestofte. Peder rejser i begge tilfælde til Fyn for at bese embederne, men der kommer åbenbart ikke mere ud af det.

Det ser for øvrigt ud til at Peder, i lighed med mange andre lærere, var radikal. Det fremgår af hans regnskaber at han betaler til Radikal forening, og han både deltager i radikale møder og abonnerer på Politiken.

Peder har i 1937 lavet en del notater om sin økonomi. Af dem fremgår at han har en månedlig gage på 196,87, som han henter personligt hos sognerådsformand i Værslev P. A. Petersen. Han har dog opgivet en skatteindtægt på 3.578 kr., så han har muligvis nogle ekstraindtægter. Den skattemæssige formue er for året 1937 opgivet til 0 kr.

Den 18. januar fylder Peder 38 år. Anna skriver:

I Dag er vor far 38 Aar, men det er en forrygende Snestorm. Vi havde inviteret til Selskab i Aftes i Anledningen af Fødselsdagen ca. 15-6 Stk. og der kom kun Præstens, Dels grundet paa Snestormen og Dels Sygdom. I Aften har Far Aftenskole, saa det er en stille Fødselsdag.

I februar måned går Anna på slankekur og er frygtelig sulten. Kuren er formentlig gået i sig selv igen, for hun omtaler den ikke siden.

I marts måned er der eksamen i skolen, og Anna starter forberedelserne flere dage før med at bage, lægge lagkage og lave mad og dessert. På selve eksamensdagen er der eksamen indtil kl. 15, hvorefter der er kaffe og efterfølgende middag for de fremmødte.

Fredag d. 19. marts er der aftenskole afslutningen med bal til kl. 3 om natten, hvorefter Anna går i gang med at rydde op indtil klokken er halv fem om morgenen. Ikke noget at sige til at hun dagen efter skriver i sin lommebog: Meget trætte i Dag ovenpå nattens anstrengelser.

Bent og Preben foran Værslev skole 1937

Den 1. april starter Preben så i skolen sammen med 9 andre elever, og det er han meget stolt over. Anna skriver:

Efter første Time kom han glædestraalende ind og fortalte mig, at De slet ikke havde lavet noget uden at bede Aftensbøn, de havde jo haft Religion. Desværre går hans skolestart ikke så godt. Allerede dagen efter at han er startet i skolen., får han nemlig 39 i feber. Han bliver dog rask i løbet af en uges tid og kan komme i skole, men allerede 4 dage efter får han røde hunde og kommer ikke i skole igen før 20. maj. Anna skriver dog flere gange i løbet af året, at Preben er meget dygtig i skolen.

Side fra Annas lommebog 1937.
Det er formentlig Preben der har skrevet sit navn på den 27. april

Anna noterer i sin lommebog: Skrap fest. Hjem Kl. 2 1/2.

I maj måned optræder Peder som rottefænger i skolens kælder, hvor han fanger flere rotter.

I samme måned arrangerer Peder en tur til Kalundborg, for ham selv og pastor Brønno. Det bliver en større sightseeing med besøg på bryggeriet, slagteriet, Møllebakken, radiostationen, færgen og Folkebladet. Udgifterne til turen beløber sig til 2,28 kr.

Fredag d. 25. juni er kongen på besøg i Kalundborg, og hele familien tager af sted for at se ham.

I juli måned får Anna frygtelige smerter i ryggen. Lægen kommer, og det viser sig at være en slem lumbago. Et par dage efter må også Preben gå til køjs med feber, og det har åbenbart ikke bekommet Peder at skulle passe dem. Anna noterer i hvert fald: Peder urimelig over at passe os. Det er en trist ferie.

Ferien går i 1937 både til Peders familie på Stevns og til Annas på Fyn. Den 1. august rejser de alle til Stevns og den 4. august rejser Anna og børnene alene videre til Fyn. Der er selvfølgelig orden i tingene, så Peder noterer: Anna fået billet 5,35 kr.

Den 5. august rejser Peder fra Tessebølle, da han skal til repræsentantskabsmøde. Det foregår formentlig i København, for samme aften er han i Tivoli. Den 8. august rejser han til Fyn, og den 11. august tager familien i sommerhus på Hasmark strand på det nordlige Fyn, hvor de bliver en uges tid. Anna notere blandt andet om ferien:

Onsdag 11. august. Kørt til Hasmark Strand i Sommerhus. Hundekoldt og Byger. Hille og Johan kørt derned med os. Kogt Høne.

Torsdag 12. august. Hille, Johan og Mormor kommer Kl. 4 1/2. Drak Kaffe var i Vandet. Spiste til Aften. Spillede Boldt og Badminton. Dejligt Vejr i Dag. Haft en god Dag.

Lørdag 14. august. Grovvejr og store Bølger. Hentet Fisk. Regn fra Middag og hele dagen. Hundekoldt og mægtige Bølger. Badet 1 gang, Peder 4. Børnene vasket inde.

Preben, Peder og Bent ved sommerhuset på Hasmark strand

Fra sommerhuset tager de tilbage til Annas forældre i Villestofte.

Preben og Bent med deres morfar og mormor i villa Højbo sommeren 1937.
De 2 yngre kvinder er formentlig Anna og en af hendes søstre

Onsdag d. 1. september er Anna og børnene inde og se Persil film i Kalundborg, og om fredagen er Peder inde med skolebørnene og se samme film. Der er muligvis tale om en reklame tegnefilm for Persil, som oprindeligt havde premiere i 1925.

Den 9. september fylder Bent 4 år. Det bliver fejret med boller og chokolade, og om aftenen kommer Webers, præstens og Niemann (Peders søster Fridas mand eller kæreste) til aftensmad. Trods sine kun 4 år er Bent en fremmelig dreng. En dag stjæler han en stor cigar og går afsides, hvor han sidder og ryger på cigaren da Anna opdager ham.

