Per West Euren

Per West Euren (1736 - 1817)

Privacy Level: Open (White)
Born in Helgummap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married in Brunflomap
Descendants descendants
Died in Råneåmap
Profile last modified | Created 1 Oct 2011
This page has been accessed 714 times.

Categories: Family Eurén from Norrland | Helgum (Z) | Katarina (AB) | Brunflo (Z) | Råneå (BD).

Biography

Here is my crude attempt to translate some of the Swedish text from the book "Råneå Herdaminne"[1] with the help of google translator. I would be grateful if someone with better Swedish could supply a proper translation.

Pehr West-Eurén was born in 1736 in Helgum, son of Olaf Westberg who was a curate in the parish of Undersåker and Hedvig Eurenia, who was the daughter of a priest from Oviken. He made up his last name as a compound from those of his parents. He was a schoolteacher in Frösö , studied in Uppsala and was ordained as priest in 1761.

In 1763 he became parish priest in Brunflo. He was called to be parish priest in Råneå in 1780. He was a strange man, eloquent and impressive, but despotic. He got in trouble with the church authorities and was suspended from his duties for a while. Among other West Euréns peculiarities, it is mentioned that he lived in a house built on stilts in the parsonage lands on , but instead of walls he had curtains between the special rooms that extended out from the middle of the cottage. He lived there, separate from his family, surrounded by a bunch of cats. This pole hut stood a long while as a curiosity.[2]

Timeline

1736 jul 2 born [1]

1755 mar 14 study in Uppsala[1]

1762 priest ("prästv. på kallelse af amiralen grefve Didrik Taube ")[1]

1763 S:t Katarina church in Stockholm[1][3] kommunister adjunkt[4]

Katarina Church in Stockholm

1768 worked in Brunflo and lived in Thorvalla[1][5]

"Brunflo kyrka-main view" by Xauxa Håkan Svensson

1769 jan 24 Marriage between Pehr West Euren and Catharina Margareta Nording[6]


Marriage record Brunflo C:2 (1742-1763) Image 760 / page 133 (AID: v114194.b760.s133, NAD: SE/ÖLA/11045) picture from Arkiv Digital
Marriage record
Brunflo C:2 (1742-1763) picture from Arkiv Digital

1772 feb 12 son Magnus born in Brunflo, Jämtland Sweden[7]

Birth record for son Magnus Brunflo C:3 (1764-1772) Image 1250 / page 127 (AID: v114195.b1250.s127, NAD: SE/ÖLA/11045) picture from Arkiv Digital
Birth record for son Magnus
Brunflo C:3 (1764-1772) picture from Arkiv Digital

1781-1817 "Kyrkoherde"(eng vicar) in Råneå church [8]. Lived in Degerholmen[1]

"Råneå church view from east"
by Njaelkies Lea
Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Following
Samuel Rosenius
Vicar Råneå Church
1781-1817
Followed by
Olof Burman

1816 feb 4 his wife passed away[9]

1816 may 2 estate and inventory after his wife Catharina Margaretha West Euren born Nording[9][10]

1817 jul 4 passed away 81 years old because of age (swe. ålderdom)[1]

Råneå C:4 (1796-1819) Image 183 / page 179 (AID: v138779.b183.s179, NAD: SE/HLA/1010165) picture from Arkiv Digital
Råneå C:4 (1796-1819) picture from Arkiv Digital

