upload image

Velechvín

Privacy Level: Open (White)
Date: 1360 to after 1845
Location: Velechvín, Czech rebublicmap
Surname/tag: ONE_PLACE_STUDIES
This page has been accessed 1,374 times.

Czech Place Studies

Contents

Název

Sídlo Velechovo.

Majitelé

Období Majitel
1253 - ? Čéč z Budivojic
1290 - 1420 Český král
1420 - 1435 Mikuláš I. z Lobkovic
1435 - 1440 bratři Mikuláš II. a Jan I. Popel z Lobkovic
1440 - ? Jan I. Popel z Lobkovic
? -1454 Mikuláš II. z Lobkovic
1454 - 12.11.1475 Jiřík z Poděbrad věnoval manželce Johance z Rožmitála
(1471) (Jindřich Roubík z Hlavatec)
12.11.1475 - 1490 bratr Jaroslav Lev z Rožmitála
1490 - 8.4.1521 Vilém z Pernštejna
8.4.1521 - 1534 syn Vojtěch z Pernštejna
1534 - 1534 bratr Jan z Pernštejna
1534 - 1561 sestra Bohunka + Ondřej Ungnád ze Suneku
1561 - 1562[1] královská komora
1562[2] - 1565
Jáchym Oldřich z Hradce
1565 - 1596
syn Adam z Hradce
1596 - 10. 12. 1598[3] (30.6.1601) [4] syn Jáchym Oldřich z Hradce
10. 12. 1598[5] (30.6.1601) [6] - 1608 Bohuslav Malovec z Malovic
1608 - 1619 syn Jan Malovec z Malovic
1619 - 29. říjen 1622 císař Ferdinand II. Habsburský
29. říjen 1622 - 1638 don Baltazar de Maradas
1638 - 1639 správce Jiří Michna z Vacínova
1639 - 1656 synovec Francesco de Salant y Marradas
1656 - 1661 syn Bartoloměj de Marradas
1661 - 26.5.1683 Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu
26.5.1683 - 26.10.1703 syn Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenbergu
26.10.1703 - 11.6.1732 syn Adam František ze Schwarzenbergu
11.6.1732 - 17.2.1782 syn Josef I. Adam ze Schwarzenbergu
17.2.1782 - 5.11.1789 syn Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu
5.11.1789 - 19.12.1833 syn Josef II. Jan ze Schwarzenbergu
19.12.1833 - 1850 syn Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu
1850 vznik obcí

Monumenta Vaticana II (1352-1362), str. 435 a 436.

1091. Pro infrascriptis personic supplicatur, quatenus eis diversae gratiae concedantur.
Apud Villammovam, 1360 Junii 27.
................................................................................................................................................
Item acceptacionem et provisionem auctoritate litterarum Stis eiusdem factas Wernhero Timonis de Ertmarsdorf de canonicatu et prebenda ecclesie Misnensis, vacante per obitum quondam Henrici de Ysemberg, eciam si alias fuerit raservata, dignemini confirmare aut alias de novo providere, non obstante, quod super parrochiali ecclesia in Malina Pragensis dioc. in palacio apostolico noscitur litigare, cum aliis non obstantibus et clausulis oportunis a).
................................................................................................................................................
Item acceptacionem ac collacionem et provisionem auctoritate litterarum Stis Vre in communi forma pauperum facte Michaeli nato quondam Milhostonis de Welethwin (Michala syna zesnulého Milhosta z Velechvína) Pragensis dioc. de missa perpetua alias altare in ecclesia Wissegradensi prope Pragam nuncupata, vacante per mortem quondam Johannis Paduani decani quondam Wissegradensis ecclesie et omnia inde secuta dignemini premissis non obstantibus confirmare vel sibi de ipsa de novo providere, eciam si racione decanatus, quem obtinebat dictus Johannes, vel alias fuerit reservata, cum clausulis et non obstantibus oportunis.b)
................................................................................................................................................
Item cum devotus vester Nicolaus Henrici de Hoberg ad parrochialem ecclesiam [in] Ostraw Pragensis dioc. tunc vacantem per patronum ecclesiasticum loci ordinario presentatus et in ea institutus fuerit canonice per dictum ordinarium, ipsamque ecclesiam per annum et ultra tenuerit, prout tenet et possidet pacifice et quiete, fructus percipiendo ex ea ad sacros ordines non promotus, supplicat, quatenus presentacionem et institucionem predictas et omnia inde secuta dignemini confirmare vel sibi de ipsa ecclesia secundum premissa vacante, eciam si eius collacio fuerit ad sedem apostolicam devoluta, de novo providere, aut eciam[si] fuerit sedi apostolice reservata, eumque Nicolaum, si indiget, habilitare, cum paratus sit de fructibus per eum indebite perceptis cum camera Stis Vre concordare, cum clausulis et non obstantibus oportunis c).

Sanctissime pater, dignemini omnes et singulas supplicaciones non cancellatas, et nisi fuerit alteri ius quesitum, signare et, prout petitur, mandare expediri.

Fiat G. Et sine leccione. Fiat G.
D. apud Villamnouam Auinionensis dioc. V kal. Julii a. octavo.

R. Suppl. 31 fol. 170-172'.— a) In marg. dext. ; ,pro camera'. Eadem supplicatio n Coll. Alam. 292 fol. 26' reperitur. (Ed. apud Kirsch., Annaten I pag. 286 nr. 144.) b) In marg. dext.: ,pro camera'. Eadem supplicatio in Coll. Alam. 292 fol. 27' reperitur. (Ed. apud Kirsch, Annaten I pag. 287 nr. 147.) c) In marg. dext. : ,pro camera'. Eadem supplicatio in CoII. Alam. 292 fol. 31' reperitur. (Ed apud Kirsch, Annaten I pag. 292 nr. 167.)

Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV. 1449-1462, str. 350.

Č. 488: v srpnu 1452.

Pozn. Seznam osob kteří se přidali k válce proti císaři Fridrichovi III. Habsburskému aby propustil Ladislava Pohrobka.

Listy Popelovy:

Jan z Lobkovic
Matěj z Prochoda
Jiřík z Prochoda
Hroznata z Petrovic
Vojtěch z Slupečného
Růs z Újezda
Oldřich z Turné
Dobeš z Hracholusk
Svojše z Vyšnice
Jan Crhán z Jaromyšle
Jan z Svojkovic
Jan Svatomír z Milíkovic
Václav z Daměnic
Václav Lobkovic z Křenska
Hanzlata z Jivovice
Hladký z Smutkovce
Mikuláš z Cladska
Václav z Velešína
Jan z Střebče
Jan z Vodňan
Barthoš z Huzné
Svitava z Velechvína
Sigmund z Oselného
Thoma z Zymutic
Jan z Hor
Sigmund Šafrán z Veselé.

Registra soudu komorního 1502-1508, 1511-1519, str. 250, 258 a 259

2477.
Svědomí Pakostovi z Průchoda. — 1489, [14. března.]

Pro Pakosta ad Prochod. — Martinus řečený Mareš de Welechwina, czensita domini regis ad castrum Hluboka, annorum (úročník pana krále na zámku v Hluboké, starý) některé a šedesát let maje, juravit ɔc (přísahal): To mi svědomo, nebo sme my tu blízko od Prochodu, že jsta tu v Prochodě byla dva bratry, jeden slut Jiřík a druhý Matěj, a ta se často vadievala i zabiti se chtěla, tak že nejednú sme i já z našie vsi přibiehali a rozvazovali je. I radili jim dobří lidé i já, abyšta se o svuoj statek rozdělila; i tak sta udělala krom rybníka velikého, toho aby ze spolka užívala. Tu já jim sem losy kladl na jich zboží diely, jimiž sú se rozdělila, při tom jiný žádný nebyl jediné já; a ten podiel stal se prve, než sta se oba oženila. Než o městiště dvora tu je nebožtík pan Hruoza podělil, a při tom sú byli Kratoš a Jan lovčí nebožtík z Purkarec i já, a šacovali to ve XIV kopách gr.; a když se v to mladší uvázati nechtěl, uvázal se jest starší pan Jiřík a dal mladšímu VII kop.

[Na okraji připsáno:] A týž Martin znal, že jest Pakosta byl poručil svuoj diel jemu i Janovi z Velechvína a Jiříkovi, že sú oni anižto on Pakosta ničímž nesáhal na paní Kateřiny z Prochoda diel.