Den 12. september er familien ude at se svævefly på Viskingegårds mark. Uvist af hvilken grund noterer Anna i sin lommebog: Fiasko.

I oktober går turen igen til Stevns og Fyn. Anna tager i alene til Fyn med børnene, medens Peder cykler til Snoldelev (Formentlig til en søster), med et besøg hos hans søster Frida undervejs. Dagen efter cykler han til sin far og mor i Tessebølle hvor han bliver et par dage. Under opholdet der, cykler han sammen med sin far en tur til Hellested, hvor han får vist skolen som han tidligere har arbejdet på. Samme aften er han til fødselsdag og spiller kort hele natten. Efter 4 dage på Stevns tager Peder den 23. oktober cyklen og kører over Ringsted og Regstrup tilbage til Værslev, så han kan være hjemme til aftenskolens start den 25. oktober. Anna og børnene kommer hjem fra Fyn den 26. oktober.

Efterårsferie 1937 på Fyn.
Ukendt dame, Preben, Bent, Annas mor Maren, ukendt barn.

I december måned arrangerer Peder komedie med skolebørnene, og har travlt med at lave baggrund og øve med børnene. Komedien løber af stabelen den 22. december og de optræder igen den 23.

Anna har som sædvanligt travlt i julen. Hun skriver i sin lommebog:

Onsdag 22. december. Rent Køkken. Fernisere. Køkken og Entre. Erna hjælpe mig. Ordne og parterer Grisen. Hundekoldt, Frost og Blæst. Peder lavet Scene. Træt.

Torsdag 23. december. Alle i Bad. Slagte And. Lave Mad. Bage Brød, Rulle og Stryge. Koge Rødbeder. br. Kartofler. Lommebøger i Brugsen. Daugaards rejst. Tø og Taage. Preben kan næsten ikke vente.

Fredag 24. december. I Kirke Kl. 4. Rent paa Børnenes Senge. Vaske Gulv Soveværelset. Lavet Ris a la mande. Juletræ pyntet. Børnene henrykte - mange Gaver.

Ellers går julen som sædvanligt hjemme i Værslev skole. Anna får imidlertid en blodstrømning første juledag om aftenen og bliver kørt på sygehuset, hvor hun må blive resten af julen og nytåret med. Peder tager til Fyn et par dage med børnene, og deltager også i de sædvanlige omgange juletræ i Værslev.

1938 - Inge Lise bliver født

Anna er nogen tid om at komme sig over den sygdom hun pådrog sig i julen 1937. Hun kommer først hjem igen den 12. januar. Bent og Preben har i mellemtiden været på Fyn og er blevet passet af Annas familie.

Den 18. januar fylder Peder 39 år, og det bliver fejret med gratis kaffe til sy-skolens elever.

den 18. februar bliver datteren Inge Lise født. Sædvanen tro arbejder Anna til det sidste:

Onsdag 16. februar. Tapetsere ved Børnenes Senge. Erna fri. Bage Brød, koge Æblegrød. Præstens kom og gratulerede mig og fik Kaffe. Fint Solskin.

Torsdag 17. februar. Begynde at gøre rent i Køkken. Solskin og Frost. Faaet brev. Mor har det bedre og Agnes er hjemme. Aftenskole, Elever Kaffe. Friskolelærerens faaet en Søn.

Fredag 18. februar. Rent i Kælder. Preben lidt forkølet. Sendt Stol til Mormor. Faaet os en lille Søster Kl. 9. Alt gik vel, Gudskelov.

Peder noterer den 18. februar kortfattet i sin lommebog: Godt Vejr. Anna fik en Pige. Telefon 80 øre (Udg.)

Inge Lise bliver døbt på Anna og Peders bryllupsdag, den 17. april. Annas forældre er ankommet til Værslev dagen før. Annas mor, som dør senere på året, er allerede på dette tidspunkt sløj. Ud over Annas forældre, deltager Daugaards, præstens og Madsens i middagen efter dåben. I dåbsgave får Inge Lise en sølvgaffel til 6,75 kr. af Peder og Anna.

Anna med Inge Lise
i Værslev skole
Peder med Inge Lise
i Værslev skole

Allerede den 13. februar begynder Peder at lægge plan for eksamen, som skal afholdes i marts måned. For Anna starter forberedelserne til eksamen flere dage i forvejen, hvor hun bager, og laver dessert. Selve eksamenen afholdes den fredag den 25 marts kl.9. I forbindelse med eksamen er der 12 til kaffe og 10 til spisning.

I starten af februar måned har Peder i øvrigt dannet en forældreforening.

I marts måned er der afslutning for både aftenskolen og sy-skolen. Afslutningen er som sædvanlig en større omgang, med ikke mindre end 60 mennesker. Der var dans til kvart over tre om natten, hvorefter Anna gik i gang med at gøre rent til klokken fem om morgenen.

Den 7. april er Anna på den igen, da der er forældremøde med 30 til kaffe. Mødet varer til klokken halv et om natten, hvorefter Anna forsætter de huslige sysler til klokken 5 om morgenen.

Hverken Preben eller Bent har tilsyneladende lavet de store ulykker i 1938. Det eneste der er nævnt er, at Bent på en tur til Tessebølle, er faldet i en mergel grav sammen med Henning (Formentlig Peders broder). Begge drengene begynder at gå til gymnastik, formentlig i forsamlingshuset. I efterfåret kan Bent selv cykle, selv om han vælter en gang imellem.

I marts måned tegner Anna og Peder en livsforsikring på de 3 børn. Forsikrings summen er på 15.000 kr., hvilket må have været et anseligt beløb dengang.