Sources

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Page 197 in Råneå Herdaminne
 2. The original text from the herdaminne
  12. Per West-Eurén (1781—1817), f. 2 juli 1736 i Helgum, son till komm. Ol. Westberg i Undersåker och Hedvig Eurenia, prostdotter från Oviken. Genom sammanställning af föräldrarnes släktnamn bildade han tillnamnet.
  Efter undervisning i Frösö skola och Hsands gymnasium stud. i Upsala 14 mars 1755, disp. pro ex. 1761; prästv. på kallelse af amiralen grefve Didrik Taube 1762; komm. adj. vid S:t Katarina i Sthlm 1763 samt i S:t Maria följande år; blef past. adj. åt khden Nording i Brunflo 1768 och bodde där i Thorvalla. Hans egenmäktiga tilltag att ge order om rifningen af Brunflo gamla kyrka är förut omtaladt. (D.I, s.162.) År 1772 åtog han sig att utan lön vikariera för kollega Fougt i Frösö skola. Erhöll titel af hertiglig hofpredikant okt. 1776.
  Efter enhällig kallelse utn. till khde i Råneå 1780 fick han 28 juni s. å. konsist. tillstånd att uppehålla nådårstjänsten här, men introduktionspredikan skulle hållas först när rätta tiden var inne. En egendomlig man, vältalig och imponerande, men despotisk. Så säges en bondgubbe i Råneå yttrat till honom: >>Nog är hofpredikanten annars en dj—, men när'n kommer opp i predikstolen är allt annat glömdt». Tyrannisk i sitt hus höll han sina barn ytterst strängt. När sonen Johan Peter som student första gången skulle predika, ryckte han af honom konceptet, just då han skulle gå upp i predikstolen, med orden: att den som ej kunde tala förutan dugde ej till präst. Experimentet aflopp dock lyckligt. Sin oppositionslusta visade han såväl mot konsist. som mot kontr. prosten Is. Nordmark, hvilken fick befallning att meddela honom varning. Då prosten 2 juli 1796 visiterade församlingen gjorde West-Eurén sig skyldig till nya förseelser, i det han ej företedde alla äskade handlingar, ej heller själf inställde sig i kyrkan till upplysningars meddelande, och icke ens dagen därefter trots särskild tillsägelse infann sig i prostens kvarter i komm. Hernodii hus, 1/4 mil från khdens bostad, för att mottaga den af Consistorio honom ådömda föreställningen, under föregifvande af opasslighet. Prosten förmäler följande år i april, att ehuru khden West-Eurén icke är besvärad af sjukdom, som kunde nödvändiggöra behofvet af adjunkt, har han ej velat affordra honom hans adjunkt Dan. Schörling, för att undvika nya tvister med en man, som af protester och motsägelser synes vara road. Slutligen erhöll han dock 6 månaders suspension år 1804, under hvilken tid rektor L. Gadd i Piteå förestod pastorsämbetet i Råneå; senare tjänstgjorde komm. Hörnell 1813—15 och sonen Joh. P. 1815—19 ss. vicepastorer. Bland andra West-Euréns besynnerligheter omtalas, att han inom prästgårdens ägor på Degerholmen uppbyggt en stuga på stolpar, liknande lapparnes stolpbodar, men i stället för väggar mellan de särskilda rummen tjänade gardiner, som radierade från stugans midtpunkt. Skiljd från familjen lär han bott där omgifven af en hop kattor, som han dresserat. Denna stolpstuga stod länge kvar såsom ett kuriosum. Ny prästgård blef just där på Degerholmen senare uppförd. Khden afled 4 juli 18I7.1
  G. 1769 m. Catharina Margareta Nording, f. i Härjedalen 26/1 1745,
  dotter af khden Joh. Nording i Brunflo och Cath. Lund; d. 6/2 1816.
  Barnen kallade sig Eurén:
  Johanna Catharina, f. i Brunflo 19/8 1769, vid 10 års ålder svagsint, d. 8/3 1784 i Råneå;
  Olof Clemens, f. 3/9 1770, d. ung;
  Magnus, f. 12/2 1772, kammarråd, d. i Sthm 18/6 1826;
  Hedvig, f. 20/8 1774, g. 28/2 1806 m. hemmansägaren Olof Östling i Börjeslandet, Råneå;
  Brita Juliana, f. 8/7 1777, g. 26/12 1802 m. gästgifvaren i Rånebyn Erik Sundbom;
  Johan Peter, f. 14/1 1780, khde i Neder-Luleå; Margareta, f. i Råneå 23/5 1782, d. s. å. 23/11 i koppor;
  Clemens, f. 6/7 1784, sergeant vid Wasa regem., hemmansägare i Råneå, ytterst händig att skära i trä, men af vildt lynne;
  Petronella, f. 25/12 1786, ogift.
  Tr.: De fine poeseos, præs. C. Aurivillius, Ups. 1761.
  - Åminnelsen af Herrans under i anledning af psalm 3:4, förestäld uti Råneå församling uppå första bönedagen den 5 Martii år 1786. Ups. 1786.
  - Tal til Råneå hederwärda sochnemän i Wästerbotten, hållne uti Sept. 1789 och uti Martio 1790 efter anledning. Sthm 1790. 4:0.
  ¹ Prof på hans predikostil meddelar C. W. Skarstedt, Predikoverksamhetens historia, Lund 1879, s. 253.
 3. video Katarina kyrka
 4. About kommunister and adjunkt
 5. om Torvalla i jämtland "Byn Torvalla är idag den bäst bevarade i Jämtland med allt vad som hörde till en gård i forna tider."(eng. The village Torvalla is today the best preserved in Jämtland with everything that belonged to a farm in ancient times.)
 6. Brunflo C:2 (1742-1763) Image 760 / page 133 (AID: v114194.b760.s133, NAD: SE/ÖLA/11045)
 7. Brunflo C:3 (1764-1772) Image 1250 / page 127 (AID: v114195.b1250.s127, NAD: SE/ÖLA/11045)
 8. [http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=515878 Information about the church in Råneå (pdf)]
 9. 9.0 9.1 Råneå tingslags häradsrätt AII:17 (1817-1817) Image 560 / page 8 (AID: v153952.b560.s8, NAD: SE/HLA/1040137)
 10. In the book Råneå socken 1654-1954 page 202 this estate and inventory was mentioned as an example of that the vicar didn't own to much (see also the resource list)

