Abel Tasman
Privacy Level: Open (White)

Abel Jansz Tasman (abt. 1603 - 1659)

Abel Jansz (Abel) Tasman
Born about in Lutjegast, Groningen, Nederlandmap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died in Batavia (Jakarta), Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Indonesiëmap
Profile last modified | Created 10 Dec 2015
This page has been accessed 787 times.
Nederlanders voor 1700
Abel Tasman is geboren in Groningen in 1603
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

A compass.
Abel Tasman was an Australian explorer.

Contents

Biography

Abel Janszn Tasman is geboren omstreeks 1603 in Lutjegast, Groningen. De exacte geboortedatum van Abel Tasman is niet bekend omdat een aantal oude archieven van de Nederlands Hervormde kerk te Lutjegast verloren gegaan zijn gegaan. Abel Tasman was ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tijdens zijn reizen tussen 1642 en 1644 ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu.

Abel Tasman was getrouwd met Claesgen Heyndrix en had uit dit huwelijk een dochter Claesgen. Na het overlijden van Claeseijntje Hendricks hertrouwde hij op 27-12-1631 in Amsterdam met Jannetje Tjaers. [1]

Kinderen / Kleinkinderen

 • Claeseijntje Hendricks
  • Claesgen Abelse Tasman x Mr. Philip Heylman
   • Jonas Philipsz Heylman
   • Thomas Jonas Philipsz Heylman
   • Abel Jonas Philipsz Heylman
 • Jannetje Tjaers
  •  ?

Citaat uit het testament van Abel Jansz. Tasman, Batavia 10 april 1657. [2]
In den naeme goodes Amen ick Abel Tasman geweesen commandeur in dienst der E.Compe woonende buyten der stadt Batavia, gaende en stande, siek naer den lichaeme, myn sinnen memorie ende verstandt wel hebbende, ende gebruykende, over denckende de broosheyt des leevens datter niet seekerder is dan de doot niet onseekerder en is als d'ure der selver heb daeromme eer deeser werelt te scheyden, willen maecken ende sluyten een beslooten testament met vrye deliberatie, eygen ende vryen willen, soo als ick maecke ende
...Treedende hiermeede tot dispositie van myne goederen: vooreerst legateer ick aen den armen van het dorp genaempt Luytgegast de somma van vijff en twintich guldens eens a veertich groot yder, ten tweede legateer ick aen Abel myn dochters soone, verweckt by salr mr philip heylman, in syn leeven opperchirurgijn des casteels Batavia, een goude cop van bier realen swaerte, met een deegen met silver gevest; alle andere vordere erves ende haeren meuble ende inmeubele goederen egeene uytgesondert, hoe die genaempt zyn, tot wat plaetsen geleegen ofte bevonden, laete ende maeck ick aen myn beminde huysvr Joanna Tiercx, omme daermede te doen ende te handelen als haere eyge vrye goederen, sonder contradictie van ymanden, behoudens dat in gevallen gebeurde zy werderomme quam e herhouwelycken, dat zy als dan schuldich ende gehouden sal syn, aen de kinders van myne dochter Claesjen.....


Abel Janz Tasman is op 10 oktober 1659 overleden in Batavia, Nederlands Indië.


Abel Janszn Tasman is born around 1603 in Lutjegast, Groningen the Netherlands. The exact date of birth of Abel Tasman is unknown because some old archives of the Dutch Reformed Church in Lutjegast have been lost. Abel Tasman was an explorer in charge of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). He was married to Claesgen Heyndrix and had a daughter Claesgen from this marriage. After the death of Claeseijntje Hendricks, he married on 27-12-1631 in Amsterdam with Jannetje Tjaers. [1]

Children / Grandchildren

 • Claeseijntje Hendricks
  • Claesgen Abelse Tasman x Mr. Philip Heylman
   • Jonas Philipsz Heylman
   • Thomas Jonas Philipsz Heylman
   • Abel Jonas Philipsz Heylman
 • Jannetje Tjaers
  •  ?

He passed away in Batavia, Jakarta, Indonesia on October 10, 1659.