Anna er endnu engang på slankekur i starten af juli. Den nævnes kun en enkelt gang, så den har nok ikke heller ikke varet længe denne gang. Den 14. juli er Anna i Kalundborg at prøve og betale en kjole.

Kvittering fra A. Kistrup Steffensen
Manufaktur og Trikotage
Kalundborg - 14. juli 1938

I 1938 får Anna og Peder bil. I starten af juli ser de på både en model 34 og en model 37. Mærket kendes ikke. Selv om de i første omgang betænker sig, køber de den 7. juli alligevel en bil til 3.500 kr. med 3.000 kr. i udbetaling. De sidste 500 kr. bliver betalt i oktober måned. Bilen bliver indregistreret den 16. juli. Peder har ikke på forhånd kørekort, så han er ude at køre skolevogn første gang den 9.juli. Allerede den 11. juli går han op til køreprøve, men det har åbenbart været lige lovligt optimistisk. I hvert fald foresætter han køre undervisningen, indtil han igen går op til køreprøve den 16. august og består, hvorefter de kører en tur til Skarridsø i Jyderup.

Bent, Preben, Anna og Inge Lise
foran den nyanskaffede bil

Også i 1938 forsøger Peder at komme væk fra Værslev. I september søger han job i Hellested på Stevns, hvor han tidligere har arbejdet på forskolen. Han tager også derned og kigger på embedet, men derefter ser det som sædvanligt ud til at der ikke sker mere.

I slutningen af september er der formentlig flyveopvisning. I hvert fald tager familien ud til flyvepladsen, hvor der er 17-18 maskiner, og dagen efter er drengen ude at se flyvning. Det vides ikke om det er på Kaldred flyveplads, eller om der på dette tidspunkt var en anden flyveplads i Kalundborg området.

I oktober måned er der klapjagt, og Anna har noteret Alle Drenge paa Klapjagt. Preben og Bent har dog nok været for små til at deltage.

Lige som de øvrige år er Anna en del plaget af træthed:

Torsdag 17. november. Aftenskole, 6 Elever Kaffe. Rulle og Stryge. Dødtræt i Aften. Det er nu et strenge Liv.

Fredag 18. november. Søster 9 Md. Ugerent Stuer. Bager. Stoppe Strømper. Dødtræt, i Seng Kl. 9 og læse Avis.

Lørdag 19. november. Lave Mad og Dessert. Lørdagsrent. Regnvejr. Alle i Bad. Meget, meget træt.

Mandag 21. november. 9 Elever til Kaffe. Aftenskole, meget træt. Vasket stor Børnevask. Mit Hoved saa overkørt.

Annas mor Maren skranter allerede i starten af året, og hun dør den 6. september. Se nærmere under Maren Kirstine Marie Pedersen.

1939

1939 er uden de helt store begivenheder. Bent får taget polypper. Han er også begyndt at cykle og Anna tager ham med på hans første cykeltur til Viskinge. En dag siger han ”Har Jesus Ræveøjne, siden han kan se mig når det er mørkt”. Der er ikke tale om de store skarnsstreger dette år. ud over at han en dag bider Inge Lises sut i stykker.

Inge Lise er blevet så stor at hun nu er streng at passe. Hun elsker kulspanden og vandspanden, og en dag brænder hun sin hånd på komfuret. Hun er også begyndt at tale og synge. Ved at lytte til Bent har hun lært at sige ”Av for Søren”.

Inge Lise foråret 1939 i Værslev skole
Inge Lise august 1939 i Værslev skole

Peder fylder 40 år, og får i den anledning cigar og askebæger af skolebørnene. Også i 1939 arrangerer han dilettant, og de spiller blandt andet hos friskolelærer Nørgaard og i Viskinge. Bilen har tilsyneladende været klodset op, for den 3. december tager Peder klodserne af, og et par dage efter kommer Olsen med akkumulatoren og starter bilen. Olsen kan muligvis være mekaniker og opfinder Alfred Olsen, som havde et værksted til cykler, motorcykler og biler i Kåstrup(7).

Ferien går som sædvanlig til Annas familie på Fyn. Under en tur til stranden, er der en ko der render ind i skærmen på bilen. De er også en tur i Ålborg og besøge Annas søster Agnes. På vejen tilbage til Fyn, er de et smut inde og besøge Peders familie på Stenholtgård i Kragelund. Endelig er de en tur hos Annas søster på Langeland. De slutter ferien med en tur til Stevns for at besøger Peders familie.

Ferie på Langeland 1939
Formentlig Bent og Preben i midten
Ferie på Langeland 1939
Formentlig Preben og Bent yderst til venstre

Annas tante Marie i Birkende på Fyn er død, og Anna arver 389,95 kr. Hun bruger 100 kroner af arven på et guldur.

I september måned starter 2. verdenskrig. Anna skriver:

Fredag 1. september. Tyskerne begyndt Krig mod Polen. Til Kalundborg. Peder til Møde. Vidunderligt Vejr. Krigen strengt at -ulæseligt- paa.

Søndag 3. september. Møde i Præstegaarden Kl. 3. Ketty passet Børn. England og Frankrig i Krig mod Tyskland.

Fredag 1. december. Begynde paa Strømper til Preben. Rent Stuer. Mildt Vejr. Søster ude det meste af Dagen. Russerne overfaldt Finland.

Julen holdes som de øvrige år i Værslev.

1940

1940’erne var præget af 3 strenge isvintre, de såkaldte trillingeisvintre. Vinteren 1940 kulminerede først i starten af februar måned med temperaturer ned til -27 grader. I Værslev var der tirsdag den16. januar 14-20 graders frost om aftenen. Den 22. januar må aftenskolen aflyses, da der på grund af snestorm kun er mødt 6 elever. Bælterne begynder at fryse til. og den 29. januar er Storebælts færgen 13 timer om at komme over bæltet, og dagen efter 17 timer. Den 1. februar er færgen 24 timer om at komme over bæltet, og driften indstilles. Den 10. februar er der ikke mindre end 25 graders frost i Værslev.

