Johannes_Eliasson_Blomgren_infor_Soderhamns_Radhusratt.jpg

Johannes Eliasson Blomgren inför Söderhamns Rådhusrätt

Privacy Level: Public (Green)
Profile manager: Eva Ekeblad private message [send private message]
This page has been accessed 70 times.

Contents

Court protocols (in Swedish)

Förhörsprotokoll 28 September 1871

BIL. A: Protokoll hållet vid polisförhör med sockerbagaregesällen Ola Olsson Frithiof från Carlskrona Amiralitetsförsamling vid Korset i Mo socken den 28 September 1871.[1]

 • S.D. Efter det Herr Stadsfiskalen R Lilo i Söderhamn under denna dag till härvarande Länsmans Kontor rapporterat att stöld blifvit föröfvad å ångbåten Flink, hvarvid tillgripits poletter till ett värde af circa 30 Rdr, samt att en sockerbagaregesäll, som uppehåller sig i Mo socken och samma natt legat ombord på Ångbåten Flink misstänks därför, inställde sig undertecknad ofvannämnde dag vid Korset i så kallade Roos gård, hvarest Ola Olsson Frithiof med familj bor för att hålla förhör med båda makarna.
 • Närvarande vid förhöret voro Målsägaren Er(ik) Engström från Fahlun samt Byvaktaren Söderholm och soldaten Lars Lindqvist.
 • Ola Olsson Frithiof uppgifver att han uppehållit sig härstädes omkring en månad samt sysselsatt sig med att förfärdiga confectyrer till försäljning; att han ofta reser till Ljusne, för att derstädes försälja sin tillverkning.
 • Uppå tillfrågan hvarifrån han erhållit så mycket polletter att han derföre hade köpt waror i åtskilliga handelsbodar i Söderhamn, förklarade Ola Olsson Frithiof att han vexlat en tioriksdalerssedel med Erik Engström och i vexel erhållit poletter för ett värde af sex (6) riksdaler (hvilket Engström bestred); att han för dessa poletter köpt diverse matvaror handlande i närheten af Öhrvalls krog, men sedermera inlöst desamma; att han, som ofta reser till Ljusne är i behof af dessa poletter och köper ibland flere, ibland endast några få; att han Öhrvalls såsom liqvid lemnat några poletter, men bestrider att han på andra ställen förskaffat sig hvarken det ena eller det andra för poletter; att han den 17de dennes varit så öfverlastad af starka drycker att han ej hade lätt(?) vidare göra redo för sig, att han ej innehade några poletter i sina gömmor.
 • Hustrun Emmeli Charlotta Carlsson uppgifver uppå framställda frågor att då hon försäljer confectyrer vid Ljusne hon oftast får emottaga poletter i stället för penniingar, emedan det derstädes är så ondt om annat vexelmynt, samt att folket köper mer då de få betala med poletter , alldenstund de då taga karameller för hela poletten men i annat fall köpa för 2 à 3 skilling, att hon i en bod vid torget köpte varor och såsom liqvid lemnat poletter för ett wärde af, som hon trodde 5 Rdr.
 • På grund af hvad sålunda förekommit företogs visitation hos Ola Olsson Frithiof och ertappades i hans byrå en, Eldaren Carl Erik Tobiæsson tillhörig plånbok, hvaruti förvarades hans prestbetyg samt 2ne arbetsbetyg. I en annan mindre låda fanns en polett à 30 öre tillhörande ångfartyget Flink.
 • Målsegande påstod å det bestämdaste att denne Ola Olsson Frithiof var densamma som olofligen borttagit de förlorade poletterna samt förklarade att hade full bevisning i Söderhamn, hvarföre att han yrkade att personen skulle häktas.
 • Tillfölje derutaf att Olof Olsson Frithiof saknar stadigt hemvist kommer han att genast förpassas till Söderhamns stads häkte, för att inför Rådstufvurätten undergå ransakning och dom.
  • År och Dag som ofvan, Philip Cederberg

Flyttningsbevis

BIL B (avskrifter) No 293 Flyttningsbevis:[2]

