no image

Verkoop onroerend goed 30 dec 1823 Notaris van Munster

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Nijmegen, Gelderland, Nederlandmap
Surnames/tags: Vergeest Toonen Sengers
Profile manager: Eef van Hout private message [send private message]
This page has been accessed 87 times.

Contents

Verkoop onroerend goed 30 dec 1823

Notariele akte waarin onroerend goed wordt verkocht en waarbij alle erfgenamen en leden van de familie Vergeest worden genoemd. Vanwege het ontbreken van de kerkboeken van Hernen door brand, kan deze akte als bron dienen voor het verduidelijken van de stamboom van de familie Vergeest.

Deze akte is te vinden in het Regionaal Archief Nijmegen. De link naar het archief en het origineel: [1] De akte staat nog niet online (march 2021)

Transcriptie akte

Notaris van Munster nummer 81/1924, 1122, 1129 Het betreft hier nummer 1122

"Voor Derk Abraham van Munster en zijnen ambtgenoot, Openbare notarissen, residerende te Nijmegen, Provincie Gelderland zijn gekompareerd:

 1. Jan Vergeest, landbouwer, wonende te Hernen
 2. Willem Vergeest, landbouwer, mede te Hernen woonagtig
 3. Maria Vergeest, Dienstbode, wonende te Neerbosch
 4. Hermina Vergeest, zonder beroep, wonende te Hernen
 5. Gradus Sengers, herbergier, en Maria Vergeest, zijne huisvrouw, die hij tot het passeren deze akte autoriseert, wonende te Bergharen
 6. Jan van der Wielen, landbouwer en Erke Vergeest zijne huisvrouw, die hij tot het passeren van deze akte autoriseert
 7. Willem Hofmanns, landbouwer en Johanna Vergeest zijne huisvrouw die hij tot het passeren dezer autoriseert, te Hernen woonachtig.
 8. Petronella Toonen, zonder beroep, wonende te Bergharen
 9. Wouter van Kouwen, landbouwer en Maria Toonen zijne huisvrouw, die hij tot het passeren dezer autoriseert.
 10. Antonia Toonen, zonder beroep, te Bergharen woonachtig.

Welke verklaarden bij deze te eerste(?) tussen(?) xxxxxx xxxxgtig te maken Antoon Willems, herbergier, wonende te Bergharen voornoemd. Speciaal om xxxxx en in naame der Komparanten, alsmede erfgenamen van Paulus Vergeest, in leven lancbouwer gewoond hebbende en overleden te Bergharen den 23ten Februarij dezes jaars, me de overige geinterresseerden in deze nalatenschap te treden, tot den openbare verkoop, na xxxxx autorisatie, van alle zoodanige onroerende goederen als tot gemelde nalatenschap behooren en om de Komparanten voor hun aandeel is gedevolueerd(?); te xxxx in de Memorie van Lasten te dezen opmaken, daarbij de Voorwaarden en Bepalingen der Verkooping vasttestellen, de tijd en wijze van aanvaarding en betaling gelijk xxxxxx de aanzuivering van lasten als onder zulks te bepalen, zoo en als de gexxxxxx zal te rade worden, de Kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwieren, overdragt, en die beleft(?) van vrijwaring te doXXX alle akten en Pxxxxx te parafreren en teekenen."

Een stuk hierover gericht aan de rechtbank:

"Mijne Heeren! Geven met verschulden eerbied te kennen

 • A Jan Vergeest, landbouwer en ijsersmit te Niftrik
 • B Frans Vergeest
 • C Willem Vergeest, beide landbouwers en ijsersmeden
 • D Maria Vergeest, gewoond hebbende te Neerbosch, edoch thans zonder beroep te Hernen
 • E Hermina Vergeest, zonder beroep, aldaar
 • F Gradus Sengers en Maria Vergeest Ehn te Bergharen
 • G Jan van der Wielen landbouwer en Erke Vergeest Ehn te Hernen
 • H Willem Hofmanns en Johanna Vergeest Ehn te Hernen
 • J Petronella Toonen, zonder beroep te Bergharen
 • K Wouter van Kouwen landbouwer en Maria Toonen Ehn te Afferden
 • L Antonia Toonen, zonder beroep te Bergharen
 • M Hendrina Toonen, zonder beroep te Bergharen
 • N Derk Vergeest, zonder beroep te Berharen

en eindelijk

 • O Jan Steeg, landbouwer te Batenburg en Francis Vergeest hierover sub B, genoemd dezer als voogd en de tweede als toeziend voogd over Doris Vergeest, minderjarig kind van Derk Vergeest en Petronella Derks van Lunen, in leven Ehn, beide gewoond hebbend en overleden te Batenburg. Daartoe aangesteld en benoemd bij deliberatie des familieraads gehouden ten overstaan van den Heer vrederechter des Kantons Wijchen den 29en november 1817 en 18 maart 1823 behoorlijk geregistreerd.