Børnene i isvinteren 1940
Bent og Inge Lise i Værslev
Børnene i isvinteren 1940
Formentlig Bent og Inge Lise i Værslev

Inge Lise er ved at blive renlig. Hun ved godt at hun ikke må gøre i bukserne, så når det er ved at gå galt kalder hun på Bent og siger ” Bent, bange for stor”. I februar måned vejer hun 25 pund og måler 86 cm. Den 24. april sluger Inger Lise en nål, og dagen efter bliver hun indlagt på sygehuset. Nålen kommer først ud den 30. april, og den første maj kommer hun hjem igen.

Bent fylder 7 år i 1940, og den 1. april bliver han indskrevet i skolen.

Anna beslutter sig i vintermånederne igen for at slanke sig, men hun udsætter det dog indtil den strenge vinter er overstået. Om efteråret begynder hun, måske for at slanke sig, at gå til badminton i forsamlingshuset. Hun er begyndt at få gigt i hånden, og lider somme tider af stærke smerter.

Familien tager på den årlige ferie til Fyn, og i efteråret tager Anna tilsyneladende alene, til Fyn igen og bliver der en uges tid. Under opholdet, er hun 2 gange i biografen og ser filmene Sørensen og Rasmussen og Pas på svinget i Solby. Begge er danske komedier fra 1940.

I 1940 bliver Danmark besat af Tyskerne. Anna noterer i løbet af året vedrørende krigen:

Mandag 8. april. Skrive Ellen og Hille. Føre Dagbog ajour. England krænket Norges Neutralitet, det ser alvorligt ud for Norden

Tirsdag 9. april. Tyskerne besat Danmarks Havne, og hele Danmark. Sørgelig Dag. Peder i Kalundborg. Danmark mørklagt.

Onsdag 10. april. Pudse Vinduer. Man er saa underlig rastløs; man ved ikke hvad Dagene vil bringe. Det ser jo grumme grimt ud for os. Gud bevare os.

Søndag 21. april. Drengene til Gymnastikopvisning Kl. 2. Aalborg Flyveplads bombarderet. Gud bevare os i disse strenge Tider. Fredag 10. maj. Ugerent i Kælder, og sætte Blomster i Vinduer. Tyskerne besat Holland og Belgien. Fortvivlede forhold i Verden.

Onsdag 21. august. Regn. Peder lavet Mørklægning i Stue og Soveværelse. Opklaring til aften.

Annas regnskabsbog for 1940
Annas regnskabsbog for 1940

1941

Vinteren 1941 er lige som 1940 en streng isvinter. Den 31. januar er der 31 grades frost i Holbæk, og endnu den 16. maj er der sne og haglbyger. Til gengæld bliver det en varm sommer. Den 12. juli notere Anna temperaturen til 35 grader i skyggen og 50 grader i solen. I den varme sommer er familien tit på stranden. Som oftest på enten Gisseløre i Kalundborg eller på Eskebjerg Lyng.

I løbet af året knækker Preben en fortand og Inge Lise putter en kugle i næsen, som de dog selv får ud igen.

Peder og Anna begynder at spille l’hombre med præsten. Den første gang de spiller, har de Peders far Rasmus med, for at han kan lære dem spillet.

Familien er ivrige sportsfolk. Både Peder og Anna går til badminton. Anna deltager i flere turneringer, og den 29. oktober deltager hun i en turnering som vindes stort. I februar måned starter hun til morgengymnastik, og skriver i sine notater: Begynde paa morgengymnastik, nu må jeg se at holde ud. Både Preben og Bent spiller håndbold og går til gymnastik. I efteråret begynder de også begge at gå til dans i Viskinge.

Annas kaktus springer ud. Hun skriver torsdag den 10. jul: Min Kaktus stor med 18 udspringene Blomster. Pragtfuldt Syn. Hun tager nedenstående foto af den:

Annas kaktus i Værslev 1941

Niels, som er gift med Peders søster Dagny, kommer ofte til Værslev og overnatter. Mange gange alene, men også nogle gange sammen med Dagny.

Anna som i 1940 begyndte at få gigt i hånden, har stadig problemer med den, og i november måned må hun til læge fordi hun har fået 2 knuder på håndleddet.

Anna skriver ikke meget om krigen i 1941, men i november måned er hun 2 gange til luftværnsmøde.

I juli måned tager Peder og Preben alene til Fyn på cykel, hvor de er et par dage. Den 10. august tager hele familien af sted og Peder og Bent cykler derover. Under opholdet på Fyn er de til barnedåb hos Annas søster Hille, der har fået en søn i juni måned. Anna bærer barnet.

Berners dåb 17. august 1941

19. august tager de igen hjem til Værslev, hvor skolen skal begynde dagen efter. I oktober måned tager de til Tessebølle for at besøge Peders forældre. Peder og drengene tager cyklen og Anna og Inge Lise toget.

Preben og Inge Lise 1941
Formentlig i Værslev skole
Inge Lise 1941

I december måned holder Thomas Olesen Løkken foredrag i forsamlingshuset.

