Cornelia van Rijn

Cornelia van Rijn (bef. 1654 - 1684)

Privacy Level: Open (White)
Cornelia van Rijn
Born before in Amsterdam, Noord-Holland, Netherlandsmap
Ancestors ancestors
Sister of [half], [half], [half] and [half]
Wife of — married after in Amsterdam, Noord-Holland, Nederlandmap
[children unknown]
Died in Batavia, Nederlands-Indië (Jakarta)map
Profile last modified | Created 31 Jan 2015
This page has been accessed 2,239 times.

Contents

Biography

Hendrickje was vanaf ongeveer 1647 bij Rembrandt in huis. In eerste instantie als dienstmeisje, maar al snel werd zij meer. In 1649 is Hendrickje in de zomer terug in Bredevoort; ze wordt dan als doopgetuige vermeld in het Bredevoorts Doopboek. De Tachtigjarige Oorlog was voorbij en eindelijk was er ook in het oosten van het land rust gekomen. Mogelijk heeft Rembrandt samen met haar de reis naar Bredevoort gemaakt. In 1654 moet Hendrickje voor de kerkenraad verschijnen omdat ze "in hoererij" leeft met Rembrandt. Dat ze niet alleen zijn dienstmeisje was, was wel duidelijk, want ze was zwanger van zijn dochter.

Birth-Baptism

kind: Cornelia doopdatum: 30-10-1654 kerk: Oude Kerk godsdienst: Hervormd vader: [van] Reijn, Rembrant moeder: Stoffels, Hendrickje [1]
Op 30 oktober 1654 werd Cornelia van Rijn gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam. In oktober 1654 kregen Rembrandt en Hendrickje Stoffels dus een dochtertje. Ze noemden haar Cornelia, naar Rembrandts moeder. Op 30 oktober lieten ze haar dopen in de Oude Kerk. Rembrandt en Hendrickje waren niet getrouwd, maar Rembrandt werd wel officieel als vader geregistreerd. Moeder Hendrickje Stoffels overleed in 1663. (pestepidimie in die tijd, een ziekte die haar het leven kostte) Haar testament bepaalde dat Rembrandt de enige voogd over Cornelia zou zijn. Twee voogden was eigenlijk gebruikelijk. In 1664 wees Rembrandt voor de notaris een nieuwe voogd aan, voor wanneer hij zelf zou komen te overlijden. In het document verwijst hij naar Hendrickje als zijn overleden vrouw.[2]