Acknowledgments

Sources

Ondertrouw aantekening Abel Jansz Tasman en Jannetje Tjaers
 • Ondertrouw aantekening Abel Jansz Tasman wed. van Claeseijntje Hendricks met Jannetie Tjaers, Amsterdam 27-12-1631. [1]

Transcriptie ondertrouwaantekening
Den 27 Decemb(er) 1631 compareerden als vooren Abel Janszoon, van Luttiegast, varentgesel, out 28 jaer, woonende in de Teerketelsteech, weed(uwnaer) van Claesgie Heyndrix, Jannetie Tjaeres van A(msterdam), out 21 jaer, geass(isteert) met haer suster Giersie Tjaers, woon(ende) in de Pelmstraet. Versoeckende here drye Sondaeghse uijtroepingen.
Abel Jansen Tasman. XX (Jannetie Tjaeres)


 • Testament van Abel Jansz. Tasman, Batavia 10 april 1657. [2]

References

 1. 1.0 1.1 1.2 "Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1523-1948," images, FamilySearch Ondertrouw aantekening Abel Jansse en Jannetie Tjaers, Amsterdam 27-12-1631. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Amsterdam > image 384 of 602; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
 2. 2.0 2.1 Testament van Abel Jansz. Tasman citaten uit: "Tussen Hunze en Lauwers" van G. H. Ligterink.


Leads

Uit zijn eerste huwelijk had Abel Janszoon Tasman een dochter, Claesge Tasman, eerst gehuwd met Mr. Philip Heylman, opperchirurgijn van het kasteel Batavia. Kinderen Jonas, Thomas en Abel Heylman. Later was zij getrouwd met Jacob Breemer. Bij de dood van Tasman woonde dit echtpaar met hun kinderen in Nederland. Abel Heylman wordt in het testament van Abel Tasman genoemd als zoon van zijn dochter.


Literatuur

 • "Tussen Hunze en Lauwers" van G. H. Ligterink; Testament van Abel Jansz. Tasman, Batavia 10 april 1657.
 • Journaal Abel Tasman in het Nationaal Archief
 • Dirk Rembrantz van Nierop gaf een verslag van de ontdekkingsreis van Tasman in het licht, waarnaar het verslag is bewerkt door Hook, in 1682, in het Engelsch te Londen uitgegeven.
 • In 1694 kwam een ander verslag, misschien ook naar Rembrantz bewerkt, in Engeland uit, bezorgd door Samuel Smith en Benjamin Walford. A. Montanus gaf in 1671 to Amsterdam een uittreksel der reis of reizen van Tasman.
 • Zie Bennet en van Wijk, Verhand. ter beantwoording der vrage over de Nederlandsche ontdekkingen in Amerika, Austrahë, de Indiën en de Poollanden, en de namen, welke weleer van dezelve door de Nederlanders zijn gegeven, Bekroond door het Prov. Utr. Genoots. op den 24sten Junij 1825;
 • Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders, door G. Moll; van Wijk, Journal van Jacob Roggeveen, Konst- en Letterb. 1837;
 • Bijdrage tot de ontdekkingen der Nederlanders in Kunst- en Letterb., No. 45
 • Recherches sur l'Epogue veritable de la découverte de la Terre de van Diemen du Nord, par J.B.B. Egriès, in Nouvelles Annales des Voyages par Egriès et Maltebrum. T. II, p. 1-16;
 • J. Swart. Cook en Columbus, door R.M. Martin, met bijvoeging van den Nederl. ontdekker A.J. Tasman in Verh. en berigt. betr. het Zeewezen, D. III, bl. 237; * Oordeel van vreemden over A.J T., door Abbing in Beschrijv. v. Hoorn, Aant. bl. 127; G. Loots, Abel Junsz. Tasman, in Tindal en Swart, Veth. en berigt. betrekkelijk het Zeewezen enz. N. volgende, D. IV. bl. 275, 517;
 • Nieuwenhuis i.v. Hoorn; J.A. Oostkamp. Nederl. Zeereizen, bl. 177; N. Witsen, N. en O Tartarijen, D. II; Valentijn. O. en N. Oosind., D. V. St. II;
 • Tweejarige reizen rondom de wereld (1720-1722). Dordr. 1728 (Voorb); Kunst- en Letterb., 1835, D. II.; 1846. D. I, bl. 66; van Haren, de Geuzen; van Kampen, Karakterk; Nar., D. IV, bl. 161, 356; D. V, bl. 134, 281;
 • Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt, Circumnarigation of the Globe. London, 1852; An Account of several late voyages and Decoveries to the South and North etc. by sir John Narborough, Captain Tasman, Captain Wood and Frederick Martin of Hamburgh. Londen.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Abel your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message private message a profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Abel's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.