Thomas Olesen Løkken var en dansk forfatter født 1877. Det gennemgående tema for Thomas Olesen Løkken, var den moderne bondes kvaler i 1900-tallet, og han skrev blandt andet trilogien ”Poul Dam”

Julen fejres i Værslev. Den 22. december bliver gåsen slagtet og den 23. december bliver hele huset gjort rent, og alle får et jule bad. Den 24. pyntes juletræet, og Anna og børnene er med i kirke. Den 25. er Daugaard på besøg med en lille Finsk pige. Der er formentlig tale om et af de børn, der blev evakueret fra Finland i forbindelse med krigen imellem Rusland og Finland. I alt arrangerede ”Finlandshjælpe” at omkring 4000 børn kom til Danmark. Nytårs aften, som også fejres i Værslev, står menuen på torsk, æbleskiver og ekstra god kringle.

1942

Da der ikke er nogen lommebog for 1942, er det sparsomt med oplysninger om dette år.

Lige som de foregående 2 år er det en streng vinter. Nedenfor er et par billeder fra vinteren.

Værslev skole 1942
Inge Lise i Værslev skole - Isvinteren 1942

Billedet nedenfor, som er taget i skolens have, er fra juni 1942.

Anna, Peder og Bent i haven

Peder søger i starten af året om at blive slettet af lægds rullen, på grund af åreknuder i benene og mavesår. Han mener derfor at han er ”uduelig” til krigstjeneste. Ansøgningen imødekommes og han bliver erklæret for stedse uskikket til al krigstjeneste. Nedenfor er en del af korrespondancen.

Ansøgning om kassation
4 januar 1942
Brev fra Sundhedstropperne
15. januar 1942
Brev fra læge Friis
19. januar 1942
Brev fra Sundhedstropperne - 22. januar 1942
For stedse Uskikket til krigstjeneste
Tjenestudygtighedspas
24. januar 1942
Brev fra 3 bataljon 1. kompagni i Haderslev
i anledningen af ansøgning om kassation

1943

1943 er et år der er præget dels af Annas sygdom og dels af krigen. Der har dog også været enkelte sjove episoder, som f.eks. da familien får gris fra Peders far, og den stikker af og render over i Bent Andersens (Formentlig en nabo) svinesti. Det er også et godt aftenskoleår, hvor der flere gange møder mere end 40 elever til undervisningen.

Som sagt er 1943 præget af krigen og Anna kommer, som nævnt senere, tæt på august oprøret i Odense. Krigen kan også mærkes i dagligdagen. I januar måned er der luftalarm medens Peder, Anna og Inge Lise er i biografen i Kalundborg. Den 28. januar, omtaler Anna et frygteligt bombardement i København aftenen før. Der er tale om et RAF bombardement af B&W, som har til formål at ødelægge produktionen af motorer til tyske ubåde. I februar måned må Preben gå i beskyttelsesrum i skolen i Kalundborg. Anna deltager i luftværnsmøder og i marts måned afholdes der møde for beredskabskvinderne i skolen, hvor der deltager 30 damer. Onsdag den 21. april omtaler Anna en frygtelig luftalarm over hele landet. Der er tale om RAF angrebene på henholdsvis Stettin med 339 maskiner og Rostock med 86 maskiner. 19 RAF maskiner styrtede under disse angreb ned i Danmark.

Der sker ikke de store begivenheder for Bent i 1943. I januar måned begynder han at spille i Kirke, men det er ikke nærmere beskrevet hvad dette indebærer. I efteråret er han meget sammen med en landmåler, så måske har han fået sig et fritidsjob i forbindelse med opmåling.

Preben får en flidspræmie i form af en bog af øvelæreren. Desværre fremgår det ikke hvad øvelæreren har undervist i. Preben går i 1943 i 1. mellem i Kalundborg. Han må formodes at have gået på den Grå skole som husede mellem- og realskolen. Mellem- og realskolen bruges i dag til Kalundborg Gymnasiums administration.

Mellemskolen var 4-årig og strakte sig fra 6. til 9. klassetrin og sluttede med mellemskoleeksamen, som gav adgang til gymnasiet. Elever der ikke søgte i gymnasiet, kunne supplere med realeksamen, som var en 1-årig overbygning i 10. skoleår.

Med skoleloven af 1937 blev den fri mellem skole, som var eksamens fri, indført som en parallel til eksamensmellemskolen

Den 15. marts er Preben til eksamen i dansk og igen den 17. marts, er han til eksamen i et ikke oplyst fag. Den 30. marts, som for øvrigt er Prebens 12 års fødselsdag, er han i Kalundborg for at få eksamensresultatet, som er godt nok til at han kan starte i 2. mellem den 28. marts.

I maj måned får Preben sig en gåtur fra Ubberup, da han har lånt Annas cykel som punkterer. Det er som Anna udtrykker det i sin lommebog, en katastrofe da alle fire cykler nu er flade. Preben er også blevet gammel nok til at gå til fest. I december måned er han til skolefest på Postgården i Kalundborg. Det er øsende regnvejr denne dag, så Preben tager toget derud, i stedet for at cykle.

Inge Lise begynder til gymnastik i januar måned og får en gymnastikdragt i fødselsdagsgave den 18. februar. Den 28. marts deltager hun i en gymnastikopvisning. I 1943 begynder hun også på sy-skole. Anna og Inge Lise tager den 6. januar til Kalundborg for at blive fotograferet til en pris af 4 kr. Billedet nedenfor, er formentlig fra denne dag.

Anna og Inge Lise

Inge Lise er også begyndt at kunne cykle, og 21. marts cykler hun sin første tur til Kalundborg.

Børnene bliver i løbet af året vaccineret 2 gange imod difteritis hos doktor Friis.

Bents difterivaccinationskort

I april måned tager Preben og Bent alene ned og besøger Peders forældre på Stevns. De rejser derned med tog, og da de 5 dage efter skal hjem igen, mister de forbindelsen til Værslev i Roskilde, og må overnatte på stationen. Drengene er dog ikke blevet afskrækket af denne hændelse, for i juli måned tager de igen alene, på 14 dages på sommerferie hos Peders forældre.