Notariele Akte Voogdij

  • Cornelia van Rijn Dochter van Rembrandt en Hendrickje Stoffels. Cornelia krijgt een voogd. Als voogd koos Rembrandt zijn vriend en collega-schilder Christiaan Dusart uit. Die had eerder in Amsterdam gewoond, maar was op dat moment in Den Haag gevestigd. In 1666 keerde hij terug naar Amsterdam. Dusart zorgde goed voor Cornelia. Toen Rembrandt in oktober 1669 overleed, was Cornelia pas veertien. Christiaan Dusart zag erop toe dat zij haar deel van de erfenis niet misliep.
Akte toewijzing Voogd:
Inden name godes amen. op huijden den 21en Julij a[nn]o 1664 des middaghs de clock ontrent twaelf uijren compareerde voor mij Jo[hann]es Hellerus, not[ari]s etc. en de nabes[chreven] get[uijgen] Sr. Rembrant van Rijn, wonende op de rose graft deser stede mij not[ari]s bekend cloeck en[de] gesond zij[n] v[er]stand memorie en[de] sprake ten vollen gebruijckende soo t opentl[ijck] scheen en[de] bleeck dewelcke door ov[er]denckinge des doots v[er]klaerde, alsoo hij volgens den test[amen]te van hendrickje stoffels zijn huijsvrou zal[iger] gepas seert voor den not[ari]s nicolaes listingh en[de] sekere get[uijgen] in dato den 7 augusti a[nn]o 1661 was gestelt tot voogd ov[er] Cornelia van Rijn sijn dochter bij de v[oor]s[chreven]. zijn huijsvrou zal[iger] geprocreeert met soodanige macht dat hij comp[ara]nt na sijn aflijvicheijt een ander voogd over de selve zijn dochter soude mogen stellen, dat hij derhalven mits desen tot voogd over sijn v[oor]s[chreven]. dochter na zijn comp[ara]nts aflijvicheyt was eligerende en[de] kiesende Sr. Christiaen Dusart wonende althans in S gravenhage gevende denselven daertoe soodanige last macht en[de] auctoriteijt als voogden na rechten competeert en[de] gegeven can werden en[de] hem comp[ara]nt volgens den v[oor]s[chreven] test[amen]te gegeven is, sonder dat den selven gehouden sal zijn eenige openinge staet of inventaris van zijn huijsvrouwen goederen te geven ter Weescamer deser stede aen den E[dele] Heeren Weesm[eeste]ren rechters of andere die voogddije of admi nistratie souden willen pretenderen alsoo hij comp[ara]nt mits desen alle de selve is excluderende mits desen alle t'welck hij comp[ara]nt v[er]claerde te wesen zijn Codicille en[de] uy terste wille willende dat alle t selve volcomen cracht sal hebben en[de] effect sorteren tsij als codicille, ofte eenige andere uijterste wille soo en[de] sulx alle t selve best na rechten en[de] goedertieren gewoonte te subsisteren en[de] bestaen can, niet tegenstaende eenige nodige solem niteijten van rechten in desen niet geobser veert bevonden mochten werden, begerende t' uijterste beneficium in desen te genieten v[er]soeckende aen mij notaris hiervan een off meer instrumenten in forma aldus gedaen en[de] gepasseert ter woon stede mijns not[ari]s gestaen op de Egelantiers graft alhier int bijsijn van Jan Cranendoncq en[de] Christiaen Becker mijn clercquen als get[uijgen] hiertoe v[er]socht.

Marriage

Rembrandt had met Saskia twee dochtertjes gekregen die ook Cornelia heetten. Zij werden allebei maar twee weken oud. De derde Cornelia bleef wel in leven. In 1670, toen ze nog geen zestien jaar was, huwelijkte Christiaan Dusart haar uit aan de schilder Cornelis Suythof. Het echtpaar verhuisde naar Batavia. Daar kregen ze twee zoontjes: Rembrandt en Hendrick.
Cornelia van Rijn, Gedoopt 30 oktober 1654 Amsterdam NH Overleden in 1684 te Batavia Indonesië trouwt 3 mei 1670 (voor de kerk) Amsterdam NH met Cornelis Suythof, Geboren ca 1646 Amsterdam NH Overleden in 1691 Batavia Indonesië Beroep: Schilder Zoon van Bartholomeus Suythof en Celitje Hosee
Marriage Bann of Cornelis Suijthof and Cornelia van Rijn 1670


Children

From this marriage/ Kinderen :
  1. Rembrandt Suythof Gedoopt 5 december 1673 Batavia (Overleden voor 1691 te Batavia Indonesië
  2. Hendric Suythof Gedoopt 14 juli 1678 te Batavia Indonesië Overleden voor 8 december 1685 Batavia

Death

Cornelia is overleden in 1684 te Batavia Indonesië

Sources

Footnotes

  1. bronverwijzing: DTB 9, p.102 Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24616722
  2. Source: Amsterdam archive


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Cornelia's ancestors' mitochondrial DNA have taken an mtDNA test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Akte toewijzing voogd na overlijden moeder
Akte toewijzing voogd na overlijden moeder

Rembrandt van Rijn, Hendrickje, Titus en Cornelia en ?
Rembrandt van Rijn, Hendrickje, Titus en Cornelia en ?

Collaboration
  • Login to edit this profile.
  • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Dutch Roots Project WikiTree and Bea Wijma. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
  • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)


Cornelia is 33 degrees from Walter Morrison, 35 degrees from Alison Wilkins and 30 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

V  >  van Rijn  >  Cornelia van Rijn