Johannes de Welechvina, oficialis domini regis ad castrum Hluboka, annorum ultra LXX, ut dixit, juravit elevatis duobus digitis et dixit (úředník pana krále na zámku Hluboké, starý přes 70 let, jak řekl, přísahal zvednutím dvou prstů pravil): To mi svědomo, že jsta byla dva bratry Čelistkové, a ta sta se o vešken svuoj statek rozdělila prve, než sta se oženila, kromě rybníka velikého, toho sta spolu užívala, jeden aby jej držel tři léta a druhý tolikéž, anebo spolu nasadiec, i potom se rybami děli; pak ještě bylo pozuostaveno dvořiště, o to je pan Hruoze nebožtík dodělil tak, že starší mladšímu dal VII kop za jeho diel, a při tom byl Kratoš a Jan z Purkarce, ale při prvním dielu žádný z nich nebyl. [Na okraji připsáno:] Týž Jan z Velechvína znal také na tůž přísahu: že jakož Rynhart Pakosta poručil byl jemu s jinými tovařiši prodávati lesy a jiné věci jeho dielu, kteréhož KMt nerozkázala jest byla paní Katheřině postúpiti, že on Pakosta anižto oni nikdy sú nesáhali na stranu paní Kateřiny, aniž jie v čem překáželi.

Ad idem. Jan Ploczek de Lissowa, censita domini regis ad castrum Hluboka, annorum ultra LX, ut dixit, juravit ɔc (úročník pana krále na zámku v Hluboké, starý přes 60 let, jak řekl, přísahal): To mi v pravdě svědomo, neb sme od Pruochodu oblíž, že ta dva panoše Čelístkové podělila sta o svuoj ten statek u Prochodě prve, než jsta se oženila, krom rybníku velikého, toho sta měla spolu požívati, anebo aby jeden jej nasadil jeden čas a druhý druhý.

Item ad idem. Martinus z Velechvína, censita domini regis ad castrum Hluboka, annorum prope XL, juravit ɔc et dixit (úročník pana krále na zámku v Hluboké, starý skoro 40 let, přísahal a řekl): To mi svědomo, že ta bratry dva řečení Čelístkové podíla sta se byli prve. [Následující listy chybí.]

R. V. I. A XIII b. — Les na severovýchod od vsi Velechvína slove Prochod; tam nepochybně stál statek nebo snad i ves Prochod či Průchod.


2488.
Svědomí Pakostovi z Průchoda. — 1491, 30. května.

Pro Pakosta impetrante in Prochodie. — My Jiřík a Matěj, spolubratří z Próchoda vyznáváme listem tiemto obecně přede všemi, ktož jej uzřie nebo čtúc slyšeti budú, že sme dali lán dědiny věnné zástavú a lesy, lukami, s rybníčkem, a hájkem i s tím se vším, což k tomu lánu přísluší, slovutnému panoši Petrovi z Kratoše a sestře našie paní Anně v Xti kopách gr.; a tak, když jest svrchupsaný Petřík toho lánu zachovati nemohl, tehda prodal jest jej opatrnému Thomanovi z Velechvína i jeho budúcím za pět kop se vším, jakož svrchupsáno stojí, nic sobě tu práva ani svým dědicóm a budúcím nepozuostavuje. Než svrchupsaný Jiřík a Matěj spolubratří, jich dědici a budúcí plnú vuoli mají ten lán se vším příslušenstvím vyplatiti od svrchupsaného Thuomy a jeho budúcích, když by jim kop X dali, tehdy oni mají jim ten lán i se vším právem sstúpiti, tak jakož jest sám Thomášek držel bez odpory všelikaké. A ta úmluva stala se jest mezi nimi před dobrými lidmi, jakož svrchu psáno stojí. A ktož by tento list měl s dobrú volí Thuomy svrchupsaného, ten má i mieti bude túž plnú moc i též plné právo ke všemu, což tento list svědčí, jako on sám. Tomu všemu na svědomie a pro lepší jistotu věcí svrchu psaných my Jiřík z Pruochodu a Petr z Kratoš jsme své vlastnie pečeti přivěsili k tomuto listu; a také sme k tomu prosili slovutného panoši Jeronyma rychtáře Lišovského, že jest svú pečeť na svědomie přivěsil k tomuto listu, avšak bez škody jeho dědicuov a budúcích. Jenž jest dán a psán léta od narozenie syna božieho MCCCC padesátého prvnieho v úterý ten den svatých Petra a Pavla apoštoluov božích [29. června 1451].

Ad idem. Girzik de Wysskowicz clientalis, annorum XL vel ultra, ut solus dixit, facto solito juramento in hunc testatus est modum dicens (klient ve věku 40 let a více, jak sám řekl, po složení obvyklé přísahy takto svědčil a řekl): To mi svědomo jest, když paní Machna z Suché s Hroznatú Rynhartovi Pakostovi na list dobrú vuoli učiniti nebo udělati měla, tu sem od nie prošen byl, abych pečeť zlatníkovi kázal udělati. I učinil sem to k jejie prosbě, tak že se mnú k zlatníku šla, a já kázal sem pečeš s jejie volí zlatníku udělati. Actum feria II post Urbani anno ɔc XC primo.

R. V. I. A. XX. a. Srov. svědomí č. 2477 a 2482.

Urbář panství Hlubockého 1490, Velechvín, str. 29 až 32

[A 15.]
Velechvín.

[č.19] Johannes Mikuláše Poněsického bratr má lán Thuomovský pustý, platí o sv[atém] Jiří ½ kopy grošů 2 gr[oše], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 16 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 10 gr[ošů], než ještě na tom stavenie žádného nemá, než tepruv stavěti má, a také z toho nic ještě neplatí; má lhuotu od sv[atého] Jiří minulého až do roka.

[asi č.20] Dolídek Petr Kovář má 3 čtvrti, kteréž přijal k stavenie, platí o sv[atém] Jiří 24 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně vánoční 12 gr[ošů] 16 gr[ošů], robotnich o sv[atém] Janu 7½ gr[ošů], a na tom ještě lhuotu má od sv[atého] Petra minulého ještě za 1½ léta anno ɔc nonagesimo.

[č.3] Matěj Ruoth má lán; platí o sv[atém] Jiří ½ kopy grošů 2 gr[oše], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 16 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 10 gr[ošů]; a byl ten lán prve na dvé, a jest ještě znáti, k němu že sedlišče bylo; a má lhoutu ještě od sv[atého] Jiří minulého do roka, a stavěti sobě na tom Ianu má.

[asi č.4] Bicek má 3 čtvrti, platí o sv[atém] Jiří 24 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 12 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 7½ gr[ošů].

Týž drží čtvrt, kterúž přijal od 3 čtvrtí Draščatovských; platí o sv[atém] Jiří 8 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 4 gr[oše], robotních 2½ gr[oše].

[č.7] Matheus Martin Kub má lán; platí o sv[atém] Jiří ½ kopy grošů 2 gr[oše], o sv[atém] Havle též, berně vánoční s ½ lánu 8 gr[ošů], a praví, že s ½ lánu neplatí berně; robotních o sv[atém] Janu10 gr[ošů]; má lhuotu od sv[atého] Jiří minulého do roka.

[asi č.9] Zdich má ½ lánu, platí o sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně vánoční praví, že od staradávna z toho ½ lánu neplatí; robotních o sv[atém] Janu pět gr[ošů]; má lhuotu od sv[atého] Jiří minulého do roka.

Týž drží ½ lánu Blahútova, platí o sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně praví, že také z toho ½ lánu od staradávna neplatí; robotnich o sv[atém] Janu 5 gr[ošů]; a praví, že k tomu ½ lánu jest seděnie pusté; též má lhoutu.

[asi č.12] Prokeš Hanzl Bárta má lán; platí o sv[atém] Jiří ½ kopy grošů 2 gr[oše], o sv[atém] Havle též, berně vánoční praví, že z toho neplatí od staradávna; robotních o sv[atém] Janu platí 10 gr[ošů]; a praví, že jest přikúpil k třem čtvrtem jednu čtvrt, k kteréž prve bylo seděnie, ale praví, že jest dávno pusté to seděni; a to jest všecko pusté přijal po otci svém a staví na tom. Má lhuotu do sv[atého] Jiří.

[č.11] Jiřík Hajný drží ½ lánu Pičnovského, platí o sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně vánoční 8 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 5 gr[ošů]; a k tomu dvořiště pusté jest; ale má se k tomu, že stavěti chce; má lhuotu od sv[atého] Jiří minulého do roka.

Týž má lán, má platiti též všecko jako s jiného lánu; berně vánoční 16 gr[ošů].

[č.13] Střelček má ½ lánu; platí o sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční praví, že neplatí; robotních o sv[atém] Janu 5 gr[ošů]; ujal to Macek z Kolného, má počíti platiti o sv[atém] Jáně robotní peníze, a potom všecky platy platiti má, kromě pojistebnieho platu, toho dávati nemá.

[A 16.]
Pustoty.

(Obec) Lán pustý Lapačovský, i dány jsú z něho lidem 3 čtvrti za to, že jim rybníkem zatopená obec jich, a čtvrté čtvrti téhož lánu obec z té vsi, mají počíti platiti o sv[atém] Jiří příštím, též jako s jiné čtvrti úroku o sv[vatém] Jiří 8 gr[ošů], o sv[vatém] Havle též, berně vánoční 4 gr[oše], robotních o sv[atém] Janě 2½ gr[oše].

