no image
Privacy Level: Open (White)

Sándor (Styavniczky) Selmeczy (1842 - 1917)

Sándor Selmeczy formerly Styavniczky
Born in Mád, Zemplén, Hungarymap
Ancestors ancestors
Husband of — married 30 Nov 1870 in Fancsal, Abauj-Torna, Hungarymap
Descendants descendants
Died in Balassagyarmat, Nógrád, Hungarymap
Profile manager: J Palotay private message [send private message]
Profile last modified | Created 12 Mar 2018
This page has been accessed 323 times.

Biography

Styavniczky (Selmeczy) Sándor Mádon született 1842 márc. 13.-án, és Tállyán volt megkeresztelve 17.-én az evangélikus templomban.

1862-ben "N. Sz." Miklóson cukrász-recepteket írt egy füzetbe, több toldalékkal, és tortadíszítési rajzokkal. Ez minden bizonnyal a Torontál megyei Nagyszentmiklóson volt.

1870 nov. 30.-án kötött házasságot losonci lakosként az Abauj-Torna megyei Fancsalon Rőczey Borbálával, az ottani evangélikus lelkész leányával. Hat gyermekük született Losoncon; ebből három érte meg a felnőttkort.

Losonc városától Hatósági Bizonyítványt kapott, ami szerint 1869-ben költözött Losoncra, és 1884-ben kérte a város kötelékéből való elbocsájtását, hogy Balassagyarmaton folytathassa a cukrászmesterséget.

Egy 1942-es ujságcikk szerint a Rákóci úton levő cukrászdát Menczel Nep. Jánostól vette át. Sándor húga Berta 1881-ben Balassagyarmaton szülte fiát, és a keresztelési anyakönyvbe eredetileg "czukrászdavezető"-t írtak az anya foglalkozásaként. Ezek szerint Berta főnöke Menczel cukrász kellet legyen, és így került Sándor Balassagyarmatra.

1917 jan. 12.-én hunyt el Balassagyarmaton, tüdőgyúladásban. Balassagyarmaton van eltemetve.

Sources

1842
5. Mart. 13, Mart. 17
Mád
Nemes Styavniczky János Patikarius, Rőczey Anna
Sándor
Csanálosi tisztartó Nemes Hegedüs Ferencz és hitvese Nemes Than Mathild
  • Styávnitzky Sándor receptfüzete (belső címlap):
Tulajdonosa
Styávnitzkÿ Sándor, 1862 Júli 23.
_Czukrászati vegyékek_
_össze jegyzése._
irtam N. Sz. Miklos
1862 23/4
1870.
13. nov. 30.
Selmeczi Sándor, czukrász b.e. Selmeczi - Styavniczky János gyógyszerész és Rőczey Anna szülők fija, született Maadon, lakik Losonczon, ág. év., 28, nőtlen
Rőczey Borbála, Rőczey János fancsali lelkész és Zima Borbála szülők leányuk, született Gömörpanyiton, lakik Fancsalban, ág. év., 20 év, hajadon
Tekintetes Joób Ferencz úr és Kula József úr
tisztelendő Varga József baktai ref. év. lelkész
hirdetésről szólló bizonyítvánnyal.
  • Hatósági Bizonyítvány, Losonc, 1884
1590. szám
1884
[Bélyegző:] ...oncz rendezett tanácsú váro...
[Alatta 50 kr. bélyegen:] 1884 5/7
Hatósági bizonyitvány
Melynek erejénél fogva Losoncz rend. tan. város hatósága részéről hitelesen bizonyitjuk, hogy Selmeczi Sándor úr, nős, családos, czukrász, ki városunkban 1869ik évben telepedett meg s tizenöt éven át állandóan itt tartózkodott, előttünk mint tiszta erkölcsi magaviselettel bíró kifogástalan józan életű, szorgalmas s igyekező egyén ismeretes, ki ellen hatóságunk előtt sem társadalmi, sem más tekintetben soha panasz nem emeltetett.
Bizonyitjuk továbbá, hogy nevezett Selmeczi Sándor úr f. évi julius hó 1ével városunkból BGyarmatra tévén át lakását, e helyütt minden néven nevezendő állami és községi adóját teljesen kifizette, miért is őt saját kérelmére községi kötelékünkből elbocsátván, egyesek és hatóságok meleg pártfogásába őszintén ajánljuk.
Losonczon 1884 évi julius hó 5én
[Aláírások:] Wagner Sándor aljegyző, ?? polgármester.
[Közöttük megint a bélyegző, de itt olvasható az egész körirat (a mottó a közepén kevésbé):]
LOSONCZ RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS 1872
(Fényképről.)
  • Elegyes 6.19.10 Nógrád19421024.3.jpg (Helytörténeti gyűjtemény, Balassagyarmat)
Auguszt cukrász Balassagyarmaton.
Az egyik leghíresebb budapesti cukrászda az Auguszt féle, amelynek a Krisztina köruti üzletében a falon látható egy felszabadulási németnyelvü bizonyitvány 1852-ből. Eszerint Auguszt Elek, aki Inámban (Hont vm.) született, Balassagyarmaton 7 éven át tanult Menczel Nep. János cukrászmesternél. Ezt az oklevelet állította ki neki Menczel jónevű cukrászdája, mely a Rákóci fejedelem uton, az érseki zárda melletti sarokházban volt. Fia jó festő volt, akinek római cirkuszi lóverseny jelenete a vm. kaszinóban látható. Ezt a cukrászdát vette át az eperjesi származásu Selmeczy Sándor, aki közvetlenül Losoncról telepedett itt meg. Koburg-Koháry herceg, mint Ferdinand bolgár cár is, Murányba történt átutazásában mindig leszállt a Selmeczy cukrászdába kávéra, amelynél jobbat seholsem talált. Ma épen oly jól vezeti e cukrászdát fia Selmeczy Árpád, akinek kezéből szintén kiváló segédek kerültek ki.
47. 1881 Junius 14, 16
Jenő Sándor, fi, törvényes (törvénytelen alatt X)
(Kihúzva: Selmeczi Berta czukrászdavezető, Demetriu Lajos ?? [képhiba miatt olvashatatlan])
(Alatta:) Demetriu Lajos távirdatiszt, Selmeczy Berta ág.ev.
BGyarmat 655 hsz.
Bachár Gyula kereskedő, Zorkóczy Kovács Emma losonczi iparosnő
Ugyan az.
(Kihúzás és könyvfűzés miatt olvashatatlan megjegyzés: Az anya állitása szerint férj... már két éve kül... válva él.)
Folyó szám: 15. A bejegyzés ideje: 1917 jan 13. Az elhalálozás ideje: 1917 jan 12 este 10 óra. Az elhalt családi és utóneve, állása, lakhelye: Selmeczy Sándor, magánzó, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 23; vallása: ág.h. ev.; életkora: 74 éves; házastársának családi és utóneve: néhai Rőczei Borbála; szüleinek családi és utóneve: Ismeretlen, Ismeretlen. A halál oka: tüdőlob. Selmeczy Árpád bejelentő.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Sándor your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Sándor's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.