Den 31. oktober bliver børnene vejet, og resultatet uden tøj er:

 • Preben 100 pund
 • Bent 73 pund
 • Inge Lise 40 pund

Peder får hevet alle sine tænder ud i marts måned, men får tilsyneladende først sit gebis i september måned.

I maj/juni er han til en række ”bimøder”, som højst sandsynligt er møder i biavlerforeningen. Den 5. juni køber han i hvert fald 3 bistader. Anna er åbenbart ikke helt tilfreds med dette, for hun noterer i sin lommebog: Peder til Bimøde. Køligt og Regn. Peder købt 3 Bihuse, vanvittigt. En uge tid senere køber han 2 bisværme som han henter dagen efter.

Også i 1943, søger Peder efter nye græsgange, idet han under et besøg på Fyn i november måned, i forbindelse med Annas behandling på radiumstationen i Odense, er ude at se på embede. I november måned, får han udstedt en anbefaling fra Skolekommissionen i Værslev, men det vides ikke om dette har nogen forbindelse med hans søgen efter nyt embede.

I februar er Anna (Og måske Peder) til foredrag på Postgården i Kalundborg hvor de hører Falk Hansen.

Aage Falk Hansen 1895-1977, dansk redaktør. Siden 1920'erne søgte han som KFUM-sekretær, avisskribent, foredragsholder, radioprædikant og forfatter med held at bygge bro mellem kirken og arbejderbefolkningen; han gjorde det især i København og ved hjælp af et stort socialt aktivitetsnet. Falk Hansen ville motivere arbejderne kristeligt uden at fjerne dem fra deres politiske og faglige organisationer.

I marts måned flotter Anna sig med ny kjole. Hun noterer den 10. marts: Kjolen ikke færdig, men de sender den i Morgen til den forfærdelige Pris af 237,88 Kr. Frygteligt.

I april måned rejser Anna, formentlig alene, til Inges (Søsteren Estrids datter) konfirmation i Rudkøbing. Dagen før konfirmationen er hun til sammenskudsgilde i Odense, og hun noterer: De havde lavet ordentlig Sammenskudsgilde og vi havde en god men streng Nat. Dagen efter er hun til konfirmationen og noterer: Inge Konfirmeret i Rudkøbing. God og Fornem Fest. Holdt ud til Kl. 5 saa ikke sovet i 2 Nætter. Strengt, men dejligt. Igen i oktober måned er hun til fest på Fyn, idet hun deltager i broderen Helges bryllup.

Ellers er 1943 præget af Annas sygdom, en odartet knude i brystet som hun opdager den 14. juli. Hun starter efterfølgende på et behandlingsforløb på på radiumstationen i Odense.

Annas sygdomsforløb og død er nærmere beskrevet under Anna Marie Madsen.

Anna udenfor søsteren Hilleborgs hjem,
under behandlingen på radiumstationen

Under opholdet i Odense, kommer Anna til at opleve en af besættelsens store begivenheder på nært hold, nemlig August oprøret i Odense.

August oprøret i Odense. De tyske nederlag havde styrket moralen så meget hos de danske soldater og Odenes unge, at der i starten af august begyndte at forekomme mange gadeslagsmål mellem de danske og tyske soldater.

Den 18. august udbrød der generalstrejke. Butikker tilhørende nazister, eller folksom havde handlet med tyskerne blev ødelagt og jagten gik ind på tyskerpigerne - de såkaldte feltmadrasser. Politiet indførte udgangsforbud, men den 19. august udviklede sig alligevel en stor demonstration. De 20. august bliver der indgået et forlig med besættelsesmagte og den 24. blev der igen arbejdet normalt i Odense.

På trods af dette, blev virksomheden D.A.E. i Ørstedsgade sprængt i luften den 28. august. Augusturolighederne i Odense var med til at fremprovokere det endelige brud med besættelsesmagten den 29. august.

Anna har omtalt augustoprøret og bruddet med besættelsesmagten i sine notater:

Tirsdag 17. august. Behandling Kl. 10, derefter Røntgenfotograferet. Spise til Middag hos Hille. I Biografen med Hille, Ellen og jeg. Undtagelsestilstand i Odense.

Onsdag 18. august. Storstrejke i Odense. Alt lukket og de skyder i Gaderne. Ellen uskadt. Jeg passet hus. Bombarderet og skudt.

Torsdag 19. august. Behandling Kl. 10. Forfærdelige tilstande. Brande og Sabotage i stor Stil. Godt Vejr. Vasket Haar. Lørdag 21. august. Hille 35 Aar. Til behandling Kl. 10. Johan kørte med paa Sygehus, stor Demonstration. Hille mange Gæster hele Dagen. Ude om Aftenen. Torden om Natten.

Søndag 29. august. Undtagelsestilstand. Tyskerne har overtaget Magten. Frygteligt. I Kirke Kl. 2 og drikke Kaffe hos Præstens. Om Aftenen nede at hilse paa Daugaards.

Mandag 30. august. Øsende regn. Preben kunne ikke faa Billet til Skole for Tyskerne. Nørgaards kom herned og fik Kaffe og Ansøgning underskrevet.

Tirsdag 31. august. Fint Vejr. Til Doktor Friis. Skrive Far, Hille, Ellen. -ulæseligt- Asier. Peder cyklet til Viskinde til Skomager. Nu er det helt forbudt at rejse. Frygtelige tilstande. Gud give at der snart maatte blive Fred i Verden igen.