Kubcovské 2½ čtvrti pusté, toho žádný neužívá. — Přijal ji Havelka z Velechvína, má s nich platiti též jako jiní lhoutu od sv[atého] Havle přiěštieho za dvě letě 92 při sv[vatém] Jiří 28 gr[ošů] i z Duchoňova ////, berně 10 gr[ošů].

Maškova čtvrt pustá, té žádný neužívá. — Přijal ji Petr Kovář, má s ní platiti jako s jiné čtvrti.

Drašťatova ½ lánu pustého, toho žádný nedrží. — Ujal to Hanzl, odtudž, má platiti jako s jiného polúlání, lhuotu má od sv[atého] Jiří minulého za dve letě. Act. dominico die Juliani 94.

Orpatova ½ lánu pustého, jest zde od něho nahoře pacholek. — Přijal to Martin Kub, má též platiti jako s jiného polúlání; má počieti platiti o sv[atém] Jiří příštím 94.

//// Duchoňova čtvrt pustá, té žádný nedrží. — Ujal ji Havelka z Velechvína, má též platiti jako s jiné čtvrti, lhoutu má od sv[atého] Havla přieštieho. Act. fer. 4 die s[ancte] Georgii 94 berně 4 gr[oše].

A těch všech pustot nic se neužívá, než což se od nich luk prodá. A ktož chce, na roli seje, z toho třetie mandel pánu vycházie.

Jest tu krčma, ale praví, že v ní nynie nešenkují; placeno bylo s ni o masopustě rychtáři Lišovskému 16 gr[ošů]; i odjal to pán rychtáři, znaje, že k tomu rychtář žádné spravedlnosti nemá. — Pušténa mu zase.

Hajný Jiřík z Velechvína platí o sv[atém] Jiří dvie viedře medu.

Odtud pojistebného platí při sv[atém] Havle jakž kto sedí dávají po 1 zberu ovsa po dvu slepicií a po dvu syru.

Summa úroku Svato Jiřského 5 kop grošů 24 gr[ošů] 5½ kop grošů 26 gr[ošů]     ⎫
i s pustými
Svato Havelského též.     ⎪
Berně vánoční 2 kopy grošů 20 gr[ošů] 24gr[ošů] 10 gr[ošů]     ⎬
A každý, kto berni dává, má dáti zámazného 1 gr[oš]     ⎪
Robotnich o sv[atém] Janu 80 gr[ošů] 105 gr[ošů] 100 gr[ošů] 9 d[enárů] 1½ kopy grošů 22½ grošů - 1½ kopy grošů 21 grošů 3 h[a]l[éře]     ⎭

Urbář panství Hlubockého 1592, Velechvín, dvojstr. 30 a 31

Ves Velechvín

[č.19] Vít Janovskej má 1 lán platí o sv[atém] Jiří .................. 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ................................................ 16 gr[ošů]
roboty sv[ato] Janské ...................................... 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice ..................................... 2
sýry .......................................... 2

[č.20] Vondra Malostranskej má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ... 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ............................................... 17 gr[ošů]
robotného ...................................................... 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.3] Martin Rutt má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ..................... 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ............................................. 17 gr[ošů]
robotného .................................................... 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.4] Tomeš Velkej má ½ lánu platí o sv[atém] Jiří................. 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ............................................ 8 gr[ošů]
robotného ................................................... 5 gr[ošů]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.7] Jan Klauda má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ....................... 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ........................................... 8 gr[ošů]
robotného ................................................. 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.8] Kuba Diedaur má ½ lánu platí o sv[atém] Jiří............... 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž více 10½ jitra 21 gr[ošů]
bernie vánoční .......................................... 8 gr[ošů]
robotného ................................................. 5 gr[ošů]
ovsa ........................................ 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.9] Vondra Diedaur má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ............... 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž více z 3½ jitra 7 gr[ošů]
bernie vánoční neplatí
robotného ............................................... 10 gr[ošů]
ovsa ......................................... 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.11] Mach Hajnej má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ...................................... 16 gr[ošů]
robotného ............................................. 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2
Týž má ½ lánu platí o sv[atém] Jiří .............................. 16 gr[ošů]
o sv[atém] Havle tolikéž více z 6½ jitra 13 gr[ošů]
bernie vánoční ...................................... 8 gr[ošů]
robotného ............................................. 5 gr[ošů]
za 2 viedre medu o sv[atém] Havle .............. 30 gr[ošů]

[č.12] Míka Vondrů má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž více ze 3 jiter ................ 6 gr[ošů]
robotnýho ............................................ 10 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2
bernie vánoční neplatí

[č.13] Matiej Střelček má 3 št[vrtie] platí o sv[atém] Jiří ..... 24 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ................................... 4 gr[oše]
robotného .......................................... 7½ gr[ošů] = 7 grošů 3½ denáru
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.14] Vaniek Rutt má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 32 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
více ji z 6 jiter platí o sv[atém] Havle 12 gr[ošů]
bernie vánoční ................................... 17 gr[ošů]
robotného .......................................... 10 gr[ošů]
ovsa ........................................ 1 džber
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2

[č.18] Matiej Kovář má 2½ št[vrtie] platí o sv[atém] Jiří ........... 20 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční ................................... 10 gr[ošů]
robotného ............................................ 6 gr[ošů] 3½ h[aléře] = 6 grošů 1¾ denáru
slepice .................................... 2
sýry ......................................... 2
ovsa pojistebního ................. 1 džber

Obec má 1 št[vrtie] platí o sv[atém] Jiří .................... 8 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční .................................... 4 gr[oše]
robotného ........................................... 2½ gr[ošů] = 2 groše 3½ denáru

Barta Střelček z chalupy platí tomu na čím gruntě sedí

Jeho mi[lost] pánu ze 2 jiter o sv[atém] Havle 4 gr[oše]
roboty zienny ..................................... 1 za den


Suma usedlých ............. 13
Suma úroků sv[atého] Jiříského ............... 5 kop grošů 56 gr[ošů]
Suma úroků sv[atého] Havelského .......... 7 kop grošů 29 gr[ošů]
Suma bernie vánoční ............................... 2 kopy grošů 13 gr[ošů]
zamazného ............................................................ 12 gr[ošů]
Suma robotného vychází ......................... 1 kopa grošů 51 gr[ošů] 1½ d[e]n[áru] ½ h[aléře]
= 1 kopa grošů 51 grošů 1¾ denáru
Suma pojistebního ovsa ................... 12 džberů
Suma slepic pojistebních ................. 24
Suma sýrů pojistebních ................... 24
Suma roboty zienny den .................. 1
V té vsi jest krčma platí z ní rychtáři lišov-
skému o masopustě jednou v rok - 16 gr[ošů]
do kteréž z Lišova pivo berou.
Při též vsi mají les obecní za 1 leč zaječí
porostlým a chrastí za 3 leče zaječí.

Poznámky:
1 kopa grošů = 60 grošů
1 groš = 7 denárů
1 denár = 2 haléře

Sv. Jiřího:
1 lán = 32 grošů nebo ½ kopy grošů a 2 groše
¾ lánu = 24 grošů
½ lánu = 16 grošů
¼ lánu = 8 grošů

Sv. Jana:
1 lán = 10 grošů
¾ lánu = 7½ groše
½ lánu = 5 grošů
¼ lánu = 2½ groše

1 jitro = 2 groše

Soupis poddaných podle víry v roce 1651 - Bechyňsko, Velechvín, str. 152 a 153.

13 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU                                                                                                                                  fol.2r-18v

[...]

