no image

Elias Herckmans (abt. 1596 - 1644)

Privacy Level: Open (White)
Elias Herckmans
Born about in Amsterdam, Noord-Holland, Nederlandmap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died in Recife, Pernambuco, Braziliëmap
Profile last modified
This page has been accessed 14 times.

Categories: Dutch Roots PPP | Nederlanders uit Noord-Holland voor 1700 | Dutch Roots Project Needs Birth.

Nederlanders voor 1700
Elias Herckmans is geboren in Noord-Holland in 1596
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Biography

Daar Elias Herckmans den 19den Nov. 1619 bij het afleggen van getuigenis verklaarde, dat hij omtrent 23 jaar oud was, moet hij ongeveer in 1596 zijn geboren; zijne wieg stond te Amsterdam. Op lateren leeftijd bezat hij eene degelijke kennis van de Latijnsche schrijvers en men mag dus veronderstellen, dat zijne ouders in staat waren hem eene goede opvoeding te geven.
Herckmans werd zeeman en schijnt vooral op het Noorden van Rusland te hebben gevaren. De reizen werden meestal in het begin van den zomer van Texel uit ondernomen en in het najaar kwamen de schippers weer te huis. Herckmans woonde te Amsterdam in de St. Anthonie Breestraat; daar zijn naam voorkomt in het Kohier van den Tweehonderdsten penning, bezat hij eenig vermogen. In den winter hield hij zich met letterkundigen arbeid bezig. Zijn belangrijkste werk is 'Der Zeevaert Lof.'
In 1635 had er eene belangrijke verandering plaats in het leven van Herckmans; hij trad in dienst der West-Indische Compagnie en zeilde in den nazomer uit naar Brazilië. Herckmans volgde den eerstgenoemden bevelhebber op zijne tochten en werd daarna lid van den Hoogen Raad op het Recif. Toen hij dat ambt eenige maanden had bekleed, werd hij in September 1636 benoemd tot gouverneur van Tamarica en Guiana en eene maand later tot gouverneur van Parahiba en Rio grande. Parahiba was in Dec. 1634 genomen; de belangrijke plaats kreeg toen den naam Frederikstad.
Den 23sten Januari 1637 kwam de nieuw benoemde gouverneur van Brazilië, graaf Joan Maurits van Nassau, te Pernambucco voor anker. Hij regelde terstond allerlei dingen, ging den overmoed der soldaten tegen, zette slechte ambtenaren af, zorgde voor beter recht, voor betere toepassing der wet, voor het oprichten van scholen en hospitalen en voor vrijheid van godsdienst. Maar hij was militair en verloor dus allerminst de krijgszaken uit het oog. De discipline onder de troepen, die toen ongeveer 6000 man sterk waren, werd hersteld, de knoeierijen bij leveranties werden tegengaan, de verdeeling der vivres geregeld en de bewoners van het Recif en van Olinda in 4 compagnieën militie ingedeeld.
Aan Herckmans werd opgedragen de forten bij Parahiba, die bij het beleg van 1634 geduchte tegenweer hadden geboden, te herstellen en te versterken.
Hij nam deel aan de verovering van Chiloé. Na de dood van Hendrik Brouwer werd hij bevelhebber, waarna hij in 1643 Valdivia veroverde. Hij stierf den achtsten Jan. 1644 in Recife, kort na een tumultueuze expeditie naar de Amazone. [1]

Sources

  1. "Oud Holland" texts; Oud Holland by H.E. van Gelder (Hendrik Enno), 1876-1960; Elias Herckmans, door J.A. Worp (page 162-172)


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Elias's ancestors' Y-chromosome or mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Collaboration

H  >  Herckmans  >  Elias Herckmans