Den 30. september er Anna hos reservelægen i Kalundborg, som er tilfreds med hendes tilstand. Alligevel må hun igennem endnu et behandlingsforløb på radiumstationen i Odense, i slutningen af november. Den 25. november tager hende og Peder til Odense. Samme dag er de ude at besøge Niels og Dagny (Peders søster og hendes mand), som på dette tidspunkt enten har været bosat, eller opholdt sig på Fyn. Peder rejser hjem et par dage senere, medens Anna forsætter med behandlingerne frem 4. december.

1944

1944 er i høj grad præget af krigen. Selv om der selvfølgelig har været fredeligt i Værslev, bliver man også der berørt af luftalarmer. Peder kommer en dag ud for en luftalarm medens han er til møde i Kalundborg, og kommer af den grund sent hjem. Lørdag den 29. juli noterer Anna at rutebilstationen i Ålborg er blevet sprængt med 3 bomber. Annas søster Agnes har åbenbart haft sin lejlighed tæt på rutebilstationen, for Anna noterer samme dag, at hendes lejlighed er raseret. Af øvrige begivenheder vedrørende krigen som Anna har noteret ned er:

Tirsdag 7. marts. Spærretid fra 20 - 5 (Under et ophold i Odense).

Lørdag 15. april. Lørdagsrent. Lave mad. Alle i Bad. Bagt Kringle og Boller. Luftalarm og mange Engelske Maskiner lige over.

Tirsdag 6. juni. Invasion i Frankrig. Frygteligt.

Fredag 30. juni. Strejke i København. Alt standset.

Lørdag 1. juli. Alt standset i Købehavn ogsaa Radioen, sørgelige Tilstande.

Søndag 27. august. Bombarderet i Jylland i et Tog. 12 dræbt, mange saarede. Forfærdeligt. 20 Bomber i et -ulæseligt-.

Onsdag 20. september. I gaar satte Tyskerne det danske Politi af og overtog Polititjenesten. Strejke igen. Forfærdelige forhold. Preben kom ikke i Skole. Toggangen usikker

Bagerst i Annas lommebog for 1944, er et lille notat om krigen og priserne:

Frygtelige Krigspriser de forlangte 65,85 Kr. for et sæt Undertøj til Preben og Bent. Jeg var ved at falde bagom; men tog saa kun de 2 Undertrøjer og maatte betale 39,85 for kun en Trøje. Det er jo forfærdelige Priser og Strømper kan vi overhovedet ikke opdrive.

Den 24. januar holder Værslev Brugs 75 års jubilæum. Det fejres med spisning, film og bal til kl. 4 om natten. Peder holder i samme anledning en tale, som gør lykke. Værslev friskole bliver nedlagt i marts måned, og det ser ud til at 10 elever er blevet overført til Peder i kommuneskolen.

Preben og Bent har tilsyneladende fået fritids job i tørvemosen. I hvert fald noterer Anna ofte at de er i mosen. De penge de har tjent er nok ikke gået til fornøjelser, for den 14. juli er Bent i Kalundborg og købe sko for ”tørvepengene”. I september måned, hjælper Bent desuden med at tærske på Møllegården.

I 1944 begynder Preben i 3 mellem, men ellers er det mest småting Anna har noteret om ham. I starten af januar falder han igennem isen på engen. Prebens ur, som har været bortkommet siden først i december året før, bliver fundet i Anna Madsens flueskab. Den 7. maj ligger han i sengen, fordi han har sparket for hårdt til en bold. Den 20. august har han lånt Annas cykel, men må have placeret den et uheldigt sted, da den bliver kørt over af en brandbil og ødelagt.

I januar måned begynder begge drengene at gå til folkedans, og den 21. marts er de til opvisning og danser nydeligt.

Inge Lise begynder i skole i april måned, og er ellers blevet dygtig til mange ting. Hun læser bøger, kan uret og har åbenbart også lært noget på sy-skolen, som hun startede på året før. Hun kan nu strikke, og skal have lagt sit arbejde frem i forbindelse med eksamen. Endelig ser det også ud til at hun har opnået en hvis hurtighed, for i maj måned fanger hun en harekilling.

I juli måned tager familien på ferie på Fyn, og Anna kombinerer dette med undersøgelser på hospitalet i Odense. De afslutter ferien med et ophold hos Annas søster Estrid på Langeland. Nedenfor er nogle fotografier fra ferien .

På fotoet er blandt andet Peder,
Mads Madsen og formentlig Anna


Formentlig Bent på ryggen af Preben.
De øvrige børn må være fætre og kusiner


Formentlig hos Annas søster Estrid i Skrøbelev på Langeland.
Estrid yderst til venstre, Bent i midten og Preben yderst til højre


Peder som nummer to fra højre.
Muligvis Estrid der holder ham om halsen og Anna til venstre for dem.
De 2 drenge må være Bent og Preben


Da resten af familien rejser hjem den 10. august, bliver Bent på Langeland. Da han vender hjem til Værslev den 20. august, har han sine 2 kusiner (Estrids døtre) Inge og Ruth med hjem på ferie.

Anna med børnene og deres kusiner
Inge og Ruth, på havetrappen i Værslev

Inge og Ruth bliver i Værslev til den 26. august, hvor Anna rejser med dem til Købehavn. Efter at have været en tur ved Amalienborg, på Langelinie og i biografen i Palladium (Billet 2 kr.) aflevere hun dem hos deres farbror, og tager tilbage til Værslev.

Peder, som anskaffede sig bistader året før, får nu gang i honning produktionen. Han anskaffer sig en slyngemaskine, og får i juli måned lavet sin første honning. Peder og Anna beslutter sig for at få et klaver og sætter en annonce i avisen i august måned. De får 3 henvendelser og den 18. august tager de til Kalundborg for at se på et af klavererne, som de køber for 475 kr. De får klaveret hjem i 7. september og der bliver bestilt en fru Nørgaard til at lære Bent at spille. Man må håbe at det har interesseret ham, for til sin 11 års fødselsdag 2 dage senere, får han en klaverskole (Bog) af sin far og mor.