Rychta VELECHVÍNSKÁ                                                                                                                                              4r-6v

Ves VELECHVÍN                                                                                                                                                            4r-4v

Jméno a příjmení

Stav

Povolání

Věk

Náboženství

[č.14] Tomáš Růt p rychtář 48 k
     Ludmila [Čupková z Chotýčan] p manželka 46 k
     Jakub N. [rodem Šimek z Oselného] p pohůnek [synovec] 12 k
     Vavřina p rychtářův syn 18 k
     Juliana p jeho manželka 17 k
     Kryštof N. p pachole 7
     Anyška N. [dcera neb. Černého] p děvka 18 k
     Salomyna N. p děvka 12 k
[č.19] Petr Břehovský p hospodář 26 k
     Maruška p manželka 25 k
     Vondra N. p pohůnek 10 k
     Vavřina N. p pachole 7
[č.3] Šimon Zabilka p hospodář 30 k
     Mandelena p hospodyně 26 k
     Regina p dcera 16 k
     Tomáš N. p pohůnek 10 k
[č.7] Kašpar Klauda [rodem Dědour aka Leština] p hospodář 30 k
     Regna p manželka 23 k
     Valenta p syn 9
     Říha p syn 7
[č.9] Jan Dědour [rodem Bohoněk] p hospodář 49 k
     Dorota p manželka 38 k
     Marek N. p pacholek 16 k
     Martin N. [Bohoněk] p pohůnek [synovec] 10
     Mandelena N. [asi Vaňková] p děvka 14 k
     Kateřina N. [Bohoňková] p děvka [neteř] 11 k
[č.11] Pavel Hajnej p hospodář 52 k
     Alžběta p manželka 43 k
     Bartoš p syn 19 k
     Mariana p cera 17 k
     Jířík p syn 15 k
     Jakub p syn 10 k
[č.12] Matouš Leština p hospodář 32 k
     Voršila p manželka 41 k
     Kateřina p cera 18 k
     Zuzana N. p děvka 17 k
     Jan N. pacholek 16 k
     Dorota N. děvče 8 k
     Mariana N. p děvče 9 k
[č.13] Bartoš Střeleček p hospodář 60 k
     Anna p manželka 42 k
     Matěj N. p zeť 26 k
     Mariana N. [Střelečková] p manželka 19 k
     Žofie N. [Střelečková] p cera 1/4
     Jiří Smolík p podruh 27 k
     Dorota p manželka 20 k
     Bryda p cera 5
     Šebesta p syn 2
     Markyta N. p podruchyně 50 k
     Eliška N. p cera 2
     Mariana N. p podruchyně 20 k
     Dorota N. p podruchyně 50 k
     Kateřina N. p podruchyně 21 k

[53] celkem osob

Seznam zkratek:
p - poddaný, poddanský
k - katolický, katolish
N. - neznámé jméno či příjmení

Berní rula 6 Kraj Bechyňský II 1654, str. 549

Jména měst, městeček,
vesnic a hospodářů

Role má a osívá

Potahů

Dobytka
chová

Mlejny

Kol

Handle a živnosti vedou rozdílné
Lesův mají a jak jich užívají

Far

Mistrů

Pacholků

        [Poznámky]

[Folio]

role má a osívá

seje na
zimu

na jaro

chovati může

nyní chová

strychů

věrtelů

strychů

věrtelů

strychů

věrtelů

koně

voly

krav

jalovic

ovcí

sviní

ovčác-
kých

Ves V e l e ch v í n (ob. Lišov, o. České Budějovice)                 Fol. 963
obecních lesův za 4 leče
 
Rolníci, jenž qualitates o s e d l é h o majíporostlin mimo vorné rolí
[č.14] Tomáš Rut481915624710195pod 45 strychů
[č.12] Matouš Leština48191564459344 strychy
[č.13] Bartoloměj Střelecký3211104235815 strychů
[č.19] Petr Břelovský51111062358530 strychůvh.df.k 4.kv. 1675
[č.3] Šimon Zabilka481611634416320 strychů
[č.7] Kašpar Klouda481611642610440 strychů
[č.9] Jan Děďaur481515644510540 strychů
[č.11] Pavel Hajnej53181663554530 strychů
 
Rolnický grunty    p u s t ý
díl těch rolí od těch poustek lidé porozdílně z třetího mandele, kterýž vrchnost bere, osívají,
ostatní pak ladem a v porostlinách leží
[č.18] Vaňkovský1 lándíl stavení stojí,
však bez hospodáře
[č.20] Pohůnkovský [Bohoňkovský]½ lánustavení stojí,
však bez hospodáře
[č.8] Tkalcovský½ lánudíl stavení stojí a též
bez hospodáře
[č.4] Davidovský½ lánudo konce pustý, zka-
žený a zbořený
 
Zahradník, jenž     8    z a    o s e d l é h o, však pustý
do konce pustá
Vrchalovská1
 
Summarolníkův, jenž qualitates osedlého mají 8
                    pustí 4
zahradník, jenž 8 za osedlého
                    však pustý 1
Tito dosti dobře stojí. Půda dobrá, žitná.

Vlastníci jednotlivých čísel popisných

1827.

Obecní kovárna č.1:

Chalupa obecní č.2 při kovárně (1827 jako č.1):

1662 - 1664 .......................... Matouš Kovář
1664 - 1667(8) ...................... Kryštof Kovář
1669(8) - 1676 ...................... Ondřej Kovář
1676 - 1679........................... pustá
1679 - 1681 .......................... Havel Pastýř
1681 - 1682 .......................... Bartoš Kovář
1682 - 1686(7) ...................... Rudolf Kovář z Lišova
1686(7) - 1688 ...................... Václav Kovář z Velic
1689 - 1696 .......................... Václav cizopanský
1696 - 1697 .......................... Jozef Kovář z Hosína
1697 - 1700 .......................... Vavřinec Zabilka
1700 - 1714 .......................... Anton Hasík (dle matriky nar. 1712 psán jako Sloboda)
1714 - 1716 .......................... Jan Mikuláš Kovář
1716 - 1723 .......................... Jan Kovář třeboňský poddaný
1723 - 1737 .......................... Vojtěch Kolář z Libníče
1737 - 1755 .......................... Matěj Ciglbauer
1755 - 1759(60)..................... Jozef Bláha
1759(60) - 1762 .................... Vojtěch Tomandl
1762 - 1795 .......................... Václav Novák
1795 - 1803 .......................... Šimon Šmejkal neb Smrž
1803 - 1804 .......................... Matěj Hnilička
1804 - 1807 .......................... František Zeman
1807 - 1808 .......................... Jan Nidl
1808 - 1821(43) .................... Jan Jabůrek z Bubovska
před1821 - po1830 .............. Prokop Bílek z Velechvína
před1832 -před1834 ........... Tomáš Hajný z Velechvína
před1834 - po1844 .............. Jozef Zíka ze Ševětína
po1844 - po1845 ................. Jozef Hajný původně Břehovský z Velechvína

Pazderna 1827 jako č.2:

Grunt č.3 Martinovský:

1490 ...................................... Matěj Ruoth
1592 ...................................... Martin Růt
po1592 - před1625 ............. Ondřej Martinů
1637 - 1650 .......................... syn Pavel Martinů
1650 - 1659 .......................... Šimon Zabilka (před tím byl asi na Zabilkově gruntě č.8, platí tam do roku 1656 )
1659 - 1667 .......................... Jiří Hajný z Předešle
1667 - 1682 .......................... Jakub Šabalka z Hrůtova
1682 - 1691 .......................... Jiřík zeť Matěje Košaře z Kolného
1691 - 1724 .......................... zeť Martin syn Štróblů
1724 - 1738 .......................... Jiřík Růt z Velechvína
1738 - 1765 .......................... Jiří Šafář z Červeného Újezdce
1765 - 1808 .......................... zeť Vojtěch Pouzar z Hůr
1808 - 1839 .......................... syn Tomáš Martinů
1839 - po1845 ...................... zeť Václav Šachl Břehovský

Grunt č.4 Davidovský:

1592 ..................................... Tomáš Velký
po1592 - 1631 ..................... spálený a pustý
1631 - 1634 .......................... Václav Šafařík
1634 - před1651 .................. Petr David
před1651 - 1666 ................. vdova Magdaléna Kyryánová z Vlkova
1666 - 1676 .......................... pustý (1673 - 1676 ujal Jan syn Tobiáše Podruha)
1676 - 1677 .......................... Jan Tobiáše Krejčího Podruha
1677 - 1682 .......................... Šebesta Klauda
1682 - 1689 .......................... Jiří Vítků z Třebotovic
1689 - 1692 .......................... Jan Zeman z Jelma
1692 - 1708........................... Jiří Martinec
1708 - 1713 .......................... syn Lukáš David
1713 - 1715 .......................... Pavel Podruh
1715 - 1717 .......................... výměnou získal Václav Vaněk
1717 - 1747 .......................... Lukáš Růt z Velechvína
1747 - 1781 .......................... syn Jan David
1781 - 1804 .......................... syn Jozef David
1804 - 1839 ...........................syn Šimon David
1839 - po1845 ...................... syn Jan David

Chalupa č.5 Vláškovská:

Postavil Vojtěch Vlášek
1805 - 1807 .......................... zeť Antonín Pojer
1807 - 1811 .......................... zeť Bartoloměj Trumf
1811 - 1828 .......................... vdova Kateřina dcera výše psaného Antonína
1828 - 1830 .......................... Jozef Šimon
1830 - po1845 ...................... Václav Polák

Vrchnostenská myslivna č.6 (později psáno jako č.1):

před1674 - 1700 ..................... Filip myslivec panský
1700 - 1711 ............................. Vít Veverka
1711 - 1720 ............................. Martin Hušak (Hošek)
1720 - po1725 ......................... František Srnec
před1731 ................................ František Sejdl
před1733 - po1735 ................ František Pleš
před1787 - před1797 ............. Jan Chloz
před1797 - před1805 ............. Matěj Štumpach
před1805 - po1816 ................. Karel Bohdanecký z Klenovic
před1824 - po1831 ................. Václav Volf z Dobeve? protivínské panství
1840 - před1853 ..................... Vojtěch Bezpalec
před1853 - ? ............................ Vojtěch Steinocher