Dat Rekestratnen in gemeenschap bezitten den navolgende onroerende goederen:

 1. een kamp weiland, den bovenstne grote Kamp genaamd, groot ongeveer twee bunders twaalf vierkante roeden, gelegen onder Winssen rijks.
 2. een kamp weiland, groot ongeveer achtentwintig vierkante roeden, gelegen aan de oude wal te Bergharen, ten oosten Gerrit Jansen, ten Westen de gemeente Bergharen.
 3. een perceel bouwland, Jan de Smits Elzen genaamd, groot ongeveer veertien vierkante roeden, medegelegen te Bergharen.

Dat rekestranten voornemen zijn die gemeenschap te doen ophouden en wel door den openbaaren verkoop der gedachte goederen gelet eene verdeling in natura onder de menigvuldige geinteresseerden geen plaats hebben kan, en de te provenieren koopprijs door de rekestranten ingevolge paragraaph drie van artikel twee der wet van 12den Junij 1816 reverentelijk(?) verzoeken."

Analyse van de familiegegevens

Paulus Vergeest komt te overlijden en heeft blijkbaar zelf geen vrouw en/of kinderen. Zijn familieleden erven. Het gaat om de kinderen van zijn broers en zussen. Met behulp van wiewaswie kon ik de verschillende gezinnen achterhalen en het verband tussen de drie Maria Vergeest's bepalen:

'Peter Vergeest(+ Hernen 10 feb 1816; 72 jaar) en 'Francien van Sagten(+ 13 jul 1833; 85 jaar) zijn de ouders van:

 • Jan (+Niftrik 17 oct 1849; 67 jaar)
 • Willem ( ged 24 feb 1790 - +30 jan 1860; 69 jaar)
 • Frans (+ 14 feb 1835; 52 jaar)
 • Maria (ged 6 feb 1786; x Willem Linders)
 • Hermina (+18 mrt 1864; 75 jr)

Hendrik Vergeest (+12 jan 1802) en (1e vrouw)Erke Ariƫs zijn de ouders (x28 apr 1782) van

 1. Maria (x Gradus Sengers)

Hendrik Vergeest en (2e vrouw) Maria Swartjens zijn de ouders (x22 okt 1786) van

 1. Erke (=Honoria ged 11 jan 1792)
 2. Johanna (ged 1 mei 1795)

Maria Swartjens hertrouwt in November 1802

Maria Vergeest en Jan Toonen zijn de ouders (x 23 feb 1794) van

 1. Petronella (ged 19 mei 1798)
 2. Maria (ged 11 dec 1795)
 3. Antonia
 4. Hendrina

Derk Vergeest(+ 12 apr 1808) en Petronella Derks van Lunen zijn de ouders van

 1. Doris (ged 8 dec 1808)

Pauwel/Paulus Vergeest (+24 feb 1823; 62 jaar) had geen kinderen.

De vader van deze zes is waarschijnlijk Jan Vergeest - genoemd in overlijdensaktes Peter en Paulus) die twee keer getrouwd lijkt te zijn geweest. Als moeder van Jan wordt een Maria Hendriks genoemd en bij Paulus staat Petronella Gerrits als moeder op de overlijdensakte. Van de andere vier heb ik de moeder nog niet kunnen bepalen.Tweede huwelijk was op 7 feb 1756 te Bergharen en Hernen. Eerste huwelijk wordt genoemd in een stamboom op internet als zijnde geweest op 28 juli 1743 (family search) Moet ik nog verder nazoeken. Het feit dat bij het vermelden van zijn neven en nichten geen onderscheid wordt gemaakt tussen halve en hele sterkt het idee dat Paulus het enige kind uit het tweede huwelijk is.

Sources

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.