Den 22. oktober fejrer Værslev skole 100 års jubilæum. Det begynder allerede dagen før, hvor der holdes en fest for børnene med sodavand, kage og dans. Den 22. oktober går det så løs i forsamlingshuset, hvor blandt andet lærer Weber fra Asmindrup skole, lærer Nederland fra Tømmerup skole, pastor Brønno og sognerådsformand P. A. Petersen deltager. Festen må have været god og langvarig, for Anna fik ikke sovet om natten.

I december måned bliver børnene samt Anna målt og vejet. Resultatet er:

Preben 107 pund168 cm
Bent 82 pund148 cm
Inge Lise 42 pund121 cm
Anna 140 pund167 cm

For Anna er 1944 et helbredsmæssigt hårdt år. Ikke alene har hun sin knude i brystet og sin migræne at slås med, men hun har nu også fået gigt i knæ og fodled samt iskias.

Fra 5. til 14. marts er hun i Odense på radium stationen og få strålebehandlinger mod knuden i brystet, og det bliver en hård omgang med kvalme og utilpashed.

I juni måned begynder hun at blive plaget af stærke gigtsmerter i knæ og fodled, og i august måned pines hun af iskias, og går til lægen og får tabletter. I slutningen af september kan hun ikke holde smerterne ud længere, og får ordineret indsprøjtninger og massage. Massagen har været for egen regning, for Anna har noteret en udgift på 3 kr. til massage i september måned. Læge har åbenbart heller ikke været gratis, for samme måned noterer Anna i sit regnskab: Læge til Preben 10 kr. - Jeg skal hjælpe at betale.

I oktober måned klager Anna også over pletter for øjnene, og da hun er til læge den 23. oktober, får hun at vide at hun skal på sygehuset og have badebehandling. Hun kommer på sygehuset den 27. oktober, og det bliver et langvarigt ophold, der varer helt til 11. december. Under sygehusopholdet bliver hun blandt andet behandlet med mudder- og fyrrenålsbade og får massage og kortbølge behandlinger (Lokal varmebehandling af bl.a. gigt- og muskelsmerter).

Annas sidste jul fejres på sædvanlig vis hjemme i Værslev, med andesteg og ris a la mande. Traditionen tro deltager familien også i flere gange juletræ. Det første den 26. december og herefter ”Aktionærernes” juletræ den 28. Den 29. december rejser Peder og Bent ned til Peders forældre på Stevns, hvorfra de kommer hjem den 31. december.

1945

I 1945 dør Anna af sin kræftsygdom. Dette vil kun kort blive omtalt her, da hendes sygdomsforløb og død er nærmere omtalt på hendes egen side Anna Marie Madsen.

Året starter med et pølsegilde den 7. januar hjemme hos Anna og Peder, hvor blandt andet præstens (Brønno) og lærerne Weber og Nederland deltager. Der bliver spillet kort, og selv om det er første gang i sit liv fru Weber spiller kort, vinder hun.

I marts måned er Preben til eksamen og får mg, som er karakteren lige under ug. Samme måned må Peder til læge i Kalundborg, fordi han har fået hæmorider. Den 22. januar har de vejmanden til kaffe. Der kan muligvis være tale om Viggo Pedersen, som frem til 1942-43 købte sten på Birkendegård, slog dem til skærver og solgte dem videre til sognet. Viggo Pedersen er omtalt i artiklen ”Så jævned han for andre den vanskelige vej… - historien om Jens Vejmand fra Værslev bakker” af museumsinspektør Lisbeth Petersen, Kalundborg museum.

Den 27. januar bliver både Anna og Inge Lise syge, men Anna bliver dog rask nok til at tage med til kaffe hos lærer Nederland i Tømmerup den 30. januar. Turen til Tømmerup foregår det meste af vejen til fods, og tager 1 1/2 time hver vej, så Anna er træt da hun kommer hjem. Hun er dog ikke mere træt, end at hun dagen efter både storvasker, gør rent i hele huset og bager brød.

Tirsdag den 13, februar fylder Anna 41 år, og fejrer sin sidste fødselsdag. Hun bager kringle og boller og laver pæredessert, men hun har ikke omtalt nogen gæster. I fødselsdagsgave får hun strømper fra Peder og Inge Lise, æggebægre fra Preben og muligvis en salt bøsse fra Bent (Svært læseligt) og 5 kroner fra Peders mor.

Det ser ikke ud til at de bade- og kortbølge behandlinger Anna har fået i slutningen af 1944, for smerter i ryggen og benene, har hjulpet. Hun klager i hvert fald både i januar og februar over smerter i ryg, nakke og ben og til Inge Lises fødselsdag den 18. februar, har hun det slemt.

Fredag 2. marts går Anna tidligt i seng med 38,5 i feber, og hun kommer sig nu aldrig rigtigt. Den 27. marts bliver hun bliver indlagt på Kalundborg sygehus med ambulance, og kommer ikke mere hjem.

Anna oplever krigens afslutning fra sygesengen på Kalundborg sygehus, og gør følgende notater:

Torsdag 3. maj. Englænderne begyndt at besætte Danmark, frygteligt. Skærm os Gud.

Lørdag 5. maj. Tyskerne kapituleret Kl. 8 Morgen. Danmark frit. Stor glæde.

Mandag 7. maj. Fred i Norge og Europa.

Søndag 13. maj. Frihedskæmperne spillet her.

Mandag den 20. august klokken kvart i seks om morgenen, dør Anna i en alder af kun 41 år. Hun bliver begravet på Værslev kirkegård torsdag den 23. august kl. 14.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.