Grunt č.7 Klaudovský:

1490 .......................................... Matheus Kub
1592 ........................................... Jan Klauda
po1592 - 1636 .......................... pustý a spálený
1636 - 1661............................... Kašpar Leština jinak Klauda
1661 - 1666 ............................... vdova Regína
1666 - 1696 ............................... syn Jakub Klauda
1696 - 1712 ............................... syn Jan Klauda
1712 - 1714 ............................... vdova Mariana
1714 - 1753 ............................... Šimon David
1753 - 1785 ............................... syn Matěj Klauda
1785 - 1808 ............................... zeť Jan Šmik z Mazelova
1808 - po1845 ........................... zeť Jakub Kantor

Grunt č.8 Zabilkovský:

1592 ........................................... Kouba Dědour
1629 - 1650 ............................... Šimek Zabilka (1650 asi odešel na Martinů grunt č.3, ale platí zde do roku 1656)
1650 - 1684 ................................ pustý
1684 - 1688 ................................ Bartoš Zabilka
1688 - 1699 ................................ Jozef bratr Ranku ze Lhotic
1699 - 1700 ................................ Jakub syn Vojtěcha Dejčmara z Hůrek
1700 - 1704 ................................ výměnou získal Jan Kutiš z Hůrek
1704 - 1728 ................................ Matěj Uhlíř
1728 - 1771 ................................ syn Matěj Zabilka
1771 - 1797 ................................ zeť Jan Fišak
1797 ........................................... zeť Václav Abrahám z Hůrek
1797 - 1832 ................................ zeť František Petr ze Smržova
1832 - po 1845 ........................... syn František Petr

Grunt č.9 Dědourovský:

1592 .......................................... Vondra Dědour
1629 - 1667 ............................... Jan Bohoněk
1667 - 1704 ............................... zeť Vít syn Vavřince Kováře z Červeného Újezdce
1704 - 1735 .............................. syn Matěj Dědour
1735 - 1765 .............................. syn Řehoř Dědour
1765 - 1805 .............................. zeť Jozef Novák z Velechvína
1805 - 1840 .............................. Vít Hanzl Kubíček
1840 - po1845 .......................... syn Václav Hanzl

č.10:

Grunt č.11 Hajnovský:

1490 .......................................... Jiřík Hajný
1592 .......................................... Mach Hajný
po1592 - před1625 .................. Vondra Hajný
1629 - 1672 ............................... syn Pavel Hajný
1672 - 1692 ............................... Pavel Vondra z Hůrek
1692 - 1702 ............................... vdova Mariana
1702 - 1713 ............................... syn Vojtěch Hajný
1713 - 1738 ............................... Lukáš David
1738 - 1773 ............................... syn Jan Hajný
1773 - 1818 ............................... zeť Jakub Břehovský
1818 - po1845 ........................... syn Jozef Břehovský Hajný

(1694 oddělením vznikl grunt č.15)
(1820 oddělením vznikla chalupa č.21)

Grunt č.12 Leštinovský:

1592 ........................................... Míka Vondrů
po1592 - před1625 .................. Bicek Novotný
před1625 - 1637 ....................... Jan Leština
1637 - 1638 ................................ vdova Voršila
1638 - 1679 ............................... Matouš ze Zaháje
1679 - 1719 ............................... Jakub syn Petra Tkadlce z Hrůtova
1719 - 1734 ............................... syn Matěj Leština
1734 - 1756 ............................... bratr Bartoloměj Leština
1756 - 1803 ............................... syn Ondřej Leština
1803 - 1849 ............................... syn Jakub Leština
1849 - ? ..................................... syn Tomáš Leština

Grunt č.13 Střelečkovský:

1490 ............................................. Macek z Kolného
1592 ............................................. Matěj Střeleček
po1592 - před1625 .................... Šebesta Střeleček
před1625 - 1631 ......................... spálený a pustý
1631 - po1654 ............................. Bartoš Střeleček
po1654 - 1667 ............................. zeť Matěj Střeleček
1667 - 1680 ................................. vdova Mariana
1680 - 1683 ................................. syn Ondřej Střeleček
1683 - 1692 ................................. výměnou získal Jiří Sýkora neb Bohoněk z Kolného
1692 - 1696 ................................. syn Vít Střeleček
1696 - 1697 ................................. Pavel Lipový z Hosína
1697 - 1735 ................................. Lukáš Grigar z Hůr
1735 - 1764 ................................. syn Jozef Střeleček
1764 - 1804 ................................. Matouš Novák
1804 - po1845 ............................. syn Jan Novák Střeleček

Grunt č.14 Růtovský:

1592 .............................................. Vaněk Růt
Po1592 - před1625 ..................... Jan Růt
Před1625 - 1667.......................... syn Tomáš Růt
1667 - 1677.................................. vnuk Tomáš Tůma syn Vavřince Růta alias Tůmy z Hůrek
1677 - 1727.................................. Václav Míka syn Urbana z Levína
1727 - 1745 ................................. syn Daniel Růt
1745 - 1750 ................................. syn Jan Růt
1750 - 1783 ................................. bratr Bartoloměj Růt
1783 - 1819 ................................. syn Jozef Růt
1819 - po 1855 ............................ Jakub Růt
Po1855 - po1910 ......................... František Růt
Po1910 - po1936 ......................... syn Václav Růt

Grunt č.15 Novákovský:

1694 - 1731 ................................. Matouš Novák syn Jakuba Klaudy
1731 - 1778 ................................. syn Jan Klauda
1778 - 1808 ................................. syn Matěj Klauda
1808 - po1845 ............................. syn Martin Klauda

Chalupa č.16 Kalauscovská prv obecní:

1719 - 1738 .................................. Pavel Kalous
1738 - 1743 .................................. Josef Backa
1743 - 1761 .................................. bratr Vít Backa
1761 - 1788 .................................. Lukáš Kaška
1788 - 1817 ................................. syn Jan Kaška Kadlec
1817 - 1835 ................................. Vavřinec Kadlec
1835 - 1845 ................................. Jozef Kaška

Chalupa č.17 Obecní Pastouška ("Geminde Hirtenhaus"[7]):

1665 - 1667(76) ........................... Mikuláš Pastýř
1671 - 1674(5) ............................. Jan Pastýř
1674(5) - 1677 ............................. Jiří Pastýř
1677 - 1678 ................................. Blažej Pastýř
1678 - 1679 ................................. Havel Pastýř
1678 - 1680 ................................. Matěj Pastýř
1681 - 1682 ................................. Matěj Pastýř ze Slověnic
1682 - 1686(7) ............................. Jan Jhl
1688 - 1689 ................................. Matěj Pastýř
1689 - 1690 ................................. Jan Ryšavej
1690 - 1693 ................................ Bartoš Pastýř z Jelma
1693 - 1699 ................................. Ondřej Pastýř
1699 - 1701.................................. Vavřinec Poddanej
1701 - 1702 ................................. Jan Pastýř
1702 - 1708 ................................. Tomáš cizopanský
1707 - 1713 ................................. Tomáš cizopanský od Hluboký
1707 - 1709 ................................. Jíří Špatný
1710 - 1713 ................................. Řehoř Chromý
1713 - 1721 .................................. Václav Horáček pastýř Chotýčanský
1721 - 1725 ................................. vdova Dorota
1725 - 1730 ................................. Martin Vlášek pastýř
1730 - 1735 ................................. Matěj Horáček
1735 - 1750 ................................. Matěj Koštálek
1750 - 1752.................................. Václav Špatnej
1752 - 1762 ................................. Šimon Záviš
1762 - 1770 .................................. Řehoř Leština
1770 - 1772 ................................. Mikuláš Uhlíř z Třebotovic
1772 - 1775 ................................. Matouš Šindelář
1775 - 1766 ................................. Vavřinec Šindelář
1776 - 1783 ................................. Higer Leština
1783 - 1790 ................................. Jakub Pletzer
1790 - 1794 ................................. Václav Shoř
1794 - 1795 ................................ Matěj Král
1795 - 1803 ................................ Matěj Šikl
1803 - 1831 ................................ Jan Linhart
1831 - 1838 ................................ pustá ?
1838 - po1842 ............................ Jozef Klabouch

Grunt č.18 Vaňkovský:

1592 ............................................. Matěj Kovář
po1592 - 1644 ............................. pustý
1644 ............................................. Matěj
1644 - 1659 ................................. pustý
1659 - 1660 ................................. Jiřík Hryz
1660 - 1697 ................................. Vít Vaněk
1697 - 1715 ................................. syn Václav Vaněk
1715 - 1724 ................................. výměnou získal Pavel David
1724 - 1740 ................................. výměnou získal Jan Bohoněk z Kolného
1740 - 1772 ................................. syn Ondřej Vaněk
1772 - 1796 ................................. Václav syn Matouše Koláře z Hůrek
1796 - 1806 ................................. Jan syn Jíříka Kubíčka z Kolného
1806 - po1845 ............................. Václav Kolář syn předešlého Václava

Grunt č.19 Břehovský:

1451 .............................................. Tůma / Tomášek
1490 .............................................. Johannes
před1592 - před1625 .................. Vít Janovský
před1625 - 1642 .......................... syn Vít Břehovský
1642 - 1682 .................................. zeť Petr Havlíček z Opatovic
1682 - 1714 .................................. Jiřík syn Urbana Tesaře z Hodějic
1714 - 1721................................... vdova Rozina
1721 - 1737 .................................. syn Šimon Břehovský
1737 - 1778 .................................. Martin Šachl z Hůrek
1778 - 1805 .................................. syn Vavřinec Šachl Břehovský
1805 - 1847 .................................. syn František Šachl Břehovský

(1847 oddělením vznikla chalupa č.23)

Grunt č.20 Bohoňkovský:

1490 ............................................... Dolídek
Před1592 - 1636 ......................….. Ondřej Bohoněk Malostranský
1636 - 1642 .................................. syn Tomáš Bohoněk
1642 - 1654 .................................. pustý
1654 - 1696 ……….…..................... zeť Jakub Šimek
1696 - 1745 ……….….............…..... syn Petr Pavel Bohoněk
1745 - 1789 ……............................ syn Ondřej Bohoněk
1789 - 1791 ................................. zeť František Kubeš
1791 - 1818 …….……..............…..... František Bohoněk syn předešlého Ondřeje Bohoňka
1818 - 1849 ................................. syn Václav Bohoněk
1849 - 1910 ................................. syn Karel Boromejský Bohoněk
1910 - před1921 …...................... František Vyžrálek from Hrachoviště

(1849 oddělením vznikla chalupa č.24)

Chalupa č.21 Magdalény Hajné:

Postavil Jozef Hajný
1820 - po1845 ............................. zeť Jozef Vojtěch

Rychtářové

Rychta Velechvínská (před 1725): Velechvín, Kolný, Červený Újezdec, Hůrky, Levín, Hrůtov.

1651 ............................................. Tomáš Růt z Velechvína
1659 - 1682 .................................. Jakub Bohoněk z Velechvína rozený Šimek v Oselném
po 1682 - před 1692 ................... Pavel Frolík neb Vondra neb Hajný z Hůrek[8]
1692 - 1697 .................................. Matouš Tůma z Hůrek
1700 - 1708 .................................. Petr Bohoněk z Velechvína
1709 - ? ......................................... Martin Vávra z Červeného Újezdce
1719 .............................................. Martin Martinec, konšel: Jakub Leština [9]

Rychta Velechvínská (po 1725): Velechvín, Kolný, Červený Újezdec, Lhotice.

1785 - 1789 .................................. Jan Vávra z Červeného Újezdce, konšelé: Jan Božovský (Kolný), Vojtěch Martin (Velechvín), Holub (Lhotice)[10].
1789, 1791 .................................... Jakub Šauka [11] [12]
před 1778 - po 1805 ................... Vojtěch Martin [13] [14].
1834 .............................................. Tomáš Martin[15].
dále nezjišťováno

Soupisy poddaných

1625[16], 1626[17][18], 1628[19][20], 1629[21], 1630[22], 1631[23], 1632[24], 1633[25], 1634[26], 1635[27][28], 1636[29], 1637[30], 1638[31], 1639[32], 1650[33], 1651[34], 1652[35], 1653[36][37], 1654[38], 1655[39], 1656[40], 1657[41], 1658[42], 1659[43], 1662[44], 1663[45], 1664[46], 1665[47], 1666[48], 1667[49], 1669[50], 1670[51], 1671[52][53], 1672[54][55], 1673[56], 1674[57], 1676[58], 1677[59], 1678[60], 1679[61], 1680[62][63], 1681[64], 1682[65], 1683[66], 1684[67], 1685[68], 1686[69], 1686-1687[70], 1687[71], 1688[72][73], 1689[74][75], 1690[76], 1691[77], 1692[78], 1693[79][80], 1694[81], 1695[82], 1696[83][84], 1697[85], 1698[86], 1699[87], 1700[88], 1701[89], 1702[90], 1703[91], 1704[92], 1705[93], 1706[94][95], 1707[96], 1708[97], 1709[98], 1710[99], 1711[100], 1712[101][102], 1713[103], 1714[104], 1715[105], 1716[106], 1717[107], 1718[108][109], 1719[110], 1720[111], 1721[112], 1722[113], 1723[114], 1724[115], 1725[116], 1726[117], 1727[118], 1728[119], 1729[120], 1730[121], 1731[122], 1732[123], 1733[124], 1734[125], 1735[126], 1736[127], 1737[128], 1738[129], 1739[130], 1740-1741[131], 1742[132], 1743[133], 1744[134], 1745[135] , 1746[136], 1747[137], 1748[138], 1749[139], 1750[140], 1751[141], 1752[142], 1753[143], 1754[144] ,1755[145], 1756[146], 1757[147], 1758[148], 1759-1760[149], 1762[150], 1763[151], 1764[152], 1765[153], 1766[154], 1767[155], 1768[156], 1769[157], 1770[158], 1771[159], 1772[160], 1773[161], 1774[162], 1775[163], 1776[164], 1777[165], 1778[166], 1779[167], 1780[168], 1781[169], 1782[170], 1783[171], 1786[172], 1787[173], 1788[174], 1789[175], 1790[176], 1791[177], 1792[178], 1793[179], 1794[180], 1795[181], 1795-1796[182], 1796[183], 1797[184], 1798[185], 1799[186], 1801[187], 1802[188], 1803[189], 1804[190], 1805[191], 1806[192], 1807[193], 1808[194],1809[195], 1810[196], 1811[197], 1812[198], 1813[199], 1814[200], 1815[201], 1816[202], 1817[203], 1818[204], 1819[205], 1820[206], 1821[207], 1822[208], 1823[209], 1824[210], 1825[211], 1826[212], 1827[213], 1828[214], 1829[215], 1830[216], 1831[217], 1832[218], 1833[219], 1834[220], 1835[221], 1836[222], 1837[223], 1838[224], 1839[225], 1840[226], 1841[227], 1842[228], 1843[229], 1844[230], 1845[231]