See also:

"Kyrkoherden WestEuren, som blifwit förordnad att detta mål å Consistorii wäg- öfwerwara formales hafwa warit af sjukdom hindrad att sig inställa"
Transcription
§ 24. Prästerskapet hade emot sina åhörare för övrigt intet att erinra, och uppå tillfrågan huruvida de senare voro med de förre förnöjda, inlämnades en skrift, ord ifrån ord lydande som följer:
Högvördige herr doktor och biskop samt medlem av Kongl Nordstiärne orden. Då vid detta års Härads vinterting härstädes, kyrkoherden i Råneå församling högärevördige och högvällovlige herr Pehr West-Eurén sig inställde, för att, enligt concistorie förordnande övervara den så kallade action, som emot comministern i denna församling, herr Olof Zellinger, rörande ämbetsfelaktigheter, skulle anställas, inlämnade herr kyrkoherden West Eurén till Lovl tingsrätten den 25 sistlidne januari en skrift, den han själv i hela menighetens närvaro uppläste, varuti han gick ifrån sitt värdiga ombudsskap och i början beskyller vår nyligen tillförordnad kronofogde, befallningsman högaktade herr Carl Jacob Boström för efterlåtenhet i sysslan, däruti att en hel hop omnämnde hushållsmål, egenteligen till rapport hörande, men ödet överlämnade. Varuti sådant består känner allmogen alldeles intet, men väl har allmogen städse funnit herr kronobefallningsmannen hos oss efterhöra dess ämbetes åliggande skyldigheten, samt städse varit mån om oss, och vad hos honom varit till görande, hindrat oss ifrån tillämnade dryga utgifter.
Därnäst utbrister herr kyrkoherden uti sin skrift med grova oanständiga tillvitelser, sådane som vi blygas nämna. Emot vår av hjärtat högaktade prost och kyrkoherde, högvördiga och höglärde herr magister Jonas Hollström, vars nit uti ämbetet, äro omtanka om vårt väl, så till själen som kroppen, och godhet däruti, att han alltid eftergiver den fattige och nödlidande allmogen, dess tillbörliga rätt. Med ett ord: herr prostens godhet emot denna Luleå församling kan inte beskrivas och hans namn blir odödeligt uti våra och våra efterkommandes hjärtan. Huru herr kyrkoherden West Eurén kunnat kasta så svarta skuggor på vår hederliga herr prost är obegripeligt, ty allmogen är övertygad, det herr prosten Hollstén alltid bemött herr kyrkoherden West Eurén såsom en människovän och av hjärtat velat och önskat honom gott, och torde hända nu vägen röjt dess förestående fall, då sådant blir tacksägelse.
Vad herr kyrkoherden West Eurén uti dess till tingsrätten ingivna skrift, på sätt berört är, emot herr Prosten Hollstén, både dess ämbete och heder rörande, anfört, anhåller allmogen aldra ödmjukast högvärdige herr doctoren och biskopen på det högsta täckes beivra och förhjälpa herr kyrkoherden West Eurén till laga näpst för det han oskyldigt angripit en hedersman, herr prosten Hollstén. Att detta anförande måtte ord ifrån ord få inflyta uti högvördige herr biskopens visitationsprotokoll, därom anhåller allmogen allraödmjukast. Framhärdar med djupast vördnad.
More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Per's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at MyHeritage DNA.Images: 6
Brunflo C:3 (1764-1772) Image 1250 / page 127 (AID: v114195.b1250.s127, NAD: SE/ÖLA/11045)
Brunflo C:3 (1764-1772) Image 1250 / page 127 (AID: v114195.b1250.s127, NAD: SE/ÖLA/11045)

Råneå C:4 (1796-1819) Image 183 / page 179 (AID: v138779.b183.s179, NAD: SE/HLA/1010165)
Råneå C:4 (1796-1819) Image 183 / page 179 (AID: v138779.b183.s179, NAD: SE/HLA/1010165)

Brunflo C:2 (1742-1763) Image 760 / page 133 (AID: v114194.b760.s133, NAD: SE/ÖLA/11045)
Brunflo C:2 (1742-1763) Image 760 / page 133 (AID: v114194.b760.s133, NAD: SE/ÖLA/11045)

Katarina Kyrka Stockholm
Katarina Kyrka Stockholm

"Råneå church view from east" av Njaelkies Lea - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

view all


Collaboration

There are no public comments yet.Per is 26 degrees from Charles Darwin, 24 degrees from Amelia Earhart, 24 degrees from Queen Elizabeth II Windsor and 32 degrees from Gilly Wood on our single family tree. Login to find your connection.

W  >  West Euren  >  Per West Euren