 • Fd marinsoldaten 6:57 Ola Olsson Frithiof och hans hustru Emilie Charlotta Carlsson, födde: han 1842/fyra tio två/ d 11 aug i Backaryds församling och hon 1841/fyratio ett/ d 20 augusti i denna församling, i äktenskap med hvarandra sedan 9/10 1864; ha haft skyddskoppor. Läsa innantill väl. Kristendomskunskap för honom: god, för henne: försvarlig. Bevistat förhören, till HH Nattvard oförhindrade, till frejden ega medborgerligt förtroende. Afflytta till h.o. Stads församling af Blekinge län före mantalsskrifningen här för nästa år.
  • Betygas: Carlskrona Amiralitets-församling af dito län den 19 november 1867/sextio sju/. F.A. Bergelin. P.L.
 • De åtföljas af hustruns i denna församling d. 31 octob. 1863 födde oäkta son, Frans Oscar, vacc(inerad)
  • Carlskrona som ofvan F.A. Bergelin
 • Af ofvan attesterade makar föddes under tillfällig vistelse härstädes den 1 sistlidne april ett gossebarn som i det hel. dopet den 11 i samma månad erhöll namnet Johannes Emanuel och åtföljer föräldrarna till den ort der de skola kyrkoskrifvas, hvilket härmed attesteras jemte det att hustru Emilia Charlotta Carlsson denna dag blifvit på föreskrifvet sätt kyrkotagen.
  • Börstil i Stockholms län d. 9 Maj 1869/sextionio/
  • G. Willblad
 • Af ofvan antecknade makar föddes under tillfällig vistelse här den 27 maj d. år ett flickebarn som i det hel. dopet den 29 i s. månad erhöll namnet Inga Helena och åtföljer föräldrarna till den ort der de skola kyrkoskrifvas;
  • Attest. Njurunda Socken i Wester Norrlands län d. 29 Maj 1870. E.S. Nordling. Past.l.
 • Hustrun kyrktagen i Njurunda den 2/7 1870 af E.S. Nordling Past. l.

Inför rätta 2 oktober 1871

BIL A, I enlighet med detta protokoll:[3]

 • Då detta mål till handläggning företogs, inställde sig sedan Frithiof blifvit från häktet förehemtad förutom åtal. såsom målsegare bemälte Engström och eldaren Carl Tobiasson.
  • Målsegandena förmälte:
 1. Engström; att han natten till den 17 nästl. September till ett belopp av 150 Rdr 45 sk, hvilka varit förvarade i en oläst blecklåda. som varit stående i skansen på Flink, att Frithiof under nämnde natt legat i skansen och tidigt på morgonen aflägsnat sig, af hvilken anledning målseganden, som icke uppehållit sig i skansen, hade skäl att misstänka Frithiof för ifrågavarande tillgrepp.
 2. Carl Tobiasson; att han omförmälde natt blifvit bestulen på en plånbok, värd 50 öre, hvilken varit förvarad i skansen på Flink.
 • Hörd angående sina föregående lefnadsförhållanden, uppgaf Frithiof att han vore född i Backaryds församling af föräldrarne Ola Olsson Frithiof och hans hustru Anna Maria Svensson, hvilka båda voro döda, att han vid 16 års ålder för 1sta gången blifvit af h-h. nattvard delaktig i Karlskrina församlings kyrka, att han sedermera haft tjenst som springpojke och derefter varit anställd som marinsoldat, derifrån han år 1868 erhållit afsked; att han sedermera jemte sin hustru vandrat omkring och försålt konfekt och under sista half-året vistats här i staden; att han vore i bergliga omständigheter, kunde läsa och skrifva, wore mantalsskrifven i Karlskrona, samt tillförene för brott icke tilltalad eller straffad, ingifvande Frithiof detta flyttningsbevis (BIL B)
 • Hörd angående åtalet bestred Frithiof att hafva föröfvat något af ifrågavarande tillgrepp, men uppgaf att han den 17 nästl. September å "Flink" wexlat till sig för 6 Rdr 75 öre, hvilka han sedermera användt för inköp hos handlande Bolldén och Hedlund samt krögarena Öhrvall och Andersson.
 • Åklagaren anhöll om vitnesförhör med Handelsbetjenterne August Norin och Lars Nilsson samt hustru Augusta Öhrvall, hvilka ojäfvige befunna fingo aflägga vitneseden, för missbruk varafv de warnades, hvarefter de hvar för sig hördes och berättade:
 1. Norin: att Frithiof den 18 nästl September inne i handl Oscar Edlings bod här i staden köpt 13 xx fläsk, hvilket allt han betalt med ångbåtspoletter,
 2. Nilsson: att en mansperson med svarandens storlek och wäxt den 21 nästl. Sept inne i Handl Mårdbergs bod här i staden köpt 3 ld fläsk, som han betalt med ångbåtspoletter.
 3. Augusta Öhrvall: att Frithiof och hans hustru den 23 nästl Sept hos henne innevarit och ätit middag, som Frithiof betalt med ångbåtspoletter.
 • Vitnesberättelserna upprepades för och vidhöllos af vitnena, havrefter åkl för införskaffande af prestbevis anhöll om uppskof med målet. Och fann med bifall dertill Rrn skäligt uppskjuta målets vidare handläggning till dag som framdeles kunde blifva bestämd, i förväntan varå Frithiof skulle i häktet afbida vidare ransakning.