Sources

 1. Desky zemské větší 87, folio G7, sn. 232. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=d95084b4-6eba-4a09-8f57-48bcc60179cb&scan=a0af71f5c3ff25412a97a8df936d578b
 2. Desky zemské větší 87, folio G7, sn. 232. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=d95084b4-6eba-4a09-8f57-48bcc60179cb&scan=a0af71f5c3ff25412a97a8df936d578b
 3. Desky zemské větší 175, folio H15, sn. 215. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=d929cad3-a582-4bc7-a797-4bb337be2157&scan=d26e886020eb598d1c3bdb9d1a4a145d
 4. Desky zemské větší 130, folio H26, sn. 236. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=8a045853-858b-43e0-9a40-e23cf1afadcc&scan=997988474501d9957bdf5e5e2d8e06ba
 5. Desky zemské větší 175, folio H15, sn. 215. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=d929cad3-a582-4bc7-a797-4bb337be2157&scan=d26e886020eb598d1c3bdb9d1a4a145d
 6. Desky zemské větší 130, folio H26, sn. 236. https://vademecum.nacr.cz/vademecum/permalink?xid=8a045853-858b-43e0-9a40-e23cf1afadcc&scan=997988474501d9957bdf5e5e2d8e06ba
 7. https://digi.ceskearchivy.cz/720261/4/1769/948/39/0
 8. https://digi.ceskearchivy.cz/720165/57/4334/3602/81/0
 9. https://digi.ceskearchivy.cz/720261/141/5638/3098/41/0
 10. https://digi.ceskearchivy.cz/879/7/2996/2140/61/0
 11. https://digi.ceskearchivy.cz/720261/133/2689/3812/78/0
 12. https://digi.ceskearchivy.cz/720261/134/4796/2763/91/0
 13. https://digi.ceskearchivy.cz/720247/101/5178/1555/58/0
 14. https://digi.ceskearchivy.cz/720261/145/2239/3711/67/0
 15. https://digi.ceskearchivy.cz/253/2/688/994/140/0
 16. https://digi.ceskearchivy.cz/52002/2/2688/1154/82/0
 17. https://digi.ceskearchivy.cz/52004/2/2102/1042/100/0
 18. https://digi.ceskearchivy.cz/52003/6/1273/2138/88/0
 19. https://digi.ceskearchivy.cz/52005/5/2623/1233/98/0
 20. https://digi.ceskearchivy.cz/52071/1/1631/2526/147/0
 21. https://digi.ceskearchivy.cz/52177/24/1152/739/83/0
 22. https://digi.ceskearchivy.cz/52007/4/2407/1141/94/0
 23. https://digi.ceskearchivy.cz/52009/26/1156/2010/79/0
 24. https://digi.ceskearchivy.cz/52010/4/2654/2054/86/0
 25. https://digi.ceskearchivy.cz/52011/5/2546/2203/91/0
 26. https://digi.ceskearchivy.cz/52012/3/2497/2234/96/0
 27. https://digi.ceskearchivy.cz/52015/3/776/430/150/0
 28. https://digi.ceskearchivy.cz/52179/4/2538/2172/99/0
 29. https://digi.ceskearchivy.cz/52180/3/2814/1743/76/0
 30. https://digi.ceskearchivy.cz/52017/4/2636/1177/81/0
 31. https://digi.ceskearchivy.cz/52018/6/1187/775/100/0
 32. https://digi.ceskearchivy.cz/52178/6/1175/816/100/0
 33. https://digi.ceskearchivy.cz/52019/5/2893/468/100/0
 34. https://digi.ceskearchivy.cz/52021/5/2829/520/97/0
 35. https://digi.ceskearchivy.cz/52070/5/1582/1373/86/0
 36. https://digi.ceskearchivy.cz/52181/6/1627/633/111/0
 37. https://digi.ceskearchivy.cz/52074/3/1850/1994/120/0
 38. https://digi.ceskearchivy.cz/52073/4/2998/1333/127/0
 39. https://digi.ceskearchivy.cz/52088/4/3034/1454/133/0
 40. https://digi.ceskearchivy.cz/52089/4/3116/1959/101/0
 41. https://digi.ceskearchivy.cz/52090/5/1618/1184/101/0
 42. https://digi.ceskearchivy.cz/52091/4/2729/2884/102/0
 43. https://digi.ceskearchivy.cz/52149/5/1685/434/100/0
 44. https://digi.ceskearchivy.cz/52184/28/2580/800/79/0
 45. https://digi.ceskearchivy.cz/52187/8/976/771/84/0
 46. https://digi.ceskearchivy.cz/52188/8/2531/834/80/0
 47. https://digi.ceskearchivy.cz/52191/6/2724/795/70/0
 48. https://digi.ceskearchivy.cz/52192/6/2718/763/81/0
 49. https://digi.ceskearchivy.cz/52193/7/995/579/91/0
 50. https://digi.ceskearchivy.cz/52194/7/2702/849/87/0
 51. https://digi.ceskearchivy.cz/52195/39/2712/773/91/0
 52. https://digi.ceskearchivy.cz/52196/39/2634/804/87/0
 53. https://digi.ceskearchivy.cz/52199/11/3125/2474/59/0
 54. https://digi.ceskearchivy.cz/52201/37/1190/729/101/0
 55. https://digi.ceskearchivy.cz/52202/13/970/1579/70/0
 56. https://digi.ceskearchivy.cz/52203/37/2652/871/72/0
 57. https://digi.ceskearchivy.cz/52204/43/1116/850/94/0
 58. https://digi.ceskearchivy.cz/52205/37/1218/863/87/0
 59. https://digi.ceskearchivy.cz/52206/33/1051/750/103/0
 60. https://digi.ceskearchivy.cz/52207/36/1220/833/86/0
 61. https://digi.ceskearchivy.cz/52210/39/1211/781/99/0
 62. https://digi.ceskearchivy.cz/52211/49/996/808/79/0
 63. https://digi.ceskearchivy.cz/52212/12/1061/757/117/0
 64. https://digi.ceskearchivy.cz/52214/43/1018/663/93/0
 65. https://digi.ceskearchivy.cz/52215/28/1031/1601/87/0
 66. https://digi.ceskearchivy.cz/52216/43/2651/1875/97/0
 67. https://digi.ceskearchivy.cz/52217/47/2620/780/100/0
 68. https://digi.ceskearchivy.cz/52218/64/2796/935/81/0
 69. https://digi.ceskearchivy.cz/52220/441/3555/498/70/0
 70. https://digi.ceskearchivy.cz/52219/60/1267/809/70/0
 71. https://digi.ceskearchivy.cz/52221/58/1271/831/75/0
 72. https://digi.ceskearchivy.cz/52222/58/948/794/81/0
 73. https://digi.ceskearchivy.cz/52223/7/2880/699/59/0
 74. https://digi.ceskearchivy.cz/52224/62/1093/839/75/0
 75. https://digi.ceskearchivy.cz/52225/7/1188/809/65/0
 76. https://digi.ceskearchivy.cz/52226/56/1249/776/75/0
 77. https://digi.ceskearchivy.cz/52227/58/1006/772/102/0
 78. https://digi.ceskearchivy.cz/52228/59/2719/816/75/0
 79. https://digi.ceskearchivy.cz/52230/60/2649/754/65/0
 80. https://digi.ceskearchivy.cz/52229/7/1216/634/100/0
 81. https://digi.ceskearchivy.cz/52232/56/2674/692/88/0
 82. https://digi.ceskearchivy.cz/52234/57/2885/840/75/0
 83. https://digi.ceskearchivy.cz/52235/59/2759/812/70/0
 84. https://digi.ceskearchivy.cz/52246/11/1296/2035/90/0
 85. https://digi.ceskearchivy.cz/52247/55/2914/685/70/0
 86. https://digi.ceskearchivy.cz/52248/58/2834/694/88/0
 87. https://digi.ceskearchivy.cz/52249/58/2693/855/88/0
 88. https://digi.ceskearchivy.cz/52250/55/2911/776/88/0
 89. https://digi.ceskearchivy.cz/52253/51/2781/766/81/0
 90. https://digi.ceskearchivy.cz/52254/52/1272/847/88/0
 91. https://digi.ceskearchivy.cz/52255/54/1221/838/88/0
 92. https://digi.ceskearchivy.cz/52256/57/1037/733/87/0
 93. https://digi.ceskearchivy.cz/52257/57/2740/804/81/0
 94. https://digi.ceskearchivy.cz/52258/57/1184/884/102/0
 95. https://digi.ceskearchivy.cz/52259/9/2725/998/103/0
 96. https://digi.ceskearchivy.cz/52260/57/2635/666/100/0
 97. https://digi.ceskearchivy.cz/52261/57/2617/830/88/0
 98. https://digi.ceskearchivy.cz/52262/59/2695/852/88/0
 99. https://digi.ceskearchivy.cz/52263/61/2727/1260/26/0
 100. https://digi.ceskearchivy.cz/52269/58/1159/549/81/0
 101. https://digi.ceskearchivy.cz/52270/58/1393/685/75/0
 102. https://digi.ceskearchivy.cz/52274/9/1290/1299/69/0
 103. https://digi.ceskearchivy.cz/52271/58/1469/683/70/0
 104. https://digi.ceskearchivy.cz/52272/54/3147/688/58/0
 105. https://digi.ceskearchivy.cz/52273/62/2883/652/62/0
 106. https://digi.ceskearchivy.cz/52277/65/1125/623/91/0
 107. https://digi.ceskearchivy.cz/52278/65/982/409/102/0
 108. https://digi.ceskearchivy.cz/52279/65/2461/555/95/0
 109. https://digi.ceskearchivy.cz/52281/8/2779/1192/82/0
 110. https://digi.ceskearchivy.cz/52282/62/2490/478/88/0
 111. https://digi.ceskearchivy.cz/52283/73/2496/498/95/0
 112. https://digi.ceskearchivy.cz/52284/51/1067/538/88/0
 113. https://digi.ceskearchivy.cz/52285/37/1093/507/95/0
 114. https://digi.ceskearchivy.cz/52286/42/896/537/88/0
 115. https://digi.ceskearchivy.cz/52338/39/1094/788/70/0
 116. https://digi.ceskearchivy.cz/52339/41/1025/690/81/0
 117. https://digi.ceskearchivy.cz/52341/46/1044/682/88/0
 118. https://digi.ceskearchivy.cz/52342/46/2509/513/81/0
 119. https://digi.ceskearchivy.cz/52343/43/2588/618/81/0
 120. https://digi.ceskearchivy.cz/52344/40/1088/609/88/0
 121. https://digi.ceskearchivy.cz/52345/44/2585/1751/102/0
 122. https://digi.ceskearchivy.cz/52346/44/2559/584/81/0
 123. https://digi.ceskearchivy.cz/52347/45/1124/521/95/0
 124. https://digi.ceskearchivy.cz/52348/48/2507/559/95/0
 125. https://digi.ceskearchivy.cz/52349/48/2679/606/81/0
 126. https://digi.ceskearchivy.cz/52350/49/2785/591/102/0
 127. https://digi.ceskearchivy.cz/52351/48/2752/645/75/0
 128. https://digi.ceskearchivy.cz/52448/48/2616/700/81/0
 129. https://digi.ceskearchivy.cz/52449/48/2564/702/70/0
 130. https://digi.ceskearchivy.cz/52451/49/2720/589/81/0
 131. https://digi.ceskearchivy.cz/52452/47/2645/671/75/0
 132. https://digi.ceskearchivy.cz/52453/45/2585/649/70/0
 133. https://digi.ceskearchivy.cz/52454/45/1114/682/75/0
 134. https://digi.ceskearchivy.cz/52457/46/2511/700/70/0
 135. https://digi.ceskearchivy.cz/52458/42/1116/498/70/0
 136. https://digi.ceskearchivy.cz/52459/46/2553/644/75/0
 137. https://digi.ceskearchivy.cz/52460/37/2744/677/88/0
 138. https://digi.ceskearchivy.cz/52461/32/2877/1734/81/0
 139. https://digi.ceskearchivy.cz/52462/34/2630/2064/75/0
 140. https://digi.ceskearchivy.cz/52503/30/2834/459/81/0
 141. https://digi.ceskearchivy.cz/52514/30/984/1056/81/0
 142. https://digi.ceskearchivy.cz/52518/28/1311/2215/88/0
 143. https://digi.ceskearchivy.cz/52519/26/2540/1018/100/0
 144. https://digi.ceskearchivy.cz/52521/27/2780/587/70/0
 145. https://digi.ceskearchivy.cz/52522/28/2784/1266/81/0
 146. https://digi.ceskearchivy.cz/52523/30/1163/2070/95/0
 147. https://digi.ceskearchivy.cz/52524/27/2744/1921/81/0
 148. https://digi.ceskearchivy.cz/52526/29/988/932/75/0
 149. https://digi.ceskearchivy.cz/52527/27/1184/528/81/0
 150. https://digi.ceskearchivy.cz/52528/29/1111/1878/81/0
 151. https://digi.ceskearchivy.cz/52529/29/1199/2116/81/0
 152. https://digi.ceskearchivy.cz/52530/30/1184/479/78/0
 153. https://digi.ceskearchivy.cz/52531/29/1020/504/97/0
 154. https://digi.ceskearchivy.cz/52532/31/1091/1683/81/0
 155. https://digi.ceskearchivy.cz/52539/31/898/1824/102/0
 156. https://digi.ceskearchivy.cz/52540/36/2666/2303/81/0
 157. https://digi.ceskearchivy.cz/52535/35/1063/502/91/0
 158. https://digi.ceskearchivy.cz/52534/38/2694/530/81/0
 159. https://digi.ceskearchivy.cz/52569/32/2976/2414/65/0
 160. https://digi.ceskearchivy.cz/52570/34/2934/2442/81/0
 161. https://digi.ceskearchivy.cz/52573/33/2982/624/75/0
 162. https://digi.ceskearchivy.cz/52571/37/1295/812/81/0
 163. https://digi.ceskearchivy.cz/52572/37/1051/517/81/0
 164. https://digi.ceskearchivy.cz/52574/34/1035/482/95/0
 165. https://digi.ceskearchivy.cz/52575/33/1005/558/88/0
 166. https://digi.ceskearchivy.cz/52576/36/2920/2275/81/0
 167. https://digi.ceskearchivy.cz/52577/36/1093/2295/75/0
 168. https://digi.ceskearchivy.cz/52578/27/846/1535/81/0
 169. https://digi.ceskearchivy.cz/52579/28/907/1816/111/0
 170. https://digi.ceskearchivy.cz/52580/29/903/1793/102/0
 171. https://digi.ceskearchivy.cz/52581/28/1030/1973/111/0
 172. https://digi.ceskearchivy.cz/52582/28/2963/595/95/0
 173. https://digi.ceskearchivy.cz/52583/26/3225/569/88/0
 174. https://digi.ceskearchivy.cz/52584/28/3009/640/75/0
 175. https://digi.ceskearchivy.cz/52585/29/2844/697/95/0
 176. https://digi.ceskearchivy.cz/52586/29/1018/1472/102/0
 177. https://digi.ceskearchivy.cz/52587/29/2925/796/88/0
 178. https://digi.ceskearchivy.cz/52595/29/2889/869/81/0
 179. https://digi.ceskearchivy.cz/52596/31/2856/936/81/0
 180. https://digi.ceskearchivy.cz/52597/31/2824/892/102/0
 181. https://digi.ceskearchivy.cz/52598/31/2898/667/102/0
 182. https://digi.ceskearchivy.cz/52599/29/3001/690/81/0
 183. https://digi.ceskearchivy.cz/52600/30/3063/715/88/0
 184. https://digi.ceskearchivy.cz/52601/30/3083/626/75/0
 185. https://digi.ceskearchivy.cz/52602/31/2885/689/88/0
 186. https://digi.ceskearchivy.cz/52603/32/3008/1542/60/0
 187. https://digi.ceskearchivy.cz/52604/28/1448/871/70/0
 188. https://digi.ceskearchivy.cz/52605/29/3035/735/81/0
 189. https://digi.ceskearchivy.cz/52606/31/1187/736/65/0
 190. https://digi.ceskearchivy.cz/52607/32/2971/680/75/0
 191. https://digi.ceskearchivy.cz/52608/32/2978/1269/75/0
 192. https://digi.ceskearchivy.cz/52609/38/1142/1428/63/0
 193. https://digi.ceskearchivy.cz/52610/39/1265/1884/58/0
 194. https://digi.ceskearchivy.cz/52611/37/1165/819/75/0
 195. https://digi.ceskearchivy.cz/52612/30/2749/1271/68/0
 196. https://digi.ceskearchivy.cz/52613/32/3040/673/73/0
 197. https://digi.ceskearchivy.cz/52614/30/1368/1918/93/0
 198. https://digi.ceskearchivy.cz/52615/28/2988/651/79/0
 199. https://digi.ceskearchivy.cz/52616/29/1180/621/68/0
 200. https://digi.ceskearchivy.cz/52618/24/940/535/68/0
 201. https://digi.ceskearchivy.cz/52620/24/1155/553/79/0
 202. https://digi.ceskearchivy.cz/52617/22/2960/577/79/0
 203. https://digi.ceskearchivy.cz/52619/24/2949/586/86/0
 204. https://digi.ceskearchivy.cz/52621/25/3088/576/70/0
 205. https://digi.ceskearchivy.cz/52622/24/1208/2135/73/0
 206. https://digi.ceskearchivy.cz/52623/24/2868/2018/75/0
 207. https://digi.ceskearchivy.cz/52624/24/2858/2316/79/0
 208. https://digi.ceskearchivy.cz/52625/24/2841/1629/73/0
 209. https://digi.ceskearchivy.cz/52626/26/2965/982/65/0
 210. https://digi.ceskearchivy.cz/52627/22/2904/1915/88/0
 211. https://digi.ceskearchivy.cz/52628/22/2840/1359/65/0
 212. https://digi.ceskearchivy.cz/52629/23/2852/1461/68/0
 213. https://digi.ceskearchivy.cz/52630/21/2910/1652/86/0
 214. https://digi.ceskearchivy.cz/52631/31/2727/1203/25/0
 215. https://digi.ceskearchivy.cz/52632/24/2871/2369/73/0
 216. https://digi.ceskearchivy.cz/52633/32/1122/2687/73/0
 217. https://digi.ceskearchivy.cz/52634/27/1255/2716/86/0
 218. https://digi.ceskearchivy.cz/52635/27/2895/1902/73/0
 219. https://digi.ceskearchivy.cz/52636/28/1086/1257/79/0
 220. https://digi.ceskearchivy.cz/52637/26/2935/1677/79/0
 221. https://digi.ceskearchivy.cz/52638/29/1040/2203/73/0
 222. https://digi.ceskearchivy.cz/52639/28/3033/1537/79/0
 223. https://digi.ceskearchivy.cz/52640/30/2972/1647/73/0
 224. https://digi.ceskearchivy.cz/52641/30/2928/1404/68/0
 225. https://digi.ceskearchivy.cz/52642/37/3086/713/65/0
 226. https://digi.ceskearchivy.cz/52643/38/3087/765/73/0
 227. https://digi.ceskearchivy.cz/52644/36/3018/704/79/0
 228. https://digi.ceskearchivy.cz/52645/37/3074/671/73/0
 229. https://digi.ceskearchivy.cz/52646/37/2819/714/79/0
 230. https://digi.ceskearchivy.cz/52647/37/2995/616/79/0
 231. https://digi.ceskearchivy.cz/52648/14/3110/812/70/0
Images: 1
Velechvín 1827
Velechvín 1827

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.