Inför rätta 9 oktober 1871

No 617: Ransakn. med Ola Olsson Frithiof eller Blomgren.[4]

 • S.D. Vid upprop af det från den 2 innev månad uppskjutna rannsakningsmålet angde häktade Sockerbagargesällen Ola Olsson Frithiof, tilltalad för olofligt tillgrepp, inställde sig, sedan den tilltalade blifvit från häktet förehämtad, Åkl, Stadsfiskalen J. R. Lilo personl.
 • Till en början förmälde den tilltalade att hans rätta namn vore Johannes Eliasson Blomgren; att vore född den 13 april 1842 i Asa församling af Kronobergs län af föräldrarne: soldaten Elias Pripp och hans hustru Anna Maria Svensdotter, att han vid Husarregementet Konung Carl den 15de haft anställning som Husar under No 70; att han, som haft tio månaders permission under 1868 underlåtit att efter permissionstidens slut inställa sig vid regementet, utan istället vandrat ikring i sällskap med en quinnsperson, vid namn Anna Maria Eriksson, med hvilken han sammanträffat vid Norrtelje och med hvilken han sedermera haft två barn, som blifvit upptagna å förut företedda prestbetyget, hvilket han hittat på en ölstuga i Waldemarsvik.
 • Beträffande åtalet förnekade han all kännedom om ifrågavarande stöld.
 • Lilo uppgaf att han från Kronobetjeningen i Mo och Rengsjö distrikt fått upplysning om att bemälde Blomgren åtföljande quinsperson från orten afvikit, hvarjemte åkl. anhöll om vitnesförhör med tillstädesvarande Handelsbetjenten August Norell, hvilken ojäfvig befunnen, fick aflägga vitneseden, erinrades om dess vigt samt hördes och berättade:
 • Att den 22 eller 23 i nästl. månad en person i Blomgrens storlek i Mårdbergs handelsbod köpt för tre poletter på 50 öre hvardera och tillhörande "Flink". Upprepadt och vidhållet, hvarefter RR för afbidan på Blomgrens prestbevis fann skäligt uppskjuta målets vidare handläggn. till framdeles bestämmande dag, i afbidan hvarå Blomgren till häktet återfördes.

Betyg från Malmö garnisonsförsamling

Bil. D[5]

 • Förre Husaren johannes Eliasson, som genom vigsel den 15/11 1867 är gift med Mätta Månsdotter från Ahlstad, är född den 13 April 1842/fyrtiotvå/, eger antaglig Christendomskunskap, är till H.H. nattward oförhindrad och ej förlustig medborgerligt förtroende., rymde år 1868 från Husarregmt Konung Carl XV och har sedan icke varit mantalsskrifven, men väl såsom s.k. lösdrifvare kyrkoskriven härstädes, hvilket attesteras af Malmö Garnisons församling den 17 October 1871.
  • Sv. Wahldorff, Garnisons Predikant.

Bil. E

 • Chefs Embetet får härmed upplysa att i Rådstufvu Rättens skrifvelse af den 14 dennes omnämnde Johannes Eliasson Blomgren tjenat som Husar vid Ryttmästare Kjellanders sqvadron i Malmö Garnison under Nr 70 samt från Garnisonen afvikit och ur Regements Rullan afförd den 2 juli 1868.
  • CACederström, Regements Chef

Rannsakning och dom 28 Oktober 1871

No 678, Rannsakning med Johannes Eliasson Blomgren.[6]

 • S.D. Då till vidare handläggning företogs det från den 9 innev. Oktober uppskjutna målet angde häktade Husaren Johannes Eliasson Blomgren, inställde sig, sedan Blomgren blifvit från häktet förehämtad, åkl. personligen.
 • Följande till Rn ankommne handl. föredrogos:
 1. Detta prestbetyg: "Förre husaren etc. - Bil D
 2. Denna skrifvelse: Till Rådstufva etc. - Bil E
 • Efter uppläsning deraf, medgaf Blomgren att han tillgripit poletter till ett värde af 50 Rdr.
 • Åkl yrkade att Blomgren måtte fällas till ansvar för första resan stöld, hvarefter och då vidare icke förekom att anteckna, Rrn efter överläggning afkunnade följande
 • Utslag
 • Enär tilltalade förre Husaren Johannes Eliasson Blomgren, numera skrifven uti Malmö Garnisons församling, vidgått att han den 17 nästl September från å här hemmavarande ångbåten Flink från derå anstälda pollettförsäljaren Erik Engström olofligen tillgripit poletter till värde af 50 Rdr Rmts; alltså, och med afseende å hwad under rannsakningen förekommit, pröfvar RRn rättvist, med stöd af 1s 18§ Strafflagen döma tilltalade Blomgren, som tillförene icke varit för tjufnad straffad att för 1sta resan stöld hållas till föra månaders straffarbete samt att under fem år vara medborgerligt förtroende förlustig; skolande Blomgren derjämte ersätta målseg. förlorade poletterna med 50 Rdr.

Sources

 1. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 6900
  Arkiv Digital page info v538833.b6900 | To page (paywall) | Riksarkivet
 2. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 6910
  Arkiv Digital page info v538833.b6910 | To page (paywall) | Riksarkivet
 3. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 6990
  Arkiv Digital page info v538833.b6990 | To page (paywall) | Riksarkivet
 4. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 7300
  Arkiv Digital page info v538833.b7300 | To page (paywall) | Riksarkivet
 5. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 7900
  Arkiv Digital page info v538833.b7900 | To page (paywall) | Riksarkivet
 6. Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat (X) AI:46 (1871) Bild 8010
  Arkiv Digital page info v538833.b8010 | To page (paywall) | Riksarkivet
Images: 1
1871
1871

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.